Nariadenie vlády č. 7/1947 Zb.Nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních.

(v znení č. 136/1948 Zb.)

Čiastka 5/1947
Platnosť od 03.02.1947 do30.04.1952
Účinnosť od 19.06.1948 do30.04.1952
Zrušený 105/1951 Zb.

7.

Vládní nařízení

ze dne 14. ledna 1947,

jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16, odst. 2 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů:


§ 1.

(1) Nařízení všech členů vlády ze dne 17. května 1943, č. 182 Sb., kterým se stanoví sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních, a vládní nařízení ze dne 21. prosince 1940, č. 360 Sl. z., kterým se určuje sazebník dávek za úřední úkony ve věcech správních, ve znění předpisů toto nařízení měnících a doplňujících, nahrazují se tak, jak je uvedeno v dalších odstavcích.

(2) Dávky za úřední úkony ve věcech správních se vybírají za udělení oprávnění, za poskytnutí výhod a za jiné úřední úkony podle těchto sazebníků:

A. Všeobecný sazebník.

B. Sazebník pro obor veřejné vnitřní správy.

C. Sazebník pro obor veřejných rejstříků, záznamů a patentního práva.

D. Sazebník pro obor společností a pojišťoven.

E. Sazebník pro obor živností a obchodu.

F. Sazebník pro obor zahraničního obchodu.

G. Sazebník pro obor měny a peněžnictví.

H. Sazebník pro obor věcí vodních a plavebních.

CH. Sazebník pro obor věcí horních.

I. Sazebník pro obor věcí stavebních a techniky.

J. Sazebník pro obor silniční dopravy.

K. Sazebník pro obor železniční dopravy.

L. Sazebník pro obor letecké dopravy.

M. Sazebník pro obor poštovní dopravy.

N. Sazebník pro obor zemědělství.

O. Sazebník pro obor zdravotnictví.

P. Sazebník pro obor pracovního práva a vystěhovalectví.

R. Sazebník pro obory školské a osvětové správy.

S. Sazebník pro obor finanční správy.

T. Sazebník pro obor správy zahraničních věcí.

U. Sazebník pro obor národní obrany.

V. Sazebník pro obor justiční správy.

Y. Sazebník pro obor státní služby statistické.

Z. Sazebník pro obor věcí cenových.

(3) Dávkové sazebníky uvedené v předchozím odstavci jsou připojeny a tvoří součást tohoto nařízení.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Laušman v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r.

Zmrhal v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Pietor v. r.

Široký v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Kopecký v. r.

též za ministra Masaryka

Lichner v. r.


Dávkové sazebníky.

A. Všeobecný sazebník.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za vyhotovení dalších stejnopisů (duplikátů) úředních vyřízení, dále za vyhotovení opisů úředních záznamů, listin a spisů, vyžádaných stranou, není-li za ně uložena zvláštní dávka 15 Kčs za každou i jen začatou stránku.
Poznámka:
Úkony pro veřejné ústavy sociálně pojišťovací a úkony směřující k provedení branného zákona této dávce podrobeny nejsou.
2.Za vysvědčení a osvědčení vydávaná na žádost strany, není-li za ně uložena zvláštní dávka 20 Kčs.
Poznámka:
Jako u pol. 1. Mimo to nejsou této dávce podrobena osvědčení a vysvědčení, vydaná o splnění povinnosti hlášení pobytu.
3.Za ověření a vidování, není-li za ně uložena zvláštní dávka, vyjímajíc ověření soudní, ověření vysvědčení chudoby (nemajetnosti) a vidování podomních knížek 20 Kčs.
Poznámka:
Jako u pol. 1.
4. Za sepsání protokolů o ústních podáních, která jsou podstatně v zájmu strany 20 Kčs za arch.
Poznámka:
Jako u pol. 1.
5.Za znalecké nebo odborné posudky státních úřadů na písemnou žádost strany:
a) ústředního úřadu od 300 Kčs
do 15.000 Kčs,
b) v jiných případech od 150 Kčs
do 7.500 Kčs.
Poznámka:
Jako u pol. 1.
6.Za nahlédnutí do spisů uložených ve spisovně, s výjimkou spisovny soudní a spisů, které se týkají veřejných dávek (daní, poplatků, cel, příspěvků a jiných veřejných dávek) 30 Kčs.
Poznámka:
Jako u pol. 1.
7.Za použití státních archivů, pokud se neděje za účelem vědeckého bádání:
a) za nahlédnutí do archivních listin 60 Kčs,
b) za vyhotovení výpisu nebo opisu archivních listin30 Kčs za každou stránku,
c) za ověření opisu archivních listin 30 Kčs za každou stránku,
d) za ověření kresby nebo fotografie zhotovené stranou 30 Kčs za každý list,
e) za archivní posudky od 200 Kčs
do 15.000 Kčs,
f) za osvědčení z archivního materiálu od 30 Kčs
do 200 Kčs,
g) za nahlédnutí do archivních šlechtických listin 100 Kčs,
h) za vyhotovení výpisu nebo opisu archivních listin z doby před rokem 1700 60 Kčs za každou stránku.
Poznámka:
Jako u pol. 1.
8.Za vyhotovení kopií polohopisných a jiných map, nákresů a jiných grafických prací, vyjma otisky a snímky měřických elaborátů pozemkového katastru, pro něž platí zvláštní předpisy od 40 Kčs
do 6.000 Kčs.
Poznámka:
Dávka nesmí přesahovati honorář, který v takových případech stanoví sazby schválené inženýrskou komorou, a není-li pro určitý případ sazby, honorář obvykle účtovaný soukromými podniky.
9.Za vyvlastňovací povolení, pokud nejde o vyvlastnění podle zákona o stavebním ruchuod 200 Kčs
do 40.000 Kčs
(podle hodnoty vyvlastněného předmětu, účelu vyvlastnění a očekávaných výhod).
Poznámka:
Od této dávky jsou osvobozeny všeužitečné elektrické podniky, vodní družstva a plynárenské podniky požívající výhod.
10.Za prominutí podmínky úspěšného vykonání ustanovovací zkoušky nebo předběžného vzdělání na žádost zaměstnance, plyne-li mu z výkonu majetkový prospěch od 200 Kčs
do 5.000 Kčs
(podle rozsahu majetkového prospěchu).

Zvláštní sazebníky.

B. Sazebník pro obor veřejné vnitřní správy.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za udělení státního občanství:
a) má-li strana nárok na uděleníod 70 Kčs
do 15.000 Kčs,
b) v ostatních případechod 200 Kčs
do 100.000 Kčs.
2.Za osvědčení o československém státním občanstvíod 30 Kčs
do 400 Kčs.
3.Za potvrzení o tom, že strana podala žádost za udělení československého státního občanstvíod 30 Kčs
do 300 Kčs.
4.Za povolení prodloužení lhůty k předložení úředního průkazu o propuštění z dosavadního státního svazkuod 30 Kčs
do 150 Kčs.
5.Za osvědčení o propuštění ze státního svazkuod 50 Kčs
do 500 Kčs.
6.Za povolení změny jménaod 50 Kčs
do 25.000 Kčs
(podle majetkových a výdělkových poměrů strany a významu povolení jí daného).
7.Za dispens od překážky sňatku nebo od ohlášekod 40 Kčs
do 8.000 Kčs
(podle majetkových a výdělkových poměrů strany a významu povolení jí daného).
8.Za úřední intervenci při občanském sňatkuod 80 Kčs
do 1.200 Kčs
(podle majetkových a výdělkových poměrů strany a významu úředního úkonu).
9.Za povolení k uzavření občanského sňatku u jiného než místně příslušného úřadu nebo ve zvláštní dobu snoubenci žádanouod 150 Kčs
do 8.000 Kčs
(podle majetkových a výdělkových poměrů strany a významu povolení jí daného).
10.Za vysvědčení způsobilosti k uzavření sňatku v cizině60 Kčs.
11.Za povolení k trvalému veřejnému užívání státní vlajky nebo státního znaku, jakož i jeho části:
a) podnikům výdělečnýmod 500 Kčs
do 50.000 Kčs,
b) pro ostatní případyod 200 Kčs
do 1.500 Kčs
(podle rozsahu výhod, jež povolení bude mít pravděpodobně v zápětí, po případě podle účelu, k němuž vlajky nebo znaku má býti použito).
12.Za povýšení obce na městys5.000 Kčs.
vedle nákladu na vyhotovení diplomu.
13.Za povýšení městyse na město 10.000 Kčs.
vedle nákladu na vyhotovení diplomu.
14.Za povýšení obce na město 15.000 Kčs.
vedle nákladu na vyhotovení diplomu.
15.Za propůjčení znaku městského nebo za povolení městských barev 5.000 Kčs.
16.Za propůjčení znaku pro městys nebo za povolení barev pro městys 2.500 Kčs.
17.Za povolení opravy znaku městského 1.400 Kčs.
18.Za povolení opravy znaku pro městys 700 Kčs.
19.Za povolení změny jména nebo rozlišovacího přídomku obce (vyjma změny z moci úřední)od 400 Kčs
do 8.000 Kčs
(podle počtu obyvatel).
20.Za udělení produkční licence nebo divadelní koncese od 50 Kčs
do 15.000 Kčs
(podle rozsahu podniku a majetkových, jakož i výdělkových poměrů žadatele, je-li jím osoba fysická, a podle rozsahu podniku a účelu, jakož i obecně prospěšné činnosti žadatele, je-li jím osoba právnická).
21.Za schválení odpovědného zástupce majitele divadelní koncese nebo biografické či jiné produkční licenceod 50 Kčs
do 1.500 Kčs
(podle rozsahu podniku).
22.Za vidování produkční licence pro pobyt v okresuod 15 Kčs
do 150 Kčs
(podle druhu a rozsahu podniku).
23.Za povolení veřejné sbírky, pokud nejde o sbírky na dobročinné a kulturní účely:
a) při sbírce v obvodu jednoho okresu nebo jeho části od 30 Kčs
do 200 Kčs,
b) při sbírce v obvodu více okresů, za každý okres nebo jeho část od 60 Kčs
do 200 Kčs,
c) při sbírce v obvodu
aa) země České 2.000 Kčs,
bb) země Moravskoslezské 1.200 Kčs,
cc) Slovenska 800 Kčs.
24.Za povolení užívati rozmnožovacího přístroje od 250 Kčs
do 5.000 Kčs
(podle výdělkových poměrů, rozsahu závodu, účelu, k němuž má být rozmnožovacího stroje použito, a podle výkonnosti stroje).
25.Za povolení k prodeji periodických časopisů od 50 Kčs
do 400 Kčs
(podle rozsahu a sídla podniku).
26.Za povolení k sbírání předplatitelů a odběratelů tiskovin od 50 Kčs
do 400 Kčs
(podle počtu sběratelů a podle účelu).
27.Za vydání úředního výpisu o tiskovině podle § 7 vl. nař. č. 118/1935 Sb. od 20 Kčs
do 200 Kčs.
28.Za povolení k vylepování plakátůod 20 Kčs
do 200 Kčs
(podle množství a účelu plakátů).
29.Za povolení reklam pohybujících se s místa na místo a světelných reklam všeho druhu od 30 Kčs
do 500 Kčs
(podle rozsahu a sídla podniku a povahy reklamy).
30.a) Za povolení ochotnického představení divadelního s výjimkou divadelního představení školního od 40 Kčs
do 200 Kčs;
b) za povolení tanečních zábav všeho druhuod 50 Kčs
do 1.500 Kčs;
c) za povolení slavností, hudebních a jiných produkcí (s výjimkou koncertů uměleckého rázu), kabaretů, cirkusových představení a podobných podniků od 40 Kčs
do 1.000 Kčs.
31.Za povolení závodů, dostihů, výstav, veletrhů, sportovních her a pod., konají-li se v zájmu výhradně nebo převážně soukromém (vedle dosavadních poplatků k úhradě hotových výloh intervenujících orgánů) od 40 Kčs
do 1.000 Kčs.
32.Za intervenci sboru národní bezpečnosti při závodech, dostizích, výstavách, veletrzích, sportovních hrách, honech, rybolovech a pod., koná-li se v zájmu výhradně nebo převážně soukromém (vedle dosavadních poplatků k úhradě hotových výloh intervenujících orgánů), za jeden den intervence 50 Kčs
za úředníka nebo důstojníka,
40 Kčs
za jednu osobu mužstva.
33.Za obdobnou intervenci v divadle nebo koncertu, pokud podléhají dávce ze zábav, dále v plesu, biografu, kabaretu a při jiných produkcích (vedle dosavadních poplatků k úhradě hotových výloh intervenujících orgánů), za jednu intervenci 40 Kčs za úředníka,
25 Kčs
za jednu osobu mužstva.
34.Za prodloužení uzavírací hodiny pro živnost hostinskou a výčepnickou od 100 Kčs
do 500 Kčs
(podle rozsahu živnostenského podnikání, zábavy, atrakce a pod., pořádané v prodl. hodinách).
35.Za povolení k výrobě, prodeji nebo držbě zakázaných zbraní a střeliva od 150 Kčs
do 500 Kčs
(podle počtu, druhu a účelu použití zbraní).
36.Za vydání průvodních listů k dovozu, průvozu nebo vývozu zbraní a jejich součástek přes státní hraniceod 30 Kčs
do 1.500 Kčs
(podle počtu zbraní a důvodu žádosti).
37.Za přijetí oznámení o nepřiměřeném počtu zbraní od 150 Kčs
do 1.500 Kčs
(podle počtu, druhu a účelu použití zbraní).
38.Za zbrojní pas, jeho rozšíření nebo prodloužení:
a) na lovecké ručnice, za každý rok od 40 Kčs
do 400 Kčs,
b) na jiné zbraně, za každý rok od 25 Kčs
do 250 Kčs
(podle počtu, druhu a účelu použití zbraní, podle majetkových poměrů a doby platnosti).
39.Za vidování zbrojního pasu při přesídlení držitele25 Kčs.
40.Za dozor při prohlídkách závodů vyrábějících nebo zpracovávajících výbušiny, koná-li se v zájmu výhradně nebo převážně soukromém, za jednu prohlídku od 700 Kčs
do 14.000 Kčs
(podle rozsahu podniku).
41.a) Za povolení obložení skladišť výbušinami a za povolení změn v obložení skladišť (§§ 46 a 47 a § 48, odst. 2 nař. č. 68/1877 ř. z.) od 400 Kčs
do 10.000 Kčs;
b) za povolení úlevy z předpisů o vzdálenosti skladišť výbušin (§ 48, odst. 1 nař. č. 68/1877 ř. z.) od 1.000 Kčs
do 10.000 Kčs;
c) za povolení výbušin a rozbušek k výrobě, všeobecnému obchodu a přepravě (§§ 4 a 7 nař. č. 68/1877 ř. z. ve znění nař. č. 156/1883 ř. z.) od 1.000 Kčs
do 10.000 Kčs;
d) za vydání průvodních listů k dovozu, průvozu nebo vývozu výbušných látek a předmětů tyto látky obsahujících přes státní hranice (příloha A, oddíl II, č. 1 k vl. nař. č. 168/1927 Sb.)od 30 Kčs
do 1.500 Kčs
(podle množství výbušin a důvodu žádosti).
42.Za osvědčení o právním trvání spolku od 50 Kčs
do 500 Kčs
(podle místního rozsahu spolkové činnosti, jejího druhu a podle rozsahu stanov).
43.Za dovolení nahlédnouti do spolkových stanov a poříditi si jejich opis 50 Kčs.
44.Za povolení spolku nositi prapor nebo užívati stejnokroje od 200 Kčs
do 1.000 Kčs.
45.Za povolení spolku nositi odznak od 100 Kčs
do 300 Kčs.
46.Za osvědčení o tom, kdo podle stanov pravoplatně podpisuje písemná vyhotovení spolku od 20 Kčs
do 500 Kčs.
47.a) Za povolení zvláštního sdružení podle § 1 vl. nař. č. 30/1939 Sb. Iod 100 Kčs
do 2.000 Kčs;
b) za povolení změny organisačních předpisů a předpisů o činnosti zvláštního sdružení podle § 2 vl. nař. č. 30/1939 Sb. Iod 20 Kčs
do 400 Kčs.
48.Za povolení k provozování veřejného jednatelství od 250 Kčs
do 2.500 Kčs
(podle rozsahu a sídla podniku a majetkových a výdělkových poměrů).
49.Za udělení licence bookmakerské od 5.000 Kčs
do 25.000 Kčs
(podle rozsahu a sídla podniku a majetkových a výdělkových poměrů).
50.Za povolení podniku totalisatorskéhood 500 Kčs
do 12.000 Kčs.
51.Za cestovní pas, jeho prodloužení nebo rozšíření od 100 Kčs
do 5.000 Kčs
(podle účelu cesty, doby platnosti a majetkových poměrů žadatele).
52.Za osvědčení pro přechod hranic v malém pohraničním styku od 10 Kčs
do 1.000 Kčs
(podle účelu cesty, doby platnosti a majetkových poměrů žadatele).
53.Za povolení pobytu cizincům od 50 Kčs
do 25.000 Kčs
(podle majetkových poměrů, účelu pobytu, časového a místního rozsahu povolení a podle okolností, za jakých uděluje stát příslušnosti cizince obdobné povolení československým příslušníkům).
54.Za visum udělené cizozemci, vybírá-li stát, jehož je cizinec příslušníkem, od československých příslušníků ze stejného důvodu poplatky ve stejné výši, v jaké vybírá stát příslušnosti cizince poplatky od čsl. příslušníků.
55.Za policejní hlášení cizince, vybírá-li stát, jehož je cizinec příslušníkem, od čsl. příslušníků z titulu hlášení poplatky ve stejné výši, v jaké se vybírají poplatky od čsl. příslušníků.
56.Za písemnou odpověď státních úřadů na dotazy soukromých osob o pobytu (sídle) určité osoby 10 Kčs.
57.Za svolení ke zcizení objektu, na jehož obnovu byla poskytnuta státní podpora podle zákona č. 86/1946 Sb. nebo domovních nemovitostí postavených se státní zárukou podle zák. č. 75/1941 Sl. z. ve znění zákona č. 40/1943 Sl. z. a zákona č. 162/1943 Sl. z. od 100 Kčs
do 1.000 Kčs.
58.Za potvrzení, že jde o stavbu, zařízení nebo práci, sloužící některému z účelů uvedených v § 1 opatření Stálého výboru č. 291/1938 Sb. od 50 Kčs
do 5.000 Kčs
(podle rozsahu a významu vyvlastnění).

C. Sazebník pro obor veřejných rejstříků, záznamů a patentního práva.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za výpis z ústředního známkového rejstříku, z rejstříku známek mezinárodních a z rejstříku plomb 150 Kčs.
2.Za osvědčení z ústředního známkového rejstříku, vydané úřadem 150 Kčs.
3.Za ověřený výpis z původského rejstříku nebo za vysvědčení, že určitý zápis v rejstříku tom není 150 Kčs.
4.Za zápis soukromého technika do rejstříku soukromých techniků, oprávněných k zastupování ve věcech patentních 500 Kčs.
5.Za zápis změny v rejstříku patentních zástupců nebo v rejstříku soukromých techniků, oprávněných k zastupování ve věcech patentních 150 Kčs.
6.Za zápis do patentního rejstříku:
a) změny v zastupování 150 Kčs,
b) omezení rozsahu patentu na žádost majitele patentu 150 Kčs,
c) soukromého práva zástavního 300 Kčs,
d) práv předchozího uživatele majitelem uznaných 300 Kčs,
e) neúčinnosti průvodních prostředků 150 Kčs.
7. Za zápis změny přídavkového patentu v samostatný v záznamech nebo v rejstříku150 Kčs.
8.Za uznání práv předchozího uživatele práv patentních na žádost a jich zápis 500 Kčs.
9.Za uznání závislosti patentu na žádost a její zápis 500 Kčs.
10.Za zápis změny firmy přihlašovatele nebo majitele patentu 300 Kčs.

D. Sazebník pro obor společností a pojišťoven.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.a) Za povolení ke zřízení akciové společnosti nebo komanditní společnosti na akcie od 500 Kčs
do 50.000 Kčs
(podle akciového kapitálu a způsobu jeho splacení);
b) za schválení stanov a změny stanov již existující akciové společnosti nebo komanditní společnosti na akcie od 120 Kčs
do 5.000 Kčs
(podle rozsahu stanov a jejich změny);
c) za povolení ke zvýšení akciového kapitálu nebo za potvrzení ve smyslu § 11 vl. nař. č. 141/1942 Sb. od 120 Kčs
do 50.000 Kčs
(podle zvýšení kapitálu, účelu, k němuž zvýšení slouží, a se zřetelem k dávce, vyměřené při zřízení společnosti).
2.a) Za připuštění cizozemské akciové společnosti nebo komanditní společnosti na akcie k provozování obchodů v tuzemsku od 500 Kčs
do 50.000 Kčs
(podle pravděpodobného rozsahu obchodů v tuzemsku);
b) za povolení ke zřízení pobočného závodu cizozemské akciové společnosti nebo komanditní společnosti na akcie, připuštěné k provozování obchodů v tuzemskuod 150 Kčs
do 15.000 Kčs
(podle pravděpodobného rozsahu obchodů v tuzemsku);
c) za schválení zastupitelstva (representace) cizozemské akciové společnosti nebo komanditní společnosti na akcie, připuštěné k provozování obchodů v tuzemsku od 800 Kčs
do 8.000 Kčs
(podle pravděpodobného rozsahu obchodů v tuzemsku).
3.a) Za povolení ke zřízení pojišťovacích spolků a schválení stanov od 150 Kčs
do 15.000 Kčs
(podle výše základních fondů, případně podle pravděpodobného rozsahu pojišťovacích obchodů);
b) za schválení změny stanov pojišťovacích spolků od 80 Kčs
do 8.000 Kčs
(podle rozsahu změny).
4.Za udělení informací k dotazu strany ve věcech pojišťovacích vyjímajíc informace dané pojistníkům od 150 Kčs
do 1.000 Kčs.

E. Sazebník pro obor živností a obchodu.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za povolení k pořádání kožních aukcí a prvotní schválení prodejního řádu ve smyslu zákona č. 32/1925 Sb.:
a) pořádají-li se aukce v místech
do 5.000 obyvatel 1.200 Kčs,
přes 5.000 do 20.000 obyvatel 1.500 Kčs,
přes 20.000 do 80.000 obyvatel 2.000 Kčs,
přes 80.000 obyvatel 2.500 Kčs,
b) udílí-li se povolení k pořádání aukcí společně pro více míst částka pod a) podle místa s největším počtem obyvatel a polovina částky odpovídající místům ostatním,
c) rozšíří-li se původní povolení na více místrozdíl mezi částkou, kterou by bylo vyměřiti, kdyby oprávnění bylo dáno pro všechna místa současně, a částkou, která za původní oprávnění byla zaplacena,
d) za schválení změny prodejního řádu 120 Kčs.
2.a) Za svolení ke zřízení provozovny na výrobu cukru z řepy od 10.000 Kčs
do 50.000 Kčs;
b) za svolení podle § 3, odst. 1 vl. nař. č. 49/1939 Sb. I, resp. č. 54/1939 Sl. z. ke zřízení nové provozovny na výrobu umělých tuků jedlých nebo za svolení k obnovení činnosti provozovny, jejíž živnostensko-právní schválení zaniklo od 2.500 Kčs
do 25.000 Kčs
(podle rozsahu provozovny);
c) za svolení
aa) ke zřízení provozovny na výrobu skla (sklářské hutě) od 500 Kčs
do 25.000 Kčs,
bb) ke zřízení provozovny na zušlechťování sklaod 125 Kčs
do 12.500 Kčs,
cc) k obnovení činnosti provozovny druhu uvedeného pod písm. aa) a bb) od 125 Kčs
do 25.000 Kčs,
dd) k rozšíření nebo zvýšení kapacity provozovny druhu uvedeného pod písm. aa) a bb)od 125 Kčs
do 12.500 Kčs,
ee) k výrobě jiného druhu sklaod 250 Kčs
do 25.000 Kčs;
d) za svolení ke zřízení mlýna, přeměně výrobiště, zařízeného na drcení plodin ke krmným účelům, na mlýn nebo k rozšíření výrobní schopnosti mlýna od 250 Kčs
do 25.000 Kčs;
e) za svolení ke zřízení nového mlýna na mletí papriky nebo k započetí s opětovným provozováním takového mlýna, jehož živnostensko-právní schválení zaniklood 1.250 Kčs
do 12.500 Kčs;
f) za svolení ke zřízení provozovny na výrobu brynzy nebo k započetí s opětovným provozováním takové provozovny, jejíž živnostensko-právní oprávnění zaniklo od 1.250 Kčs
do 25.000 Kčs.
3.Za úřední výpis ze seznamu údajů (názvů) podle norem o označování původu zboží 50 Kčs.
4.Za vydání živnostenského listu:
a) pokud není stanovena vyšší dávka od 40 Kčs
do 400 Kčs,
b) obchodním společnostem a právnickým osobám od 400 Kčs
do 4.000 Kčs
(podle druhu a pravděpodobného rozsahu živnosti).
5.Za vydání živnostenského listu při velkoobchodu a zahraničním obchodu od 200 Kčs
do 2.000 Kčs
(podle druhu a pravděpodobného rozsahu živnosti).
6.Za propůjčení koncese, pokud není v dalším jinak uvedeno, podle počtu obyvatel místní obce, v níž je stanoviště živnosti, při čemž první sazba platí pro místa do 5.000 obyvatel, druhá pro místa přes 5.000 do 20.000 obyvatel, třetí pro místa přes 20.000 do 50.000 obyvatel, čtvrtá pro místa přes 50.000 do 80.000 obyvatel a pátá pro místa přes 80.000 obyvatel, a to, jde-li o:
a) živnosti, které mechanicky nebo chemicky rozmnožují výrobky literární a umělecké (knihtiskárny atd.) 1.200, 1.440, 1.680, 2.400, 4.800 Kčs,
b) živnosti k prodeji knih školních, modlitebních, kalendářů a obrazů svatých (§ 21, odst. 3 ž. ř.)140, 240, 340, 420, 580 Kčs,
c) živnosti, které obchodují výrobky pod a) (nakladatelství, knihkupectví, antikvariáty a obchody věcmi uměleckými a hudebninami) v zemích České a Moravskoslezské 480, 580, 720, 1.200, 1.920 Kčs,
d) půjčovny knih a čítárny480, 580, 720, 1.200, 1.920 Kčs,
e) 1. periodické dopravování osob ve smyslu § 15, odst. 3 ž.ř. (§ 22, č. 3 ž. z.)od 120 Kčs
do 500 Kčs
(podle rozsahu podniku),
2. pravidelnou dopravu osob nebo nákladů motorovými vozidly od 240 Kčs
do 2.500 Kčs
(podle rozsahu podniku),
f) živnosti posluhů, nosičů, čističů obuvi a pod. 60, 70, 80, 100, 120 Kčs,
g) živnosti těch, kteří se na místech neveřejných nabízejí k osobním službám nebo mají pohotově prostředky na dopravu osob 60, 70, 80, 100, 120 Kčs,
h) živnosti drožkářské, fiakristické 60, 70, 80, 100, 120 Kčs,
ch) nepravidelnou dopravu osob nebo nákladu motorovými vozidly od 120 Kčs
do 720 Kčs
(podle rozsahu podniku).
i) živnost kominickou 360, 600, 840, 1.200, 2.000 Kčs,
j) živnost čističů stok 120, 140, 160, 200, 240 Kčs,
k) živnost pohodnickou 120, 140, 240, 360, 720 Kčs,
l) výrobu a prodej zbraní a střeliva 480, 720, 960, 1.200, 1.440 Kčs,
m) výrobu a prodej ohněstrojných látek, ohněstrojných předmětů a všelikých trhacích preparátů od 240 Kčs
do 12.000 Kčs
(podle rozsahu podniku),
n) živnost vetešnickou 120, 240, 480, 720, 1.200 Kčs,
o) živnost zastavárenskou 960, 1.200, 1.440, 1.680, 2.500 Kčs,
p) výrobu jedů a přípravu látek a preparátů určených za léky, jakož i prodej obojích věcí, pokud není výlučně vyhrazen lékárníkům, pak výrobu a prodej strojených vod minerálních 480, 720, 960, 1.200, 1.440 Kčs,
r) drobný prodej jedovatých a zdraví škodlivých prostředků na ochranu rostlin 60, 80, 100, 120, 140 Kčs,
s) živnost hostinskou a výčepnickou (obyčejné hostince) 240, 360, 480, 720, 1.200 Kčs,
t) hotely, kavárny, vinárny 1.200, 2.400, 3.600, 4.800, 6.000 Kčs,
u) nádražní restaurace od 1.200 Kčs
do 6.000 Kčs
(podle rozsahu živnosti),
v) bary od 2.400 Kčs
do 25.000 Kčs
(podle rozsahu podniku),
x) zařizování plynovodů a vodovodů 240, 480, 720, 960, 1.200 Kčs,
y) výrobu a opravu parních kotlů od 1.200 Kčs
do 12.000 Kčs
(podle rozsahu podniku),
z) výrobu hracích karet 12.000 Kčs,
aa) podkovářství 60, 80, 100, 120, 150 Kčs,
bb) živnostenské zahlazování krys, myší atd. 30, 50, 70, 100, 120 Kčs,
cc) hubení škodlivého živočišstva kyanovodíkem, ethylenoxydem a chlorpikrinem 400, 600, 800, 1.000, 1.200 Kčs,
dd) podniky pohřební 1.200, 1.440, 1.920, 3.000, 6.000 Kčs,
ee) elektrotechnickou koncesi
malou 120, 170, 240, 360, 600 Kčs,
střední 480, 960, 1.200, 1.440, 1.700 Kčs,
neobmezenou 1.200, 1.800, 2.400, 3.600, 4.800 Kčs,
ff) informační kanceláře a podávání zpráv o úvěrních poměrech k obchodním účelům 240, 480, 960, 1.440, 2.500 Kčs,
gg) zubní techniky 960, 1.440, 1.920, 2.400, 3.000 Kčs,
hh) cestovní kanceláře600, 1.200, 2.400, 3.600, 6.000 Kčs,
ii) stáčení piva do lahví 360, 480, 720, 1.200, 1.440 Kčs,
kk) telegrafní agentury, telegrafní a korespondenční kanceláře 480, 720, 960, 1.200, 1.440 Kčs,
ll) detektivní ústavy 2.400, 3.600, 4.800, 6.000, 7.500 Kčs,
mm) obchod s celuloidem, celuloidovým zbožím a odpadky240, 360, 480, 600, 720 Kčs,
nn) výrobu zápalného zboží 50.000 Kčs,
oo) živnostenské zpracování nafty od 1.000 Kčs
do 50.000 Kčs,
pp) odbyt petroleje dovozem v dopravních nádržích a stáčením z nich 24.000 Kčs,
rr) výrobu sodovky 720, 1.200, 1.600, 2.200, 3.600 Kčs,
ss) nabývání pohledávek z dopravních obchodů vůči drahám a jiným dopravním podnikům a jich uplatňování vlastním jménem a na vlastní účet 480, 960, 1.440, 2.400, 3.600 Kčs,
tt) živnost radiotechnickouod 4.000 Kčs
do 8.000 Kčs
(podle rozsahu podniku)
uu) živnost radiomechanickou480, 960, 1.200, 1.440 a 1.920 Kčs;
Poznámka:
Osobám, které nabudou radiomechanické koncese podle § 13, odst. 1 zákona č. 128/1947 Sb., vyměří se dávka podle písm. uu) poloviční sazbou.
vv) obchod s radioelektrickými zařízeními480, 960, 1.200, 1.440 a 1.920 Kčs,
xx) zrušená od 19. 6. 1948.
yy) masérství a pěstění lidského těla od 120 Kčs
do 2.400 Kčs
(podle rozsahu oprávnění a velikosti podniku),
zz) 1. prodej lahvového piva v drobném v zemích České a Moravskoslezské 200, 300, 400, 600, 1.000 Kčs,
2. prodej pálených lihových nápojů v uzavřených lahvích v drobném na Slovensku 200, 400, 800, 1.200, 2.000 Kčs,
žž) 1. výrobu a opravu plynových masek a jejich součástek i s případným schválením provozovny od 2.000 Kčs
do 12.000 Kčs
(podle rozsahu podniku),
2. prodej plynových masek a jejich součástek od 500 Kčs
do 7.500 Kčs
(podle rozsahu podniku, pokud nebyla již zaplacena dávka podle čís. 1).
7.a) Zkušební taxa i s dávkou za vydání vysvědčení o zkoušce způsobilosti pro živnost výroby a opravy plynových masek 1.000 Kčs;
b) zkušební taxa i s dávkou za vydání vysvědčení o zkoušce způsobilosti pro živnost prodeje plynových masek 250 Kčs.
8.a) Za zařazení podniku hostinské a výčepnické živnosti s právem ubytovat cizince
do skupiny Aod 1.200 Kčs
do 7.500 Kčs,
do skupiny Bod 500 Kčs
do 5.000 Kčs,
do skupiny Cod 250 Kčs
do 1.500 Kčs;
b) za přeřazení podniku hostinské a výčepnické živnosti s právem ubytovat cizince do skupiny vyšší dávka určená za zařazení, avšak dávky, zaplacené podnikatelem za předchozí zařazení nebo přeřazení se odpočítávají.
9.Za uznání radikovanosti podle počtu obyvatel ve stanovišti živnosti podle směrnice pod pol. 61.440, 2.400, 3.600, 4.400, 6.000 Kčs.
10.Za povolení k soukromému zprostředkování koupě, prodeje, směny realit, podniků výrobních a obchodních, nájemních a pachtovních poměrů, úvěru hypotekárního a osobního podle počtu obyvatel ve stanovišti živnosti podle směrnice pod pol. 6 600, 720, 960, 1.200, 3.600 Kčs.
11.Za povolení zřídit veřejné skladiště od 12.000 Kčs
do 24.000 Kčs.
12.Za propůjčení koncese:
a) stavitelské
aa) osobě fysické od 1.200 Kčs
do 4.800 Kčs
(podle rozsahu podniku),
bb) osobě právnické [podle §§ 3, 23a), odst. 4 ž.ř. a §§ 3, 38, odst. 4 ž. z.] od 4.800 Kčs
do 12.000 Kčs
(podle rozsahu podniku a kapitálu společnosti),
b) zednického mistra
aa) osobě fysické od 600 Kčs
do 1.920 Kčs
(podle rozsahu podniku),
bb) osobě právnické [podle §§ 3, 23a), odst. 4 ž.ř. a §§ 3, 38, odst. 4 ž. z.] od 2.400 Kčs
do 7.200 Kčs
(podle rozsahu podniku a kapitálu společnosti),
c) murárského majstra na Slovensku od 350 Kčs
do 900 Kčs
(podle rozsahu podniku),
d) tesařského nebo kamenického mistra
aa) osobě fysické od 360 Kčs
do 1.800 Kčs
(podle rozsahu podniku),
bb) osobě právnické [podle §§ 3, 23a), odst. 4 ž.ř. a §§ 3, 38, odst. 4 ž. z.] od 2.400 Kčs
do 7.200 Kčs
(podle rozsahu podniku a kapitálu společnosti),
e) studnařského mistra
aa) osobě fysickéod 120 Kčs
do 720 Kčs
(podle rozsahu podniku),
bb) osobě právnické [podle §§ 3, 23a), odst. 4 ž.ř. a §§ 3, 38, odst. 4 ž. z.] od 1.920 Kčs
do 4.800 Kčs
(podle rozsahu podniku a kapitálu společnosti),
f) provozování menších prací zednických, tesařských a kamenických na Slovensku od 70 Kčs
do 600 Kčs.
13.Za vydání živnostenského listu nebo za propůjčení koncese při živnostech provozovaných po továrnicku, pokud není stanovena vyšší dávka od 1.200 Kčs
do 6.000 Kčs
(podle rozsahu podniku).
14.Za povolení všelikých podniků soukromého zprostředkování v jiných než obchodních věcech, pokud nejsou uvedeny pod pol. 10, a za propůjčení koncese na aukční síně na Slovensku, podle počtu obyvatel ve stanovišti živnosti podle směrnice pod pol. 6480, 720, 960, 1.200, 2.400 Kčs.
15.Za přijetí oznámení o zřízení vedlejších závodů nebo skladů nebo za schválení zřízení vedlejších závodů nebo skladů:
a) při živnostech provozovaných po továrnicku, ať jde o živnost svobodnou nebo koncesovanou polovina dávky příslušející podle pol. 13. za vystavení živnostenského listu nebo za propůjčení koncese pro závod hlavní ve stanovišti vedlejšího závodu nebo skladu,
b) při zřízení stabilní čerpací stanice benzinu od 120 Kčs
do 1.200 Kčs
(podle rozsahu podniku a stavebních nákladů),
c) při ostatních živnostech polovina dávky příslušející podle shora uvedených zásad za vystavení živnostenského listu nebo za propůjčení koncese pro závod hlavní ve stanovišti vedlejšího závodu nebo skladu.
16.Za schválení přeložení koncesované živnosti na jiné stanoviště v téže obci čtvrtina dávky příslušející podle shora uvedených zásad za propůjčení koncese.
17.Za udělení koncese u stavebních živností při přesídlení do jiné politické obce nejnižší sazba dávky příslušející podle shora uvedených zásad za propůjčení koncese.
18.Za schválení provozovny nebo za schválení změn provozovny podle III. hlavy živn. řádu, pokud se týče živn. zákona, s výjimkou provozoven, na něž se vztahuje zákon č. 50/1931 Sb.od 120 Kčs
do 12.000 Kčs.
Poznámka:
Zpravidla 1/4 % stavebního nákladu a jiného nově investovaného kapitálu. Při vyměření této dávky vezme se zřetel na případné dávky vyměřené podle pol. 26 sazebníku H a pol. 1 písm. g) až p) sazebníku K.
19.Za schválení stabilní pouliční čerpací stanice benzinu od 120 Kčs
do 1.200 Kčs
(podle rozsahu podniku a stavebních nákladů).
20.Za schválení místností k provozování živnosti hostinské a výčepnické pro místa do 5.000 obyvatel 120 Kčs,
přes 5.000 obyvatel do 20.000 obyvatel 240 Kčs,
přes 20.000 obyvatel do 50.000 obyvatel 360 Kčs,
přes 50.000 obyvatel do 80.000 obyvatel 480 Kčs,
přes 80.000 obyvatel 720 Kčs.
21.Za povolení výprodeje podle počtu obyvatel ve stanovišti živnosti pro místa do 5.000 obyvatel od 50 Kčs
do 720 Kčs,
přes 5.000 obyvatel do 20.000 obyvatel od 50 Kčs
do 1.200 Kčs,
přes 20.000 obyvatel do 50.000 obyvatel od 50 Kčs
do 3.600 Kčs,
přes 50.000 obyvatel do 80.000 obyvatel od 50 Kčs
do 7.200 Kčs,
přes 80.000 obyvatel od 50 Kčs
do 12.000 Kčs
(podle rozsahu podniku, nejvýše 1 % hodnoty zboží určeného k výprodeji, jestliže strana tuto hodnotu hodnověrně prokáže).
22.Za povolení pořádati trhy od 700 Kčs
do 2.000 Kčs
(podle počtu trhů a jejich pravděpodobného rozsahu).
23.Za udělení licence podle § 20 a) ž. ř., pokud se týče podle § 28 ž. z.:
a) s platností do 3 dnů 50 Kčs,
b) s platností delší 120 Kčs.
24.Za udělení dispense od průkazu způsobilosti pro živnost hostinskou:
a) podle § 4, odst. 1 zák. č. 112/1927 Sb. (ve znění pozdějších zákonných předpisů)240, 360, 480, 720, 1.200 Kčs
(podle počtu obyvatel podle směrnice pod pol. 6),
b) podle § 5 zák. č. 112/1927 Sb. (ve znění pozdějších zákonných předpisů)1.200, 2.400, 3.600, 4.800, 6.000 Kčs
(podle počtu obyvatel podle směrnice pod pol. 6).
25.Za udělení dispense od průkazu způsobilosti podle §§ 13a) a 14d) ž. ř., pokud se týče §§ 14 a 19 ž. z.od 120 Kčs
do 1.200 Kčs
(podle druhu a pravděpodobného rozsahu živnosti).
26.Za udělení dispense od průkazu způsobilosti podle §§ 14c) a 23a) ž. ř., pokud se týče §§ 18 a 38 ž. z.od 120 Kčs
do 2.400 Kčs.
27.Za formální dovolení podle § 8, odst. 2 ž. ř., pokud se týče ž. z.od 480 Kčs
do 5.000 Kčs
(podle majetkových poměrů žadatele).
28.Za přijetí oznámení náměstka (obchodvedoucího, dílovedoucího) nebo pachtýře při svobodných a řemeslných živnostech nebo za schválení téhož při koncesovaných živnostech osmina dávky, příslušející podle shora uvedených zásad za vystavení živnostenského listu nebo za propůjčení koncese pro hlavní závod, nejméně však 20 Kčs.
29.Za povolení k podomnímu obchodu a ke kočovným živnostem 30 Kčs.
30.Za udělení zvláštního povolení podle § 4, odst. 2 vl. nař. č. 29/1940 Sb. od 30 Kčs
do 2.400 Kčs
(podle majetkových poměrů žadatele).
31.Za výpis ze živnostenského rejstříku30 Kčs.
32.Za ověření podpisů komorních funkcionářů 80 Kčs.
33.Za zkoušku vážných 50 Kčs.
Poznámka:
Tato dávka se vybírá místo taxy za zkoušku vážných podle nařízení ministerstva obchodu č. 126/1876 ř. z.
34.a) Za povolení k výkonu hospodářské a daňové poradní činnosti v plném rozsahu od 2.000 Kčs
do 8.000 Kčs
(podle hospodářského významu uděleného povolení, podle majetkových poměrů žadatele a se zřetelem k místním poměrům);
b) za povolení k výkonu hospodářské a daňové poradní činnosti v užším rozsahu od 1.000 Kčs
do 5.000 Kčs
(podle rozsahu oprávnění, podle majetkových poměrů žadatele a se zřetelem k místním poměrům).

F. Sazebník pro obor zahraničního obchodu.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za určení obchodníka a firmy, která bude oprávněna provozovat dovozní, vývozní nebo průvozní obchody se zbožím všeho nebo určitého druhu od 1.000 Kčs
do 30.000 Kčs
(podle rozsahu uděleného oprávnění).
2.Za osvědčení, doporučení nebo vyjádření vydané na žádost strany v obchodních a právních věcech souvisejících se zahraničním obchodem od 50 Kčs
do 1.200 Kčs
(podle významu úkonu a obtížnosti případu).
3.Za úkon, intervenci nebo jiné opatření provedené na žádost strany orgány ministerstva zahraničního obchodu v ciziněod 50 Kčs
do 12.000 Kčs
(podle významu úkonu, intervence nebo jiného opatření a podle prospěchu strany).
4.Za záznam vývozu odpadků drahých kovů do ciziny za účelem affinace:
a) za 1 kg platiny120 Kčs,
b) za 1 kg zlata 50 Kčs,
c) za 1 kg stříbra 5 Kčs,
nejméně 10 Kčs.
5.Za záznam vývozu drahých kovů nebo jich slitin na zpracování do ciziny:
a) za 1 kg platiny 120 Kčs,
b) za 1 kg zlata 50 Kčs,
c) za 1 kg stříbra 5 Kčs,
nejméně 10 Kčs.
6.Za označení hotového zboží exportní značkou u puncovního úřadu:
a) za 1 kg platiny120 Kčs,
b) za 1 kg zlata 50 Kčs,
c) za 1 kg stříbra5 Kčs,
nejméně 10 Kčs.

G. Sazebník pro obor měny a peněžnictví.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za povolení k obchodování s akciemi na tuzemské burse; dále za rozšíření tohoto povolení bez rozdílu, zdali se jím připouští obchodování na burse s akciemi v celkové jmenovité hodnotě vyšší, než podle povolení dosavadního nebo s akciemi, jichž celková jmenovitá hodnota je vyšší, než činil akciový kapitál po snížení, které bylo po udělení povolení dosavadního naposled provedeno od 200 Kčs
do 20.000 Kčs.
Poznámka:
Dávka nad 200 Kčs nesmí převýšiti 1/4 promile jmenovité hodnoty akcií, jichž se povolení týče.
2.Za přiznání povahy devisové banky peněžnímu ústavu nebo peněžnímu podniku od 5.000 Kčs
do 30.000 Kčs.
3.Za pověření peněžního ústavu nebo podniku vykonáváním určitých úkolů devisových bankod 1.000 Kčs
do 10.000 Kčs.
4.Za povolení k vydání náhražky zákonných platidelod 200 Kčs
do 50.000 Kčs
(podle počtu kusů náhradních platidel a prospěchu strany).
5.Za povolení ke zřízení nového peněžního ústavuod 500 Kčs
do 50.000 Kčs
(podle výše základního kapitálu nebo rozsahu působnosti ústavu).
6.Za povolení k přeměně nebo k rozšíření předmětu podnikání výdělkového a hospodářského společenstva nebo spolku podle spolkového zákona č. 253/1852 ř. z. nebo společnosti s ručením obmezeným na provozování peněžních a úvěrních nebo jiných bankovních obchodů od 500 Kčs
do 50.000 Kčs
(podle výše provozovacího kapitálu a podle rozsahu oprávnění).
7.Za povolení k rozšíření činnosti peněžních ústavů na přijímání vkladů na vkladní knížky (vkladní listy) nebo na činnost peněžního ústředí, t. j. na vyrovnávání peněžních přebytků a peněžních potřeb mezi přičleněnými peněžními ústavy a peněžními podniky od 500 Kčs
do 40.000 Kčs
(podle rozsahu ústavu a podle rozsahu oprávnění).
8.Za povolení k dalšímu provozování peněžního podniku jinou osobou nebo za povolení k přijetí osobně ručícího společníka nebo ke změně takového společníkaod 200 Kčs
do 50.000 Kčs
(podle rozsahu oprávnění a podle výše provozovacího kapitálu).
9.Za povolení ke zřízení nebo převzetí pobočky, expositury, sběrny, platebny, jednatelství nebo jakéhokoli jinak nazvaného pobočného (vedlejšího) závodu stávajících peněžních ústavů nebo peněžních podniků od 200 Kčs
do 50.000 Kčs
[podle významu pobočného (vedlejšího) závodu].
10.Za povolení k přeložení sídla hlavního závodu nebo pobočného (vedlejšího) závodu peněžního ústavu nebo peněžního podniku do jiné obce nebo z jedné místní části do jiné části téže obce, pokud jde o místní části se zvláštními správními orgány od 200 Kčs
do 20.000 Kčs
(podle rozsahu obchodu a místa nového působiště).
11.Za povolení ke změně právní formy peněžního ústavu nebo peněžního podniku od 100 Kčs
do 40.000 Kčs
(podle rozsahu ústavu nebo podniku).
12.Za schválení usnesení o splynutí s jiným peněžním ústavem nebo peněžním podnikem od 200 Kčs
do 50.000 Kčs
(podle rozsahu ústavu nebo podniku).
Poznámka:
Za schválení splynutí, k němuž dochází na příkaz úřadu, se dávka nevyměřuje.
13.Za schválení stanov nebo jednacích a dohlédacích řádů peněžních ústavů, jakož i za schválení jejich změn od 100 Kčs
do 10.000 Kčs
(podle velikosti ústavu a rozsahu projednaných změn).
Poznámka:
Za změny, jež se dějí na příkaz dozorčího úřadu, se dávka nevyměřuje.
14.Za povolení k nabytí nemovitosti spořitelnou nebo okresní záložnou hospodářskou nebo za povolení stavebního a adaptačního nákladu u budov těchto ústavůod 500 Kčs
do 10.000 Kčs
(podle výše povoleného nákladu).
Poznámka:
Vyňaty jsou případy týkající se nemovitostí nabytých k záchraně pohledávky.
15.Za schválení zastupitelstva (representace) cizozemské akciové banky připuštěné k provozování obchodů v tuzemskuod 800 Kčs
do 8.000 Kčs.
16.Za povolení k vydání dílčích dlužních úpisů a jiných hromadných cenných papírů kromě akcií:
a) do úhrnné jmenovité hodnoty 250.000 Kčs600 Kčs,
b) do úhrnné jmenovité hodnoty 1,000.000 Kčs 1.600 Kčs,
c) do úhrnné jmenovité hodnoty 5,000.000 Kčs2.600 Kčs,
d) do úhrnné jmenovité hodnoty 10,000.000 Kčs6.000 Kčs,
e) do úhrnné jmenovité hodnoty 50,000.000 Kčs12.000 Kčs,
f) do úhrnné jmenovité hodn. přes 50,000.000 Kčs26.000 Kčs.
Poznámka:
Od dávky jsou osvobozeny všeužitečné elektrické podniky a plynárenské podniky požívající výhod.
17.Za zjištění podmínek a za vyhlášku podle posledního odstavce § 8 zák. č. 213/1905 ř. z., o založených bankovních dlužních úpisech, jakož i za zjištění podmínek podle zák. čl. XXXII/1897, o zajištění některých dluhopisů, vydaných tuzemským peněžním ústavem 14.000 Kčs.

H. Sazebník pro obor věcí vodních a plavebních.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za povolení převozních sazeb na veřejných převozech:
a) u loďkového osobního převozu od 50 Kčs
do 500 Kčs,
b) u prámového převozu od 140 Kčs
do 500 Kčs
(podle výnosnosti převozu).
2.Za udělení povolení k provozování říční plavby:
a) vory od 500 Kčs
do 1.700 Kčs,
b) loďmi bez strojního pohonu od 500 Kčs
do 1.700 Kčs,
c) loďmi se strojním pohonem nad 15 tun nosnosti, při čemž se nevybere dávka pod b), d), e), používá-li se také lodí pod b), d), e)od 2.600 Kčs
do 8.000 Kčs,
d) loďmi se strojním pohonem do 15 tun nosnosti u remorkerů, jichž strojní síla převyšuje 30 ks, a u plavidel se strojním pohonem, která smějí dopravovati více než 30 osob, při čemž se nevybere dávka pod b), e), používá-li se také lodí pod b), e) od 1.600 Kčs
do 5.000 Kčs,
e) loďmi se strojním pohonem do 15 tun nosnosti, při čemž se nevybere dávka pod b), používá-li se také lodí pod b)od 500 Kčs
do 1.600 Kčs,
f) loďmi sportovními nebo přepychovými se strojním pohonem od 400 Kčs
do 800 Kčs
[k pol. a) až f) podle pravděpodobného rozsahu podniku].
3.Za udělení povolení k provozování půjčoven loděk:
a) bez strojního pohonu 400 Kčs,
b) se strojním pohonem 600 Kčs.
4.Za výpis ze seznamu povolení k provozování plavby, za každou stránku výpisu 30 Kčs.
5.Za vyřízení dodatečné změny přihlášky lodi o přiznání vlajkového práva:
a) u lodi malé pobřežní plavby140 Kčs,
b) u lodi velké pobřežní plavby 300 Kčs,
c) u lodi daleké plavby 600 Kčs.
6.Za svolení ke změně lodního jména:
a) u lodi malé pobřežní plavby 70 Kčs,
b) u lodi velké pobřežní plavby 140 Kčs,
c) u lodi daleké plavby 300 Kčs.
7.Za cejchování říčních lodí a za vydání cejchovních průkazů za každou tunu nosnosti 0,80 Kčs, nejméně však 60 Kčs u lodí bez strojního pohonu a 120 Kčs u lodí se strojním pohonem, nejvýše pak 950 Kčs.
Poznámka:
Při novém cejchování lodí, nařízeném v důsledku mezinárodních úmluv, nevyměřuje se dávka, nýbrž požaduje se od strany toliko náhrada skutečných výloh.
8.Za provedení opětného cejchování za každou tunu nosnosti 0,40 Kčs, nejméně však 40 Kčs u lodí bez strojního pohonu a 80 Kčs u lodí se strojním pohonem, nejvýše pak 500 Kčs.
Poznámka:
Při novém cejchování lodí, nařízeném v důsledku mezinárodních úmluv, nevyměřuje se dávka, nýbrž požaduje se od strany toliko náhrada skutečných výloh.
9.Za provedení změny v cejchovním průkazu 30 Kčs.
10.Za provedení změny v cejchovním listě čsl. námořní lodi, po příp. za uznání cejchovního listu 800 Kčs.
11.Za úřední osvědčení o čsl. námořních lodích, jako o velikosti, druhu, síle strojů a pod.1.000 Kčs.
12.Za vydání připouštěcího listu pro čsl. námořní lodi 1.000 Kčs.
Poznámka:
Tato dávka se vybírá místo poplatku uvedeného v § 29, odst. 3 nař. č. 170/1912 ř. z.
13.Za vydání průkazu způsobilosti lodi vnitrozemské plavby:
a) pro nákladní lodi bez vlastního pohonu
aa) od 15 do 100 tun nosnosti 60 Kčs,
bb) od 100 do 300 tun nosnosti 140 Kčs,
cc) přes 300 tun nosnosti 260 Kčs,
b) pro plavidla s vlastním strojním pohonem
aa) do 25 ks 140 Kčs,
bb) přes 25 do 300 ks 260 Kčs,
cc) přes 300 ks400 Kčs.
14.Za provedení změny v průkazu způsobilosti lodi k plavbě 15 Kčs.
15.Za provedení opětovných lodních prohlídek:
a) nákladních lodí bez vlastního pohonu
aa) od 15 do 100 tun nosnosti 30 Kčs,
bb) přes 100 do 300 tun nosnosti 40 Kčs,
cc) přes 300 tun nosnosti 60 Kčs,
b) plavidel s vlastním strojním pohonem
aa) do 25 ks 30 Kčs,
bb) přes 25 ks do 300 ks 80 Kčs,
cc) přes 300 ks 140 Kčs.
Poznámka:
Dávka se nevybere, nahradí-li se prohlídka zápisem do průkazu o způsobilosti k plavbě na podkladě klasifikačního průkazu (čl. 7 řádu ze dne 17. ledna 1928, č. 58.854 býv. min. veřej. prací).
16.Za vydání průkazu způsobilosti nebo rozeznávací známky malých plavidel 50 Kčs.
17.Za výkon úředního dozoru na stavbu lodí, vyžádaného stranou a prováděného podstatně v zájmu soukromém 900 Kčs měsíčně.
Poznámka:
Cestovní výlohy spojené s dojížděním ke stavbě a přejímáním stavebního materiálu hradí strana zvláště.
18.Zkušební taxy i s dávkou za vydání průkazu způsobilosti personálu vnitrozemské plavby, resp. taxy za nostrifikaci obdobných cizozemských průkazů:
a) 1. pro kapitány vnitrozemské plavby 200 Kčs,
2. pro vůdce lodi se strojním pohonem 140 Kčs,
b) 1. pro kormidelníky 100 Kčs,
2. pro vůdce lodi bez strojního pohonu 70 Kčs,
c) 1. pro vrátné vorů 50 Kčs,
2. pro vůdce vorů 40 Kčs,
d) pro řidiče malých říčních lodí a lodí trhových se strojním pohonem 100 Kčs,
e) pro řidiče malých říčních lodí a lodí trhových bez strojního pohonu 50 Kčs,
f) pro lodivody 160 Kčs,
g) pro řidiče převozních plavidel se strojním pohonem 60 Kčs,
h) pro řidiče převozních plavidel bez strojního pohonu 30 Kčs.
Poznámky:
1. Osoby, které již mají průkaz o plavecké způsobilosti a ucházejí se o vydání průkazu se širším věcným oprávněním, platí jen dávku za doplňovací zkoušku, a to částkou rovnající se rozdílu mezi dávkou zaplacenou při vydání původního průkazu a dávkou stanovenou pro vydání nového průkazu.
2. K písm. a) č. 2, b) č. 2 a c) č. 2:
Platí pro majitele t. zv. vůdcovských průkazů vydaných podle vyhlášky Československého plavebního úřadu ze dne 16. I. 1943, č. j. 1041/8 z r. 1943 (Úřední list č. 21/1943).
19.Zkušební taxy za rozšíření oprávnění (platného průkazu) personálu vnitrozemské plavby na další trati:
a) pro kapitány vnitrozemské plavby 60 Kčs,
b) pro kormidelníky 30 Kčs,
c) pro vrátné vorů 20 Kčs,
d) pro řidiče plavidel se strojním pohonem do 15 tun nosnosti, s výjimkou remorkérů, jejichž strojní síla převyšuje 30 ks, a plavidel se strojním pohonem, která smějí dopravovati více než 30 osob 20 Kčs.
20.Zkušební taxy i s dávkou za vydání průkazu způsobilosti pro strojníka vnitrozemské plavby, resp. taxy za nostrifikaci obdobných cizozemských průkazů 100 Kčs.
21.Za zkoušku topičskou a průkaz způsobilosti topiče 60 Kčs.
22.Zkušební taxy i s dávkou za vydání průkazu způsobilosti personálu námořní plavby, resp. taxy za nostrifikaci obdobných cizozemských průkazů:
a) pro kapitány malé pobřežní plavby 100 Kčs,
b) pro kapitány velké pobřežní plavby 200 Kčs,
c) pro poručíka námořní plavby 300 Kčs,
d) pro kapitána daleké plavby 400 Kčs,
e) pro loďmistra 100 Kčs.
23.Za uznání příslušné závěrečné zkoušky složené na cizozemské nautické škole a za vydání průkazu způsobilosti kadeta námořní plavby 60 Kčs.
24.Zkušební taxy i s dávkou za vydání průkazu způsobilosti strojníkům námořní plavby, resp. taxy za nostrifikaci obdobných cizozemských průkazů:
a) pro strojníka III. třídy 100 Kčs,
b) pro strojníka II. třídy 200 Kčs,
c) pro strojníka I. třídy 300 Kčs.
25.a) Zkušební taxy i s dávkou za vydání příslušných průkazů při opakování zkoušek uvedených pod pol. 18-22 a 24:
aa) při prvním opakování zkoušky o 50 % vyšší než je stanoveno pod pol. 18-22 a 24,
bb) při druhém opakování zkoušky o 100 % vyšší než je stanoveno pod pol. 18-22 a 24;
b) zkušební taxy i s dávkou za vydání příslušných průkazů při opravě zkoušek uvedených pod pol. 18 a 19:
aa) při první opravné zkoušce 50 % sazby stanovené pod pol. 18, resp.
75 % sazby stanovené pod pol. 19,
bb) při druhé opravné zkoušce75 % sazby stanovené pod pol. 18, resp.
100 % sazby stanovené pod pol. 19.
26.Za vodoprávní povolení s výjimkou takových povolení pro práce a stavby, na které se vztahuje zákon č. 49/1931 Sb. nebo zákon č. 50/1931 Sb., jakož i s výjimkou takových povolení pro asanační podniky svazků územní samosprávy a pro všeužitečné elektrické podniky:
a) za povolení k úpravě toku rozšířením, prohloubením, přeložením nebo upevněním (trvalým, částečným) koryta, za každých 100 m2 půdorysné plochy projektovaného koryta nebo jeho části 2 Kčs,
b) za povolení k zahrazení toku na ochranu území před záplavami, za každých 100 ha chráněné plochy 10 Kčs,
c) za povolení k jiným pracím, které zlepšují nebo umožňují výnos zemědělské půdy, bez ohledu na jejich druh za každý jeden ha projektované plochy do 50 ha2 Kčs,
přes 50 ha 5 Kčs,
d) za povolení k využití vodní energie a ke zřízení vodního díla k tomu sloužícího, mimo dávku uvedenou pod písm. n), za každou 1 ks výkonnosti povoleného motoru, odpovídající koncedovanému množství a spádu do 10 ks 20 Kčs,
od 10 do 100 ks 30 Kčs,
přes 100 ks 50 Kčs,
e) za povolení k odběru vody veřejné nebo soukromé k chemické nebo technologické výrobě, za každý 1 minutový litr povolené výkonnosti čerpacího zařízení do 300 min. litrů (5 sek. litrů)2 Kčs,
do 600 min. litrů (10 sek. litrů)3 Kčs,
přes 600 min. litrů (10 sek. litrů) 4 Kčs,
f) za povolení k odběru a spotřebování vody veřejné nebo soukromé v chemické nebo technologické výrobě, za každý 1 minutový litr povolené výkonnosti čerpacího zařízení do 300 min. litrů (5 sek. litrů)3 Kčs,
do 600 min. litrů (10 sek. litrů)4 Kčs,
přes 600 min. litrů (10 sek. litrů)5 Kčs,
g) za povolení k odběru vody veřejné nebo soukromé ke chlazení, za každý 1 min. litr povolené výkonnosti čerpacího zařízení do 300 min. litrů (5 sek. litrů) 1 Kčs,
do 600 min. litrů (10 sek. litrů)2 Kčs,
přes 600 min. litrů (10 sek. litrů)3 Kčs,
h) za povolení k vypuštění odpadních (splaškových) vod z barvíren, továren na celulosu, koželužen a jiných pod. závodů do vod veřejných nebo soukromých - mimo dávku uvedenou pod písm. e) - za každý 1 min. litr do 300 min. litrů (5 sek. litrů)3 Kčs,
do 600 min. litrů (10 sek. litrů) 6 Kčs,
přes 600 min. litrů (10 sek. litrů) 9 Kčs,
i) za povolení k vypuštění odpadních vod z jiných závodů než těch, jež jsou uvedeny pod písm. h), do vod veřejných nebo soukromých - mimo dávku uvedenou pod písm. e) - za každý 1 min. litr do 300 min. litrů (5 sek. litrů) 2 Kčs,
do 600 min. litrů (10 sek. litrů)4 Kčs,
přes 600 min. litrů (10 sek. litrů)6 Kčs,
j) za povolení k vypuštění takových chladících vod, při nichž nelze docílit úplného ochlazení před vpuštěním do vod veřejných nebo soukromých - mimo dávku uvedenou pod písm. g) - za každý 1 min. litr do 300 min. litrů (5 sek. litrů) 1 Kčs,
do 600 min. litrů (10 sek. litrů)2 Kčs,
přes 600 min. litrů (10 sek. litrů)3 Kčs,
k) za povolení ke strojnímu bagrování písku a štěrku bagrem o výkonnosti:
aa) do 100 m3 denně 300 Kčs,
bb) přes 100 m3 do 200 m3 600 Kčs,
cc) přes 200 m3 do 300 m31.200 Kčs,
dd) přes 300 m3 denně 2.400 Kčs,
l) za povolení k vybírání písku a štěrku jiným způsobem než uvedeným pod písm. k) a k těžení ledu od 60 Kčs
do 280 Kčs
[podle míry prospěchu žadatele (provozování po živnostensku s velkým počtem zaměstnanců a pod.)],
m) za povolení ke zřízení přístavních můstků a ke stavbě koupadel s výjimkou stavby koupadel veřejně přístupných, za každý 1 m2 půdorysné plochy zabrané objekty v korytě nebo kabinami v zátopovém (inundačním) území toků0,80 Kčs,
n) za povolení ke zřízení jiných objektů, za každý 1 m2 půdorysné zabrané plochy:
aa) v korytě (jezů, mostních pilířů a j.) od 5 Kčs
do 10 Kčs,
bb) v zátopném území toků (staveb, zdí, deponií a j.) od 2 Kčs
do 6 Kčs
(podle toho, jaký vliv se jimi vykonává na odtokové proměny a jsou-li umístěny v korytě trvale nebo jsou-li odstraňovány),
o) za povolení ke zřízení kalojemů v zátopovém území toku, z 1 m2 půdorysné zabrané plochy 0,40 Kčs,
p) za povolení převozů s výjimkou veřejných převozů obcí:
aa) ručních 60 Kčs,
bb) lanových (řetězových) nebo s motorovým pohonem od 300 Kčs
do 1.300 Kčs
(podle velikosti převozního zařízení, podle polohy převozu, frekvence a výnosnosti),
r) za povolení k odběru vody pro závlahu přímo z vodních toků nebo ze studní pomocí strojního čerpadla, za každý 1 min. litr
do 300 min. litrů (5 sek. litrů) 2 Kčs,
do 600 min. litrů (10 sek. litrů) 3 Kčs,
přes 600 min. litrů (10 sek. litrů)4 Kčs.
Poznámky k celé položce 26:
1. Při rekonstrukcích vodních děl budiž postiženo sazbami uvedenými pod písm. a) - r) toliko zvětšení rozsahu práva nebo výkonnosti.
2. Při sezonních závodech (cukrovarech a j.) buďtež sazby uvedené pod písm. e) až j) sníženy přiměřeně k pracovní době v roce.
3. Úhrnná dávka nesmí za jedno povolení přesahovat 50.000 Kčs a vyměřuje se částkou nejméně 60 Kčs.
27.a) Za nahlížení do vodních knih a sbírek listin, map a plánů 10 Kčs;
b) za úřední výpis z vodních knih, t. j. za výpis z vložky 40 Kčs.
Poznámka:
Nahlížení do vodních knih a sbírek listin, map a plánů, jakož i veškeré výpisy z vodních knih k účelům jich revise podle vl. nař. č. 160/1925 Sb. jsou od dávky osvobozeny.
28.Za dodání ombrografických podkladů pro vyřešení městských stokových sítí od 800 Kčs
do 4.000 Kčs.
Poznámka:
Od dávky jsou osvobozeny stavby vodovodů, kanalisací a odvodnění obcí, podporované podle zákona č. 49/1931 Sb., po příp. i podle jiných zákonů ze státních prostředků.
29.Za přezkoušení kanalisačních a vodovodních projektů v úřadě k žádosti projektanta od 800 Kčs
do 5.000 Kčs
(podle výše stavebního nákladu).
Poznámka:
Jako u pol. 28.
30.Za místní přezkoušení kanalisačních a vodovodních projektů k žádosti obcí nebo korporací od 1.300 Kčs
do 8.000 Kčs
(podle výše stavebního nákladu).
Poznámka k pol. 30:
Jako u pol. 28.
Poznámka k celému sazebníku H:
Kromě dávek stanovených v tomto sazebníku vybírají se u říčních plavebních podniků také dávky podle sazebníku E pol. 6, písm. e), pol. 15, písm. a) a c), pol. 18, pol. 26 a pol. 28.

Ch. Sazebník pro obor věcí horních.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za povolení volně nakládati vyhrazenými nerosty získanými při kutání (§ 20 hor. zák.) od 120 Kčs
do 12.000 Kčs.
2.Za propůjčení
a) dolových a povrchových měr (§§ 42 a násl., 76 a násl. hor. zák.) od 240 Kčs
do 24.000 Kčs,
b) přebytků (§§ 71 a násl. hor. zák.) od 120 Kčs
do 12.000 Kčs.
3.Za udělení koncese pomocných děl a revírních štol (§§ 85 a násl., 90 a násl. hor. zák.) od 120 Kčs
do 2.400 Kčs.
4.Za vymezníkování, obnovení a určení hranic (§§ 64 až 68 a § 198 hor. zák.) od 120 Kčs
do 1.200 Kčs.
5.Za srážení dolových měr nebo polí a dělení dolových měr (§§ 112 a násl., 115 a násl., 135 hor. zák.) od 100 Kčs
do 1.200 Kčs.
6.Za úřední úkony (povolení, schvalování a rozhodování) předsevzaté v důsledku §§ 123 až 133 hor. zák. o právech spojených s propůjčkou od 120 Kčs
do 12.000 Kčs.
7.Za povolení úlev v povinnosti stálého provozování hor, t.j. při komasaci kutišť a povolování lhůt (§§ 174 a 182 hor. zák.) od 100 Kčs
do 4.800 Kčs.
8.Za potvrzení nebo zřízení báňské služebnosti (§§ 193 a 194 hor. zák.) od 120 Kčs
do 2.400 Kčs.
9.a) Za udělení autorisace báňského inženýra 1.500 Kčs;
Poznámka:
Tato dávka se vybírá jen v zemích České a Moravskoslezské.
b) za nostrifikaci diplomu báňského inženýrapodle zásad sazebníku R pol. 5;
c) za výjimečné uznání závodním podle § 2, písm. b) zák. č. 12/1894 ř. z. od 240 Kčs
do 4.800 Kčs.
10.Za přepsání kutacích práv (§ 38 hor. zák.) od 20 Kčs
do 5.000 Kčs.
11.Za úřední zjištění nálezu uhlí a nafty vrtáním od 240 Kčs
do 12.000 Kčs.
12.Za potvrzení každého výhradného kutiště 12 Kčs.

I. Sazebník pro obor věcí stavebních a techniky.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za komise konané stavebním úřadem podle stavebních předpisů:
a) při novostavbách 400 Kčs,
b) při přístavbách, přestavbách, nástavbách, stavebních změnách a opravách, při bourání, při stanovení, sdělení a vytýčení stavební čáry, výše rovinné, při rozdělení nebo přeměně pozemků na místa stavební a pod., při nichž bude nutno provésti vyšetření komisí 200 Kčs,
c) za komisionelní prohlídku budov nebo jejich částí za příčinou povolení k obývání nebo jich užívání stejná dávka, jaká se platí podle písm. a) nebo b) této položky při řízení o stavebním povolení,
d) za šetření konané o žádosti za povolení ke zřízení výkladce (výkladní skříně)40 Kčs
základní sazby při délce do 1,50 m, při délce větší 8 Kčs za každý započatý metr,
e) ve všech ostatních případech, při nichž nutno provésti šetření na místě samém jednotlivým znalcem bez komisionelního šetření 100 Kčs.
Poznámka k celé položce 1:
Dávka se platí za každé komisionelní řízení, vykonané podle stavebních předpisů, a to bez ohledu na to, bylo-li žádané povolení uděleno čili nic.
Konalo-li se v jedné stavební věci několik komisí, nutno dávku platiti tolikrát, kolikrát se komisionelní řízení konalo, jmenovitě bylo-li řízení odročeno pro nedostatečné plány nebo pro jinou vadu žadatelem zaviněnou nebo na jeho výslovnou žádost.
Pravidelná sazba dávky se snižuje na polovinu, jde-li o zemědělské stavby nebo technická a hygienická zařízení (vodovod, kanalisaci, hnojiště, jímky, úpravu rybníků) sloužící ke zlepšení zemědělské výroby, a o třetinu, jde-li o úpravu obytné budovy zemědělce.
Dávka se neplatí za komisionelní řízení, konané:
a) k vyšetření stavebních opatření při nebezpečí sesutí,
b) k vyšetření stavebních opatření při požáru a na spáleništi,
c) k vyšetření závad na domech, které mají být odstraněny,
d) k vyšetření, na jehož základě se má nařídit vyklizení bytu,
e) k vyšetření k trestnímu řízení,
f) k vyšetření stavby prováděné nebo podporované podle zákona č. 49/1931 Sb. nebo zákona č. 50/1931 Sb.
Pravidelná sazba dávky se snižuje na polovici, jde-li o obecně prospěšné stavby.
2.Za pravoplatné povolení k rozdělení pozemků na místa stavební nebo k přeměně pozemků na místa stavební,
a) jde-li o plochy, jež mají býti zastavěny budovami souvislými 2 Kčs
z každého i započatého čtverečního metru plochy, určené k parcelaci,
b) jde-li o plochy, jež mají býti zastavěny budovami nesouvislými (jako jsou domy v zahradách, rodinné domky, vily, továrny, budovy isolované a pod.)1 Kčs
z každého i započatého čtverečního metru plochy, určené k parcelaci.
Poznámka k písm. a) a b):
Dávka se platí vedle dávek uvedených pod pol. 1.
Při výpočtu dávky se nepočítají plochy, které musí býti bezplatně postoupeny na veřejné ulice a náměstí.
Za prodloužení parcelačního povolení se dávka neplatí.
Pravidelná sazba dávky se snižuje na třetinu, jde-li o obecně prospěšné stavby, na polovinu, jde-li o zemědělské stavby nebo technická a hygienická zařízení (vodovod, kanalisaci, hnojiště, jímky, úpravu rybníků) sloužící ke zlepšení zemědělské výroby, a o třetinu, jde-li o úpravu obytné budovy zemědělce.
3.Za pravoplatné povolení ve věcech stavebních, a to:
a) za ustanovení stavební čáry a svahu (niveau)5 Kčs
za každý i započatý běžný metr fronty (i s délkou uličního oplocení zahrádky nebo dvora),
b) za novostavby, přístavby, přestavby a nástavby obytných budov:
aa) za budovu přízemní i se sklepy a podkrovím 1,20 Kčs
za každý i započatý 1 m2 zastavěné plochy,
bb) při budově vícepatrové vedle dávky pod písm. aa)0,80 Kčs
za každý i započatý 1 m2 zastavěné plochy v každém patře,
c) za novostavby, přístavby, přestavby a nástavby hospodářských budov (vedlejších při budovách obytných nebo samostatných budov hospodářských):
aa) za budovu přízemní i se sklepy a podkrovím 0,60 Kčs
za každý i započatý 1 m2 zastavěné plochy,
bb) při budově vícepatrové vedle dávky pod písm. aa)0,40 Kčs
za každý i započatý 1 m2 zastavěné plochy v každém patře,
d) za novostavby, přístavby, přestavby a nástavby budov průmyslových, živnostenských, obchodních a veřejných:
aa) za budovu přízemní i se sklepy a podkrovím 1,60 Kčs
za každý i započatý 1 m2 zastavěné plochy,
bb) při budově vícepatrové vedle dávky pod písm. aa)1,20 Kčs
za každý i započatý 1 m2 zastavěné plochy v každém patře,
e) za stavební změny a úpravy při budovách stávajících jakéhokoliv druhu nebo účelu:
aa) za přestavbu střechy (krovu)0,80 Kčs
za každý i započatý 1 m2 základové plochy,
bb) za zřízení podkrovních bytů0,80 Kčs
za každý i započatý 1 m2 základové plochy,
cc) za změnu nebo zřízení schodiště 1,80 Kčs
za každý i započatý 1 m2 základové plochy za každé poschodí,
dd) za změnu nebo zřízení sklepů a lednic v budově nebo mimo budovu 0,80 Kčs
za každý i započatý 1 m2 základové plochy,
ee) za změnu neb zřízení balkonu nebo arkýře do ulice 16 Kčs
za každý i započatý 1 m2 základové plochy,
ff) za změnu nebo zřízení výkladů a portálů do ulice 8 Kčs
za každý i započatý 1 m2 pohledové plochy,
gg) za zřízení nebo změnu oken a dveří do ulice 6 Kčs
za každý i započatý 1 m2 pohledové plochy,
hh) za vybourání nebo zřízení klenby stropů a vnitřních zdí 1,20 Kčs
za každý i započatý 1 m2 pohledové plochy,
ii) za změnu nebo zřízení komínů 4 Kčs
za každý i započatý 1 m2 běžné výšky,
jj) za změnu nebo zřízení žumpy (hnojiště)4 Kčs
za každý i započatý 1 m2 základové plochy,
kk) za stavbu opěrné zdi mimo budovu 1,20 Kčs
za každý i započatý 1 m2 pohledové plochy,
ll) za zřízení vodovodů, plynovodů, elektrických vedení, ústředního topení, kanalisace a hromosvodů ve stávajících budovách 60 Kčs,
mm) za změnu vnitřního dělení bytu (změnu příček atd.) 0,80 Kčs
za každý i započatý 1 m2 plochy bytu,
f) za stabilní ohradu k ulici 1,60 Kčs
za každý i započatý běžný metr,
g) za provisorní ohradu k ulici 0,80 Kčs
za každý i započatý běžný metr,
h) za dozor stavebního úřadu během provádění staveb uvedených shora pod písm. b) až g)polovina výše dávek uvedených shora pod písm. b) až g).
Poznámka k celé pol. 3:
Pravidelná sazba dávky se snižuje na třetinu, jde-li o obecně prospěšné stavby.
Poznámka k celé pol. 3 s výjimkou písm. c):
Pravidelná sazba dávky se snižuje na polovinu, jde-li o zemědělské stavby nebo technická a hygienická zařízení (vodovod, kanalisaci, hnojiště, jímky, úpravu rybníků) sloužící ke zlepšení zemědělské výroby, a o třetinu, jde-li o úpravu obytné budovy zemědělce.
Poznámka k písm. a) až g):
Dávky se platí vedle dávek uvedených v pol. 1.
Poznámka k písm. h):
Dávka se platí vedle dávek uvedených shora pod písm. a) až g).
4.Za povolení výjimek ze stavebních omezení podle § 16, odst. 1, č. 1, písm. b) a č. 2, písm. b), c) a d) vl. nař. č. 109/1942 Sb.od 100 Kčs
do 2.000 Kčs
(podle rozsahu povolené stavební akce).
Poznámka:
Pravidelná sazba dávky se snižuje na polovinu, jde-li o zemědělské stavby nebo technická a hygienická zařízení (vodovod, kanalisaci, hnojiště, jímky, úpravu rybníků) sloužící ke zlepšení zemědělské výroby, a o třetinu, jde-li o úpravu obytné budovy zemědělce.
5.Za osvědčení přípustnosti určitých hmot a konstrukcí, za osvědčení vydaná za účelem uplatnění dopravních výhod nebo uskutečnění dodávek určitého zboží (na písemnou žádost strany)od 140 Kčs
do 6.000 Kčs
(podle hodnoty zboží, výhody nebo dodávky, o které jde).
6.Za sdělení výškových údajů pro připojení měření, prováděného soukromou stranou (§§ 1 a 8 vl. nař. č. 43/1920 Sb.):
a) za první tři výškové koty s popisem značky 150 Kčs,
b) při současném sdělení dalších výškových kot za každou další 30 Kčs.
7.Za osvědčení přípustnosti typu acetylenových přístrojů:
a) do 100 l výkonu/hod. nebo při náplni karbidu do 2 kg 260 Kčs,
b) přes 100 l do 300 l výkonu/hod. nebo při náplni přes 2 kg do 4 kg 500 Kčs,
c) při větším přístroji800 Kčs.
8.Za udělení autorisace soukromým ústavům zkušebním ve smyslu zákona č. 185/1910 ř. z.:
a) při udělení nebo rozšíření autorisace 1.400 Kčs,
b) při prodloužení nebo změně autorisace 600 Kčs.
9.Za povolení k přenosu elektrické energie přes státní hranice (§ 30 zák. č. 438/1919 Sb.) za každých 20 KVA požadovaného výkonu 180 Kčs, nejvýše celkem 16.000 Kčs.
10.Za projednání žádosti za připuštění měřidla nebo změn jeho konstrukce k úřednímu cejchování od 30 Kčs
do 3.000 Kčs.
11.Za zkoušku, resp. na Slovensku za vystavení vysvědčení (dekretu způsobilosti):
a) topiče 60 Kčs,
b) strojníka 100 Kčs,
c) strojvůdce 200 Kčs.
12.Za povolení pro stavbu přejezdových můstků a ramp na veřejných cestách, s výjimkou přejezdových můstků a ramp zřizovaných v rámci vodohospodářských staveb podle zákonů č. 49/1931 Sb. a č. 50/1931 Sb., po případě i podle § 17 min. nař. č. 90/1903 ř. z.40 Kčs.
13.Za povolení k dočasné skládce stavebního nebo jiného materiálu na části silničního tělesa pro stavebníka budovy nebo jiného zájemníka od 40 Kčs
do 200 Kčs
(podle rozsahu a doby zaujetí silničního prostoru).
14.Za povolení k dočasnému použití části silničního tělesa pro trhový stánek, provisorní kiosk a pod.20 Kčs.
15.a) Za vysvědčení o typové zkoušce promítacího přístroje 200 Kčs,
b) za osvědčení o prohlídce promítacího přístroje100 Kčs.

J. Sazebník pro obor silniční dopravy.

Čís.Předmět dávkyDávka
Oddíl I. Pro země Českou a Moravskoslezskou.
A. Zkoušky motorových vozidel a vlečných vozů.
1.Za zkoušku typu,
jde-li o motorové kolo500 Kčs,
jde-li o vlečný vůz800 Kčs,
v ostatních případech1.200 Kčs.
2.Za zkoušku jednotlivých motorových vozidel, jde-li o motorové kolo200 Kčs,
v ostatních případech300 Kčs.
3.Za zkoušku jednotlivých vlečných vozů, jde-li o jednoosý vlečný vůz110 Kčs,
jde-li o víceosý vlečný vůz160 Kčs.
4.Za přezkoušení motorových vozidel nebo vlečných vozů
a) pro změnu technických dat vozidla, jde-li o motorové kolo100 Kčs,
v ostatních případech150 Kčs,
b) z jiných důvodů než pro změnu technických dat vozidla, pokud se přezkoušení děje podstatně v soukromém zájmu,
jde-li o motorové kolo nebo vlečný vůz20 Kčs,
v ostatních případech50 Kčs.
Poznámky:
1. Při zkoušce typu (pol. 1) není rozhodující, zda zkouška byla provedena v jednom či několika zkušebních termínech.
2. Je-li téhož dne zkoušeno více motorových vozidel nebo vlečných vozů téhož vlastníka, snižují se dávky uvedené pod pol. 2 a 3 o jednu pětinu.
3. Nemůže-li být zkouška jednotlivého motorového vozidla nebo vlečného vozu bez zavinění zkoušejícího dokončena v určitém dni, nutno přece dávky uvedené pod pol. 2 a 3 vybrati; za pokračování takto přerušené zkoušky zplatí se však pouze polovina dávek uvedených pod pol. 2 a 3.
Totéž platí obdobně, jestliže byla na týž den určena zkouška více motorových vozidel nebo vlečných vozů téhož vlastníka a bez zavinění zkoušejícího nemůže být dokončena.
4. Nemůže-li být zkouška bez zavinění zkoušejícího ani započata, jsou dávky uvedené pod pol. 2 a 3 přece splatné; bylo-li však ke zkoušce přihlášeno více motorových vozidel nebo vlečných vozů, zaplatí se dávka jen za jedno motorové vozidlo (vlečný vůz), a to - jsou-li přihlášena motorová vozidla různého druhu (třídy) - za ono, za které se platí nejvyšší dávka.
B. Zkoušky řidičů motorových vozidel.
5.Za zkoušku řidičů motorových vozidel, ústní 50 Kčs,
ústní i praktickou100 Kčs.
Poznámka:
Za zkoušku při rozšíření řidičského oprávnění na jiný druh pohonu nebo jinou třídu vozidla, platí se rovněž dávka stanovená v této položce.
C.
6.Za vydání průkazu o způsobilosti typuod 200 Kčs
do 500 Kčs
[podle druhu (třídy) vozidla, pro které se průkaz vydává].
Poznámka:
Za změnu průkazu o způsobilosti typu vybírá se táž dávka.
7.Za dodatečné osvědčení o způsobilosti jednotlivého motorového vozidla k používání pro veřejnou dopravu osob100 Kčs,
8.Za vydání jízdního průkazu motorového vozidla a za přidělení poznávací značky pro motorová kola40 Kčs,
v ostatních připadech60 Kčs.
9.Za vydání jízdního průkazu vlečného vozu a za přidělení popisné značky pro vlečné vozy20 Kčs.
10.Za nové vyhotovení jízdního průkazu motorového vozidla při změně konstrukce vozidla, při přeložení stanoviště vozidla nebo při změně vlastníka, pro motorová kola40 Kčs,
v ostatních případech60 Kčs.
11.Za nové vyhotovení jízdního průkazu vlečného vozu při změně vlastníka20 Kčs.
12.Za vydání jízdního průkazu motorového vozidla náhradou za ztracený průkaz kromě nákladů případného veřejného prohlášení listiny za neplatnou20 Kčs.
13.Za vydání jízdního průkazu vlečného vozu náhradou za ztracený průkaz kromě nákladů případného veřejného prohlášení listiny za neplatnou20 Kčs.
14.Za opravu jízdního průkazu motorového vozidla u motorových kol10 Kčs,
v ostatních případech20 Kčs.
Poznámky k pol. 8 až 14:
1. Vydání jízdního průkazu motorového vozidla nebo jízdního průkazu vlečeného vozu náhradou za průkaz, který se stal neupotřebitelným bez zavinění jeho majitele, není podrobeno dávce.
2. Nové vyhotovení jízdního průkazu vlečného vozu není kromě případů pol. 11 a 13 podrobeno dávce.
3. Oprava jízdního průkazu vlečného vozu není podrobena dávce.
4. Nové vydání jízdního průkazu motorového vozidla podléhá dávce stanovené v pol. 14, nejde-li o případy uvedené v pol. 10, 12 a v pozn. 1.
15.Za vydání zvláštního jízdního průkazu motorového vozidla pro jízdy zkušební (předváděcí) nebo jízdy za účelem převozu a za přidělení zvláštní poznávací značky (t. zv. obchodní značky)od 300 Kčs
do 2.000 Kčs
(podle očekávaného rozsahu použití průkazu).
16.Za vydání zvláštního jízdního průkazu vlečného vozu pro jízdy zkušební a jízdy za účelem převozuod 150 Kčs
do 1.000 Kčs
(podle očekávaného rozsahu použití průkazu).
17.Za přidělení typového osvědčení motorového vozidla nebo vlečného vozu, pro motorové kola nebo jednoosé vlečné vozy60 Kčs,
v ostatních případech100 Kčs.
Poznámka:
Tato dávka se platí zakoupením tiskopisu, jehož cena se rovná výši dávky.
18.Za opravu typového osvědčení motorového vozidla nebo vlečného vozu při změně vlastníka, pro motorová kola nebo pro jednoosé vlečné vozy20 Kčs,
v ostatních případech40 Kčs.
Poznámka:
Oprava typového osvědčení motorového vozidla nebo vlečného vozu z jiných důvodů není podrobena dávce.
19.Za vydání řidičského průkazu
pro motorová vozidla třídy 430 Kčs,
pro motorová vozidla třídy 140 Kčs,
v ostatních případech80 Kčs.
Poznámka:
Vydání řidičského průkazu náhradou za průkaz, který se stal neupotřebitelným bez zavinění majitele, není podrobeno dávce.
20.Za doplnění řidičského průkazu k řízení motorových kol20 Kčs,
v ostatních případech40 Kčs.
21.Za vyhotovení řidičského průkazu náhradou za ztracený průkaz kromě nákladů případného veřejného prohlášení listiny za neplatnou
pro motorová vozidla třídy 420 Kčs,
pro motorová kola třídy 140 Kčs,
v ostatních případech60 Kčs.
22.Za povolení k pořádání podniků na veřejných silnicíchod 200 Kčs
do 10.000 Kčs
(podle rozsahu a významu podniku).
23.Za přidělení stálé značky cizozemských motorových vozidel500 Kčs.
24.a) Za povolení užívati světlometů s barevným světlem k označení zvláštních vozidelod 100 Kčs
do 400 Kčs
(podle významu povolení pro stranu).
b) za povolení výstražných zařízení s tóny různé výšky po sobě následujícímiod 100 Kčs
do 400 Kčs
(podle významu povolení pro stranu).
25.Za povolení k přepravě osob nákladním motorovým vozidlem,
jde-li o povolení na jednu jízdu50 Kčs,
jde-li o povolení na více jízd200 Kčs.
26.Za povolení výjimek z předpisů o jízdě po veřejných silnicích a cestáchod 20 Kčs
do 20.000 Kčs
(podle významu a rozsahu povolení pro stranu).
Oddíl II. Pro Slovensko.
27.a) Za udělení povolení
aa) opravňujícího k řízení jízdních kol s pomocným motorem o obsahu válců nad 0.1 lit.40 Kčs,
bb) opravňujícího k řízení motorových kol (motocyklů), ať s přívěsným vozíkem nebo bez něho, nejde-li o případ uvedený pod pol. 35od 60 Kčs
do 100 Kčs,
cc) opravňující k řízení jiných motorových vozidel, nejde-li o případ uvedený pod pol. 35od 100 Kčs
do 1.000 Kčs
(podle důchodových a majetkových poměrů řidiče),
b) za duplikát řidičského průkazu40 Kčs.
28.a) Za příděl rejstříkové značky motorových vozidel pro účely výrobní, prodejní nebo zkušební (t. zv. obchodní značky)od 300 Kčs
do 2.000 Kčs,
b) za první zápis motorového vozidla do rejstříku československých motorových vozidel,
aa) jde-li o jízdní kolo s pomocným motorem o obsahu válců nad 0.1 lit.45 Kčs,
bb) jde-li o motorové kolo (motocykl), ať s přívěsným vozíkem nebo bez něho nebo o motorovou tříkolku50 Kčs,
cc) jde-li o traktor (zapisuje-li se do rejstříku)
1. při síle motoru do 25 ks100 Kčs,
2. při síle motoru přes 25 ks150 Kčs,
dd) jde-li o nákladní automobil:
1. o nosnosti do 2 1/2 tuny100 Kčs,
2. o nosnosti přes 2 1/2 tuny200 Kčs,
ee) jde-li o osobní automobil nebo autobus:
1. o obsahu válců do 1 litru60 Kčs,
2. o obsahu válců přes 1 litr do 2 litrů150 Kčs,
3. o obsahu válců přes 2 litry do 3 litrů300 Kčs,
4. o obsahu válců přes 3 litry do 4 litrů400 Kčs,
5. o obsahu válců přes 4 litry do 5 litrů500 Kčs,
6. o obsahu válců přes 5 litrů do 6 litrů600 Kčs,
7. o obsahu válců přes 6 litrů do 7 litrů800 Kčs,
8. o obsahu válců přes 7 litrů1.000 Kčs,
c) za každý další zápis motorového vozidla do rejstříku československých motorových vozidel, ať u téhož nebo u jiného úřadu, nenastává-li při tom změna v osobě držitele nebo vlastníka, s vyloučením případu písm. e) od 20 Kčs
do 70 Kčs,
d) za zapsání nového držitele nebo vlastníka motorového vozidla do rejstříku československých motorových vozidel nebo za každý další zápis motorového vozidla do rejstříku, je-li spojen se změnou v osobě držitele nebo vlastníkaod 40 Kčs
do 150 Kčs,
e) za opravu zápisů v rejstříků československých motorových vozidel, byla-li podmíněna dodatečnou zkouškou vozidlapolovina dávky uvedené pod b),
f) za duplikát osvědčení o zápisu motorového vozidla do rejstříku československých motorových vozidel60 Kčs.
29.Za přidělení stálé značky cizozemských motorových vozideldávka uvedená pod pol. 28, písm. b).
30.a) Za povolení k dopravě pracovních oddílů v nákladním automobilu,
jde-li o povolení na více jízd200 Kčs,
jde-li o povolení na jednu jízdu50 Kčs,
b) za povolení závodu nebo soutěže motorových vozidelod 200 Kčs
do 10.000 Kčs
(podle rozsahu a významu závodu nebo soutěže),
c) za povolení vyšší maximální rychlosti pro autobusy, jichž se používá k pravidelné hromadné dopravě osob200 Kčs
za každý autobus pro určitou trať.
31.a) Za ověření potvrzení vystaveného výrobcem nebo zástupcem zahraničního výrobce o jízdním kole s pomocným motorem o obsahu válců do 0.1 litrů nebo za potvrzení okresního národního výboru nahrazující potvrzení dříve uvedené20 Kčs,
b) za osvědčení o způsobilosti motorových pluhů a traktorů používaných v zemědělství, které jsou zařízeny tak, že při zatížení vlastní váhou nutném k jízdě a k řízení, nemohou na dobré a vodorovné cestě překročit rychlost 12 km za hodinu,
aa) jde-li o typ vozidla1.000 Kčs,
bb) jde-li o jednotlivé vozidlo400 Kčs,
c) za osvědčení o způsobilosti typu motorového vozidla:
aa) jde-li o jízdní kolo s pomocným motorem o obsahu válců nad 0.1 litru nebo o motorové kolo (motocykl), ať s přívěsným vozíkem nebo bez něho400 Kčs,
bb) jde-li o jiné motorové vozidlo o obsahu válců do 2 litrů600 Kčs,
cc) jde-li o jiné motorové vozidlo o obsahu válců přes 2 litry1.000 Kčs,
dd) jde-li o vozidlo poháněné elektromotorem1.000 Kčs,
d) za osvědčení o způsobilosti jednotlivého motorového vozidla:
aa) jde-li o vozidlo uvedené pod písm. c) aa)90 Kčs,
bb) jde-li o vozidlo uvedené pod písm. c) bb)300 Kčs,
cc) jde-li o vozidlo uvedené pod písm. c) cc)600 Kčs,
dd) jde-li o vozidlo uvedené pod písm. c) dd)600 Kčs,
e) za udělení autorisace obchodníkovi s motorovými vozidly cizího původu k potvrzování shodnosti vozidla se schváleným typemod 600 Kčs
do 2.000 Kčs
(podle rozsahu obchodního podniku),
f) za dodatečné osvědčení o způsobilosti typu motorového vozidla k používání pro veřejnou dopravu osobu:
aa) jde-li o autobus400 Kčs,
bb) jde-li o jiné motorové vozidlo200 Kčs,
g) za dodatečné osvědčení o způsobilosti jednotlivého motorového vozidla k používání pro veřejnou dopravu osob:
aa) jde-li o autobus100 Kčs,
bb) jde-li o jiné motorové vozidlo40 Kčs,
h) za vidování potvrzení o shodnosti motorového vozidla se schváleným typem:
aa) jde-li o jízdní kolo s pomocným motorem o obsahu válců nad 0.1 litru, motorové kolo (motocykl), ať s přívěsným vozíkem nebo bez něho, motorovou tříkolku, nákladní automobil, traktor jakéhokoliv druhu nebo motorový pluh40 Kčs,
bb) jde-li o osobní automobil nebo autobus:
1. o obsahu válců do 1 litru60 Kčs,
2. o obsahu válců přes 1 litr do 2 litrů120 Kčs,
3. o obsahu válců přes 2 litry180 Kčs.
32.Za ověření potvrzení vystaveného výrobcem nebo zástupcem zahraničního výrobce o vlečném voze nebo za potvrzení okresního národního výboru nahrazující potvrzení dříve uvedené40 Kčs.
Oddíl III. Pro celé státní území.
33.Za přezkoušení lahví na stlačený plyn pro pohon motorových vozidel,
za 1 láhev na vozidle100 Kčs,
za druhou a každou další láhev na témže vozidle za každou láhev50 Kčs.
34.a) Za prvou zkoušku učitele jízdy240 Kčs;
b) za zkoušku při rozšíření učitelského průkazu na jiný druh pohonu, jinou třídu (kategorii)150 Kčs.
35.Za udělení oprávnění k řízení motorových vozidel, používaných k veřejné dopravě osobod 100 Kčs
do 500 Kčs
(podle majetkových poměrů řidiče).
36.Za vydání průkazu učitele jízdy pro výcvik řidičů motorových vozidel200 Kčs.
37.Za rozšíření platnosti průkazu učitele jízdy pro výcvik řidičů motorových vozidel na výcvik řidičů motorových vozidel jiného provozního druhu nebo třídy (kategorie)100 Kčs.
38.Za vyhotovení průkazu učitele jízdy náhradou za ztracený průkaz kromě nákladů případného veřejného prohlášení listiny za neplatnou, pro výcvik řidičů motorových kol60 Kčs,
v ostatních případech200 Kčs.
39.Za udělení koncese ke zřízení soukromé školy pro výcvik řidičů motorových vozidel4.000 Kčs.
40.Za povolení výjimky z průkazu odborné způsobilosti k živnostenskému výcviku řidičů motorových vozidel2.000 Kčs.
41.Za vydání mezinárodního průkazu (osvědčení) pro motorová vozidlaod 400 Kčs
do 800 Kčs
[podle druhu, třídy (kategorie) vozidla, pro které se průkaz (osvědčení) vydává].
42.Za pověření spolku vydáváním mezinárodních průkazů (osvědčení) pro motorová vozidla a řidiče50.000 Kčs.
43.Za vidování mezinárodního průkazu (osvědčení) pro motorová vozidla, vydaného oprávněným spolkemod 150 Kčs
do 500 Kčs
[podle druhu, třídy (kategorie) vozidla, pro které byl průkaz (osvědčení) vydán].
44.Za udělení povolení k jízdě cizozemským motorovým vozidlem, které není opatřeno mezinárodním průkazem (osvědčením) pro motorová vozidlaod 150 Kčs
do 500 Kčs
[podle druhu, třídy (kategorie) vozidla, pro které se povolení uděluje].
45.Za vydání osvědčení, kterým se podává průkaz o vzájemnosti v domácím státě za účelem nabytí povolení k jízdě cizozemským motorovým vozidlem, které není opatřeno mezinárodním průkazem (osvědčením) pro motorová vozidla, bez zkoušky100 Kčs.
46.Za vydání mezinárodního řidičského průkazu (povolení k řízení)
pro motorová kola60 Kčs,
v ostatních případech100 Kčs.
Poznámka:
Táž dávka se platí za vidování mezinárodního řidičského průkazu (povolení k řízení), vydaného oprávněným spolkem.
47.Za vydání mezinárodního řidičského průkazu, byl-li předložen dříve vystavený mezinárodní řidičský průkaz, který zní pro tutéž osobu a tutéž třídu (kategorii) vozidla a nepozbyl platnosti před více než dvěma roky,
pro motorová kola40 kčs,
v ostatních případech60 Kčs.
48.Za vydání mezinárodního řidičského průkazu náhradou za ztracený řidičský průkaz kromě nákladů případného veřejného prohlášení listiny za neplatnou,
pro motorová kola60 Kčs,
v ostatních případech100 Kčs.
49.Za doplnění mezinárodního řidičského průkazu60 Kčs.
50.Za vydání osvědčení, kterým se podává průkaz o formální vzájemnosti v domácím státě za účelem nabytí povolení k řízení motorového vozidla100 Kčs.
51.Za udělení oprávnění k provozování dopravy osob nebo nákladu motorovými vozidlyod 200 Kčs
do 2.000 Kčs
(podle rozsahu provozu).

K. Sazebník pro obor železniční dopravy.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za povolení železničního správního úřadu pro stavby, zařízení a pod. v požárním pásmu nebo pro stavby, zařízení a pod., kterými by dráha mohla být ohrožena, jakož i za povolení výjimek v zakázaném pásmu, jde-li o:
a) stavby, zařízení a pod. nepatrného významu, na př. kůlny, přístrešky, chlévky a pod.80 Kčs,
b) malé rodinné domky o 1-2 obytných místnostech s příslušenstvím nebo hospodářské budovy, na př. stodoly, stáje nebo pod.130 Kčs,
c) větší rodinné domky o 3-4 obytných místnostech s příslušenstvím160 Kčs,
d) vily a rodinné domy o více než 4 obytných místnostech s příslušenstvím bez ohledu na počet poschodí280 Kčs;
Poznámka:
Za vily a rodinné domy pokládají se obytná stavení s nejvíce dvěma byty. Mezipatro a podkroví, vybudované i jen částečně jako obytné, počítá se za poschodí.
e) činžovní domy
aa) o jednom poschodí400 Kčs,
bb) o dvou poschodích560 Kčs,
cc) o třech poschodích680 Kčs,
dd) o více než třech poschodích800 Kčs;
Poznámka:
Za činžovní domy se pokládají obytná stavební s nejméně třemi byty. Mezipatro a podkroví, vybudované i jen částečně jako obytné, počítá se za poschodí. Jsou-li v činžovním domě převážně místnosti obchodní, kanceláře a pod., zvyšuje se dávka o 50 %.
f) hotely
aa) o jednom poschodí800 Kčs,
bb) o dvou poschodích1.600 Kčs,
cc) o třech poschodích2.400 Kčs,
dd) o více než třech poschodích2.800 Kčs;
Poznámka:
Mezipatro a podkroví, vybudované i jen částečně jako obytné, počítá se za poschodí.
g) menší živnostenské provozovny, dílny, restaurace a kantiny130 Kčs;
Poznámka:
Menší živnostenskou provozovnou rozumí se provozovna zřizovaná pro menší počet zaměstnanců než 21.
h) větší živnostenské provozovny280 Kčs;
Poznámka:
Větší živnostenskou provozovnou rozumí se provozovna zřizovaná pro větší počet zaměstnanců než 20.
i) průmyslové závodydo 300 m2 zastavěné plochy požárního obvodu 720 Kčs, za každých i započatých 100 m2 o 240 Kčs více, nejvíce však 12.000 Kčs,
j) skladiště zbožído 300 m2 zastavěné plochy požárního obvodu 480 Kčs, za každých dalších i započatých 100 m2 o 120 Kčs více, nejvíce však 2.400 Kčs,
k) skladiště minerálních olejů a benzinové čerpací stanice:
1. podzemnípodle rozsahu uskladnění povoleného živnostenským úřadem, a to: do 1.000 kg 240 Kčs, přes 1.000 kg do 2.000 kg 480 Kčs a za každých dalších, byť i jen započatých 2.000 kg, dalších 240 Kčs, nejvíce však úhrnem 2.400 Kčs,
2. nadzemnípodle rozsahu uskladnění povoleného živnostenským úřadem, a to: do 1.000 kg 120 Kčs, přes 1.000 kg do 2.000 kg 240 Kčs a za každých, byť jen započatých 2.000 kg, dalších 120 Kčs, nejvíce však úhrnem 1.200 Kčs;
Poznámka:
Je-li rozsah uskladnění vyjádřen v litrech, počítá se jeden litr za 0,8 kilogramu.
l) transformační stanice280 Kčs;
Poznámka:
Od této dávky jsou osvobozeny všeužitečné elektrické podniky.
m) garáže, remisy a pod.za každé stání pro 1 vůz 200 Kčs,
n) stavby, zařízení a pod. v zakázaném pásmu dráhydvojnásobné sazby podle předchozích položek;
Poznámka:
S výjimkou případů pod písm. i) a j) platí se dvojnásobná dávka v plné výši i tehdy, leží-li stavba i jen zčásti v zakázaném pásmu.
o) přístavby, nástavby, přestavby atd.poloviční sazby podle předchozích položek,
p) silniční váhy mostní150 Kčs,
r) jiné v předchozích položkách neuvedené stavby, zařízení a pod. nebo stavby rázu odchylného od obvyklého nebo je-li třeba mimořádn+ složitého úředního jednáníod 140 Kčs
do 14.000 Kčs.
Poznámka k celé pol. 1:
S výjimkou případů uvedených pod písm. i), j) a n) platí se dávka v plné výši i tehdy, leží-li stavba i jen zčásti v požárním pásmu dráhy.
2.Za intervence železniční správy podnikané ve prospěch soukromých stran v mezinárodních vztazíchod 300 Kčs
do 14.000 Kčs
(podle rozsahu intervence a prospěchu strany).
3.Za písemná oznamování statistických dat, s výjimkou vědeckých korporací a členů rad železničníchod 100 Kčs
do 4.000 Kčs
(podle rozsahu dotazu a práce k zjištění žádaných dat potřebné).
Poznámka:
Osvobozena jsou vydavatelstva periodických ročenek, kalendářů, kompasů a pod., jde-li o stručná data personální nebo organisační.
4.Za povolení k přípravným technickým pracím pro stavbu nových drah:
a) pro přepravu veřejnou1.600 Kčs,
b) pro přepravu neveřejnou800 Kčs.
Poznámka:
Tuto dávku nelze u soukromých drah pokládati ani za příspěvek interesentů místních, ani ji do něho započítávati.
5.Za prodloužení povolení k přípravným technickým pracím pro stavbu nových drah:
a) pro přepravu veřejnou800 Kčs,
b) pro přepravu neveřejnou400 Kčs.
Poznámka u pol. 4 platí i pro tuto položku.
6.Za projednání generelních projektů, případně staničních plánů drah pro přepravu veřejnou i neveřejnou, a to:
a) za přezkoušení generelního projektuzákladní dávka 600 Kčs a mimo to podle délky za každý i započatý km 60 Kčs, nejvíce však úhrnem 6.000 Kčs,
b) za rozhodnutí o přípustnosti revise trasy, případně staniční komise spolu s rozhodnutím o jejich výsledkuzákladní dávka 500 Kčs a mimo to podle délky za každý i započatý km 50 Kčs, nejvíce však úhrnem 5.000 Kčs,
c) za opětné projednání přepracovaných projektůpoloviční sazby podle předchozích položek.
7.Za projednání podrobných projektů drah pro přepravu veřejnou i neveřejnou, a to:
a) za přezkoušení podrobného projektu
1. železnice se strojním pohonemzákladní dávka 1.400 Kčs a mimo to podle délky za každý i započatý km 140 Kčs, nejvíce však úhrnem 14.000 Kčs;
Poznámka:
Je-li v různých úsecích projektované dráhy zamýšlen různý pohon, považuje se dráha za celek a předepisuje se dávka podle pohonu, pro který jest předepsána vyšší dávka. Mimo to také dávky podle pol. 12 a 13, jsou-li podmínky pro ně dány.
2. železnice s ručním, potahovým nebo samotížným pohonem, pokud není delší než 2 kmzákladní dávka 260 Kčs a mimo to podle délky za každý i započatý hektometr 50 Kčs;
Poznámka:
Při délce větší než 2 km se platí dávka podle pol. 7 a), bod 1.
3. odbočných, prodlužovacích nebo přeložených tratí provozovaných drah pro přepravu neveřejnou bez rozdílu pohonu, pokud tyto tratě nejsou delší než 4 km, za každou jednotlivou traťzákladní dávka 260 Kčs a mimo to podle délky za každý i započatý hektometr 30 Kčs;
Poznámka:
Při délce větší než 4 km se platí dávka podle pol. 7 a), bod 1.
b) za povolení vykonati pochozí komisi počítajíc v to případně vyvlastňovací řízení, řízení o požárních opatřeních a jiná související úřední jednání, jde-li o projekt:
1. železnice se strojním pohonemzákladní dávka 1.400 Kčs a mimo to podle délky za každý i započatý km 150 Kčs, nejvíce však úhrnem 14.000 Kčs,
2. železnice s ručním, potahovým nebo samotížným pohonem, pokud není delší než 2 kmzákladní dávka 260 Kčs a mimo to podle délky za každý i započatý hektometr 50 Kčs;
Poznámka:
Při délce větší než 2 km se platí dávka podle pol. 7 b), bod 1.
3. odbočných, prodlužovacích nebo přeložených tratí provozovaných drah pro přepravu neveřejnou bez rozdílu pohonu, pokud tyto tratě nejsou delší než 4 km, za každou jednotlivou traťzákladní dávka 260 Kčs a mimo to podle délky za každý i započatý hektometr 30 Kčs;
Poznámka:
Při délce větší než 4 km se platí dávka podle pol. 7 b), bod 1.
c) za konečné rozhodnutí o těchto jednáních, počítajíc v to případné udělení stavebního povolení, jde-li o projekt:
1. železnice se strojním pohonemzákladní dávka 1.400 Kčs a mimo to podle délky za každý i započatý km 140 Kčs, nejvíce však úhrnem 14.000 Kčs,
2. železnice s ručním, potahovým nebo samotížným pohonem, pokud není delší než 2 kmzákladní dávka 260 Kčs a mimo to podle délky za každý i započatý hektometr 50 Kčs;
Poznámka:
Pří délce větší než 2 km se platí dávka podle pol. 7 c), bod 1.
3. odbočných, prodlužovacích nebo přeložených tratí provozovaných drah pro přepravu neveřejnou bez rozdílu pohonu, pokud tyto tratě nejsou delší než 4 km, za každou jednotlivou traťzákladní dávka 260 Kčs a mimo to podle délky za každý i započatý hektometr 30 Kčs;
Poznámka:
Při délce větší než 4 km se platí dávka podle pol. 7 c), bod 1.
d) za opětné projednání přepracovaných projektůpoloviční sazba podle předchozích položek,
e) za projednání žádosti o prodloužení lhůty k dokončení stavbypoloviční sazba podle pol. 7 c).
8.Za koncesní jednání a udělení koncese pro dráhu pro přepravu veřejnou nebo pro dráhu pro omezenou přepravu veřejnouod 4.000 Kčs
do 50.000 Kčs.
9.Za projednání žádosti:
a) o převod povolení opravňujícího ke stavbě nebo k provozu nebo ke stavbě i k provozu dráhy pro přepravu neveřejnou na osobu druhou
základní dávka 300 Kčs a mimo to podle délky za každý i začatý km 30 Kčs, nejvíce však úhrnem 3.000 Kčs,
b) o povolení omezené veřejné přepravy na dráze pro přepravu neveřejnouzákladní dávka 300 Kčs a mimo to podle délky za každý i započatý km 30 Kčs, nejvíce však úhrnem 3.000 Kčs;
Poznámka:
Mimo to také dávky podle pol. 7 a), 7 b), 7 c), 10 a), 10 c) a 10 d), jsou-li podmínky pro ně dány.
c) o projednání projektu požárních opatření v sousedství nových drah a přiznání přípustných úlev, pokud příslušné řízení a rozhodnutí není sloučeno s normální politickou, resp. správní pochůzkou nebo technicko-policejní zkouškou, resp. pochůzkouzákladní dávka 300 Kčs a mimo to za každý hektometr projektované nebo vystavěné dráhy, v němž se vyskytují cizí stavebnosti nebo zařízení, které podléhají předpisům o požárních opatřeních nebo jsou předmětem poskytnutých úlev, 50 Kčs, nejvíce však úhrnem 3.000 Kčs;
Poznámka:
V této dávce jest zahrnuta i dávka za případnou kolaudaci požárních opatření.
d) za opětné projednání přepracovaných projektůpoloviční sazby podle předchozích položek.
10.a) Za technickou revisi a technicko-policejní zkoušku (pochůzku) vystavěných nových drah pro přepravu veřejnou i neveřejnou, čítajíc v to udělení provozního povolení, jde-li o:
1. železnice se strojním pohonemzákladní dávka 600 Kčs a mimo to podle délky za každý i započatý km 60 Kčs, nejvíce však úhrnem 6.000 Kčs;
Poznámka:
Je-li v různých úsecích projektované dráhy zamýšlen různý pohon, považuje se dráha za celek a předpisuje se dávka podle pohonu, pro který je předepsána vyšší dávka. Mimo to také dávky podle pol. 12 a 13, jsou-li podmínky pro ně dány.
2. železnice s ručním, potahovým nebo samotížným pohonem, pokud nejsou delší než 2 kmzákladní dávka 280 Kčs a mimo to podle délky za každý i započatý km 30 Kčs;
Poznámka:
Při délce větší než 2 km se platí dávka podle pol. 10 a), bod 1.
b) za povolení dopravy na dráze pro přepravu veřejnou nebo neveřejnou, která je ve stavbězákladní dávka 300 Kčs a mimo to podle délky za každý i započatý km 30 Kčs, nejvíce však úhrnem 1.600 Kčs;
Poznámka:
Mimo to také dávky podle pol. 12 a 13, jsou-li podmínky pro ně dány. Základní dávka vyměřuje se jednou pro celou trať.
c) za povolení přeměny pohonu ručního, potahového nebo samotížného na pohon strojní, a to i s přezkoušením eventuelního projektu, vypsání a vykonání komisionelních řízení a rozhodnutí o jejich výsledkuzákladní dávka 600 Kčs a mimo to podle délky za každý i započatý km 60 Kčs, nejvíce však úhrnem 1.600 Kčs;
Poznámka:
Mimo to také dávky podle pol. 12 a 13, jsou-li podmínky pro ně dány.
d) za povolení přeměny strojního pohonu na jiný strojní pohon, počítajíc v to přezkoušení eventuelního projektu, vypsání a vykonání komisionelních řízení a rozhodnutí o jejich výsledkuzákladní dávka 300 Kčs a mimo to podle délky za každý i započatý km 30 Kčs, nejvíce však úhrnem 1.600 Kčs,
e) za opětné projednání přepracovaných projektů (žádostí)poloviční sazby podle předchozích položek.
Poznámka k položkám 4 až 10:
Dávky, stanovené v těchto položkách a týkající se drah pro veřejnou přepravu, vztahují se také na dráhy s omezenou přepravou veřejnou.
11.Dráhy pro přepravu neveřejnou (vlečky):
a) za schválení generelního projektuzákladní dávka 600 Kčs a mimo to podle užitelné délky za každý i započatý hektometr 60 Kčs, nejvíce však úhrnem 4.000 Kčs;
Poznámka:
Mimo to také dávky podle pol. 12 a 13, jsou-li podmínky pro ně dány.
b) za přezkoušení podrobného projektu, není-li třeba žádných veřejnoprávních jednání, i s event. udělením stavebního povolenízákladní dávka 800 Kčs a mimo to podle užitelné délky za každý i započatý hektometr 80 Kčs, nejvíce však úhrnem 6.000 Kčs;
Poznámka:
Projednává-li se podrobný projekt zároveň s generelním, platí se dávka podle této pol. písm. b).
c) za přezkoušení podrobného projektu, je-li třeba veřejnoprávního jednání, počítajíc v to povolení k výkonu politické (administrativní) pochůzky, vyvlastňovacího řízení a ostatních veřejnoprávních jednání i s event. udělením stavebního povolenízákladní dávka 1.000 Kčs a mimo to podle užitelné délky za každý i započatý hektometr 100 Kčs, nejvíce však úhrnem 10.000 Kčs,
d) za konečné rozhodnutí o zmíněných veřejnoprávních jednáních i s udělením stavebního povolenízákladní dávka 1.400 Kčs a mimo to podle užitelné délky za každý i započatý hektometr 140 Kčs, nejvíce však úhrnem 12.000 Kčs;
Poznámka:
Příznává-li se obecná prospěšnost, vyměřuje se také dávka podle sazebníku A, pol. 9.
e) za udělení užívacího povolení, čítajíc v to případnou technickou revisi a technicko-policejní zkoušku (pochůzku)základní dávka 600 Kčs a mimo to podle užitelné délky za každý i započatý hektometr 60 Kčs, nejvíce však úhrnem 6.000 Kčs,
f) za úkony podle této položky písm. a), b), c), d), e), jde-li o projekt odbočných, prodlužovacích, přeložených nebo jinak přebudovaných kolejí provozované dráhy pro přepravu neveřejnou (vlečky)poloviční sazby podle předchozích položek,
g) za opětné projednání přepracovaných projektůpoloviční sazby podle předchozích položek,
h) za projednání žádostí o prodloužení lhůty k dokončení stavby600 Kčs.
12.Za přezkoušení a případné schválení samostatně projednávaných generelních a podrobných návrhů (stavebních plánů) stanic, staveb železničního spodku, konstrukcí železničního svršku, pozemních staveb a provozních zařízení, vzorových a normálních plánů těchto staveb a zařízení, prováděných při stavbě nových drah, počítajíc v to i případné udělení stavebního povolení a povolení k užívání, jakož i za udělení jiného druhu povolení nebo souhlasu, jde-li o:
A. Staniceod 600 Kčs
do 2.000 Kčs
(podle rozsahu);
B. Stavbu železničního spodku, na př.:
a) propustky trubní, otevřené, kryté, klenuté až do světlosti 2 m120 Kčs,
b) propustky konstrukce trámové (dřevěné, železné, betonové) a klenbové o světlosti 2-5 m260 Kčs,
c) propustky a mosty těchže konstrukcí staticky určitých o světlosti 5-10 m500 Kčs;
Poznámka k odstavci B., písm. a), b) a c):
Při objektech šikmých (mimo truní) zvyšuje se dávka o 50 %. Při objektech v obloukové koleji (mimo propustky trubní, kryté a klenuté) zvyšuje se dávka o 50 %.
d) abnormální spodní stavby, vyznačující se mimořádným vytvořením pilířů, opěr a křídel, větší světlostí, násobnou šířkou jízdní dráhy, statickou neurčitostí nosných konstrukcí, nebo stavby s konstrukcí železobetonovou atd. nebo jiné stavby toho druhu v předchozích položkách neuvedené nebo je-li nutno projekty vrátiti žadateli k přepracování nebo doplnění nebo doplniti je úřadem schvalujícímod 200 Kčs
do 14.000 Kčs
(podle rozsahu, důležitosti a způsobu konstrukce);
C. Konstrukce železničního svršku, na př.:
a) konstrukci železničního svršku pro běžné koleje300 Kčs,
b) kolejovou křižovatku300 Kčs,
c) jednoduchou výhybku300 Kčs,
d) obloukovou (i oboustrannou) výhybku500 Kčs,
e) anglickou nebo dvojitou výhybku nebo dvojitou kolejovou spojku700 Kčs,
f) jednotlivé součástky železničního svršku (přechodné spojky a pod.)150 Kčs,
g) konstrukce železničního svršku mimořádného rázu nebo uspořádání zvláště odchylného od obvyklého nebo jiná zařízení toho druhu, v předchozích položkách neuvedená, nebo je-li nutno projekty vrátiti žadateli k přepracování nebo doplnění nebo doplniti je úřadem schvalujícím od 200 Kčs
do 14.000 Kčs
(podle rozsahu, důležitosti a způsobu konstrukce);
Poznámka k odstavci C, písm. a) až g):
Při schvalování vzorových a typových plánů uvedených konstrukcí, jmenovitě žádají-li o jejich schválení továrny vyrábějící konstrukce železničního svršku, buďtéž ukládány dávky dvou až pětinásobkem částek shora stanovených podle způsobu konstrukce a rozsahu možnosti jejího upotřebení.
D. Zabezpečovací a dorozumívací zařízení, na př.:
a) telefonní a návěstní zařízení140 Kčs,
b) zabezpečení vleček, odbočujících ve stanicích s mechanickým zabezpečovacím zařízením140 Kčs,
c) zabezpečení vleček, odbočujících ve stanicích, kde je zabezpečovací zařízení s hradlovým uzávěrem300 Kčs,
d) zabezpečení vleček, odbočujících se širé trati, na které nejsou návěštidla140 Kčs,
e) zabezpečení vleček, odbočujících na širé trati s návěštidly300 Kčs,
f) zabezpečení vleček, odbočujících na širé trati s hradlovou linkou, a není-li křížování vlečkových vlaků na trati s průběžnými vlaky600 Kčs,
g) zabezpečení vleček, odbočujících se širé trati s hradlovou linkou, a jde-li o křížévání vlečkových vlaků na trati s průběžnými vlaky1.400 Kčs,
h) jiná v předchozích položkách neuvedená zařízení nebo zařízení v předchozích položkách sice uvedená, avšak komplikovaná, nebo je-li nutno projekty vrátiti žadateli k přepracování nebo doplnění nebo doplniti je úřadem schvalujícímod 200 Kčs
do 14.000 Kčs
(podle rozsahu, důležitosti a způsobu konstrukce);
E. Pozemní stavby, na př.:
a) budovy staniční, kancelářské, výpravny, samostatné čekárnyza 1 m3 obestavěného prostoru na železničním pozemku 1 Kčs, nejméně však 140 Kčs,
b) budovy obytné, kasárny a pod.za 1 m3 obestavěného prostoru na železničním pozemku 0.60 Kčs, nejméně však 300 Kčs;
Poznámka k písm. a) a b):
Obestavěným prostorem rozumí se prostor od podlahy sklepa až do hřebenu střechy.
c) strážní domky, hradlové budky, dřevníky, záchodky, chlévky a pod.140 Kčs,
d) krytá nástupištěza 1 m2 půdorysné plochy střešní 3 Kčs, nejméně však 140 Kčs,
e) rampy nakládací nebo skládacíza každý metr podélné délky 30 Kčs, nejméně však 300 Kčs;
Poznámka:
Rampy zemní, srubové a pod. bez význačného zdiva základového a nad základy nepodléhající dávce.
f) skladiště zboží přízemní, a to:
1. dřevěné a hrázděnédo 50 m2 zastavěné plochy na železničním pozemku 500 Kčs, za každých dalších i započatých 10 m2 o 80 Kčs více, nejvíce však úhrnem 5.000 Kčs,
2. z jiného konstruktivního materiálu, cihel, zdiva, betonu, železa, speciální konstrukce a pod.do 50 m2 zastavěné plochy na železničním pozemku 1.000 Kčs, za každých dalších i započatých 10 m2 o 120 Kčs více, nejvíce však úhrnem 14.000 Kčs,
g) skladiště zboží o poschodích, a to:
1. dřevěné a hrázděnézákladní dávka podle položky f), bod 1 a mimo to poloviční dávka za každé poschodí, nejvíce však úhrnem 13.000 Kčs,
2. z jiného konstruktivního materiálu, cihel, zdiva, betonu, železa, speciální konstrukce a pod.základní dávka podle položky f), bod 2 a mimo to poloviční dávka za každé poschodí, nejvíce však úhrnem 14.000 Kčs,
h) skladiště minerálních olejů a benzinové čerpací stanice:
1. podzemnípodle rozsahu uskladnění, a to: do 2.000 kg 1.000 Kčs a za každých dalších, byť jen započatých 2.000 kg dalších 500 Kčs, nejvíce však úhrnem 14.000 Kčs;
2. nadzemnípodle rozsahu uskladnění, a to: do 2.000 kg 600 Kčs a za každých dalších, byť jen započatých 2.000 kg dalších 300 Kčs, nejvíce však úhrnem 7.000 Kčs;
Poznámka k pol. h), č. 1 a 2:
Je-li rozsah uskladnění vyjádřen v litrech, počítá se 1 litr za 0.8 kilogramu.
i) transformační stanice500 Kčs;
Poznámka:
Od této dávky jsou osvobozeny všeužitečné elektrické podniky.
j) garáže, remisy a pod.500 Kčs
za každé stání pro jedno vozidlo,
k) kolejové váhy s vážním domkem, příp. kanceláří1.400 Kčs,
l) silniční váhy mostní300 Kčs,
m) restaurace, buffety, kantinyza každých i započatých 10 m2 zastavěné plochy na železničním pozemku 140 Kčs,
n) různé vedlejší stavby, jako na př. kůlny, přístřešky, útulky, prodejní stánky a pod.za každých i započatých 20 m2 zastavěné plochy na železničním pozemku 140 Kčs,
o) zvláštní stavby v předchozích položkách uvedené rázu odchylného od obvyklého nebo jiné podobné stavby toho druhu, v předchozích položkách neuvedené, nebo je-li nutno projekty vrátiti žadateli k přepracování nebo doplnění nebo doplniti je úřadem schvalujícímod 200 Kčs
do 14.000 Kčs
(podle rozsahu, důležitosti a způsobu stavby);
F. Vodárenské a kanalisační stavby, na př.:
a) čerpací a jímací stanice400 Kčs,
b) vodárny věžové i zemní obsahu nádrží do 60 m3800 Kčs,
c) vodárny věžové i zemní obsahu nádrží přes 60 m31.400 Kčs,
d) filtrační zařízení vodárny260 Kčs,
e) rozvodné sítě s vypouštěcími jeřáby nebo kanalisační sítěza každých i započatých 100 m potrubí 140 Kčs,
f) splachovací zařízení na vykládání vozů (Elfa a pod.)1.400 Kčs,
g) zvláštní stavby v předchozích položkách uvedené rázu odchylného od obvyklého nebo jiné podobné stavby toho druhu, v předchozích položkách neuvedené, nebo je-li nutno projekty vrátiti žadateli k přepracování nebo doplnění nebo doplniti je úřadem schvalujícímod 200 Kčs
do 14.000 Kčs
(podle rozsahu, důležitosti a způsobu konstrukce);
G. Křižovatky s tělesem dráhy, na př.:
a) elektrovody, a to:
1. kabely130 Kčs,
2. vedení na dřevěných sloupech130 Kčs,
3. vedení na železných a betonových sloupech280 Kčs;
Poznámka k písm. a):
Od této dávky jsou osvobozeny všeužitečné elektrické podniky.
b) vodovody, plynovody, kanály, a to:
1. podzemní130 Kčs,
2. nadzemní560 Kčs;
Poznámka k písm. b):
Od této dávky jsou osvobozena vodní družstva.
c) mosty silniční a cestní, lávky nad tělesem dráhy670 Kčs,
d) přechody, přejezdy280 Kčs,
e) jiné v předchozích položkách neuvedené křižovatky nebo zařízení nebo křižovatky a zařízení v předchozích položkách sice uvedená, rázu však mimořádného nebo vyžadující složitého, případně veřejného jednáníod 1400 Kčs
do 14.000 Kčs
(podle rozsahu a významu);
H. Za opětné projednání přepracovaných návrhů těchto staveb a zařízenípoloviční sazby předchozích položek.
13.Za úřední úkony při projednávání generelních a podrobných projektů doplňovacích a rozširovacích staveb železničních, anebo projektů staveb či zařízení na pozemku železničním, počítajíc v to i potřebná veřejnoprávní jednání (na př. politickou pochůzku, vyvlastňovací řízení a pod.) a případné udělení stavebního a užívacího povolení, nebo za přezkoušení, počítajíc v to i případné schválení vzorových a typových plánů takových staveb či zařízení, samostatně projednávané, jdeli o:
A. Stavbu odbočných, prodlužovacích nebo přeložených nebo přebudovaných železničních tratí, s vyloučením stavby nových drah, pro něž jest třeba koncese:
a) za přezkoušení generelního a detailního projektu a není-li třeba veřejnoprávních jednání i s event. udělením stavebního i užívacího povolenízákladní dávka 600 Kčs a mimo to za každý, byť jen začatý hektometr dráhy 60 Kčs, nejvíce však úhrnem 6.000 Kčs,
b) za přezkoušení generelního a detailního projektu, je-li třeba veřejnoprávního jednání, počítajíc v to povolení výkonu politické (správní) pochůzky, vyvlastňovacího řízení a ostatních veřejnoprávních jednání i s event. udělením stavebního povolení a s příslušným rozhodnutím o výsledku veřejnoprávních jednání, jakož i udělení povolení užívacího, není-li pro toto třeba vykonati technickopolicejní zkoušku (pochůzku)základní dávka 1.000 Kčs a mimo to za každý, byť jen začatý hektometr dráhy 100 Kčs, nejvíce však úhrnem 12.000 Kčs,
c) za udělení užívacího povolení, je-li třeba vykonati technicko-policejní zkoušku (pochůzku)základní dávka 600 Kčs, mimo to za každý, byť jen započatý hektometr dráhy 60 Kčs, nejvíce však úhrnem 6.000 Kčs,
d) za udělení povolení (nikoliv stavebního) ke zřízení stanice, zastávky drobných drah, nebo jejich zrušení, přeložení (do vzdálenosti 50 m) nebo přejmenování, nejsou-li spojeny se stavebními pracemi (kromě označení tabulkami nebo jinými návěstmi na sloupech) a není-li třeba místního šetření280 Kčs;
Poznámka k odst. A:
Sem náleží změny rozchodu dráhy, celková změna pohonu (pokud vyžaduje změnu nebo doplnění její stavební podstaty), jakož i zřízení druhých a dalších kolejí, dále rozmnožení neb prodloužení kolejí ve stanicích a výhybnách.
Poznámka k písm. d):
Pro dráhy vedlejší platí sazby dvojnásobné, pro dráhy hlavní platí sazby trojnásobné. Dávka se dále zdvojnásobuje, je-li třeba místního šetření. Jsou-li se zřízením stanice nebo zastávky spojeny práce (na př. zřízení nástupišť a p.), platí sazby za povolení, jakoby stavebních prací nebylo, avšak je kromě toho předepsati ještě dávku za stavební povolení k těmto stavebním zařízením podle platných sazeb.
B. Železniční spodek, na př.:
a) propustky trubní, otevřené, kryté, klenuté až do světlosti 2 m140 Kčs,
b) propustky konstrukce trámové (dřevěné, železné, betonové) a klenbové o světlosti 2-5 m280 Kčs,
c) propustky a mosty těchže konstrukcí staticky určitých o světlosti 5-10 m560 Kčs;
Poznámka k odst. B., písm. a), b) a c):
Při objektech šikmých (vyjma trubní) zvyšuje se dávka o 50 %. Při objektech v obloukové koleji (vyjma propustky trubní, kryté a klenuté) zvyšuje se dávka o 50 %.
d) abnormální spodní stavby, vyznačující se mimořádným vytvořením pilířů, opěr a křídel, větší světlostí, násobnou šířkou jízdní dráhy, statickou neurčitostí nosných konstrukcí, nebo stavby s konstrukcí železobetonovou atd. nebo jiné stavby toho druhu v předchozích položkách neuvedené nebo je-li nutno projekty vrátiti žadateli k přepracování nebo doplnění nebo doplniti je úřadem schvalujícímod 140 Kčs
do 14.000 Kčs
(podle rozsahu, důležitosti a způsobu konstrukce);
C. Konstrukce železničního svršku, na př.:
a) konstrukci železničního svršku pro běžné koleje300 Kčs,
b) kolejovou křižovatku300 Kčs,
c) jednoduchou výhybku300 Kčs,
d) obloukovou (i oboustrannou) výhybku400 Kčs,
e) anglickou nebo dvojitou výhybku nebo dvojitou kolejovou spojku600 Kčs,
f) jednotlivé součástky železničního svršku (přechodné spojky a pod.)150 Kčs,
g) konstrukce železničního svršku mimořádného rázu neb uspořádání zvláště odchylného od obvyklého nebo jiná zařízení toho druhu, v předchozích položkách neuvedená, nebo je-li nutno projekty vrátiti žadateli k přepracování nebo doplnění nebo doplniti je úřadem schvalujícímod 200 Kčs
do 14.000 Kčs
(podle rozsahu, důležitosti a způsobu konstrukce);
Poznámka k celému odstavci C:
Při schvalování vzorových a typových plánů uvedených konstrukcí, jmenovitě žádají-li o jejich schválení továrny vyrábějící konstrukce železničního svršku, buďtež ukládány dávky dvou až pětinásobkem částek shora stanovených podle způsobu konstrukce a rozsahu možnosti jejího upotřebení.
D. Návěštní a zabezpečovací zařízení, na př.:
a) telefonní a návěštní zařízení140 Kčs,
b) zabezpečení vleček, odbočujících ve stanicích s mechanickým zabezpečovacím zařízením140 Kčs,
c) zabezpečení vleček, odbočujících ve stanicích, kde je zabezpečovací zařízení s hradlovým uzávěrem300 Kčs,
d) zabezpečení vleček, odbočujících se širé trati, na které nejsou návěštidla140 Kčs,
e) zabezpečení vleček, odbočujících se širé trati s návěštidly300 Kčs,
f) zabezpečení vleček, odbočujících se širé trati s hradlovou linkou, a není-li křižování vlečkových vlaků na trati s průběžnými vlaky600 Kčs,
g) zabezpečení vleček, odbočujících se širé trati s hradlovou linkou, a jde-li o křižování vlečkových vlaků na trati s průběžnými vlaky1.400 Kčs,
h) jiná v předchozích položkách neuvedená zařízení nebo zařízení v předchozích položkách sice uvedená, avšak složitá, nebo je-li nutno projekty vrátiti žadateli k přepracování nebo doplnění nebo doplniti je úřadem schvalujícímod 200 Kčs
do 14.000 Kčs
(podle rozsahu, důležitosti a způsobu konstrukce);
E. Různá zařízení železniční, na př.:
a) kolejové váhy520 Kčs,
b) automatické kolejové váhy600 Kčs,
c) jednoduché vagonové točnice800 Kčs,
d) křížové vagonové točnice1.000 Kčs,
e) lokomotivní točnice balanční nebo kloubové4.000 Kčs,
f) lokomotivní točnice se spojitým nebo vahadlovým hlavním nosníkem8.000 Kčs,
g) vagonové přesuvny1.000 Kčs,
h) stabilní jeřáby nosnosti do 1.000 kg800 Kčs,
i) stabilní jeřáby nosnosti přes 1.000 kg1.600 Kčs,
j) pojezdné jeřáby nosnosti do 1.000 kg1.000 Kčs,
k) pojezdné jeřáby nosnosti přes 1.000 kg3.600 Kčs,
l) ruční zauhlovací zařízení140 Kčs,
m) věžové zauhlovací zařízení1.000 Kčs,
n) čistící a pracovní jámy140 Kčs,
o) 1. visuté dráhy jednoduché konstrukce2.600 Kčs,
2. oplocení železnice1.300 Kčs,
p) 1. visuté dráhy složité konstrukce8.000 Kčs,
2. provisorní stavba4.000 Kčs,
r) zvláštní zařízení, uvedená v předchozích položkách, rázu odchylného od obvyklého nebo jiná podobná zařízení toho druhu, v předchozích položkách neuvedená, nebo je-li nutno projekty vrátiti žadateli k přepracování nebo doplnění nebo doplniti je úřadem schvalujícímod 140 Kčs
do 14.000 Kčs
(podle rozsahu, důležitosti a způsobu konstrukce);
Poznámka k celému odstavci E:
Jde-li o schválení vzorových plánů konstrukcí, zvyšují se sazby o 100 %.
F. Vodárenské a kanalisační stavby, na př.:
a) čerpací a jímací stanice400 Kčs,
b) vodárny věžové i zemní s obsahem nádrží do 60 m3800 Kčs,
c) vodárny věžové i zemní s obsahem nádrží přes 60 m31.400 Kčs,
d) filtrační zařízení vodárny260 Kčs,
e) rozvodné sítě s vypouštěcími jeřáby nebo kanalisační sítěza každých i započatých 100 m potrubí 140 Kčs,
f) splachovací zařízení na vykládání vozů (Elfa a pod.)1.400 Kčs,
g) zvláštní stavby, uvedené v předchozích položkách, rázu odchylného od obvyklého nebo jiné podobné stavby toho druhu, v předchozích položkách neuvedené, nebo je-li nutno projekty vrátiti žadateli k přepracování nebo doplnění nebo doplniti je úřadem schvalujícímod 200 Kčs
do 14.000 Kčs
(podle rozsahu, důležitosti a způsobu konstrukce);
G. Průmyslové stavby, na př.:
a) tovární komínydo 20 m výšky 400 Kčs, za každých dalších i započatých 10 m 140 Kčs více,
b) třídírny na uhlíza každý 1 m2 zastavěné plochy na železničním pozemku do 300 m2 14 Kčs, za každý další 1 m2 4 Kčs,
c) sila na obilí, písek, cement a pod.za každý 1 m2 zastavěné plochy na železničním pozemku 60 Kčs,
d) dílenské budovy, kotelny a pod.do 50 m2 zastavěné plochy na železničním pozemku 400 Kčs, za každý další 1 m2 do 300 m2 8 Kčs, nad 300 m2 4 Kčs,
e) zvláštní stavby, uvedené v předchozích položkách, rázu odchylného od obvyklého nebo jiné podobné stavby toho druhu, v předchozích položkách neuvedené, nebo je-li nutno projekty vrátiti žadateli k přepracování nebo doplnění nebo doplniti je úřadem schvalujícímod 140 Kčs
do 14.000 Kčs
(podle rozsahu, důležitosti a způsobu stavby);
H. Jiné stavby, na př.:
a) budovy staniční, kancelářské, výpravny, samostatné čekárnyza 1m3 obestavěného prostoru na železničním pozemku 1 Kčs, nejméně však 140 Kčs,
b) budovy obytné, kasárny a pod.za 1 m3 obestavěného prostoru na železničním pozemku 0.60 Kčs, nejméně však 300 Kčs;
Poznámka k písm. a) a b):
Obestavěným prostorem rozumí se prostor od podlahy sklepa až do hřebene střechy.
c) strážní domky, hradlové budky, dřevníky, záchodky, chlévky a pod.140 Kčs,
d) nástupištěza 1 m2 půdorysné plochy střešní 3 Kčs, nejméně však 140 Kčs;
Poznámka:
Pro krytá nástupiště platí sazby o 50 % zvýšené.
e) rampy nakládací nebo skládacíza každý metr podélné délky 30 Kčs, nejméně však 300 Kčs;
Poznámka:
Rampy zemní, srubové a pod. bez význačného zdiva základového a nad základy nepodléhají dávce.
f) skladiště zboží přízemní, a to:
1. dřevěné a hrázděnédo 50 m2 zastavěné plochy na železničním pozemku 500 Kčs, za každých dalších i započatých 10 m2o 80 Kčs více, nejvíce však úhrnem 5.000 Kčs,
2. z jiného konstruktivního materiálu, cihel, zdiva, betonu, železa, specielní konstrukce a pod.do 50 m2 zastavěné plochy na železničním pozemku 1.000 Kčs, za každých dalších i započatých 10 m2 o 120 Kčs více, nejvíce však úhrnem 14.000 Kčs,
g) skladiště zboží o poschodích, a to:
1. dřevěné a hrázděnézákladní dávka podle položky f), bod 1 a mimo to poloviční dávka za každé poschodí, nejvíce však úhrnem 13.000 Kčs,
2. z jiného konstruktivního materiálu, cihel, zdiva, betonu, železa, specielní konstrukce a pod.základní dávka podle položky f), bod 2 a mimo to poloviční dávka za každé poschodí, nejvíce však úhrnem 14.000 Kčs,
h) skladiště minerálních olejů a benzinové čerpací stanice:
1. podzemnípodle rozsahu uskladnění, a to: do 2.000 kg 1.000 Kčs, a za každých dalších, byť jen započatých 2.000 kg dalších 500 Kčs, nejvíce však úhrnem 14.000 Kčs,
2. nadzemnípodle rozsahu uskladnění, a to: do 2.000 kg 600 Kčs a za každých dalších, byť jen započatých 2.000 kg dalších 300 Kčs, nejvíce však úhrnem 7.000 Kčs;
Poznámka k pol. h), č. 1 a 2:
Je-li rozsah uskladnění vyjádřen v litrech, počítá se 1 litr za 0.8 kilogramu.
i) transformační stanice500 Kčs;
Poznámka:
Od této dávky jsou osvobozeny všeužitečné elektrické podniky.
j) garáže, remisy a pod.500 Kčs
za každé stání pro jedno vozidlo,
k) kolejové váhy s vážním domkem, příp. kanceláří1.400 Kčs,
l) silniční váhy mostní300 Kčs,
m) restaurace, buffety, kantinyza každých i započatých 10 m2 zastavěné plochy na železničním pozemku 140 Kčs,
n) různé vedlejší stavby, jako na př. kůlny, přístřešky, útulky, prodejní stánky a pod.za každých i započatých 20 m2 zastavěné plochy na železničním pozemku 140 Kčs,
o) zvláštní stavby, uvedené v předchozích položkách, rázu odchylného od obvyklého, nebo jiné podobné stavby toho druhu, v předchozích položkách neuvedené, nebo je-li nutno projekty vrátiti žadateli k přepracování nebo doplnění nebo doplniti je úřadem schvalujícímod 200 Kčs
do 14.000 Kčs
(podle rozsahu, důležitosti a způsobu stavby);
I. Křižovatky s tělesem dráhy, na př.:
a) elektrovody, a to:
1. kabely130 Kčs,
2. vedení na dřevěných sloupech130 Kčs,
3. vedení na železných a betonových sloupech280 Kčs;
Poznámka k písm. a):
Od této dávky jsou osvobozeny všeužitečné elektrické podniky.
b) vodovody, plynovody, kanály, a to:
1. podzemní130 Kčs,
2. nadzemní560 Kčs;
Poznámka k písm. b):
Od této dávky jsou osvobozena vodní družstva.
c) mosty silniční a cestní, lávky nad tělesem dráhy670 Kčs,
d) přechody, přejezdy280 Kčs,
e) křižovatky nebo zařízení v předchozích položkách neuvedená nebo sice uvedená, avšak rázu mimořádného nebo vyžadující složitého nebo veřejnoprávního jednání od 140 Kčs
do 14.000 Kčs
(podle rozsahu a významu);
J. Přístavby, přestavby nebo nástavbystejné sazby podle předchozích položek;
K. Opětné projednání přepracovaných projektůpoloviční sazby podle předchozích položek;
L. Projednání žádosti o prodloužení lhůty k dokončení stavbypoloviční sazby podle předchozích položek.
Poznámka k celé pol. 13:
Je-li vedle projednání stavebních projektů zapotřebí i samostatného přezkoušení, počítajíc v to i schválení plánů po stránce konstruktivní, vyměřuje se také ještě dávka za tento úkon ve stejných sazbách. Přiznává-li se všeobecná prospěšnost, vyměří se též dávka podle sazebníku A, pol. 9.
14.Za vykonání první hlavní zkoušky a prohlídky vyměněných, přestavěných nebo nově vystavěných mostů na provozovaných drahách, a to jak mostů železničních tak i silničních a cestních mostů nadjezdných, lávek a jiných mostů ležících na pozemku dráhy, čítajíc v to potřebná úřední jednání a udělení užívacího povoleníod 130 Kčs
do 1.600 Kčs
(podle rozsahu a způsobu konstrukce).
15.Za projednání a schválení finančního zajištění drah, pokud rozhoduje podle koncesní listiny železniční správní úřad, a to:
a) za schválení základních aktiv a jejich změny1/2 ‰
schválené částky, nejméně 560 Kčs,
b) za schválení zakládacích pasiv, a to jak akciového kapitálu tak knihovně zajištěných výpůjček1/2 ‰
schváleného kapitálu,
c) za schválení umořovacích plánůod 280 Kčs
do 1.600 Kčs.
16.Za prodloužení lhůty stanovené koncesní listinou pro dostavění koncesované železniceza každý i započatý rok prodloužení 2.800 Kčs,
17.Za změnu koncesní listiny a koncesních podmínek pro dráhu pro přepravu veřejnou nebo pro omezenou přepravu veřejnouod 2.000 Kčs
do 50.000 Kčs.
18.Za projednání žádosti o schválení provozních a přípojových smluv soukromých drah, pokud se děje na jejich žádost anebo pokud se schvalovanou smlouvou snižuje dosavadní náhrada za vedení provozu k dobru soukromé dráhyod 1.600 Kčs
do 6.000 Kčs.
Poznámka:
Netýká se drah pro přepravu neveřejnou.
19.Za stanovení podmínek posečkání provozních schodků, žádá-li za ně koncesionář soukromé dráhy3.000 Kčs.
20.Za výpočty rentability projektovaných soukromých drahzákladní dávka 1.400 Kčs a mimo to za každý i započatý km 300 Kčs.
Poznámka:
Tuto dávku nelze ani pokládati za příspěvek interesentů soukromých drah, ani ji do něho započítávati.
21.Za projednání žádosti o schválení železničních tarifů a tarifních změn, a to:
a) jsou-li spojeny s majetkovou výhodouod 500 Kčs
do 1.600 Kčs,
b) jinakod 100 Kčs
do 1.000 Kčs.
22.Za projednání žádosti o schválení odchylek od železničního přepravního řádu, a to:
a) jsou-li spojeny s majetkovou výhodou2.000 Kčs,
b) jinak500 Kčs.
23.Za projednání žádosti o schválení typů vozidlových, jde-li o:
a) projekty lokomotiv parních, elektrických nebo s motory spalovacími nebo motorových vozů parních elektrických nebo s motory spalovacími, za jeden typ1.000 Kčs,
b) projekty vozů nebo každého jiného vozidla (také motorových dresin), za jeden typ500 Kčs,
c) přepracování nebo doplnění projektu ať celého nebo částečného, za každé dodatečné jednánípoloviční sazby podle předchozích položek.
24.Za projednání žádosti:
a) o provedení technické revise, počítajíc v to úřední vyzkoušení a udělení provozního (používacího) povolení lokomotiv parních, elektrických nebo s motory spalovacímizákladní dávka 400 Kčs, mimo to za každé vozidlo 300 Kčs, nejvíce však úhrnem 14.000 Kčs,
b) o provedení technické revise, počítajíc v to technicko-bezpečnostní zkoušku, resp. úřední vyzkoušení motorových vozů parních, elektrických nebo s motory výbušnými a motorových dresin a za udělení provozního (používacího) povolenízákladní dávka 400 Kčs, a mimo to za každé vozidlo 200 Kčs, nejvíce však úhrnem 14.000 Kčs,
c) o úřední vyzkoušení vozidel rekonstruovaných nebo doplněnýchpoloviční sazby podle předchozích položek.
25.a) Za pravidelné roční prohlídky parních kotů o výhřevné ploše, měřené na vodní straně:
od 0.0 m2 do 2.5 m2110 Kčs,
přes 2.5 m2 do 10 m2140 Kčs,
přes 10 m2 do 25 m2180 Kčs,
přes 25 m2 do 50 m2225 Kčs,
přes 50 m2 do 100 m2290 Kčs,
přes 100 m2 do 200 m2350 Kčs,
přes 200 m2 do 300 m2410 Kčs,
přes 300 m2 do400 m2510 Kčs,
přes 400 m2 do 500 m2585 Kčs,
přes 500 m2 do 600 m2650 Kčs,
přes 600 m2 do 700 m2745 Kčs,
přes 700 m2 do 800 m2890 Kčs,
přes 800 m2 do 900 m21.035 Kčs,
přes 900 m2 do 1.000 m21.180 Kčs,
přes 1.000 m2 do 1.100 m21.335 Kčs,
přes 1.100 m2 do 1.200 m21.485 Kčs,
přes 1.200 m2 do 1.300 m21.625 Kčs,
přes 1.300 m2 do 1.400 m21.775 Kčs,
přes 1.400 m2 do 1.500 m21.920 Kčs,
přes 1.500 m2 do 1.600 m22.065 Kčs,
přes 1.600 m2 do 1.700 m22.220 Kčs,
přes 1.700 m2 do 1.800 m22.375 Kčs,
přes 1.800 m2 do 1.900 m22.525 Kčs,
přes 1.900 m2 do 2.000 m22.680 Kčs;
Poznámka:
Stejná dávka se platí za zostřené prohlídky parních kotlů.
b) za prohlídky tlakových nádob
od 0 do 50 litrů prostor. obsahu60 Kčs,
přes 50 do 100 litrů prostor. obsahu90 Kčs,
přes 100 do 1.000 litrů prostor. obsahu120 Kčs,
přes 1.000 do 5.000 litrů prostor. obsahu190 Kčs,
přes 5.000 do 10.000 litrů prostor. obsahu260 Kčs,
přes 10.000 do 25.000 litrů prostor. obsahu340 Kčs,
přes 25.000 do 50.000 litrů prostor. obsahu400 Kčs,
přes 50.000 do 100.000 litrů prostor. obsahu500 Kčs,
přes 100.000 litrů prostorového obsahu750 Kčs;
Poznámka k písm. a) a b):
Dávka za roční prohlídky a za zostřené prohlídky parních kotlů a za prohlídky tlakových nádob se platí pouze jednou ročně bez ohledu na počet prohlídek provedených v kalendářním roce a prohlídek parních kotlů a prohlídek tlakových nádob, nebylo-li opakování prohlídky zaviněno stranou. Strana jest povinna hraditi veškeré výdaje spojené s opětováním prohlídky a tlakové zkoušky, nejméně však dávku za prohlídku, jestliže opakování prohlídky a tlakové zkoušky bylo jí zaviněno. Dávka za prohlídku se platí i tehdy, když prohlídka parního kotle a tlakové nádoby byla vykonána po tlakové zkoušce parního kotle nebo tlakové nádoby.
Za tlakové zkoušky parních kotlů a tlakových nádob se platí dávka zvlášť a ve stejné výši jako za zostřenou prohlídku kotle a prohlídku tlakové nádoby, i když zostřená prohlídka parního kotle a prohlídka tlakové nádoby byla provedena těsně před tlakovou zkouškou.
Je-li více parních kotlů nebo tlakových nádob mezi sebou spojeno nebo společně zazděno, platí se dávka za roční prohlídku a za zostřenou prohlídku parních kotlů a za prohlídky tlakových nádob, jakož i za tlakové zkoušky parních kotlů a tlakových nádob zvlášť za každý parní kotel a tlakovou nádobu. Dávka za prohlídky a tlakové zkoušky parních kotlů a tlakových nádob užívaných v roce jen občasně se platí právě tak, jako by byly užívány po celý rok.
c) za předběžnou zkoušku parního kotle nebo několika parních kotlů stejného druhu a velikostipodle písm. a);
d) za stavební zkoušku parního kotleve výši poloviny sazeb podle písm. a), nejméně 100 Kčs;
e) za přejímací zkoušku parního kotleve výši poloviny sazeb podle písm. a), nejméně 100 Kčs;
Poznámka:
V roce, kdy se vybírá dávka za přejímací zkoušku, nevybírá se dávka za pravidelné roční prohlídky stanovená v pol. 25 písm. a).
f) za kotle odhlášené z provozu, za každý rok, v němž je kotel mimo provoz:
do 100 m2 výhřevné plochy30 Kčs,
přes 100 m2 do 500 m2 výhřevné plochy50 Kčs,
přes 500 m2 do 1.000 m2 výhřevné plochy75 Kčs,
přes 1.000 m2100 Kčs;
Poznámka k písm. c)-f):
Za práce prováděné na žádost provozovatele kotle v neděli a o svátcích zvyšují se dávky stanovené pod písm. c) až f) o 50 %, nejméně o 100 Kčs.
g) Za zkoušky strojvůdců a strojních topičů:
aa) za zkoušku topičskou60 Kčs,
bb) za zkoušku strojvůdcovskou200 Kčs.
26.Za projednání žádosti soukromých drah:
a) o schválení nového jízdního řádu800 Kčs,
b) o schválení částečné změny platného jízdního řádu500 Kčs,
c) o schválení služebního řáduod 1.000 Kčs
do 2.000 Kčs,
d) o schválení ředitele (správce) nebo ředitelství (správy) provozu železničního podnikuod 200 Kčs
do 2.000 Kčs,
e) o schválení provozních předpisůod 400 Kčs
do 2.000 Kčs.
Poznámka:
Netýká se drobných drah pro přepravu veřejnou a drah pro přepravu neveřejnou.
27.Za souhlas železničního správního úřadu při povolení kamenolomu s ohledem na bezpečnost železničního provozuod 400 Kčs
do 2.000 Kčs.
28.Za schválení výkresu rekonstrukce provozního zařízeníod 400 Kčs
do 2.000 Kčs.
29.Za úřední vyzkoušení nového nebo rekonstruovaného provozního zařízeníod 1.000 Kčs
do 4.000 Kčs.

L. Sazebník pro obor letecké dopravy.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za udělení koncese podle § 17 zák. č. 172/1925 Sb. o letectví, a to v případech uvedených v odst. 2 cit. paragrafu
ad a)od 5.000 Kčs
do 25.000 Kčs,
ad b)od 750 Kčs
do 2.500 Kčs,
ad c)od 1.250 Kčs
do 7.500 Kčs,
ad d) od 250 Kčs
do 2.500 Kčs,
ad e)od 500 Kčs
do 2.500 Kčs.
2.Za povolení ke zřízení leteckých provozoven (§§ 21 až 23 zák. č. 172/1925 Sb.) od 250 Kčs
do 12.500 Kčs.
3.Za vystavení osvědčení o zápisu do rejstříku leteckých podniků a provozoven (§ 28 zák. č. 172/1925 Sb.) 125 Kčs.
4.Za vystavení legitimace opravňující cizince k držení letadla, zapsaného v cizozemském rejstříku, na území Čsl. republiky (§ 41, odst. 2 zák. č. 172/1925 Sb.) od 500 Kčs
do 2.000 Kčs.
5.Za povolení k živnostenskému provozování výcviku leteckého personálu podle § 46, odst. 1 zák. č. 172/1925 Sb.od 500 Kčs
do 2.500 Kčs.
6.Za povolení k pořádání jednotlivých leteckých produkcí a závodů podle § 46, odst. 3 zák. č. 172/1925 Sb.od 125 Kčs
do 750 Kčs.
7.Za vystavení typového osvědčení letadla kromě kluzáku 250 Kčs.
8.Za vystavení certifikátu o způsobilosti letadla kromě kluzáku k létání 125 Kčs.
9.Za prodloužení platnosti certifikátu o způsobilosti letadla kromě kluzáku k létání50 Kčs.
10.Za osvědčení o zápisu letadla kromě kluzáku do čsl. rejstříku 50 Kčs.
11.Za vystavení typového osvědčení kluzáku 50 Kčs.
12.Za vystavení certifikátu o způsobilosti kluzáku k létání 30 Kčs
13.Za prodloužení platnosti certifikátu o způsobilosti kluzáku k létání 30 Kčs.
14.Za osvědčení o zápisu kluzáku do čsl. rejstříku 30 Kčs.
15.Za vystavení typového osvědčení motoru 250 Kčs.
16.Za vystavení certifikátu o způsobilosti motoru 125 Kčs.
17.Za potvrzení o zkouškách po opravě motoru 50 Kčs.
18.Za vystavení vysvědčení o přípustnosti přístrojů a zařízení k montování do letadel 30 Kčs.
19.Za vysvědčení o zkoušce:
a) pilota kluzáků 12 Kčs,
b) pilota jiných letadel a ostatních letců a členů posádky 30 Kčs.
20.Za vystavení diplomu a letecké legitimace:
a) pilota kluzáků30 Kčs,
b) pilota jiných letadel a ostatních letců a členů posádky 50 Kčs.
21.Za osvědčení o zápisu do čsl. rejstříku:
a) pilota kluzáků 12 Kčs,
b) pilota jiných letadel a ostatních letců a členů posádky30 Kčs.
22.Za prodloužení platnosti letecké legitimace:
a) pilota kluzáků 12 Kčs,
b) pilota jiných letadel a ostatních letců a členů posádky 30 Kčs.
23.Za vystavení letadlové knihy 30 Kčs.
24.Za vystavení motorové knihy30 Kčs.
25.Za vystavení deníku 20 Kčs.
26.Za vystavení knihy signálů 20 Kčs.
27.Za osvědčení o přípustnosti typu vrtule nebo rotoru k použití u letadla 50 Kčs.
II.
Zkušební taxy.
A. Letadla.
28.Za kontrolu pevnostního výpočtu
a) kluzáků, vyjímajíc kluzáky uvedené pod písm. e)1.200 Kčs,
b) letadel motorových do 1.000 kg váhy v letu 2.500 Kčs,
c) letadel motorových od 1.000 kg do 5.000 kg váhy 5.000 Kčs,
d) letadel motorových nad 5.000 kg váhy 6.500 Kčs,
e) vlečných kluzáků pro dopravu v rozmezí vah jako pod písm. b) až d)60 % částek uvedených pod písm. b) až d).
29.Za kontrolu pevnostního výpočtu jednotlivých částí při změnách nebo úpravách téhož prototypu, a to jde-li o
a) nosnou soustavu 40 % částek uvedených v pol. 28, písm. a) až e),
b) trup 30 % částek uvedených v pol. 28, písm. a) až e),
c) přistávací zařízení 20 % částek uvedených v pol. 28, písm. a) až e),
d) ostatní části 20 % částek uvedených v pol. 28, písm. a) až e).
30.Za kontrolu výpočtu výkonů a letových vlastností letadel podle pol. 28, písm. a) až e) 30 % částek uvedených v pol. 28, písm. a) až e).
31.Za stavební dozor nad výrobou prototypu
a) kluzáků, vyjímajíc kluzáky uvedené pod písm. e) 500 Kčs,
b) letadel motorových do 1.000 kg váhy v letu1.000 Kčs,
c) letadel motorových od 1.000 kg do 5.000 kg váhy 1.500 Kčs,
d) letadel motorových nad 5.000 kg váhy 2.500 Kčs,
e) vlečných kluzáků pro dopravu v rozmezí vah jako pod písm. b) až d)60 % částek uvedených pod písm. b) až d).
32.Za stavební dozor nad výrobou seriových letadel:
a) za první až dvacátý kus po 40 % částek uvedených v pol. 31,
b) za každý další kus 20 % částek uvedených v pol. 31.
33.Za stavební dozor nad opravami letadel 30 % částek uvedených v pol. 31.
34.Za letové zkoušky prototypu
a) kluzáků jednomístných, vyjímajíc kluzáky uvedené pod písm. g) 400 Kčs,
b) kluzáků vícemístných 900 Kčs,
c) letadel motorových jednomístných 600 Kčs,
d) letadel motorových vícemístných do 1.000 kg váhy v letu 5.000 Kčs,
e) letadel motorových vícemístných od 1.000 kg do 5.000 kg váhy 8.000 Kčs,
f) letadel motorových vícemístných nad 5.000 kg váhy 14.000 Kčs,
g) vlečných kluzáků pro dopravu v rozmezí vah jako pod písm. d) až f)70 % částek uvedených pod písm. d) až f).
35.Za zkoušky letadel seriových:
a) kluzáků jednomístných, vyjímajíc kluzáky uvedené pod písm. g), za první až dvacátý kus po 200 Kčs,
za každý další kus 120 Kčs,
b) kluzáků vícemístných, za první až dvacátý kus po 400 Kčs,
za každý další kus 250 Kčs,
c) letadel motorových jednomístných, za první až dvacátý kus po 300 Kčs,
za každý další kus200 Kčs,
d) letadel motorových vícemístných do 1.000 kg váhy v letu, za první až dvacátý kus po 1.400 Kčs,
za každý další kus 900 Kčs,
e) letadel motorových vícemístných od 1.000 kg do 5.000 kg váhy, za první až dvacátý kus po 2.000 Kčs,
za každý další kus 1.400 Kčs,
f) letadel motorových vícemístných nad 5.000 kg váhy, za první až dvacátý kus po3.000 Kčs,
za každý další kus2.300 Kčs,
g) vlečných kluzáků pro dopravu v rozmezí vah jako pod písm. d) až f),
za první až dvacátý kus po 60 % částek uvedených pod písm. d) až f), jako sazby dávek za první až dvacátý kus,
za každý další kus 60 % částek uvedených v pol. 34, písm. g).
Poznámka:
Za zkoušky seriových letadel po opravě nebo výměně podstatných částí vybírají se dávky ve stejné výši jako za zkoušky seriových letadel nad 20 kusů.
36.Za zkoušky dodatečné:
a) kluzáků jednomístných, vyjímajíc kluzáky uvedené pod písm. g)100 Kčs,
b) kluzáků vícemístných 200 Kčs,
c) letadel motorových jednomístných 150 Kčs,
d) letadel motorových vícemístných do 1.000 kg váhy v letu 700 Kčs,
e) letadel motorových vícemístných od 1.000 kg do 5.000 kg váhy 1.000 Kčs,
f) letadel motorových vícemístných nad 5.000 kg váhy 1.500 Kčs,
g) vlečných kluzáků pro dopravu v rozmezí vah jako pod písm. d) až f)50 % částek uvedených v pol. 35, písm. g) jako sazby dávek za první až dvacátý kus.
B. Letecké motory.
37.Za stavební dozor nad výrobou prototypu:
a) jednoduchých motorů pístových (bez převodových soukolí, bez dmychadla a pod.) 800 Kčs,
b) ostatních motorů pístových 1.500 Kčs,
c) spalovacích turbin nebo reakčních motorů 1.200 Kčs,
d) kombinovaných hnacích jednotek (vrtulí a reakčních motorů)2.000 Kčs.
38.Za stavební dozor nad výrobou seriových motorů:
a) jednoduchých motorů pístových (bez převodových soukolí, bez dmychadla a pod.), za první až dvacátý kus po400 Kčs,
za každý další kus 240 Kčs,
b) ostatních motorů pístových, za první až dvacátý kus po 750 Kčs,
za každý další kus 450 Kčs,
c) spalovacích turbin nebo reakčních motorů, za první až dvacátý kus po 600 Kčs,
za každý další kus 360 Kčs,
d) kombinovaných hnacích jednotek (vrtulí a reakčních motorů), za první až dvacátý kus po 1.000 Kčs,
za každý další kus 600 Kčs.
Poznámka:
Za stavební dozor nad opravami seriových motorů vybírají se dávky ve stejné výši jako za stavební dozor nad výrobou seriových motorů nad 20 kusů.
39.Za zkoušky prototypu
a) jednoduchých motorů pístových (bez převodových soukolí, bez dmychadla a pod.) 4.000 Kčs,
b) ostatních motorů pístových 7.000 Kčs,
c) spalovacích turbin nebo reakčních motorů 6.000 Kčs,
d) kombinovaných hnacích jednotek (vrtulí a reakčních motorů) 8.000 Kčs.
40.Za zkoušky motorů seriových:
a) jednoduchých motorů pístových (bez převodových soukolí, bez dmychadla a pod.), za první až dvacátý kus po 800 Kčs,
za každý další kus 600 Kčs,
b) ostatních motorů pístových, za první až dvacátý kus po 1.400 Kčs,
za každý další kus 1.050 Kčs,
c) spalovacích turbin nebo reakčních motorů, za první až dvacátý kus po 1.200 Kčs,
za každý další kus900 Kčs,
d) kombinovaných hnacích jednotek (vrtulí a reakčních motorů), za první až dvacátý kus po 1.600 Kčs,
za každý další kus 1.200 Kčs.
Poznámka:
Za zkoušky seriových motorů po revisi, opravě nebo výměně podstatných částí vybírají se dávky ve stejné výši jako za zkoušky seriových motorů nad 20 kusů.
41.Za cejchování brzdící vrtule nebo jiného brzdícího zařízení motoru 2.000 Kčs.
C. Vrtule a nosné rotory.
42.Za stavební dozor nad výrobou prototypu
a) vrtulí s pevnými rameny 300 Kčs,
b) vrtulí stavitelných800 Kčs,
c) nosných rotorů 1.600 Kčs.
43.Za kontrolu pevnostního výpočtu
a) vrtulí s pevnými rameny 300 Kčs,
b) vrtulí stavitelných 800 Kčs,
c) nosných rotorů 1.600 Kčs.
44.Za zkoušky prototypu
a) vrtulí s pevnými rameny 800 Kčs,
b) vrtulí stavitelných 1.500 Kčs,
c) nosných rotorů 2.500 Kčs.
45.Za stavební dozor nad výrobou seriových vrtulí a seriových nosných rotorů, děje-li se tato výroba odděleně od výroby letadla, a to, jde-li o
a) vrtule s pevnými rameny 1.500 Kčs,
b) vrtule stavitelné 400 Kčs,
c) nosné rotory 800 Kčs.
D. Přístroje pro kontrolu a zabezpečení letu.
46.Za stavební dozor nad výrobou prototypu
a) jednoduchých přístrojů (zpravidla jen ukazujících nějaké veličiny)600 Kčs,
b) složitých přístrojů (zpravidla vykonávajících samočinně určité úkony), radioelektrických stanic a obdobných zabezpečovacích zařízení 1.200 Kčs.
47.Za stavební dozor nad seriovou výrobou
a) jednoduchých přístrojů (zpravidla jen ukazujících nějaké veličiny)12 Kčs,
b) složitých přístrojů (zpravidla vykonávajících samočinně určité úkony), radioelektrických stanic a obdobných zabezpečovacích zařízení 120 Kčs.
48.Za zkoušky prototypu
a) jednoduchých přístrojů (zpravidla jen ukazujících nějaké veličiny)1.500 Kčs,
b) složitých přístrojů (zpravidla vykonávajících samočinně určité úkony), radioelektrických stanic a obdobných zabezpečovacích zařízení 4.000 Kčs.
49.Za přezkoušení seriových přístrojů po opravě (ověřování správnosti údajů), a to, jde-li o
a) jednoduché přístroje (zpravidla jen ukazující nějaké veličiny)15 Kčs,
b) složité přístroje (zpravidla vykonávající samočinně určité úkony), radioelektrické stanice a obdobná zabezpečovací zařízení 200 Kčs.

M. Sazebník pro obor poštovní dopravy.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za propůjčení koncese pro soukromé drátové telegrafy (telefony jsou vyňaty)od 300 Kčs
do 1.400 Kčs.
2.Za propůjčení koncese zřizovati, udržovati a provozovati soukromé radioelektrické vysílací stanice od 200 Kčs
do 8.000 Kčs.

N. Sazebník pro obor zemědělství.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.a) Za povolení snížení obmýtní doby 10 % odhadní ceny dřeva na pni, které bude těženo navíc po snížení doby obmýtní v prvém desetiletí, nejvýše 50.000 Kčs, nejméně 1.000 Kčs;
b) za povolení přeměny lesní půdy podle lesních zákonů k jiným účelům 10 % z rozdílu dosavadní ceny půdy jako lesní a odhadní ceny, kterou půda bude míti po přeměně; bude-li při tom provedena těžba dřeva, též 10 % odhadní ceny dřeva na pni; nejvýše 50.000 Kčs, nejméně 200 Kčs. Tyto sazby se zvyšují o 100 % při přeměnách v okolí Velké Prahy v okruhu 25 km od středu města, v okolí Velkého Brna, Bratislavy a ostatních měst s více než 25.000 obyvateli a v okolí lázeňských míst v okruhu 5 km od středu města;
Poznámka:
Dodatečné povolení změny kultury, která byla provedena před r. 1914, jest od dávky osvobozeno.
Jde-li o přeměnu lesní půdy za účelem přímého obhospodařování lesního majetku, dávka se nevybere (na př. při stavbách hájoven, cest atd.).
c) za povolení výjimek z ustanovení §§ 14 a 17 vl. nař. č. 35/1944 Sb., pokud se týče §§ 3 a 4 zák. č. 37/1928 Sb., jimiž je majitel lesa omezen v mýcení 10 % odhadní ceny dřeva na pni připadajícího na povolenou mimořádnou těžbu, nejvýše 50.000 Kčs, nejméně 1.000 Kčs.
Poznámka:
Prokazatelné kalamitní těžby jsou od dávky osvobozeny.
2.a) Za hromadná nebo na jednotlivé vagonové zásilky vydaná osvědčení za účelem dopravních výhod pro přepravu kalamitního dříví pocházejícího z těžeb podléhajících ustanovení § 5, odst. 2 zák. č. 37/1928 Sb. od 10 Kčs
do 100 Kčs;
b) za vyhotovení opisu osvědčení pod a)10 Kčs.
3.Za vystavení dokladu o původu koní:
a) za vystavení druhopisu připouštěcího lístku podle vl. nař. č. 361/1941 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, pokud se týče podle vl. nař. č. 83/1928 Sb., o plemenitbě koní 10 Kčs,
b) za vydání výpisu o původu koně 10 Kčs.
4.Za fytopathologickou prohlídku dovezených bramborů (§ 10 vl. nař. č. 62/1946 Sb.) za každých 100 kg
a) raných 3 Kčs,
nejvíce však 10.000 Kčs,
b) poloraných a pozdních 2 Kčs,
nejvíce však 10.000 Kčs.
Poznámka:
Mimo poplatek za fytopathologickou prohlídku podle § 15, odst. 1 vl. nař. č. 62/1946 Sb.
5.Za fytopathologickou prohlídku dovezených živých rostlin a jejich částí (stromů, keřů, květů, sazenic, řízků, cibulí, roubů, čerstvého ovoce, zeleniny atd.) podle ustanovení vládních nařízení č. 45/1939 Sb., 171/1941 Sb., 213/1941 Sb., 91/1943 Sb., pokud se týče podle ustanovení o opatřeních proti červci San José-Aspidiotus perniciosus (příloha A vl. nař. č. 168/1927 Sb.), za každých započatých 100 kg váhy, jež jest podkladem celního projednání 10 Kčs,
nejvýše však 10.000 Kčs.
Poznámka:
Mimo poplatek za fytopathologickou prohlídku podle § 17 vl. nař. č. 45/1939 Sb. a § 7 vl. nař. č. 91/1943 Sb., pokud se týče mimo náhrady útrat fytopathologické prohlídky podle odst. 4 ustanovení o opatřeních proti červci San-José (příl. A vl. nař. č. 168/1927 Sb.).
6.Za povolení k uvádění ochranných prostředků do oběhu (§ 7, odst. 2 vl. nař. č. 89/1941 Sb.) 100 Kčs.
7.Za povolení odrůdy (§ 20, odst. 2 vl. nař. č. 69/1941 Sb.) 2.400 Kčs.
8.Zrušená od 19. 6. 1948
9.Za vystavení průkazu na vydání rybářského lístku na Slovensku od 40 Kčs
do 800 Kčs
(podle rozsahu rybolovného práva a hodnoty rybářského revíru).
10.Za povolení k chovu soukromých plemeníků (§ 11 vl. nař. č. 204/1928 Sb.)
u berana plemene valaška 20 Kčs,
cigaja a hamshire 30 Kčs,
merino 40 Kčs,
u kance plemene mangalica 40 Kčs,
„slovenské ušlechtilé"60 Kčs,
u býků plemene pincgavského 60 Kčs,
simenského 100 Kčs.
Poznámka:
Tato dávka se vybírá jen na Slovensku.
Za povolení k chovu plemenného býka jiného než je předepsáno pro určitý kraj platí se dvojnásobná sazba.
11.Za povolení k odstřelu (lovu) podle § 37, odst. 6 vl. nař. č. 127/1941 Sb., § 38, odst. 4 vl. nař. č. 127/1941 Sb., § 38, odst. 6 vl. nař. č. 128/1941 Sb., pokud se týče podle § 3 zák. č. 98/1929 Sb., za každý kus spárkaté zvěřeod 50 Kčs
do 1.000 Kčs
(podle vzácnosti a významu druhu zvěře),
medvěda 3.000 Kčs,
rysa 1.500 Kčs,
dropa, tetřeva, tetřívka od 100 Kčs
do 500 Kčs
(podle vzácnosti a významu druhu zvěře),
zajíce, bažanta, kachny, husy 15 Kčs,
koroptve 5 Kčs,
vydry, kuny lesní a skalní, norka 500 Kčs,
jezevce 150 Kčs.
Poznámka:
Povolení k odstřelu (lovu) pro účely vědecké nebo učební dávce nepodléhá.

O. Sazebník pro obor zdravotnictví.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za vydání osvědčení o zahájení soukromé praxe lékařské (všeobecné a odborné) podle § 8, odst. 4 zák. č. 114/1929 Sb. v určité obci, resp. za povolení lékaři
usadit se v určitém místě (nař. č. 344/1940 Sl. z.):
a) lékaři čsl. státní příslušnosti 140 Kčs,
b) lékaři cizí státní příslušnosti 300 Kčs.
Poznámka:
Zvláštní sazby pro cizí státní příslušníky platí jen potud, pokud jim není mezinárodními smlouvami zaručeno stejné nakládání jako s tuzemci.
¨2.Za udělení titulu odborného lékaře (§ 9, odst. 2 zák. č. 114/1929 Sb.):
a) čsl. státnímu příslušníku 1.400 Kčs,
b) cizímu státnímu příslušníku 14.000 Kčs.
Poznámka:
Jako u pol. 1.
3.Za povolení udělené cizímu státnímu příslušníku k výkonu lékařské praxe (§ 4 zák. č. 114/1929 Sb.):
a) ve státních a jiných veřejných ústavech léčebných a ošetřovacích 300 Kčs,
b) v určitém místě a jeho okolí s vyloučením míst lázeňských 3.000 Kčs,
c) v určitém místě lázeňském 10.000 Kčs,
d) s vyloučením míst lázeňských:
1. na území celé republiky 12.000 Kčs,
2. v zemích České nebo Moravskoslezské nebo na Slovensku 6.000 Kčs.
Poznámka:
Jako u pol. 1.
4.Za vzetí na vědomost ohlášení pomocné praxe porodnické v určité obci (§ 5, odst. 2 zák. č. 200/1928 Sb.):
a) porodní asistentkou čsl. státní příslušnosti 40 Kčs
b) porodní asistentkou cizí státní příslušnosti 120 Kčs.
Poznámka:
Jako u pol. 1.
5.Za povolení výjimky podle § 2, odst. 2 zák. č. 200/1928 Sb., a to:
a) z ustanovení odstavce 1, písm. a) (povolení k výkonu pomocné praxe porodnické cizím státním příslušnicím) 600 Kčs,
b) z ustanovení odstavce 1, písm. d) (povolení k výkonu pomocné praxe porodnické uchazečkám, které nedosáhly diplomu na některém čsl. ústavu pro vzdělání a výcvik porod. asistentek)260 Kčs.
Poznámka:
Jako u pol. 1.
6.Za změnu trvalého odnětí diplomu v odnětí dočasné (§ 7, odst. 3 zák. č. 200/1928 Sb.) 200 Kčs.
7.Za vyhotovení vysvědčení úředním lékařem od 20 Kčs
do 160 Kčs
(podle rozsahu prohlídky).
8.a) Za vydání vysvědčení o zvláštní praktické zkoušce zubotechnické (§ 3, odst. 1 a 2 a § 4, posl. věta zák. č. 303/1920 Sb.) 500 Kčs;
b) za vydání vysvědčení o osvobození od zvláštní praktické zkoušky zubotechnické (§ 3, odst. 3 a § 4 zák. č. 303/1920 Sb.) 1.400 Kčs.
c) Za vydání vysvědčení o zkoušce z oboru zubní techniky podle vládního nařízení č. 673/1920 Sb. a § 1, písm. d) vl. nař. č. 106/1946 Sb.300 Kčs;
Poznámka:
Dávka stanovená pod písm. c) se vybírá místo taxy stanovené v § 8 vl. nař. č. 673/1920 Sb. a § 6, odst. 4 vl. nař. č. 106/1946 Sb.
9.Za udělení koncese lékárnické a za převod reální lékárny, pokud se reální lékárna nepřevádí na vdovu nebo nezletilé descendenty majitelovy, jakož i za povolení přenosu osobní koncese lékárnické na Slovensku:
a) v obci s počtem obyvatel přes 100.000 10.000 Kčs,
b) v obci s počtem obyvatel přes 50.000 8.000 Kčs,
c) v obci s počtem obyvatel přes 20.000 6.000 Kčs,
d) v obci s počtem obyvatel přes 10.000 4.000 Kčs,
e) v obcích jiných 2.000 Kčs.
Poznámka:
Ustanovení o zapravování tax ve prospěch kondicinujících magistrů farmacie a jejich pozůstalých podle zákona č. 5/1907 ř. z. zůstávají nedotčena.
10.Za udělení oprávnění vésti
a) domácí lékárnu 1.500 Kčs,
b) příruční lékárnu na Slovensku 500 Kčs.
11.Za udělení povolení ke zřízení filiální lékárny:
a) stálé 1.000 Kčs,
b) sezonní 600 Kčs.
12.a) Za schválení odpovědného správce lékárny, pokud nejde o další provoz lékárny podle § 15, odst. 2 až 5 zák. č. 5/1907 ř. z., resp. podle § 132 zák. čl. XIV/1876, nebo o další provoz lékárny reální po smrti jejího majitele, který ji sám spravoval, vdovou a nezletilými dětmi tohoto zemřelého majiteleosmina dávky příslušející za udělení koncese lékárnické nebo převod reální lékárny;
b) za vzetí na vědomí ustanovení dočasného zástupce v provozování lékárny (§ 17, odst. 4 zák. č. 5/1907 ř. z.) 20 Kčs.
13.Za schválení provozovny lékárny, změny nebo rozšíření provozovny 400 Kčs.
14.Za schválení přeložení lékárny uvnitř určitého stanoviště 1.000 Kčs.
15.Za schválení propachtování lékárny koncesované i reální, pokud nejde o další provoz lékárny podle § 15, odst. 2-5 zák. č. 5/1907 ř. z., resp. podle § 132 zák. čl. XIV/1876 nebo o další provoz lékárny reální po smrti jejího majitele, který ji sám spravoval, vdovou a nezletilými dětmi zemřelého majitele:
a) v obci s počtem obyvatel přes 100.000 4.000 Kčs,
b) v obci s počtem obyvatel přes 50.000 3.000 Kčs,
c) v obci s počtem obyvatel přes 20.000 2.000 Kčs,
d) v obci s počtem obyvatel přes 10.000 1.000 Kčs,
e) v obcích jiných 500 Kčs.
Poznámka:
Je-li lékárník nucen lékárnu propachtovati z důvodů jím nezaviněných (pro vysoký věk, trvalou chorobu a pod.) a tuto okolnost řádně prokáže, vyměří se dávka jen ve výši jedné poloviny sazeb stanovených v této položce.
16.Za prodloužení lhůty k otevření nově zřizované lékárny 400 Kčs.
17.Za připuštění ke zkoušce tirociální:
a) čsl. státního příslušníka 300 Kčs,
b) cizího státního příslušníka800 Kčs.
Poznámka:
Jako u pol. 1.
18.a) Za povolení pozdějšího předložení průkazu o vzdělání předepsaném v § 1 vl. nař. č. 613/1920 Sb. 300 Kčs;
b) za povolení ke vstupu do lékárnické praxe pro cizího státního příslušníka 600 Kčs;
Poznámka:
Jako u pol. 1.
c) za započtení vojenské nebo jiné činnosti do odborné činnosti lékárnické podle zákona o započtení vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám 300 Kčs.
19.Za opatření lékárnického diplomu doložkou o způsobilosti samostatně vést lékárnu (klausulování diplomu)300 Kčs.
20.Za vydání osvědčení o činnosti v lékárně podle § 4 nař. č. 29/1946 Sb. n. SNR 200 Kčs.
21.Za jednotlivé výkony chemického a mikroskopického rozboru ústavu pro zkoumání léčiv od 40 Kčs
do 1.200 Kčs
(podle složitosti výkonu).
22.Za povolení dovozu léčivých ser, jež se vyrábějí v tuzemsku od 40 Kčs
do 1.600 Kčs.
23.Za generelní povolení dovozu léčivých specialit od 1.000 Kčs
do 2.000 Kčs.
24.Za průzkum léčivých specialit od 100 Kčs
do 2.000 Kčs.
25.Za připuštění léčivé speciality
a) domácí 300 Kčs,
b) všeobecně prodejné, a to:
aa) vyrobené v tuzemsku 1.500 Kčs,
bb) vyrobené v cizině 3.000 Kčs
c) za schválení jakékoliv změny povolené již speciality, jakož i za schválení změny v osobě ohlašovatele nebo výrobce100 Kčs,
d) za zvláštní povolení podle § 10 zákona č. 29/1938 Sb.,od 2.000 Kčs
do 10.000 Kčs.
26.Za úřední schválení, aby směl být vyráběn a dán do oběhu desinfekční prostředek, který je opatřen ochrannou známkou 60 Kčs.
27.Za povolení k provádění bakteriologických a podobných vyšetřování 1.400 Kčs.
28.Za udělení povolení živnostenského vyšetřování potravin a předmětů užitkových podle § 31 zák. č. 89/1897 ř. z.2.800 Kčs.
29.Za povolení ke zřízení a provozu soukromých ústavů léčebných rázu výdělečného:
a) nejvýše s 10 lůžky 8.000 Kčs,
b) za každých dalších i započatých 10 lůžek po5.000 Kčs,
nejvýše však 50.000 Kčs.
30.Za povolení ke zřízení a provozu ústavů vodoléčebných, mechanotherapeutických nebo fysikálně léčebných, ambulatorií a ústavů vyšetřovacích, pokud nejsou zřízeny pro ležící nemocné a jsou rázu výdělečnéhood 3.000 Kčs
do 40.000 Kčs
(podle rozsahu ústavu, rozsahu uděleného oprávnění a jeho majetkového významu pro žadatele).
31.Za prohlášení míst za místa lázeňská, a to:
a) míst do 500 obyvatel 3.000 Kčs,
b) míst přes 500 do 2.000 obyvatel 14.000 Kčs,
c) míst přes 2.000 do 5.000 obyvatel 30.000 Kčs,
d) míst přes 5.000 obyvatel 50.000 Kčs.
32.Za uznání přírodního zdroje za léčivý (§ 2, odst. 1 vl. nař. č. 223/1939 Sb.) od 2.000 Kčs
do 10.000 Kčs.
33.Za povolení k využitkování přírodního léčivého zdroje (§ 4, odst. 1 vl. nař. č. 223/1939 Sb.) 2.000 Kčs.
34.Za povolení změny ve využitkování přírodního léčivého zdroje (§ 4, odst. 2 vl. nař. č. 223/1939 Sb.) od 200 Kčs
do 1.000 Kčs.
35.Za určení ochranných opatření pro přírodní léčivý zdroj a hranic jejich platnosti (§ 5, odst. 1 vl. nař. č. 223/1939 Sb.) od 2.000 Kčs
do 10.000 Kčs.
36.Za změnu ochranných opatření pro přírodní léčivý zdroj a hranic jejich platnosti (§ 5, odst. 6 vl. nař. č. 223/1939 Sb.) od 400 Kčs
do 10.000 Kčs.
37.Za prozatímní zákaz určitých změn v okolí přírodního léčivého zdroje (§ 6 vl. nař. č. 223/1939 Sb.)od 1.000 Kčs
do 3.000 Kčs.
38.Za prohlášení vody za vodu minerální10.000 Kčs.
39.Za povolení k výrobě a prodeji umělých poživatin (potravinových náhražek) podle ustanovení §§ 1 a 6 vl. nař. č. 377/1920 Sb. ve znění vl. nař. č. 640/1920 Sb.od 100 Kčs
do 10.000 Kčs.
40.Za povolení převozu mrtvol k pohřbení na hřbitově nepříslušném (v hl. městě Praze pokládají se ve věci této dávky všechny hřbitovy jejího obvodu za příslušné pro obyvatele v jejím obvodu zemřelé) a za povolení převozu mrtvol do krematoria zřízeného mimo obvod místa úmrtí (hl. m. Praha pokládá se ve věci této dávky za obvod místa úmrtí):
a) v témže politického okresu 100 Kčs,
b) při převozu do jiného politického okresu 200 Kčs,
c) při převozu mrtvol do ciziny 600 Kčs.
Poznámka:
Dávka se nevybere za povolení k převozu mrtvol:
a) vojáků, kteří zemřeli ve světové válce,
b) československých vojáků, kteří padli nebo zemřeli v poli,
c) účastníků národního boje za osvobození a obětí nepřátelské persekuce a války, uvedených v § 1 zák. č. 13/1947 Sb., pokud zemřeli za okolností nebo z příčin uvedených v § 2, odst. 1 cit. zák.
41.Za povolení k exhumaci (vykopávce) mrtvoly při otevření hrobu za účelem přenesení pozůstatků:
a) za povolení exhumace 100 Kčs,
b) za povolení k otevření hrobky mimo hřbitov od 100 Kčs
do 200 Kčs,
c) při převozu zvýší se dávka o částky uvedené pod pol. 40.
Poznámka:
Jako u pol. 40.
42.Za povolení vyrábět, uvádět do oběhu a uskladňovat veterinárně-zdravotní bakteriologické přípravky od 1.000 Kčs
do 6.000 Kčs
(podle rozsahu podniku).
43.Za povolení vyrábět a uvádět do oběhu přikrmovací prášky a fluidy pro účely veterinárně-zdravotní od 200 Kčs
do 6.000 Kčs
(podle počtu povolených specialit a podle rozsahu výroby).
44.Za povolení zřídit veřejnou nemocnici pro zvířata, veřejnou veterinární laboratoř nebo veřejnou veterinární ambulanci od 400 Kčs
do 6.000 Kčs
(podle rozsahu zařízení).
45.Za povolení vykonávat výdělečné klestičství od 200 Kčs
do 600 Kčs
(podle rozsahu oprávnění).
46.Za povolení, aby pes místo usmrcení byl úředně pozorován od 60 Kčs
do 600 Kčs
(podle majetkových poměrů žadatele a podle hodnoty psa).
47.Za povolení zabývat se po živnostensku chovem papoušků nebo obchodem s papoušky od 400 Kčs
do 2.000 Kčs
(podle rozsahu podniku).
48.Za udělení titulu odborného veterináře:
a) čsl. státnímu příslušníku 1.000 Kčs,
b) cizímu státnímu příslušníku 10.000 Kčs.
49.Za vydání vysvědčení o způsobilosti pro ustanovení veterinárním úředníkem ve veřejné správě:
a) za první vyhotovení 200 Kčs,
b) za každé další vyhotovení 50 Kčs.
50.Za udělení veterinárně-zdravotního povolení:
a) k dovozu jednokopytníků a skotu, za každý kus 15 Kčs,
b) k dovozu vepřů, za každý kus 5 Kčs,
c) k dovozu ovcí a koz, za každý kus 1 Kčs,
d) k dovozu drůbeže, za každý kus
1. hus 0,50 Kčs,
2. ostatní drůbeže 0,30 Kčs,
e) k dovozu živých ryb, za každý i započatý q15 Kčs,
f) k dovozu masa nebo sádla, za každý i započatý q5 Kčs,
g) k dovozu zvířecích surovin:
1. včelího medu nebo vosku, za každý i započatý q30 Kčs,
2. střev, za každý i započatý q 50 Kčs,
3. kůží a jiných zvířecích surovin zvláště nevyjmenovaných, za každých i započatých 10 q 50 Kčs,
h) k průvozu živých nebo zabitých zvířat (masa) nebo zvířecích surovin, za každý vagon 50 Kčs,
ch) k průvozu jednotlivých živých zvířat 30 Kčs,
i) k průvozu jednotlivých kusových zásilek zabitých zvířat (masa) nebo zvířecích surovin
1. do 1 q20 Kčs,
2. nad 1 q30 Kčs
(úhrnná dávka podle této položky nesmí za jedno povolení přesahovat 15.000 Kčs; nejmenší dávka činí 5 Kčs).

P. Sazebník pro obor pracovního práva a vystěhovalectví.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.a) Za povolení k zaměstnávání cizích státních příslušníků od 50 Kčs
do 5.000 Kčs;
b) za povolení (schválení) ke zprostředkování práce a najímání pracovních sil
aa) za povolení pro jednotlivý případ od 20 Kčs
do 1.000 Kčs,
bb) za povolení všeobecná od 200 Kčs
do 10.000 Kčs.
2.Za vydání vystěhovaleckého listu od 20 Kčs
do 50.000 Kčs
(podle důvodu vystěhování a majetkových poměrů strany).
3.Za rozšíření koncese dopravní společnosti podle § 13 zák. č. 71/1922 Sb. od 600 Kčs
do 14.000 Kčs.
4.Za snížení kauce podnikatelské nebo zmocněnecké podle § 14 zák. č. 71/1922 Sb. od 3.000 Kčs
do 14.000 Kčs.
5.Za schválení ustanovení vedoucího vystěhovalecké kanceláře podle § 15 zák. č. 71/1922 Sb. od 300 Kčs
do 3.000 Kčs.
6.Za udělení povolení dopravnímu podniku použíti zaměstnanců mimo obchodní místnosti k přijímání a dalšímu dopravování vystěhovalců podle § 17 zák. č. 71/1922 Sb.od 300 Kčs
do 3.000 Kčs.
7.Za schválení tiskopisů a inserátů vystěhovaleckých dopravních podniků od 60 Kčs
do 3.000 Kčs.
8.Za schválení nového zmocněnce při změně osoby zmocněnce (zákon č. 71/1922 Sb.) od 300 Kčs
do 3.000 Kčs.
9.Za povolení převzetí k dopravě pro jiného podnikatele dopravy podle § 15 zák. č. 71/1922 Sb. od 60 Kčs
do 3.000 Kčs.

R. Sazebník pro obory školské a osvětové správy.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za aprobaci knih a učebních pomůcek:
a) za každý třeba jen započatý tiskový arch knihy 140 Kčs,
b) má-li kniha obrázkové tabulky nebo mapky, které nejsou v textu stránkovány, zvyšuje se dávka za každou tabulku:
aa) pokud nepřesahuje formát knihy, o14 Kčs,
bb) při formátě větším než jest formát knihy, o 30 Kčs,
cc) za mapku, odávku dvojnásobnou, než jak je uvedeno při aa) a bb);
Poznámka k písm. a) a b):
Dávka nesmí úhrnem přesahovati 3.000 Kčs.
c) za učebnici podanou v rukopise nebo psanou na strojiod 500 Kčs
do 3.000 Kčs
(podle rozsahu a úpravy),
d) při atlasech za každou mapu 50 Kčs,
nejméně však za atlas 500 Kčs a nejvíce 5.000 Kčs,
e) za nástěnnou mapu 1.400 Kčs,
f) za obrazy, diagramy, drobné mapky a podobné učební pomůcky za kus 300 Kčs,
g) za gramofonovou desku 30 Kčs,
h) za 1 m úzkého filmu schváleného pro školní potřeby 0,40 Kčs,
i) za každé provedení aprobačního řízení o knize nebo učební pomůcce (kromě gramofonových desek), která potom nebyla schválena140 Kčs.
2.Za vzetí na vědomí, schválení nebo povolení zřízení nebo otevření:
a) soukromé nižší střední školy, učitelského ústavu, ústavu ke vzdělání učitelek domácích nauk nebo ke vzdělání učitelek škol mateřských 1.000 Kčs,
b) soukromé střední školy vůbec 2.000 Kčs,
c) soukromé obchodní školyod 2.000 Kčs
do 5.000 Kčs,
d) soukromé jazykové školy, soukromé školy pro krasopis, těsnopis a psaní na strojiod 1.000 Kčs
do 5.000 Kčs,
e) soukromé školy umělecké (na př. hudební, malířské, pro vyučování uměleckému tanci, rytmice a pod.) v obci:
aa) do 5.000 obyvatel 200 Kčs,
bb) přes 5.000 do 20.000 obyvatel 400 Kčs,
cc) přes 20.000 do 50.000 obyvatel od 400 Kčs
do 1.600 Kčs,
dd) přes 50.000 obyvatel od 1.000 Kčs
do 5.000 Kčs
[k pol. 2 e), cc) a dd): dávka se vyměří podle pravděpodobného rozsahu školy],
f) jiných soukromých škol (kursů) než pod a) až e) uvedených, kromě učňovských škol od 200 Kčs
do 1.000 Kčs
[podle pravděpodobného rozsahu školy (kursu)],
g) nových oddělení (tříd) soukromé školy [písm. a) až f)] od 200 Kčs
do 1.000 Kčs
(podle počtu nově povolovaných oddělení [tříd]),
h) za schválení změny organisačního statutu (stanov) nebo změny učební osnovy soukromé školy [písm. a) až f)], děje-li se na žádost strany 500 Kčs.
3.Za udělení práva veřejnosti soukromým školám:
a) uděluje-li se celé škole najednou:
aa) je-li časově omezené 1.000 Kčs,
bb) je-li neomezené 2.000 Kčs,
b) uděluje-li se postupně jednotlivým třídám (ročníkům): aa) je-li časově omezené, za třídu
aa) je-li časově omezené, za třídu200 Kčs,
bb) je-li časově neomezené, za třídu 400 Kčs.
4.Za jmenování bezplatným vysokoškolským profesorem, lze-li důvodně očekávati z tohoto jmenování hmotný prospěch pro jmenovanéhood 3.000 Kčs
do 14.000 Kčs.
5.Na vysokých školách:
a) za nostrifikaci lékařského diplomu doktorského 8.000 Kčs;
Poznámka:
Při tom se nevybere dávka podle písm. i) za uznání cizozemských semestrů.
b) za nostrifikaci ostatních doktorských diplomů a diplomů, svědčících o dosažení jiných akademických hodností 3.000 Kčs;
Poznámka:
Kromě této dávky se zaplatí i dávka podle písm. i) za každý cizozemský semestr, který byl podmínkou nostrifikace, nebyla-li tato dávka již dříve zaplacena.
c) je-li pro dosažení hodnosti doktorské předepsána více než jedna přísná zkouška doktorská, platí se za uznání jednotlivé přísné zkoušky, vykonané na cizozemské vysoké škole 1.000 Kčs;
Poznámka:
Dávka se platí, nejde-li zároveň o nostrifikaci doktorského diplomu; kromě toho zaplatí se dávka [písm. i)] za uznání případných cizozemských semestrů.
d) za uznání vědeckého pojednání (disertace) předloženého a přijatého na cizozemské vysoké škole1.000 Kčs;
Poznámka:
Dávka se platí, nejde-li zároveň o nostrifikaci doktorského diplomu; kromě toho zaplatí se i dávka [písm. i)], nebyla-li již dříve zaplacena.
e) za uznání cizozemské závěrečné (diplomové, hlavní, poslední, druhé, pokud se týče třetí) státní nebo podobné zkoušky 1.600 Kčs;
Poznámka:
Při tom se zaplatí i dávka [písm. i)] za uznání eventuelních cizozemských semestrů a dávka [písm. f)] za eventuelní uznání ostatních státních zkoušek.
f) za uznání jednotlivé cizozemské státní nebo podobné zkoušky, která nespadá pod písm. e) 1.000 Kčs,
g) za uznání části přísné zkoušky nebo části státní zkoušky, pokud se týče jedné nebo několika dílčích zkoušek složených v cizině stejná dávka jako za uznání celého jednotlivého rigorosa nebo celé státní zkoušky,
h) za uznání v cizině vykonaných dílčích, prospěchových, předběžných, semestrálních, výročních nebo podobných zkoušek, spadajících do několika přísných nebo státních zkoušek nebo podmiňujících připuštění k těmto zkouškám, pokud se zároveň nepředepisuje dávka podle písm. e), f), g) za přísnou nebo státní zkoušku, jsou-li pro připuštění k ní podmínkou,tolikrát polovina dávky uvedené pod písm. g), kolik přísných nebo státních zkoušek bylo dotčeno,
i) za uznání cizozemského studia bez zkoušek, jakož i započtení semestru z jiného studia domácího nebo cizozemského, za každý jednotlivý semestr 300 Kčs;
Poznámka k písm. a) až i):
Dávky se nevybírají:
a) jde-li o uznání zkoušek takových frekventantů cizozemských vysokých škol, kteří byli na cizozemská studia vysláni nebo doporučeni státní správou,
b) jde-li o absolventy cizozemských vysokých škol, kteří započali svá studia na některé tuzemské vysoké škole a nemohli je v době nesvobody v tuzemsku dokončit pro nemožnost pokračování v tuzemském studiu,
c) jde-li o uznání zkoušek a diplomů krajanů vracejících se do vlasti, jimž bude uděleno státní občanství podle ústavního zákona č. 74/1946 Sb.
j) za uznání zkoušek vykonaných v tuzemsku nebo částí takových zkoušek za zkoušky do jiného domácího studia, pokud je k tomu třeba zvláštního svolení 400 Kčs,
k) za vyjímečné prominutí návštěvy jednotlivých povinných předmětů na právnických fakultách skutečně přednášených:
aa) za každou přednáškovou hodinu semestrální promíjenou profesorským sborem 40 Kčs,
bb) za každou hodinu semestrální prominutou nad počet, který jest profesorský sbor sám oprávněn prominouti 60 Kčs,
l) za připuštění k třetímu konání (druhému opakování) kterékoli zkoušky (i každé jednotlivé dílčí zkoušky)150 Kčs,
a za připuštění ke čtvrtému a dalšímu konání (třetímu a dalšímu opakování) kterékoli zkoušky (i každé jednotlivé dílčí zkoušky)400 Kčs,
v obou případech, pokud jest podle příslušného zkušebního nebo rigorosního řádu vůbec přípustno;
m) za povolení dodatečného zápisu na vysokou školu, pokud nebyl způsoben povinnou vojenskou službou 100 Kčs,
n) za povolení dodatečného zápisu cizího státního příslušníka 300 Kčs,
o) za povolení kolise přednášek a cvičení při jednom až dvou předmětech, nejde-li o kolisi způsobenou změnou zkušebního řádu, za každý jednotlivý případ kolise 50 Kčs,
při třech nebo více předmětech nebo cvičeních 150 Kčs,
v obou případech, pokud povolení kolise je přípustno;
p) za povolení jakékoli výjimky z ustanovení příslušných předpisů upravujících zápis, studia a zkoušky, pokud takové výjimky jsou vůbec přípustny a pokud se jich netýká některé z předchozích ustanovení, za každou jednotlivou povolenou výjimku od 50 Kčs
do 300 Kčs.
Poznámka:
Vztahuje-li se povolená výjimka na více semestrů, platí se dávka tolikrát, kolik semestrů jest jí dotčeno.
6.Na školách středních a odborných:
a) za přijetí žáka cizí státní příslušnosti 300 Kčs,
pokud jde o přijetí do kursu,
od 200 Kčs
do 500 Kčs
podle počtu hodin,
b) za připuštění žáka cizí státní příslušnosti k externí zkoušce dospělosti nebo ke zkoušce učitelské dospělosti nebo k externí zkoušce způsobilosti pro školy mateřské 1.000 Kčs,
c) za připuštění žáka cizí státní příslušnosti k výkonu různých speciálních zkoušek způsobilosti 300 Kčs;
Poznámka k písm. a), b) a c):
Dávka se vybírá jen potud, pokud není mezinárodními smlouvami cizím státním příslušníkům zaručeno stejné nakládání jako s tuzemci. Je-li státní příslušnost sporná, považuje se žák do konečného rozhodnutí za tuzemce, má-li on, resp. jeho zákonný živitel stálé bydliště v Československé republice.
d) za připuštění žáka jako hospitanta na dobu nejdéle jednoho školního roku 100 Kčs,
e) za připuštění k mimořádné zkoušce 100 Kčs,
f) za připuštění externistů ke zkoušce dospělosti a na ústavech pro vzdělání učitelek škol mateřských ke zkoušce způsobilosti 200 Kčs,
g) za individuelně povolenou úlevu při jakékoli zkoušce co do jejího rozsahu od 100 Kčs
do 300 Kčs;
Poznámka:
Za úlevu přiznanou výslovně platnými předpisy se dávka nevybírá.
h) za dispens od některého učebního předmětu na dobu nejdéle jednoho roku, ačli nejde o dispens nutnou z důvodu nemoci, úrazu nebo tělesné vady 150 Kčs,
i) za touž dispens na dobu studií 300 Kčs,
j) za nostrifikaci vysvědčení dospělosti nebo jiného konečného vysvědčení 500 Kčs;
Poznámka:
Dávka se nevybere, jde-li o krajany vracející se do vlasti, jimž bude uděleno státní občanství podle ústavního zákona č. 74/1946 Sb.
k) za nostrifikaci vysvědčení učitelské způsobilosti pro školy obecné, resp. ľudové a měšťanské500 Kčs;
Poznámka:
Jako u písm. j).
l) za nostrifikaci vysvědčení způsobilosti pro školy mateřské a za nostrifikaci vysvědčení způsobilosti k vyučování ženským ručním pracím (domácím naukám) 500 Kčs;
Poznámka:
Jako u písm. j).
m) za povolení opravné zkoušky nebo druhého nebo dalšího opakování zkoušky dospělosti 200 Kčs,
n) za povolení mimořádného termínu k vykonání zkoušky dospělosti učitelské (při zkouškách opravných na počátku školního roku) 140 Kčs,
o) za dispens od opakování zkoušky učitelské způsobilosti 300 Kčs,
p) za povolení opakovati třídu na témže ústavu udělené žáku, který byl místně vyloučen pro neprospěch,300 Kčs,
q) za povolení konati recitace, přednášky a produkce na školách, bylo-li povolení uděleno:
aa) pro obvod jedné země 300 Kčs,
bb) pro obvod celého státu 500 Kčs,
r) za dispens od průkazu formální způsobilosti k vyučování podle § 18 zák. č. 252/1923 Sb.300 Kčs;
Poznámka:
Jako u písm. j).
s) za dispens od předepsaného předběžného vzdělání nebo předepsané praxe na odborných školách 200 Kčs,
t) za povolení změny provozovny soukromých škol uvedených v pol. 2, písm. c), d) a f) 300 Kčs,
u) za udělení dispense od průkazu československé státní příslušnosti učitelům škol uvedených v pol. 2, písm. c), d) a f)300 Kčs,
v) za svolení k privátnímu studiu na obchodních učilištích 200 Kčs,
z) za povolení jakékoli výjimky z ustanovení příslušných předpisů upravujících zápis studia a zkoušky, pokud takové výjimky jsou vůbec přípustny a pokud se jich netýká některé z předchozích ustanovení, za každou jednotlivou povolenou výjimku od 100 Kčs
do 200 Kčs
Poznámka:
Jako u písm. j).
7.Na soukromých školách uměleckého směru, jakož i jiných soukromých školách, a při státních školách hudebních:
a) za povolení kontrakce studia na veřejných nebo právem veřejnosti nadaných školách uměleckých, pokud taková kontrakce je přípustna podle platných předpisů,200 Kčs,
b) za uznání kvalifikace získané odborným studiem na školách cizozemských 800 Kčs,
c) za dispens od průkazu o státní příslušnosti pro správce školy nebo pro osoby učitelské 300 Kčs,
d) za dispens od průkazu předepsané odborné kvalifikace pro zřízení takovéto soukromé školy 200 Kčs,
e) za povolení jakékoli výjimky z předpisů o zřizování takovýchto soukromých škol, pokud takové výjimky jsou přípustny a pokud se jich netýkají předchozí písmena,100 Kčs,
f) za dispens od předepsaného věku při státních zkouškách z hudby a zpěvu 200 Kčs,
g) za dispens od předepsaného předběžného vzdělání při státních zkouškách z hudby a zpěvu 100 Kčs,
h) za povolení třetího opakování státní zkoušky z hudby a zpěvu 300 Kčs,
i) za povolení jakékoli výjimky (výhody) z ustanovení příslušných zkušebních řádů o státních zkouškách z hudby a zpěvu, pokud takové výjimky (výhody) jsou přípustny a pokud se jich netýká některá z předcházejících písmen, 200 Kčs,
j) za povolení konati státní zkoušku z hudby a zpěvu u jiné zkušební komise, než u které byl kandidát reprobován 200 Kčs.
8Za připuštění externích kandidátů učitelského ústavu k hospitování na školách obecných, resp. ľudových nebo mateřských na dobu nejdéle jednoho školního roku100 Kčs.
9.Za připuštění ke zkoušce z učiva obecné, resp. ľudové nebo měšťanské školy nebo jednoročního učebního kursu při měšťanské škole 100 Kčs.
10.Za dispens od návštěvy státní knihovnické školy při výjimečném připuštění ke státní zkoušce na státní knihovnické škole 50 Kčs.
11.Za souhlas s přestoupením žáka ve školním roce (po normálním zápise) na jiný ústav z jiného důvodu než pro přestěhování rodičů nebo odpovědného dozorce od 20 Kčs
do 100 Kčs.
12.Za vystavení duplikátu vysvědčení (kromě event. taxy za vydání)20 Kčs.
13.Za propůjčení školní budovy nebo její části pro mimoškolské účely soukromým osobám od 20 Kčs
do 400 Kčs.
14.Za svolení k vývozu uměleckých předmětů od 1.000 Kčs
do 10.000 Kčs
(podle hodnoty a počtu předmětů).
15.Za povolení literárních, hudebních nebo divadelních soutěží400 Kčs.
Poznámka:
Mimo případy obecné kulturní důležitosti.
16.Za povolení k požívání odpočivných (zaopatřovacích) platů v cizině podle §§ 67 a násl. vl. nař. č. 124/1928 Sb.od 20 Kčs
do 200 Kčs.
17.Za povolení započítání služební doby podle § 11, odst. 2 vl. nař. č. 124/1928 Sb.od 20 Kčs
do 200 Kčs.
18.Za uznání studií pro nabytí nároku na kongruu podle § 16, odst. 2 vl. nař. č. 124/1928 Sb. od 20 Kčs
do 200 Kčs,
b) za uznání studií, resp. zkoušky dospělosti pro nabytí nároku na kongruu podle § 17, odst. 2 vl. nař. č. 124/1928 Sb. od 20 Kčs
do 200 Kčs.

S. Sazebník pro obor finanční správy.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.a) Za povolení přiznávati k dani z obratu místo přijatých úplat účtované ceny (§ 17, odst. 7 zák. o této dani)od 40 Kčs
do 5.000 Kčs
(podle rozsahu podniku);
b) za povolení, aby základem všeobecné náhrady při vývozu byla místo přijaté úplaty účtovaná cena (§ 22, odst. 1 posl. věta zák. o této dani) od 40 Kčs
do 5.000 Kčs
(podle rozsahu podniku);
c) za povolení osvobození nebo úlevy na dani z obratu pro dodávky a výkony výhradně a přímo vzdělávací (§ 4, odst. 3 zák. o této dani)od 50 Kčs
do 5.000 Kčs;
d) za povolení osvobození od 2 %ní přirážky podle § 10, odst. 2 zák. o dani z obratu (§ 10, odst. 6 zák. o této dani)od 1.000 Kčs
do 20.000 Kčs
(podle rozsahu podniku);
e) za povolení úlevy v záznamních povinnostech pro účely daňové a provozní od 20 Kčs
do 1.000 Kčs.
2.Za povolení odběru lihu za sníženou prodejní cenu a daněprostého odběru cukru, kyseliny octové a minerálních olejů od 50 Kčs
do 25.000 Kčs
(podle množství a účelového určení látek, jichž odběr byl povolen).
3.Za přiznání hospodářské povahy lihovaru od 100 Kčs
do 300 Kčs
(podle rozsahu výroby).
4.Za povolení k přestoupení přípustné denní výroby v hospodářských lihovarech od 200 Kčs
do 500 Kčs.
5.Za povolení ke zpracování melasy v zemědělských lihovarech při neúrodě vlastních surovin od 100 Kčs
do 2.000 Kčs
(podle rozsahu uděleného povolení).
6.Za povolení ke zpracování cizozemské suroviny v produkčních lihovarechod 200 Kčs
do 20.000 Kčs
(podle množství surovin a očekávaného alkoholového výtěžku).
7.Za povolení k překročení přiznaného výrobního oprávnění o více než 15 % podle čl. VI, § 2, odst. 16 zák. č. 86/1932 Sb.od 100 Kčs
do 2.000 Kčs
(podle rozsahu přiznaného výrobního oprávnění a podle rozsahu povoleného překročení).
8.Za přidělení uvolněného výrobního oprávnění nebo za převod výrobního nebo rafinačního oprávnění, za každý hektolitr alkoholu 15 Kčs,
nejvýše však 50.000 Kčs.
9.Za povolení živnostenské výroby lihu v produkčním pěstitelském lihovaru od 50 Kčs
do 3.000 Kčs
(podle rozsahu výroby a event. podle používání zapůjčeného státního kontrolního měřidla).
10.Za povolení ke zřízení nového lihovaru nebo nové rafinerie lihu, a to:
1. produkčního lihovaru, za každý destilační přístroj 1.500 Kčs,
2. konsumního zemědělského lihovaru 12.000 Kčs,
3. konsumního průmyslového lihovaru nebo rafinerie lihu 50.000 Kčs.
11.Za povolení k provozování soukromého svobodného skladiště cukru nebo lihu od 1.500 Kčs
do 50.000 Kčs
(podle rozsahu podniku a zatížení, jež vznikne pro dozorčí orgány).
12.Za povolení nové mísírny lihu s pohonnými látkami 2.000 Kčs.
13.Za povolení k používání lihovarského zařízení k jiným účelům než k ohlášeným 150 Kčs.
14.Za povolení daněprosté rektifikace lihu v produkčních lihovarech od 100 Kčs
do 500 Kčs.
15.Za povolení k přechovávání ovocných šťáv, kvasu a vína v destilaturách zdaněného lihu nebo v místnostech s těmito destilaturami přímo spojených od 100 Kčs
do 1.500 Kčs
(podle zatížení, jež vznikne pro finanční orgány).
16.Za povolení k vyskladňování čisté přiboudliny z rafinerie lihu nad přípustnou mez 0.40 % 17. 150 Kčs.
17.Za povolení maloprodeje nebo velkoprodeje všeobecně denaturovaného lihu, a to:
1. maloprodejeod 20 Kčs
do 150 Kčs,
2. velkoprodeje 800 Kčs.
18.Za prodloužení dostavovací lhůty poukázaného lihu za sníženou prodejní cenu a nezdaněného cukru, minerálních olejů nebo zásilek vývozních tovarů lihovitých nebo cukernatých 50 Kčs.
19.Za úřední dozor při daněprosté rektifikaci lihu, při používání lihu za sníženou prodejní cenu a daněprostého cukru, kyseliny octové a minerálních olejů k různým účelům, jakož i vůbec za každou veřejnou intervenci podmíněnou výdělečnou činností strany, za každou i jen započatou hodinu a za každou intervenující úřední osobu 20 Kčs.
Poznámka:
Do doby rozhodné pro výši dávky se započítává i doba ztrávená cestou z úřadu k místu úředního úkonu a nazpět.
Při úředních intervencích, které se pravidelně opakují a trvají obyčejně kratší dobu než hodinu, mohou finanční úřady II. stolice - na Slovensku pověřenectvo financí - stanovit nižší sazbu než 20 Kčs za každou i jen započatou hodinu.
20.Za úřední dozor při denaturaci a charakterisaci daněprostého cukru, zmíněného v § 1, čís. 1 a 2 zák. č. 98/1926 Sb., jakož i při denaturaci průmyslové soli, za každou i jen započatou hodinu a za každou intervenující úřední osobu20 Kčs.
Poznámka:
Do doby rozhodné pro výši dávky se započítává i doba ztrávená cestou z úřadu k místu úředního úkonu a nazpět.
21.Za úřední úkony spojené se schválením podniků zmíněných v § 21, odst. 2 zák. č. 95/1888 ř.z. ve znění II. dílu cís. nař. č. 120/1899 ř.z., případně v § 19, odst. 2 zák. čl. XXVIII/1908 2.500 Kčs.
22.Za jiná povolení úlev z předpisů zákonů a nařízení o daních nepřímých a o státních finančních monopolech od 50 Kčs
do 20.000 Kčs.
23.Za povolení úvěru celních pohledávek od 100 Kčs
do 10.000 Kčs
(podle výše povoleného úvěru).
24.Za povolení dané úvěrním ústavům, aby mohly zaručovati celní pohledávky,od 300 Kčs
do 40.000 Kčs
(podle výše povoleného kontingentu na zaručování celních pohledávek a podle majetkového prospěchu, který úvěrnímu ústavu z tohoto povolení vznikne).
25.Za změnu v rozvržení částky, do níž bylo povoleno úvěrnímu ústavu ručiti za celní pohledávku,200 Kčs.
26.Za udělení dovolovacího listu nebo zvláštního povolení k dovozu a k odběru zboží beze cla nebo za clo snížené od 50 Kčs
do 5.000 Kčs.
27.Za povolení provozovati soukromé celní skladiště, jakož i za prodloužení takového oprávnění od 400 Kčs
do 20.000 Kčs.
28.Za povolení uložiti celní zboží mimo celní skladiště od 50 Kčs
do 3.000 Kčs.
29.Za generelní povolení vstupu nebo výstupu zboží přes celní hranici po vedlejších cestáchod 50 Kčs
do 1.000 Kčs.
30.Za generelní povolení domácích celních prohlídek od 150 Kčs
do 3.000 Kčs.
31.Za povolení nebo prodloužení záznamního styku pro zboží dovážené k dočasnému použití v celním území nebo na sklad (k obchodování)od 50 Kčs
do 5.000 Kčs.
32.Za prodloužení záznamní lhůty v celním řízení za každou záznamní prohlášku (záznamku)20 Kčs.
33.Za povolení slevy cla za dovezené stroje od 50 Kčs
do 10.000 Kčs.
34.Za propůjčení prodejny čsl. třídní loterie podle počtu přidělených losů, a to: 2 Kčs za 1 los,
nejvýše však 50.000 Kčs.
35.Za zvýšení přídělu losů čsl. třídní loterie 2 Kčs za 1 los,
nejvýše však 50.000 Kčs.
Poznámka:
Tato dávka se nevyměřuje, byl-li prodejně přidělen žádaný nebo vyšší počet losů již v některé z posledních šesti loterií.
36.Za povolení zástupce majiteli prodejny čsl. třídní loterie od 50 Kčs
do 1.400 Kčs
(podle délky žádané doby, důvodu, pro který se zástupce povoluje, a rozsahu závodu).
Poznámka:
Dávka se neukládá, jde-li o povolení zástupce z důvodu onemocnění majitele prodejny.
37.Za povolení společníka do prodejny čsl. třídní loterieod 140 Kčs
do 2.600 Kčs
(podle rozsahu závodu).
38.Za udělení povolení provozovati vedlejší obchody a zaměstnání v místnostech prodejny čsl. třídní loterie od 80 Kčs
do 1.400 Kčs
(podle rozsahu závodu).
39.Za udělení povolení pobočného závodu a podprodejny čsl. třídní loterie od 140 Kčs
do 2.600 Kčs
(podle rozsahu obchodu a počtu losů).
40.Za zaúčtování výher na ztracené losy (§ 38 předpisů pro zřizování a vedení prodejen čsl. třídní loterie)10 % zaúčtované ceny výher, nejvýše však 1.400 Kčs.
41.Za povolení odkladu slosování věcných loterií 1 promile herního kapitálu, nejméně však 30 Kčs.
42.Za povolení záměny záruční listiny za jiné hodnoty a naopak při věcných loteriích 140 Kčs.
43.Za povolení reklamního slosování 10 % ceny veškerých výher daných do slosování.
44.Za intervenci loterních orgánů při komisionelním zkoumání peněžních automatů a herních zařízení s hlediska předpisů o loterním důchodkuza každou třeba jen započatou hodinu 300 Kčs.
45.Za přezkoušení herních automatů a zařízení schválených již typů, zaopatření těchže kontrolní úřední plombou, úředním razítkem a evidenčním číslem před odevzdáním jich do provozu od 60 Kčs
do 140 Kčs
za každý přezkoušený stroj (podle rozsahu funkce revidujícího orgánu).
46.Za vydání osvědčení na chmel, vyvážený v cylindrech nebo bednách, za každý cylindr nebo bednu 2 Kčs.
47.Za potvrzení, že osoba chtějící se trvale vystěhovati plně vyhověla svým povinnostem v oboru daní a veřejných dávek od 200 Kčs
do 15.000 Kčs.

T. Sazebník pro obor správy zahraničních věcí.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za zakročení u vlád, úřadů a orgánů cizích států od 50 Kčs
do 12.000 Kčs
(podle majetkového významu pro stranu, jejích majetkových a výdělkových poměrů a obtížnosti případu).
2.Za vyjádření, vydaná k žádosti strany v právních otázkách, majících vztah k ciziněod 50 Kčs
do 1.200 Kčs
(podle obtížnosti případu).
3.Za ověření úředního podpisu a úřední pečeti ministerstvem zahraničních věcí vedle kolkového poplatku podle § 5 zák. č. 54/1925 Sb.125 Kčs.
Poznámka:
Je-li na listině provedeno více ověření úředních podpisů a úředních pečetí, za něž byla zaplacena dávka podle pol. 3 sazebníku A, snižuje se dávka stanovená v této položce o úhrn částek, zaplacených na dávce podle pol. 3 sazebníku A.
4.Za doručení peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů, z doručované částky nebo hodnoty doručovaného předmětu1/2 %, nejméně však 25 Kčs.
5.Za pasové a visové úkony v mimořádných případechv téže výši, v jaké ve stejných případech vybírají dávky orgány veřejné vnitřní správy.
Poznámka:
Diplomatický a zvláštní (služební) cestovní pas, jejich prodloužení nebo rozšíření dávce nepodléhá. Visum na diplomatický nebo zvláštní (služební) cestovní pas nepodléhá dávce, je-li zaručena vzájemnost.

U. Sazebník pro obor národní obrany.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za diplomy pro absolventy vysoké školy vojenské 75 Kčs.
2.Za zařadění do náhradní zálohy podle zák. č. 53/1927 Sb. na žádost od 100 Kčs
do 1.000 Kčs
(podle majetkových a sociálních poměrů žadatele).
3.Za propuštění přebytečných branců z činné služby vojenské na žádost od 100 Kčs
do 1.000 Kčs
(podle majetkových a sociálních poměrů žadatele).
4.Za povolení vstupu do cizích vojenských služeb 70 Kčs.
5.Za povolení dobrovolného vstupu cizích státních příslušníků do čsl. branné moci 50 Kčs.
6.Za povolení vtělení nebo přemístění k vyžádanému vojenskému útvaru, ústavu nebo některému takovému útvaru, ústavu nebo úřadu vyžádané posádky nebo vyžádaného druhu zbraně nebo služby 50 Kčs.
7.Za povolení přeložení cvičení ve zbrani (služebního) na jiné období téhož roku nebo roku předcházejícího 50 Kčs.
8.Za povolení vykonati cvičení u jiného než u příslušného kmenového tělesa 50 Kčs.
9.Za povolení odkladu cvičení na příští rok 50 Kčs.
10.Za bezplatné zapůjčení vojenského materiálu korporacím a osobám pro účely, z nichž pro ně vyplývá nějaký zisk nebo výhoda,od 50 Kčs
do 1.000 Kčs.
11.Zrušená od 19. 6. 1948

V. Sazebník pro obor justiční správy.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za advokátní a notářskou zkoušku v zemích České a Moravskoslezské, pokud nejde o konceptní úředníky finančních prokuratur, od 800 Kčs
do 1.000 Kčs.
2.Za osvědčení o tuzemském právu od 100 Kčs
do 4.000 Kčs.
3.Za osvědčení o právu platném v cizině na žádost strany anebo na žádost soudu v zájmu stranod 200 Kčs
do 12.000 Kčs.
4.Za osvědčení o vzájemnosti ve firemních věcech od 100 Kčs
do 2.000 Kčs.
5.Za vyjádření o zaručené vzájemnosti, vydané na žádost strany nebo na žádost soudu v zájmu stran od 100 Kčs
do 3.000 Kčs.
6.Za ustanovení stálým znalcem nebo tlumočníkem na žádost strany od 120 Kčs
do 5.000 Kčs.
7.Za uložení všeobecné plné moci stranami pro jejich právní zástupce a jiné zmocněnce k soudu od 100 Kčs
do 1.000 Kčs.
8.Za jmenování odborným soudcem laikem, lze-li důvodně očekávati, že nabytí titulu spojené s jmenováním je podstatně v soukromém zájmu jmenovaného,od 600 Kčs
do 14.000 Kčs.
9.Za vydávání písemností z příhrady pro spisy doručované stranám nebo jejich právním zástupcům na dobu jednoho kalendářního rokuod 150 Kčs
do 400 Kčs
(podle průměrného množství vydaných písemností).
10.Za zápis do seznamu vnucených správců od 120 Kčs
do 5.000 Kčs.
11.Za vydání osvědčení:
a) že proti někomu je nebo není zavedena exekuce 20 Kčs,
b) že někdo je nebo není v konkurse nebo ve vyrovnání 20 Kčs.
12.Za vyhotovení úředních opisů a vysvědčení z obchodního (firemního) a společenstevního rejstříku 15 Kčs za každou i jen započatou stránku.
13.Za vyhotovení výpisu, výtahu nebo opisu
a) ze všeobecné plné moci uložené u soudu 15 Kčs za každou i jen započatou stránku.
b) z listin, smluv, protokolů a jiných soudních spisů 15 Kčs za každou i jen započatou stránku.

Y. Sazebník pro obor státní služby statistické.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za udělení písemných informací podle § 22, odst. 3 vl. nař. č. 635/1919 Sb., resp. § 11, odst. 3 zák. č. 330/1940 Sl. z.od 40 Kčs
do 12.000 Kčs
(podle rozsahu a obtížnosti předběžných prací nutných k opatření žádané informace).
2.Za vypracování dobrozdání podle § 22, odst. 3 vl. nař. č. 635/1919 Sb., resp. § 11, odst. 3 zák. č. 330/1940 Sl. z.od 40 Kčs
do 12.000 Kčs
(podle rozsahu a obtížnosti předběžných prací nutných k opatření žádaného dobrozdání).
Poznámka:
Od dávky jsou osvobozeny odborové organisace soukromých a veřejných zaměstnanců.
3.Za úřední výpisy z kartelového rejstříku od 40 Kčs
do 10.000 Kčs
(podle majetkových poměrů strany).

Z. Sazebník pro obor věcí cenových.

Čís.Předmět dávkyDávka
1.Za povolení výjimky ze zákazu zvýšení cen (§ 3 nařízení předsedy vlády č. 175/1939 Sb.), za stanovení, po případě schválení ceny nebo dodacích a platebních podmínek nebo za povolení výjimky podle zvláštních cenových ustanovení zvláštním výměrem úřaduod 50 Kčs
do 5.000 Kčs.
2.Za stanovení, po případě schválení nejvýše přípustné nebo výjimečné ceny nemovitosti:
a) u nemovitostí do hodnoty 50.000 Kčs50 Kčs,
b) u nemovitostí do hodnoty 100.000 Kčs 75 Kčs,
c) u nemovitostí do hodnoty 200.000 Kčs 100 Kčs,
d) u nemovitostí do hodnoty 500.000 Kčs 250 Kčs,
e) u nemovitostí do hodnoty 1,000.000 Kčs 500 Kčs,
f) u nemovitostí do hodnoty 2,000.000 Kčs 750 Kčs,
g) u nemovitostí přes 2,000.000 Kčs 1.000 Kčs.
3.Za stanovení, po případě schválení nejvýše přípustného nebo výjimečného nájemného z bytů a jiných místností (obchodních místností, provozoven, skladišť, garáží atd.):
a) při ročním nájemném do 3.000 Kčs20 Kčs,
b) při ročním nájemném do 4.000 Kčs 30 Kčs,
c) při ročním nájemném do 5.000 Kčs 40 Kčs,
d) při ročním nájemném do 6.000 Kčs 50 Kčs,
e) při ročním nájemném do 10.000 Kčs 70 Kčs,
f) při ročním nájemném přes 10.000 Kčs 100 Kčs.
Poznámka:
Za stanovení, po případě schválení nájemného z budov do ročního nájemného 10.000 Kčs se platí dávky podle sazeb uvedených pod písm. a) až e), při ročním nájemném přes 10.000 Kčs pak dávka ve výši 1 % stanoveného ročního nájemného.
4.Za stanovení, po případě schválení nejvýše přípustného nebo výjimečného nájemného (pachtovného) z pozemků:
a) při roč. nájem. (pachtovném) do 3.000 Kčs 30 Kčs,
b) při roč. nájem. (pachtovném) do 4.000 Kčs 40 Kčs,
c) při roč. nájem. (pachtovném) do 5.000 Kčs 50 Kčs,
d) při roč. nájem. (pachtovném) do 6.000 Kčs 60 Kčs,
e) při roč. nájem. (pachtovném) do 10.000 Kčs 70 Kčs,
f) při roč. nájem. (pachtovném) do 20.000 Kčs 100 Kčs,
g) při roč. nájem. (pachtovném) do 30.000 Kčs 200 Kčs,
h) při roč. nájem. (pachtovném) přes 30.000 Kčs 250 Kčs.