Nariadenie vlády č. 229/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti.

Čiastka 106/1947
Platnosť od 31.12.1947
Účinnosť od 15.01.1948

229.

Vládní nařízení

ze dne 19. prosince 1947,

jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 2 zákona ze dne 11. července 1947, č. 149 Sb., o národní bezpečnosti:


§ 1.

Správním úřadům národní bezpečnosti náleží všeobecně úkol chránit veřejnou bezpečnost a bdít nad veřejným pořádkem a veřejnou mravností, tak aby každý občan mohl žíti v klidu a bez obav.

§ 2.

K úkolům správních úřadů národní bezpečnosti (§ 1) patří bez újmy příslušnosti jiných úřadů a orgánů (soudů):

1. ochrana ústavního zřízení, zejména zajištění Československé republiky před útoky na její svrchovanost, samostatnost, celistvost, demokraticko-republikánskou státní formu, bezpečnost a obranu;

2. ony úkoly, které zákon ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, přikazoval v obcích, pro něž byly zřízeny bývalé státní policejní úřady, těmto úřadům;

3. střežení státních hranic; věci stráže obrany státu;

4. zajištění osobní bezpečnosti ústavních činitelů;

5. ochrana lidových práv a svobod, zaručených ústavou;

6. obrana proti hospodářskému vyzvědačství;

7. obrana pro hospodářskému záškodnictví, t. j. proti soudně trestným činům, namířeným proti plánovanému a řízenému hospodářství nebo proti národním podnikům, znárodněným podnikům nebo podnikům pod národní správou;

8. všeobecná ochrana osobní bezpečnosti občanů;

9. všeobecná ochrana bezpečnosti veřejného i soukromého majetku;

10. policejní věci zbraní, střeliva a výbušnin;

11. policie požární a věcí hasičstev (s výjimkou úpravy služebních a platových poměrů jejich příslušníků); pomoc při pohromách;

12. policejní věci dopravy silniční, zejména: dohled na stav komunikací s hlediska dopravní bezpečnosti; věci chování v silniční dopravě; dopravní značky; připuštění k silniční dopravě;

13. policejní věci dopravy železniční, zejména: péče, aby

v okolí dráhy nebylo nic podnikáno, co by ohrožovalo dráhu nebo její provoz, nebo způsobovalo nebezpečí ohně; péče o zachování veřejné bezpečnosti, klidu a pořádku na dráze;

14. policejní věci dopravy letecké, zejména: pozorování a evidence veškeré letecké činnosti ve výsostných oblastech státu; dozor nad dodržováním zákonných předpisů a mezinárodních úmluv o letectví;

15. evidence obyvatelstva, zejména: hlášení pobytu; hlášení vojenských osob mimo činnou službu pro vojenské účely podle branných předpisů; průkazy totožnosti;

16. věci cizinecké, cestovní pasy a pohraniční styk;

17. věci poštovních holubů;

18. policie spolková (také věci zvláštních sdružení) a policie shromažďovací;

19. boj proti zločinnosti; věci postrku a vyhoštění a věci hnanecké; policejní dozor; věci donucovacích pracoven, vychovatelen, pracovních středisk a policejních věznic;

20. věci potulných cikánů;

21. potírání sociálních neřestí, zejména: potírání alkoholismu, opatření proti osobám vyhýbajícím se práci; opatření proti zpustlosti mládeže; potírání hazardních her, prostituce, žebroty a tuláctví; boj proti nedovolenému rozšiřování a užívání omamných prostředků;

22. policejní opatření podle předpisů o potírání pohlavních nemocí;

23. věci veřejných sbírek, sázek a loterií; povolování hracích automatů a dohled na ně;

24. policejní věci veřejných podniků, zejména: policie divadelní a policie filmová; povolování výstav, představení a zábav; věci produkčních licencí;

25. policejní věci tisku a rozhlasu;

26. dohled na veřejně přístupné místnosti, shromaždiště a prostranství;

27. věci policejní uzavírací hodiny;

28. ochrana zvířat před týráním;

29. ochrana úrody, věci polního, lesního a vodního pychu;

30. věci ztrát a nálezů;

31. věci stejnokrojů, odznaků, praporů a vlajek s výjimkou věcí výsostných symbolů a vyznamenání;

32. evidence soudních provinilců; vysvědčení zachovalosti; věci státní spolehlivosti;

33. šetření o trestných činech soudních (úkony přípravného řízení podle trestních řádů) a součinnost při stíhání ostatních trestných činů.

§ 3.

(1) Je-li v oboru národní bezpečnosti stanovena v první stolici působnost místního národního výboru, náleží správním úřadům národní bezpečnosti dohled a rozhodování v pořadí stolic.

(2) Do oboru působnosti ministerstva vnitra náleží úkoly národní bezpečnosti, není-li dána příslušnost jiného ministerstva.


§ 4.

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Kočvara v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.