Nariadenie vlády č. 131/1947 Zb.Vládní nařízení kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu.

Čiastka 59/1947
Platnosť od 22.07.1947
Účinnosť od 22.07.1947

OBSAH

131.

Vládní nařízení

ze dne 1. července 1947,

kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16, odst. 3 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:


§ 1.

(1) Náklad na investice, stanovený v § 6, odst. 1 zák. č. 192/1946 Sb., se zvyšuje na 70,232 miliardy Kčs. Tato částka může býti v rámci schválených investic dále zvýšena o rozdíl mezi cenami platnými ke dni 25. října 1946 a cenami platnými v počáteční den účinnosti tohoto nařízení.

(2) Rozvrh nákladu na investice, stanovený v § 6, odst. 2 zák. č. 192/1946 Sb., se po zvýšení nákladu podle odstavce 1 mění tak, že z částky 70,232 miliardy Kčs připadne:

a) na průmysl a řemeslnou výrobu ............ 25,732 miliardy Kčs,

z toho na průmysl výživy 2,950 miliardy Kčs,

b) na zemědělství ............................ 5,213 miliardy Kčs,

c) na dopravu ............................... 15,087 miliardy Kčs,

d) na opravu bytů zničených válkou

a na opatření nových bytů ................ 14,000 miliard Kčs,

e) na pozemní, vodohospodářské, dopravní

a jiné veřejné stavby .................... 10,200 miliardy Kčs.

(3) Vedle investic uvedených v odstavci 1 se provedou další investice nákladem nejvýše 8,433 miliardy Kčs.

(4) Z částky 8,433 miliardy Kčs připadne:

a) na průmysl ............................... 4,750 miliardy Kčs,

z toho na průmysl výživy 0,151 miliardy Kčs,

b) na zemědělství ........................... 0,350 miliardy Kčs,

c) na dopravu ............................... 0,686 miliardy Kčs,

z toho na pošty 0,226 miliardy Kčs,

d) na pozemní, vodohospodářské, dopravní

a jiné veřejné stavby .................... 2,647 miliardy Kčs.

(5) Částka uvedená v § 8, odst. 2 zák. č. 192/1946 Sb. se zvyšuje na 5,750 miliardy Kčs.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.