Nariadenie vlády č. 170/1947 Zb.Vládní nařízení o organisaci a řízení zahraničního obchodu k zabezpečení plnění úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem.

Čiastka 82/1947
Platnosť od 13.10.1947
Účinnosť od 13.10.1947

170.

Vládní nařízení

ze dne 17. září 1947

o organisaci a řízení zahraničního obchodu k zabezpečení plnění úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 10 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:


§ 1.

(1) Ministr zahraničního obchodu postupně a podle potřeby učiní opatření, aby se soustředil dovoz těchto druhů zboží:
bavlna surová a odpadky bavlny,
bavlněná příze pro tkalcovny,
vlna ovčí surová, nepraná a praná, česance, výčesky i odpadky vlny,
příze z ovčí vlny, česaná i mykaná pro tkalcovny,
len, konopí, juta, vše surové, třené, jejich koudel a odpadky,
přírodní surové hedvábí (grege), floretové a buretové, hedvábí umělé a umělá vlákna, vesměs pro průmyslové zpracování,
surové kůže hovězí a telecí,
třísliva rostlinná, výtažky z nich a třísliva umělá,
kaučuk přírodní a umělý, též regenerovaný a odpadky,
kyz železný (pyrit),
rudy a kyzové výpalky,
železo a ocel, též staré, přelámané nebo v odpadcích k tavení a sváření,
ferroslitiny,
obecné kovy surové nebo v odpadcích,
fosfáty surové,
sůl kamenná, pokud ji nedováží monopolní správa,
draselné soli hnojivé,
pryskyřice obyčejná přírodní,
ropa a polotovary minerálních olejů pro průmyslové zpracování,
černé uhlí,
kakaové boby,
olejnaté plodiny, mastné oleje a tuky, vesměs pro výrobu umělých tuků jedlých.

(2) Ministr zahraničního obchodu může však učiniti opatření též k soustředění dovozu i u druhů zboží neuvedených v odstavci 1, pokud slouží základním potřebám průmyslu, s výjimkou předmětů státních finančních monopolů, vyžaduje-li toho úspěšné plnění úkolů dvouletého hospodářského plánu.

(3) Ministr zahraničního obchodu může ze soustředěného dovozu vyloučiti buď zčásti nebo úplně druhy zboží, které se buď svou povahou nebo z jiných zvláštních důvodů nehodí pro hromadný soustředěný nákup.

§ 2.

(1) Soustředění podle ustanovení § 1 se provádí tak, že ministr zahraničního obchodu uděluje dovozní povolení na zboží, o něž jde (§ 1), dovozcům, které určuje podle těchto zásad:

a) pro každý druh zboží uvedeného v § 1, po případě pro více druhů zboží, se určuje jeden společný dovozce pro státní a národní podniky;

b) pro každý druh zboží uvedeného v § 1, po případě pro více druhů zboží, se určuje jeden společný dovozce pro soukromé podniky výrobní a podle potřeby další dovozce pro družstevní podniky výrobní.

(2) Ministr zahraničního obchodu může určiti jediného společného dovozce pro výrobní podniky státní a národní, soukromé, po případě družstevní, když se dohodnou na společném dovozci, ministrem zahraničního obchodu předem schváleném.

(3) Vyžaduje-li toho úspěšné plnění dvouletého hospodářského plánu, určí ministr zahraničního obchodu pro jednotlivé dovozy zboží, uvedeného v § 1, se schválením předsednictva vlády další dovozce.

§ 3.

Ministr zahraničního obchodu určuje dovozce podle ustanovení § 2 v dohodě s ministry, do jejichž působnosti náleží obhospodařování příslušného dováženého zboží a se zřetelem k zájmům zahraničního obchodu a dvouletého hospodářského plánu.

§ 4.

Hospodářství na Slovensku se zaručuje přiměřený podíl na soustředěných dovozech tak, aby v poměru slovenské dovozní potřeby k celkové dovozní potřebě státu mělo účast na přímém nákupu a dovozu zboží určenými dovozci se sídlem na Slovensku; dále se zaručuje přiměřený podíl pomocným službám na Slovensku, zvláště pojišťovnictví, bankovnictví a zasilatelství. Při tom nemá býti porušena zásada soustředěného nákupu v mezích ustanovení §§ 1-3.

§ 5.

(1) Ministr zahraničního obchodu vymezí působnost dovozců určených pro soustředěný dovoz.

(2) Činnost dovozců podléhá kontrole ministerstva zahraničního obchodu, jež může po případě dáti provésti

i kontrolní nákupy.

§ 6.

Při udělování dovozních povolení bude míti zásadně přednost zboží, které jest důležité pro plnění dvouletého hospodářského plánu; při tom nesmějí býti dotčeny závazky plynoucí z obchodních dohod a smluv.

§ 7.

Veškerý dovoz a vývoz zboží podrobuje se povolovacímu řízení v působnosti ministerstva zahraničního obchodu. Pokud jde o úhrady za dovezené zboží a za vedlejší náklady spojené s dovozem nebo vývozem, zůstává působnost Národní banky Československé nedotčena.

§ 8.

Ministr zahraničního obchodu působí vhodnými opatřeními k tomu, aby se zajistily nejlepší vývozní podmínky a aby nedocházelo k podbízení a nezdravému soutěžení československých vývozců na mezinárodních trzích.

§ 9.

Opatření, uvedená v předchozích ustanoveních, učiní ministr zahraničního obchodu podle ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 113 Sb. o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu.


§ 10.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Kopecký v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.