Vyhláška č. 1/1947 Zb.Vládní vyhláška kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946.

Čiastka 1/1947
Platnosť od 11.01.1947
Účinnosť od 15.11.1946

1.

Vládní vyhláška

ze dne 22. listopadu 1946,

kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946.

Se souhlasem presidenta republiky uvádí se podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, v prozatímní platnost s účinností ode dne 15. listopadu 1946 připojená obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946.

Gottwald v. r.

(Překlad.)

Obchodní smlouva

mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských.

President republiky Československé a president republiky Spojených států brazilských, prodchnuti společnou snahou upevniti a rozvinouti hospodářské styky mezi oběma zeměmi, rozhodli se uzavříti obchodní smlouvu a za tím účelem jmenovali svými zplnomocněnci:

President republiky Československé p. Vladimíra Kheka, mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra republiky Československé;)

President republiky Spojených států brazilských p. Samuela de Souza Leao Gracie, ministra ad interim zahraničních věcí republiky Spojených států brazilských,

kteří, vyměnivše si své plné moci, které byly shledány v dobré a náležité formě, shodli se na těchto ustanoveních:

Čl.I.

Republika Československá a republika Spojených států brazilských shodují se v tom, že si budou vzájemně poskytovati bezpodmínečné a neomezené nakládání podle doložky nejvyšších výhod ve všem, co se týká cel a všech vedlejších dávek, způsobu vybírání cel, jakož i předpisů, formalit a poplatků, jimž by mohly býti podrobeny celní úkony.

Čl.II.

Produkty přírodní nebo výrobky, pocházející z území jedné nebo druhé z vysokých smluvních stran, nebudou ve vztazích shora uvedených podrobeny clům, dávkám nebo poplatkům jiným nebo vyšším, ani předpisům a formalitám jiným nebo tíživějším, nežli jsou ty, kterým jsou nebo budou podrobeny produkty stejného druhu, pocházející z kteréhokoliv třetího státu.

Čl.III.

Produkty přírodní nebo výrobky, vyvážené z území jedné z vysokých smluvních stran na území druhé strany, nebudou v žádném případě podrobeny v těchže vztazích clům, dávkám nebo poplatkům jiným nebo vyšším, ani předpisům a formalitám tíživějším, nežli jsou ty, kterým jsou nebo budou podrobeny produkty stejného druhu, vyvážené na území kteréhokoliv třetího státu.

Čl. IV.

Všechny výhody, prospěchy, výsady a osvobození, jež byly nebo budou ve shora uvedených případech poskytnuty jednou z vysokých smluvních stran produktům přírodním nebo výrobkům, pocházejícím z území kteréhokoliv jiného státu, budou ihned a bez kompensace poskytnuty produktům téhož druhu, pocházejícím z území druhé vysoké smluvní strany nebo dováženým na území této smluvní strany.

Čl. V.

Ze závazků uvedených v této smlouvě jsou však vyňaty výhody poskytované v přítomnosti nebo výhody, které by mohly býti později poskytnuty jednou z vysokých smluvních stran sousedním státům za účelem usnadnění pohraničního styku, jakož i výhody, vyplývající z celní unie, která bude případně uzavřena v budoucnu jednou z vysokých smluvních stran.

Čl. VI.

Vzájemné bezpodmínečné a neomezené nakládání podle zásady nejvyšších výhod bude se týkati také námořní plavby.

Čl.VII.

Produkty přírodní nebo výrobky, pocházející z území jedné z vysokých smluvních stran, nebudou na území druhé strany v žádném případě podrobeny vnitřním daním a dávkám, týkajícím se prodeje, dopravy a spotřeby, vyšším nebo tíživějším nežli jsou ty, kterým jsou nebo budou podrobeny produkty téhož druhu, pocházející z kteréhokoliv třetího státu.

Čl. VIII.

Produkty přírodní nebo výrobky, pocházející z území jedné z vysokých smluvních stran a provážené územím druhé strany, nebudou podrobeny žádné dani, dávce nebo omezením jiným nežli těm, jimž podléhají produkty přírodní nebo výrobky, pocházející z kteréhokoliv jiného státu. Totéž bude platiti i pro různé výlohy, týkající se průvozu, jako jsou výlohy za uskladnění, používání jeřábů, výlohy za dopravu železniční nebo říční, poplatky statistické a podobné.

Čl. IX.

Aby byl prokázán původ dováženého zboží, příslušné úřady obou vysokých smluvních stran budou dbáti toho, aby toto zboží bylo doprovázeno „osvědčením původu“, vydaným nebo vidovaným bezplatně úřady nebo organisacemi, určenými k tomu dovážejícím státem. Příslušné úřady obou vysokých smluvních stran se dohodnou o vhodnosti a o způsobu vydávání těchto osvědčení.

Čl. X.

Tato smlouva bude ratifikována podle zákonných ustanovení každé z vysokých smluvních stran. Smlouva vstoupí v platnost na dobu dvou let ode dne výměny ratifikačních listin, která se uskuteční v Praze co nejdříve. Obě vysoké smluvní strany se však shodují v tom, že smlouvu uvedou v prozatímní platnost, počínajíc dnem 15. listopadu 1946. Po uplynutí dvou let smlouva zůstane v platnosti jakožto mlčky obnovená, může však být každou z vysokých smluvních stran kdykoliv vypovězena oznámením, učiněným šest měsíců předem.

Čemuž na svědomí příslušní plnomocníci podepsali tuto smlouvy, vyhotovenou ve dvou exemplářích ve francouzské řeči, a přitiskli na ni své pečeti.

V Rio de Janeiro dne 16. října 1946.

VLAD. KHEK v. r.

S. DE SOUZA LEAO GRACIE v. r.

Francúzske znenie textu