Vyhláška č. 224/1947 Zb.Vyhláška ministra zahraničních věcí kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky.

Čiastka 105/1947
Platnosť od 30.12.1947
Účinnosť od 01.01.1948

OBSAH

224.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 29. listopadu 1947,

kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky.


Podle § 3 zákona ze dne 15. října 1947, č. 186 Sb., jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky, vyhlašuji po dohodě s ministrem financí v příloze upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky.

Sazebník nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948.


Dr. Clementis v. r.

státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí.


Příloha k vyhlášce č. 224/1947 Sb.

Sazebník.

Čís.
pol.
Označení poplatného úředního úkonuP o p l a t e k
u zast. úřadu ČSR v zemích
evropskýchmimo-
evropských
KčshKčsh
  A. Poplatky za různé správní úkony.       
1 Za úřední úkony, pro které není ustanovena zvláštní sazba:       
a) pevný poplatek za první podání
b) za každé následující podání v téže věci, pokud nevyžaduje nového samostatného vyřízení
c) za každou přílohu v originále nebo v opise
150
75
30


300
150
60


Poznámky:
1. Při protokolárním sepsání se zvyšuje poplatek stanovený pod a) a b), o 50%.
2. Podání a přílohy ve dvou nebo několika stejnopisech jsou podrobeny poplatkové povinnosti jen za prvopis.
       
2 Za vybráni pohledávky, renty a pod. z vybrané částky nebo hodnoty nejméně vsak poplatek podle pol. 1. 1%  1%  
Poznámky:
1. Viz § 4.
2. Za inkaso směnky se vybírá poloviční procentový poplatek.
3. Za doručení peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů se vybírá mimo poplatek, stanovený touto položkou, ještě poplatek podle pol. 4.
4. Bylo-li zakročení bezvýsledné, vybírá se poplatek podle pol. 1.
       
3 Za účast v řízení pozůstalostním:
I. za úřední úkony v úředních místnostech (prohlášení posledního pořízení, shromáždění věřitelů a dědiců a pod.), neníli v tomto sazebníku něco jiného stanoveno:
      
za první stránku protokolu
za každou další stránku protokolu
60
30

120
60

II. za úřední úkony mimo úřední místnosti (zapečetění pozůstalosti nebo sejmutí úřední pečeti a sepsání protokolu o tom, úmrtní zápis, zastupování před místními úřady nebo soudy, spolupůsobení při jejich úředních úkonech a pod.), není-li v tomto sazebníku něco jiného stanoveno, za každý den úředního jednání 450900
III. za sepsání inventáře s odhadem nebo s udáním hodnoty za každý odhad nebo věcný či znalecký nález :       
  a) za každý den úředního jednáni
b) kromě toho z úhrnné hodnoty seznamenaných a odhadnutých předmětů
300
1/4%
600
1/4%
  IV. za spravování pozůstalosti z ryzí hodnoty projednaného pozůstalostního jednání za rok nebo jeho část 1%  1% 
 V. za provedení veřejné dražby:    
  a) za každý den úředního jednání
b) kromě toho z částky, dražbou stržené
300
1%
600
1%
  Poznámky:
1. Viz § 4.
2, Za sepsáni inventáře nebo nálezu bez odhadu nebo udání hodnoty budiž vybrán pouze poplatek, stanovený v odstavci:
a) této položky,
3. Za den se považuje doba nejvýše 6ti hodin, započatá sedmá nebo třináctá hodina se počítá za půl dne.
4. Za dohled nad správou pozůstalosti, svěřenou osobě mimo úřad. budiž vybírána polovina poplatku, stanoveného, IV. této položky.
5. Poplatky, stanovené touto položkou, jest vybírat; těž za podobné úřední úkony mimo řízení pozůstalostní.
6. Za doručeni peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů se vybírá mimo poplatek, stanovený touto 1 položkou, ještě poplatek podle pol. 4.
  :   
4 Za doručení peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů z doručované částky nebo hodnoty doručovaného předmětu 1/2%  1/2% 
nejméně však poplatek podle pol. 1.       
Poznámky:
1 Viz § 4.
2. Zastupitelské úřady mohou zprostředkovati cenné zásilky jen tehdy, nepříčí-li se to místním zákonům.
      
5 Za úřední uschování deposita:       
a) za převzetí v úschovu i se stvrzenkou
b) za úschovu a vydání
150 300
aa) peněz, cenných papíru, vkladních knížek a cenných předmětů
1. za prvních šest měsíců nebo jejich část z hodnoty
2. za každých dalších šest měsíců nebo jejich část z hodnoty
1 %
1/2%
  1 %
1/2%
 
  bb) listin a spisů za každý arch nebo jeho část
1. za prvních šest měsíců nebo jejich část
2. za každých dalších šest měsíců nebo jejich část
30
15

60
30

Poznámky:
1. Viz §§ 4 a 23.
2. Tato deposita jsou poplatku prostá: peníze, složené zálohou k úhradě poplatků, výloh a pod.: pohledávky vydobyté zastupitelskými úřady; žalobní kauce; kauce konsulárních právních zástupců, znalců a pod.; mzdy a svršky dělníků, řemeslníků, lodníků a čeledi; dále náklady, složené v případě jejich onemocnění nebo uvěznění a pod.
3. Vymění-li se depositum, podrobené poplatku posile odstavce b) aa) této položky, za jiné, platí se poplatek při vydání prvního deposita jen potud, pokud jeho cena přesahuje cenu nově ukládaného deposita.
      
6 Za osvědčení původu zboží z částky uvedené ve faktuře o zaslaném zboží
nejméně však
a ne více než
1/2%
30
1500

1/2%
60
3000

Poznámky:
1. Vůči těm státům, jejichž zastupitelské úřady vybírají za osvědčení původu zboží vyšší nebo nižší poplatek, budiž postupováno stejně; kde by o tom nebylo dat po ruce a ve všech pochybných případech budiž vybírán poplatek podle této sazby. V těch státech, v nichž nemá býti podle smluv vybírán za tento úřední úkon žádný poplatek, se poplatek nevybírá, pokud smlouvy platí. Totéž platí o těch státech, jež mohou činiti nárok na osvobození od poplatku na základě doložky o největších výhodách.
2. Neprokáže-li strana ceny zboží fakturou nebo jiným věrohodným způsobem, budiž vybírán poplatek nejvyšší výměrou.
      
7 Za vyhotovení zdravotního osvědčení pro zásilky zboží 300 600
8 Za osvědčení, že někdo jest na živu 150 300
9 Za vysvědčení, osvědčení nebo potvrzeni jiného druhu k žádosti nebo v zájmu strany 150 300
10 Za vyhotovení pasu pro mrtvolu 900 1800
11 Za vyhotovení průvodního listu pro zbraně a střelivo v cestovním styku 300 600
12 Za rozhodčí výrok přednosty zastupitelského úřadu nebo za znalecký posudek zastupitelského úřadu:       
a) při cenitelných věcech sporných z částky nebo z hodnoty přisouzené věci
nejméně však poplatek podle pol. 1.
b) není-li sporná věc cenitelná, pevný poplatek
1 %

450
1 %

900
13 Za zřízení poručnictví nebo opatrovictví zahrnujíc v to protokol o zřízení a vzetí ve slib a úřední vyhlášení450 900
14 Za prozkoumání a vyřízení poručenského nebo opatrovnického účtu:       
  za první stránku
za každou další stránku
60
30

120
60

15 Za doručení písemných žádostí stran čsl. úřadům, nebo za doručení jejich úředních vyřízení, dále za doručení úředních vyřízení cizích úřadů stranám. 60120
  Poznámky:
1. Je-li s doručenírn spojeno písemné vyhotovení zastupitelského úřadu , budiž vybírán poplatek dvojnásobnou částkou.
2. Doručení předvolacích listů cizích úřadů se vykoná bez poplatku.
      
 
  B. Poplatky za notářské úřední úkony.       
16 Za sepsání posledního pořízeni (závěti nebo dovětku) 450 900
17 Za sepsání smluv:       
  a) pevný poplatek
b) kromě toho z hodnoty smluvního předmětu
450
1/4%
900
1/4%
18 Za sepsání plné moci 300600
19 Za sepsání jiných listin a spisu k žádosti strany, není-li v tomto sazebníku něco jiného stanoveno.       
  za první stránku
za každou další stránku
60
30

120
60

20 Za ověření podpisu soukromé osoby 225 450
  Poznámky:
1. Netýká se ověření osvědčení původu zboží, jiné listiny původ zboží osvědčující nebo faktury, dále listin, osvědčujících nárok zboží na zvláštní ochranu původu nebo pojmenování (viz pnložku 22.).
2. Za ověření každého dalšího podpisu na téže listině nebo za ověření podpisu téže osoby na dalších stejnopisech téže listiny se vybírá poloviční poplatek.ověření podpisu těže osoby na dalších stejnopisech téže listiny o vybírá poloviční poplatek.
3. Od příslušníků těch cizích států, jejichž zastupitelské úřady vybírají od čsl. příslušníků za ověření vyšší poplatek nežli uvedený v této sazbě, buďtež poplatky vybírány stejnou částkou; vybírají-li zastupitelské úřady cizího státu za ověření nižší poplatek, nežli uvedený v této sazbě, nebo není-li o výši poplatku jimi vybíraného, dat po ruce a ve všech pochybných případech budiž vybírán poplatek podle této sazby.
    
21Za ověření úředního podpisu a úřední pečeti k žádosti strany150300
Poznámka:
Viz poznámky 1. a 3. k pol. 20.
    
22Za ověření nebo vidování osvědčení původu zboží, jiné listiny, původ zboží osvědčující nebo faktury, dále listin, osvědčujících nárok zboží na zvláštní ochranu původu nebo pojmenování150300
Poznámky:
1. Za vyhotovení listiny, osvědčující nárok zboží na zvláštní ochranu původu nebo pojmenování, se vybírá stejný poplatek.
2. Vůči těm státům, jejichž zastupitelské úřady vybírají za tyto úřední úkony vyšší nebo nižší poplatky nežli uvedené v této sazbě, budiž postupováno stejně; kde by o tom nebylo dat po ruce a ve všech pochybných případech budiž vybírán poplatek podle této sazby. V tě státech, v nichž nemá býti podle smluv vybírán za tyto úřední úkony žádný poplatek, se poplatek nevybírá, pokud smlouvy platí. Totéž platí o těch státech, jenž mohou činiti nárok na osvobození od poplatků na základě doložky o největších výhodách.
    
23Za vidování listin bez ověření150300
Poznámka:
Netýká se předběžného visa (viz. § 2 A. 9.), vidování osvědčenípůvodu zboží, jiné listinypůvod zboží osvědčující nebo faktury, dále listin osvědčujících nárok zboží na zvláštní ochranu původu nebo pojmenování (viz. pol. 22), dále vidování cestovního pasu, námořnické knížky, zatímního námořnického průkazu a plaveclé knížky (viz. pol. 31) a konečně vidování seznamu mužstva, zdravotního pasu, lodního manifestu, nákladních listů, lodního deníku a deníku partikulárního (viz. pol. 22).
    
24Za ověření správnosti opisu, stranou předloženého, za každou stránku:     
a) v evropské řeči
b) v mimoevropské řeči
30
60

60
120

Poznámky:
1. Překročuje-li stránka rozměry, stanovené v § 12 tohoto zákona, pak při účtech, tabulkách nebo výkazech, obsahujících většinou číslice, zvyšuje se poplatek o 25% obyčejné sazby.
2. Za ověření správnosti několika opisů téže věci se vybírá plný poplatek pouze za první ověření, za každé další ověření se vybírá poloviční poplatek.
    
25Za pořízení opisu s ověřením jeho správnosti za každou stránku:    
 a) v evropské řeči
b) v mimoevropské řeči
60
120

120
240

 Poznámky:
1. Viz poznámku 1. k pol. 24.
2. Za pořízení několika opisů téže věci s ověřením jejich správnosti se vybírá plný poplatek pouze za první opis s ověřením., za každý další opis s ověřením se vybírá poloviční poplatek.
    
26Za pořízení překladu s ověřením jeho správnosti:    
a) z evropské do jiné evropské řeči za stránku překladu120240
b) z mimoevropské do evropské řeči za stránku překladu180360
c) z evropské do mimoevropské řeči za stránku originálu240480
d) z mimoevropské do mimoevropské řeči za stránku originálu300600
e) z čínského nebo japonského jazyka za každý slovní znak480480
f) do čínského nebo japonského jazyka za každý slovní znak720720
Poznámky:
1. Viz § 6
2. Pro poplatný rozměr stránky platí ustanovení § 12
3. Za pořízení překladu s ověřením občanských a vojenských dokladů osobních se vybírá poloviční poplatek
4. Za pořízení překladu s ověřením v několika vyhotoveních se vybírá za každé další vyhotovení poloviční poplatek.
5. Zastupitelský úřad není povinen k pořízení překladu, nemá-li k tomu způsobilých sil.
    
27Za ústní překla nebo pořízení písemného překladu bez ověření:    
 a) z evropské do jiné evropské řeči za stránku originálu60120
 b) z mimoevropské do evropské řeči za stránku originálu90180
 c) z evropské do mimoevropské řeči za stránku originálu120240
 d) z mimoevropské do mimoevropské řeči za stránku originálu150300
 e) z čínského nebo japonského jazyka za každý slovní znak240240
 f) do čínského nebo japonského jazyka za každý slovní znak360360
 Poznámky:
1. Viz § 6.
2. Pro poplatný rozměr stránky platí ustanovení § 12
3. Za překlad občanských a vojenských dokladů osobních se vybírá poloviční poplatek.
4. Viz poznámku 5. k pol. 26.
    
28Za ověřeni správnosti překladu, pořízeného stranou:    
a) z evropské do jiné evropské řeči za stránku překladu90180
b) z mimoevropské do evropské řeči za stránku překladu135270
c) z evropské do mimoevropské řeči za stránku originálu180360
d) z mimoevropské do mimoevropské řeči za stránku originálu225450
e) z čínského nebo japonského jazyka za každý slovní znak360360
f) do čínského nebo japonského jazyka za každý slovní znak540540
 Poznámky:
1. Viz § 6.
2. Pro poplatný rozměr stránky platí ustanovení § 12.
3. Za ověření správnosti překladu občanských a vojenských dokladů osobních se vybírá poloviční poplatek.
4. Za ověřeni správnosti několika opisů téhož překladu, pořízeného stranou, se vybírá plný poplatek pouze za první ověření, za každé další ověření se vybírá poloviční poplatek.
5. Viz poznámku 5. k pol. 26..
    
 
 C. Poplatky za pasové úřední úkony.    
29Za vydání, obnovení nebo prodloužení cestovního pasu řádného nebo prozatímního150300
Poznámky:
1. Viz § 2 B. 3.
2. Za rodinný pas (pro manželé a děti do 15ti let) se vybírá jednoduchý poplatek
3. Za souborný pas (zájezdní soupisku) se vybírá poplatek desetinou částky, jež by vyšla sečítáním poplatků za zvláštní pasy pro všechny účastníky cesty, nejméně však poplatek podle této položky.
4. Pozbyla-li stránka pasu (krádeží, ztrátou, zničením a pod.), budiž za vystavení duplikátu vybrán poplatek podle této položky a mimo to náhrada hotových výloh, spojených s oznámením ztráty pasu. Neosvědčí-li strana hodnověrným způsobem, že stráty pasu nezavinila, budiž od ní vybrán vedle náhrady hotových výloh dvojnásobný poplatek.
5. Za žádost o vydání, obnovení nebo prodloužení cestovního pasu (dotazník), vyplňuje-li jí zastupitelský úřad za stranu, se vybírá mimo poplatek stanovený touto položkou, polovina poplatku, stanoveného pol. 1. a).
6. Cestovním pasům se kladou na roveň námornické knížky, zatímní námořnické průkazy a plavecké knížky, pokud nahrazují při cestách do ciziny cestovní pasy.
    
30Za změnu (opravu doplnění nebo rozšíření) cestovního pasu75150
Poznámky:
1. Viz § 2, B. 3.
2. Viz poznámky 2., 3. a 6. k pol. 29.
3. Za žádost o změnu (opravu, doplnění nebo rozšíření) cestovního pasu (dotazník), vyplňuje-li jí zastupitelský úřad za stranu, se vybírá mimo poplatek stanovený touto položkou, polovina poplatku, stanoveného pol. 1. a).
4. Oprava dat, úřady chybně zapsaných, bez poplatků.
    
31Za vidování cestovního pasu:    
 a) trvalé vstupní visum300300
 b) jednorázové vstupní visum150150
 c) trvalé průjezdní visum3030
 d) jednorázové průjezdní visum1515
 Poznámky:
1. Viz § 2, A. 9. a B. 1. a 2. a § 6.
2. Průjezdní visum na cestu tam a spět jest považovati ve věci poplatků za trvalé visum.
3. Za vidování rodinného pasu se vybírá jednoduchý poplatek, nesluší-li postupovati jinak na základě vzájemnosti.
4. Vůči příslušníkům těch států, jež přijali resoluci paříšské konference o pasech, celních formalitách a přímé osobní dopravě ze dne 21. října 1920 a vůči příslušníkům států, již ratifikovali štýrsko-hradeckou dohodu o cestovních pasech a visech ze dne 27. ledna 1922 vyhlášenou ve Sbírce zákonů a nařízení z roku 1922 pod č. 158, se postupuje ve věci visových poplatků podle zásad, stanovených v těchto mezinárodních smlouvách, pokud platí.
5. Od příslušníků těch cizích států, jejichž zastupitelské úřady vybírají od čsl. příslušníků za visum vyšší nebo nižší poplatek nežli uvedený v této položce, buďtež vybírány poplatky stejnou částkou; kde by o tom nebylo dat po ruce a ve všech pochybných případech budiž vybírán poplatek podle této sazby.
6. Za visum na souborný pas (zájezdní soupisku) se vybírá pod podmínkou vzájemnosti poplatek desetinou částky, jež by vyšla sečítáním poplatků za zvláštní visa pro všechny účastníky cesty, nejméně však poplatek, stanovený za visum na obyčejný cestovní pas.
7. Za vidování cestovního pasu, připojí-li se za panujících epidemií zdravotní doložka, budiž vybírán poplatek dvojnásobnou částkou.
8. Za žádost o vidování cestovního pasu (dotazník), vyplňuje-li ji zastupitelský úřad za stranu, se vybírá mimo visový poplatek polovina poplatku, stanoveného pol. 1.a) nesluší-li postupovati jinak na základě vzájemnosti.
9. Poplatek za vidování cestovního pasu podle ustanovení této polžky se vybírá i tehdy, když úřední úkon provádí jiný úřad nežli zastupitelský.
10. Viz poznámku 6. k pol. 29.
    
 
 D. Poplatky za úřední úkony, vztahující se ku plavbě čsl. obchodního loďstva námořního.    
32Všeobecné potunné za připuštění a odbavení lodí v přístavu, ve kterém jest čsl. zastupitelský úřad, byl -li předsevzat některý obchodní úkon nebo nalodění či vylodění cestujících:    
 a) za lodi malé plavby pobřežníbez poplatku
 b) za lodi velké plavby pobřežní za rejstříkovou tunu
1503
 avšak s obmezením na nejvyšší poplatek300 600
 c) za lodi daleké plavby za každou loď300600
 a je-li prostornost větší nežli 200 rejstříkových tun, kromě toho za každou rejstříkovou tunu přes 20060120
 avšak s obmezením na nejvyšší celkový poplatek18008600
 Poznámky:
1. Připuštění a odbavení lodi obsahuje v sobě sepsání výslechu (konstitutu), protestu,. prozkoumání a vidování seznamu mužstva, zdravotního pasu, lodního manifestu, nákladních listů, ověření protokolu o lodní půjčce, vidování lodního deníku partikulárního, potvrzení o vykonaném prozkoumání lodní skříně s léky, jakož i všechny ostatní úřední úkony a úřední vyhotovení, která se ku plavbě vztahují a nejsou zvláštním ustanovením podrobena zvláštnímu poplatku.
2. Ryzí prostornost se čítá podle rejstříkového listu.
3. Přistane-li loď na téže cestě v několika přístavech, zaplatí se všeobecné potunné jen v konečném přístavu plnou částkou, v ostatních jen polovinou.
4. Koná-li loď podle jízdního řádu, napřed uveřejněného, periodické plavby, zapraví všeobecné potunné jen polovinou částky, stanovené v pol. 32. (po případě v poznámce 3. k ní), při čemž však cesta tam a zpět se nepokládá za jedinou cestu.
5. Jestliže loď nevykoná žádných obchodních ůkonů ani cestujících nenalodí nebo nevylodí, zapraví všeobecné potunné toliko čtvrtinou částky v pol. 32 stanovené, jestliže byla připuštěna, anebo odbavena čsl. zastupitelským úřadem, který jest v přístavu.
6. Přistane-li loď v některém přístavu jen následkem "moci vyšší" nebo jen proto, aby byly doplněny potraviny nebo uhelné zásoby a pod., není zavázána zaplatiti všeobecného potunného, když po skončení této příčiny opět ihned opustí přístav.
    
33Za každý úřední úkon, náležející ke konzulárnímu připuštění nebo odbavení,
vykoná-li se po připuštění nebo odbavení lodi
75150
34Za výměnu (substituci) velitele lodi:    
 a) u lodí malé plavby pobřežní75150
 b) u lodí velké plavby pobřežní150300
 c) u lodí daleké plavby300600
35Za každý zápis do seznamu mužstva:    
 za každou osobou, k níž se při tom přihlíží
(počítaje v to příslušnou poznámku v námořnické knížce)
75015
36Za vyhotovení nového seznamu mužstva:    
 a) pevný poplatek75150
 b) za každou osobu, k niž se při tom přihlíží75015
37Za každou poznámku v rejstříkovém listu:    
 a) u lodí malé plavby pobřežní75150
 b) u lodí velké plavby pobřežní150300
 c) u lodí daleké plavby300600
38Za vyhotovení zatimního průvodního listu (interimního pasu):    
 a) u lodí malé plavby pobřežní150300
 b) u lodí velké plavby pobřežní300600
 c) u lodí daleké plavby6001200
39Za prodloužení doby platnosti zatímního průvodního listu (interimního pasu):    
 a) u lodí malé plavby pobřežní75150
 b) u lodí velké plavby pobřežní150300
 c) u lodí daleké plavby300600
40Za ohlášení námořského řízení zjišťovacího:    
 a) u lodí malé plavby pobřežní75150
 b) u lodí velké plavby pobřežní150300
 c) u lodí daleké plavby300600
41Za provedení námořského řízení zjišťovacího:    
 a) u lodí malé plavby pobřežní150300
 b) u lodí velké plavby pobřežní300600
 c) u lodí daleké plavby6001200
42Za potvrzení rozvrhu námořské škody (dispache), čítajíc v to doručení:    
 a) pevný poplatek6001200
 b) z úhrnné částky náhrad při havárii1% 1%