Nariadenie vlády č. 37/1947 Zb.Vládní nařízení o ustanovovacích zkouškách úřednických v některých oborech státní správy.

Čiastka 20/1947
Platnosť od 31.03.1947
Účinnosť od 31.03.1947

OBSAH

37.

Vládní nařízení

ze dne 18. února 1947

o ustanovovacích zkouškách úřednických v některých oborech státní správy.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):


§ 1.

(1) Pokud v předpisech o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech je pro definitivní ustanovení nařízen úspěšný výkon zkoušky předepsané v některém jiném oboru státní správy, může býti ustanovovací zkouška vykonána též v oboru státní správy, v němž je úřednický čekatel nebo úředník ustanoven.

(2) Ustanovovací zkouška se vykoná podle zkušebního řádu, jejž za tím účelem podle platných předpisů vydá příslušný ústřední úřad.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.