Zákon č. 186/1947 Zb.Zákon jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky.

Čiastka 87/1947
Platnosť od 13.11.1947
Účinnosť od 13.11.1947

186.

Zákon

ze dne 15. října 1947,

jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Ustanovení § 14, odst. 2 zákona č. 225/1925 Sb. se mění a zní takto: „Poplatek se vyměřuje podle okolností buď ústně nebo písemně“.

§ 2.

(1) Pevné částky poplatků, stanovené v sazebníku, který tvoří součást zákona č. 225/1925 Sb. (nadále jen „sazebník“), se zvyšují na trojnásobek.

(2) V úvodní větě položky 12 sazebníku se označení poplatného úředního úkonu doplňuje a zní: „Za rozhodčí výrok přednosty zastupitelského úřadu nebo za znalecký posudek zastupitelského úřadu:“.


§ 3.

Ministr zahraničních věcí vyhlásí v dohodě s ministrem financí ve Sbírce zákonů a nařízení sazebník, upravený podle tohoto zákona, a zároveň stanoví den, kterým upravený sazebník nabývá účinnosti.

§ 4.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zahraničních věcí v dohodě s ministrem financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Clemenstis v. r.