Nariadenie vlády č. 134/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují.

Čiastka 60/1947
Platnosť od 25.07.1947
Účinnosť od 01.04.1947

134.

Vládní nařízení

ze dne 1. července 1947,

jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 2 a 3 zákona ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků (dále jen „zákon“):


§ 1.

(1) Z povinnosti stanovené v § 1 zákona se vyjímají tyto další výrobky:

a) u podniků výrobních i u podniků obchodních:

krmiva původu rostlinného, živočišného, nerostného a krmiva vitaminosní, strojená hnojiva;

b) toliko u podniků výrobních:

kámen lomový, kámen dlažební, štěrk, nebroušené a neleštěné výrobky kamenické, pokud jsou určeny pro práce stavební, vápno, cementové zboží, pokud je určeno pro práce stavební, cihly, tašky, hliněné trouby, nepolévané.

(2) Výrobky uvedenými v odstavci 1 se rozumějí:

a) předměty jmenované v příloze č. 1 (seznam předmětů, vyňatých u podniků výrobních i u podniků obchodních z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky) a v příloze č. 2 (seznam předmětů, vyňatých toliko u podniků výrobních z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky), které jsou součástí tohoto nařízení;

b) předměty, které patří do okruhu předmětů jmenovaných v seznamech.

(3) Z povinnosti stanovené v § 1 zákona se dále vyjímají spediční výkony při dovozu zboží z ciziny a při vývozu zboží do ciziny.

§ 2.

U piva se povoluje vynětí z povinnosti stanovené v § 1 zákona podnikům vyrábějícím pivo jenom potud, že se z hrubé tržby za dodávky piva vylučuje daň z piva včetně přirážky, vybírané ve prospěch státu zároveň s touto daní.

§ 3.

(1) Z potravin, poživatin a pochutin, vyňatých podle § 2, odst. 1, č. 3 zákona z povinnosti stanovené v § 1 zákona, se vylučují:

lihové tekutiny pálené, víno, ovocné víno, vinný a ovocný mošt, medovina, víno šumivé.

Na tyto výrobky se vztahuje i u podniků obchodních povinnost stanovená v § 1 zákona.

(2) Výrobky uvedenými v odstavci 1 se rozumějí:

a) předměty jmenované v příloze č. 3 (seznam předmětů, na něž se i u podniků obchodních vztahuje povinnost odváděti cenové vyrovnávací částky), která jest součástí tohoto nařízení;

b) předměty, které patří do okruhu předmětů jmenovaných v seznamu.


§ 4.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1947; provedou je předseda vlády a ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.


Příloha č. 1
(k § 1, odst. 2 vl. nař. č. 134/1947 Sb.)

Seznam předmětů,
vyňatých u podniků výrobních i u podniků obchodních z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky.

Běžná
položka
seznamu
Číslo
celního
sazebníku
Druh předmětů Označení podle § 1,
odst. 1 vl. nař.
1 ex 44
ex 91
ex 117
ex 612
ox 616
ex 630
ex 652
ex 653
654 
Krmiva původu rostlinného, živočišného, nerostného a krmiva vitaminosní.

Poznámka:
Sem patří zejména:
a) krmiva původu rostlinného, pokud nejsou již v § 2, odst. 1 zákona vyňata z povinnosti podle § 1 zákona, na př. sušené řízky všeho druhu, sušené brambory, krmné kvasnice všeho druhu, krmné vedlejší výrobky (odpadky) při výrobě škrobu, lihu, piva, sladu a při zpracování ovoce a zeleniny; krmné vedlejší výrobky (odpadky) při získávání rostlinných olejů (pokrutiny, pokratinové šroty všeho druhu atd.);
b) krmiva původu živočišného všeho druhu ve stavu původním i zpracovaném, na př. masová moučka, krevní moučka, masokostní moučka, kostní moučky všeho druhu, rybí moučky, velrybí moučky, krmné rybí tuky, sušené rybky atd.;
c) krmiva původu nerostného, na př. krmiva vápenatá, fosforečná a vápenato-fosfořečná;
d) krmiva vitarninosní;
e) směsi; těmito se rozumějí směsi krmiv vyjmenovaných i nevyjmenovaných včetně krmiv, která jsou již v § 2, odst. 1 zákona vyňata z povinnosti podle § 1 zákona.
Krmiva původu rostlinného, živočišného, nerostného a krmiva vitaminosní. 
2ex 599
ex 600
617
622
652
Strojená hnojiva. Poznámka:
Sem patří:
a) draselná hnojiva, na př. soli hnojivé (soli draselné v přirozeném svém složení, t. zv, jalové [odklizové] a odpadkové soli, jakož i umělá hnojiva ze solných směsí); chlorid draselný obsahující nejvýše 61% drasla; síran draselný;
b) dusíkatá hnojiva, na př. ledek sodný (přírodní [čilský] i umělý [na př. ostravský]), nečištěný; síran amonný, dusičnan amonný (též superledek amonný semtínský); dusíkaté vápno, ledek vápenatý;
c) fosforečná hnojiva, na př. fosforečnan sodný, superfosfáty, Thomasova moučka, hnojivá kostní moučka, hnojivá rohová; moučka;
d) směsi hnojiv uvedených pod písm. a) až c) a jejich kombinace.
Strojená hnojiva.

Příloha č. 2
(k § 1, odst. 2 vl. nař. č. 134/1947 Sb.)

Seznam předmětů,
vyňatých toliko u podniků výrobních z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky.

Běžná
položka
seznamu
Číslo
celního
sazebníku
Druh předmětů Označení podle § 1,
odst. 1 vl. nař.
1 ex 142 Kámen lomový, kámen dlažební. Kámen lomový, kámen dlažební
2 ex 150 Drť kamenná (štěrk), pálené vápno. štěrk, vápno.
3 ex 391 Kameny na více než třech stranách pilou nebo lanem řezané, jinak však hrubé nebo jen zhruba osekané, pokud jsou určeny pro práce stavební. Nebroušené a neleštěné výrobky kamenické, pokud jsou určeny pro práce stavební.
4 ex 393 Břidlice pokryvačská. Nebroušené a neleštěné výrobky kamenické, pokud jsou určeny pro práce stavební.
5 ex 395 Předměty výslovně nejmenované z kamenů, které nejsou jmenovány v čís. 396 a 397 cel. saz., osekané, pilou nebo lanem řezané nebo pemrlicí opracované, prostě profilované nebo prostě pracované, nekroužené, pokud jsou určeny pro práce stavební. Nebroušené a neleštěná výrobky kamenické, pokud jsou určeny pro práce stavební.
6 ex 397 Předměty výslovně nejmenované ze žuly, porfyru, syenitu a podobných tvrdých kamenů, osekané, pilou nebo lanem řezané nebo pemrlicí opracované, prostě profilované nebo prostě pracované, nekroužené, pokud jsou určeny pro práce stavební. Nebroušené a neieštěné výrobky kamenické, pokud jsou určeny pro práce stavební.
7 ex 400 Zboží z cementu, výslovně nejmenované, též spojené se dřevem nebo s hrubě zpracovanými součástkami ze železa nebo z jiných obecných kovů, nebroušené, nenatřené, nelakované, pokud je určeno pro práce stavební. Cementové zboží, pokud je určeno pro práce stavební.
8 411 Cihly (mimo ohnivzdorné), nepolévané.Poznámky:
1. Sem patří obyčejné cihly, tašky a dlaždice z hlíny (jílu), nepálené nebo pálené, bez další úpravy; tvárnice (klenovky, radiálky, cihly děrované atd.), lícovky, lehké porésní (pemzové) cihly, tašky drážkované, z hlíny (jílu), nepálená nebo pálené, bez další úpravy; cihly natřené, impregnované, čazené.
2. Sem nepatří cihly polévané (čís. 412 cel. saz.) a cihly ohnivzdorné, obkladačky a dlaždice patřící do čís. 414 a 417 cel. saz.
Cihly, tašky.
9 ex 415 Hliněné trouby, nepolévané, průlinčité, ze hmot ohni nevzdorujících (trativodní trubky). Hliněné trouby, nepolévané.

Příloha č. 3
(k § 1, odst. 2 vl. nař. č. 134/1947 Sb.)

Seznam předmětů,
na něž se i u podniků obchodních vztahuje povinnost odváděti cenové vyrovnávací částky.

Běžná
položka
seznamu
Číslo
celního
sazebníku
Druh předmětů Označení podle § 1,
odst. 1 vl. nař.
1108Lihové tekutiny pálené.Lihové tekutiny pálené.
2ex 109
ex 130
Víno, ovocné víno, vinný a ovocný mošt, medovinaVíno, ovocné víno, vinný a ovocný mošt, medovina.
3110Víno šumivé.Víno šumivé.