Nariadenie vlády č. 12/1947 Zb.Vládní nařízení o nestavebních investicích a o zajištění dodávek ke splnění základních úkolů v rámci dvouletého hospodářského plánu.

Čiastka 7/1947
Platnosť od 15.02.1947
Účinnosť od 15.02.1947

12.

Vládní nařízení

ze dne 7. února 1947

o nestavebních investicích a o zajištění dodávek ke splnění základních úkolů v rámci dvouletého hospodářského plánu.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16, odst. 1 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:


Část první.

§ 1.

Všechny fysické i právnické osoby, veřejné podniky, úřady a instituce, které mají provésti investice podle § 6, odst. 2 zákona č. 192/1946 Sb., a které ke splnění úkolů uložených jim v rámci dvouletého hospodářského plánu oznámily plánovacím orgánům k tomu zřízeným svoje nestavební investice pro rok 1947, jsou povinny vstoupiti neprodleně, nejpozději však do 25. února 1947 v jednání s příslušnými tuzemskými dodavateli a projednati s nimi technické předpoklady, aby bylo možno pro žádané investice stanoviti předběžně

a) potřebu důležitých surovin,

b) cenu,

c) dodací lhůtu.

§ 2.

(1) Osoby, veřejné podniky, úřady a instituce uvedené v § 1 jsou povinny předložiti dodavatelům na požádání předběžné potvrzení o tom, že dotyčná nestavební investice je investicí prováděnou v rámci dvouletého hospodářského plánu.

(2) Předběžná potvrzení uvedená v odstavci 1 vydávají národním podnikům příslušné ústřední orgány, soukromým podnikům příslušné hospodářské skupiny, po případě Ústřední svaz československého řemesla, a ostatní příslušná ministerstva; na Slovensku vydávají předběžná potvrzení národním podnikům příslušné oblastní orgány pokud byly zřízeny, soukromým podnikům a ostatním příslušná pověřenectva.

§ 3.

(1) Osoby, veřejné podniky, úřady a instituce uvedené v § 1 jsou povinny hlásiti výsledek, po případě stav jednání s dodavatelem orgánu příslušnému podle odstavce 2, a to nejpozději do 10. března 1947, i když jednání není skončeno. Hlášení musí obsahovati: předmět investice, potřebu důležitých surovin, cenu a dodací lhůtu. Nedojde-li k dohodě o dodací lhůtě, jest v hlášení uvésti lhůtu požadovanou i lhůtu dodavatelem nabízenou s náležitým odůvodněním obou stran.

(2) Příslušnými orgány jsou pro investující průmyslové podniky hospodářské skupiny, pro řemeslné závody Ústřední svaz československého řemesla, pro ostatní osoby, veřejné podniky, úřady a instituce uvedené v § 1 příslušná ministerstva; na Slovensku pro průmyslové podniky pověřenectvo průmyslu a obchodu, po případě, pokud jde o potravinářský průmysl, pověřenectvo výživy, pro řemeslné závody obchodní a průmyslové komory a pro ostatní příslušná pověřenectva. Národní podniky předloží hlášení příslušnému ústřednímu orgánu, na Slovensku oblastnímu orgánu, které je po zpracování odevzdají hospodářské skupině, na Slovensku pověřenectvu průmyslu a obchodu.

(3) Orgány jmenované v předchozím odstavci odevzdají hlášení hospodářské skupině výrobcově, na Slovensku pověřenectvu průmyslu a obchodu, aby se mohla zajistiti dodávka surovin pro požadované investice.

(4) Dodavatelé jsou povinni učiniti vše, aby osoby, veřejné podniky, úřady a instituce uvedené v § 1 zachovaly lhůty stanovené tímto vládním nařízením.

(5) Tiskopisy hlášení podle odstavce 1 vydá ministerstvo průmyslu.

§ 4.

U nestavebních investic objednaných před účinností tohoto nařízení, jež nejsou dosud dokončeny, postupuje se obdobně podle ustanovení §§ 1 až 3 s tím rozdílem, že je nutno uvésti jen tu potřebu důležitých surovin, po případě ten peněžitý náklad, jichž je zapotřebí v roce 1947.

§ 5.

U investic, které mají býti zadány podle vládního nařízení ze dne 17. prosince 1920, č. 667 Sb., o zadávání státních dodávek a prací (Zadávací řád) postačí - není-li možno splniti povinnosti stanovené v §§ 1 a 3 - podati na místě hlášení podle § 3 do 10. března 1947 seznam investic, které budou provedeny v roce 1947, obsahující pravděpodobnou potřebu důležitých surovin, pravděpodobnou cenu a požadovanou lhůtu s vylíčením stavu nabídkového řízení.

Část druhá.

§ 6.

Všichni výrobci, jimž byly uloženy úkoly vypočtené v § 2, písm. d) a § 5, č. 3, písm. a) zákona č. 192/1946 Sb., jsou povinni objednati nejpozději do 10. března 1947 u svých tuzemských dodavatelů suroviny a výrobky, které potřebují ke splnění těchto úkolů v roce 1947. Nemohou-li tak z jakéhokoli důvodu učiniti, jsou povinni s náležitým odůvodněním hlásiti to nejpozději do 15. března 1947 písemně Hospodářské skupině průmyslu železa a kovů, po případě Ústřednímu svazu československého řemesla, na Slovensku pověřenectvu průmyslu a obchodu; v takových případech rozhodne ministr průmyslu v dohodě se zúčastněnými členy vlády o tom, jaká opatření jest učiniti.


§ 7.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.