Nariadenie vlády č. 132/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky.

Čiastka 59/1947
Platnosť od 22.07.1947
Účinnosť od 01.04.1947

132.

Vládní nařízení

ze dne 1. července 1947,

jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 2 a 4 a § 9 zákona ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků (nadále jen „zákon“):


§ 1.

Z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky z hrubé tržby podle § 1 zákona se vyjímají jak u podniků výrobních, tak u podniků obchodních včetně komisionářů a u jednatelů (§ 1, odst. 2 zákona), tyto výrobky určené pro vývoz: sklo všeho druhu a výrobky ze skla včetně skleněné bižuterie, kovová bižuterie, ozdobné zboží kovové, zboží z ušlechtilých kovů, alpaky a doublé, výrobky textilní a konfekční, obojí všeho druhu, kožešiny, peří a výrobky z nich, výrobky kožedělné a gumárenské, z výrobků chemického průmyslu:

dusičňan amonný,

sírouhlík,

trichlorethylen,

kyselina citronová,

dehtová barviva,

anilin a organické mezivýrobky,

ultramarin,

litopon,

bělicí hlinka,

ochranné prostředky proti rostlinným škůdcům,

výbušniny všeho druhu,

smůla,

umělá vlákna všeho druhu,

dřevěné uhlí retortní,

farmaceutické výrobky a léčiva všeho druhu,

výrobky z umělých hmot,

výrobky z tvrzeného papíru,

užitkový porcelán a keramické suroviny, mastek,

nábytek všeho druhu,

hudební nástroje,

zboží kartáčnické a košikářské,

drobné dřevěné výrobky,

bruyerové dýmky a cigaretové špičky,

hračky všeho druhu,

hrací karty,

dubová kůra,

pivo a lihoviny,

cukrovinky.

§ 2.

Z povinnosti uvedené v § 1 zákona se dále vyjímají dodávky veškerých výrobků, které

a) tuzemský podnikatel dovezl do tuzemska z ciziny a jež v nezměněném stavu vyvezl do ciziny, nebo

b) jsou toliko předmětem průvozu (čl. 2, písm. B vládního nařízení ze dne 10. prosince 1946, č. 233 Sb., jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu), nebo

c) jsou výsledkem zpracování movitých věcí hmotných,prováděného v tuzemsku z příkazu a na účet cizozemského objednatele nebo na vlastní účet tuzemského objednatele u tuzemského podnikatele, avšak vždy jen pokud se tak děje v celním záznamním styku (§§ 62 až 64 celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb.).

§ 3.

(1) Vynětí z povinnosti ve smyslu §§ 1 a 2 se vztahuje jen na dodávky těch výrobků určených pro vývoz, které byly skutečně vyvezeny a u nichž jsou proto obdobně splněny podmínky čl. 4, odst. 1 až 4 vl. nař. č. 233/1946 Sb. Průkaz o skutečném vývozu podá podnikatel místně příslušné berní správě způsobem předepsaným v čl. 4 odst. 5 až 9 vl. nař. č. 233/1946 Sb. Ustanovení čl. 4, odst. 10 až 12 tohoto vládního nařízení platí obdobně.

(2) Dodávky výrobků, uvedených v §§ 1 a 2, od výrobce dalšímu výrobci v průběhu nutných výrobních stupňů, nebo obchodnímu podniku, komisionáři nebo jednateli k dalšímu vývoznímu prodeji, jsou vyňaty z povinnosti podle § 1 zákona, pokud výrobky byly pak skutečně vyvezeny, bude-li podán průkaz totožnosti výrobků vyvezených s výrobky, které jsou předmětem tohoto postupu.

§ 4.

(1) Výrobky, na něž se podle § 1 nevztahuje povinnost odváděti cenové vyrovnávací částky, se rozumějí:

1. předměty jmenované v seznamu, který jako příloha tvoří nedílnou součást tohoto nařízení;

2. předměty, které patří do okruhu předmětů jmenovaných v tomto seznamu.

(2) Pro zařazení jednotlivých předmětů jsou rozhodné, pokud seznam nestanoví jinak, celní sazebník a vysvětlivky k němu.


§ 5.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1947; provedou je ministři zahraničního obchodu a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.


Přiloha k § 4 vl. nar. č. 132/1947 Sb.

Seznam předmětů
vyňatých z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací častky při vývozu.

Běžná
položka
seznamu
Číslo celního sazebníku:Označení podle § 1 vládního nařízení.
1368 až 390Sklo všeho druhu a výrobky ze skla včetně skleněné bižuterie
2ex 468, 474, ex 480, 482, ex 484 až ex 487,
ex 509 až ex 511, ex 514 až ex 525,
ex 567, ex 568
Kovová bižuterie, ozdobné zboží kovové, zboží z ušlechtilých kovů, alpaky a doblé
3183 až 201, 204 až 219, 222 až 239, 242 až 262,
266 až 274, 321 až 327
Výrobky textilní a konfekční, obojí všeho druhu
4345, 346Kožešiny a výrobky z nich
585, 263, 264Peří a výrobky z něho
6328 až 344Výrobky kožedělné
7307 až 320Výrobky gumárenské
8ex 599Dusičnan amónny
9ex 603Sírouhlík
10ex 622 Trichlorethylen
11ex 598Kyselina citrónová
12625Dechtová barviva
13ex 164, ex 598, ex 604, ex 619, ex 622Anilin a organické mezivýrobky
14ex 626Ultramarin
15ex 602Litopon
16ex 150, ex 622Bělicí hlinka
17ex 630Ochranné prostředky proti rostlinným skůdcům
18645, 646Výbušniny všeho druhu
19ex 165, 166, 167Smůla
20ex 240, ex 244Umělá vlákna všeho druhu
21ex 135, ex 605Dřevěné uhlí retortní
22ex 604, ex 622, 630Farmaceutické výrobky a léčiva všeho druhu
23ex 141, ex 301, ex 303, ex361, ex 367Výrobky z umělých hmot
24ex 299 až ex 301Výrobky z tvrzeného papíru
25ex 424Užitkový porcelán
26ex 150Keramické suroviny, mastek
27ex 282, ex 356 až ex 360, ex 362, ex 367,
ex 474, ex 476, ex 482, ex 484 až ex 487,
ex 476, ex 482, ex 484 až 487, ex 516,
ex 517, ex 520 až ex 522, ex 525, ex 572
Nábytek všeho druhu
28579 až 582Hudební nástroje
29275, 276, ex 281, 282, ex 283Zboží kartáčnícke a košikářské
30ex 356 až ex 360, ex 362, ex 367Drobné dřevěné výrobky
31ex 357 až ex 360, ex 362, ex 367
ex 358 až ex 362, ex 367
Bruyerové dýmky
Cigaretové dýmky
32ex 274, ex 281, ex 282, ex 299, ex 309, 310
ex 314, ex 317, ex 318, ex 326, ex 342,
ex 346, 355, ex 360, ex 361, ex 362, ex 366,
ex 388, ex 408, ex 424 až ex 426, ex 480,
ex 486, ex 509, ex 520 až ex 522, ex 543,
ex 575, ex 581, ex 582
Hračky všeho druhu
33302Hrací karty
34ex 158Dubová kůra
35107, 108Pivo a lihoviny
36127, ex 131, ex 132.Cukrovinky