Zákon č. 217/1947 Zb.Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947.

Čiastka 105/1947
Platnosť od 30.12.1947
Účinnosť od 01.12.1947

217.

Zákon

ze dne 18. prosince 1947

o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

K státním starobním podporám vypláceným v prosinci roku 1947 podle zákona ze dne 21. března 1929, č. 43 Sb., o státních starobních podporách, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících a podle nařízení Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 107 Sb. n. SNR, o dočasné úpravě státní starobní podpory, ve znění nařízení Slovenské národní rady ze dne 26. Února 1946, č. 27 Sb. n. SNR, se poskytne pro rok 1947 jednorázový mimořádný vánoční přídavek.

§ 2.

Přídavek činí 1.000 Kčs. Poskytuje-li se státní starobní podpora dvěma osobám, žijícím ve společné domácnosti, činí přídavek každé z nich 750 Kčs; bezmocnému poživateli státní starobní podpory se však v takovém případě poskytne přídavek 1.000 Kčs.

§ 3.

K státním starobním podporám vypláceným do ciziny se přídavek neposkytuje.

§ 4.

Náklady spojené s výplatou přídavku se uhradí ze státních prostředků.

§ 5.

Přídavky podle tohoto zákona jsou osvobozeny od daní.


§ 6.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1947; provede jej ministr sociální péče v dohodě s ministrem financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Nejedlý v. r.