Zákon č. 91/1947 Zb.Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947.

Čiastka 43/1947
Platnosť od 10.06.1947
Účinnosť od 10.06.1947

91.

Zákon

ze dne 9. května 1947

o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Československá republika poskytne ke dni svátku matek 1947 (ku dni 11.května 1947) z vděčnosti mnohačlenným rodinám ve prospěch jejich dětí tento dar:

rodinám v hodnotě Kčs

s 5 dětmi ................................ 1.500.-

se 6 dětmi .............................. 2.000.-

Tato částka se zvyšuje na každé další dítě o 1.000.-Kčs.

(2) Do počtu dětí uvedeného v odstavci 1 se včítají všechny žijící děti české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti, manželské, nemanželské, nevlastní a osvojené, které ku dni 11. května 1947 nedosáhly ještě 18 let.

(3) Dar se odevzdá matce. Jestliže tu není matky nebo nepečuje-li o děti, odevzdá se dar osobě, která o děti pečuje. Jsou-li děti z téže rodiny v péči různých osob, odevzdá se dar těmto osobám dílem úměrným počtu dětí v jejich péči.

§ 2.

Soupis dětí, v jejichž prospěch se dar poskytuje a osob, kterým se má dar odevzdati, provedou místní národní výbory za součinnosti Okresní péče o mládež a předloží jej nejpozději do jednoho měsíce po vyhlášení tohoto zákona okresnímu národnímu výboru, který dary odevzdá do dalších 14 dnů.

§ 3.

Dary jsou prosty daní, dávek a poplatků.


§ 4.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr sociální péče v dohodě s ministrem financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Nejedlý v. r.