Nariadenie vlády č. 135/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků.

Čiastka 60/1947
Platnosť od 25.07.1947
Účinnosť od 25.07.1947

135.

Vládní nařízení

ze dne 1. července 1947,

jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 3 a § 9 zákona ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků (dále jen „zákon“):


Čl. 1.

K § 1, odst. 2, písm. f) zákona.

(1) Pro sazby cenových vyrovnávacích částek jest u jednatelů rozhodný souhrn hrubých úplat, přijatých v kalendářním roce za jednatelské výkony provedené po 31. březnu 1947.

(2) Nepřesáhl-li souhrn podle odstavce 1 80.000 Kčs, činí cenová vyrovnávací částka 5% souhrnu.

(3) Přesáhl-li souhrn podle odstavce 1 80.000 Kčs, činí cenová vyrovnávací částka 5% z prvních 80.000 Kčs a 10% ze zbývající části souhrnu.

Čl. 2.

K § 1, odst. 3 zákona.

(1) Spotřebitelem se rozumí každý, kdo nabývá předmětu k jinému účelu než k zcizení, zpracování nebo jinému použití ve svém podniku.

(2) Dodává-li průmyslový výrobce přímo spotřebiteli, činí cenová vyrovnávací částka 4.5% celé úplaty za dodávku (§ 9, odst. 1 a 4 až 6 zákona ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu). Nerozhodné je, zda předmět byl dodán spotřebiteli z výrobní či jiné provozovny průmyslového výrobce.

Čl. 3

K § 2, odst. 1 zákona.

(1) Ustanovení § 2, odst. 1 zákona se nevztahují na výkony týkající se výrobků tam uvedených.

(2) Výrobními podniky se rozumějí podniky průmyslové a výrobní podniky řemeslné (§ 1, odst. 2, písm. a) a b) zákona).

(3) Obchodními podniky se rozumějí podniky velkoobchodní, komisionáři a podniky maloobchodní (§ 1, odst. 2, písm. c), d) a e) zákona).

Čl. 4.

K § 2, odst. 3 zákona.

(1) Výrobky, na něž se podle § 2, odst. 1, č. 1 zákona nevztahuje ani u podniků výrobních ani u podniků obchodních povinnost odváděti cenové vyrovnávací částky, se rozumějí:

1. předměty jmenované v seznamu, který jako příloha č. 1 (seznam č. 1) tvoří nedílnou součást tohoto nařízení;

2. předměty, které patří do okruhu předmětů jmenovaných v seznamu č. 1.

(2) Výrobky, na něž se podle § 2, odst. 1, č. 2 zákona nevztahuje toliko u podniků výrobních povinnost odváděti cenové vyrovnávací částky, se rozumějí:

1. předměty jmenované v seznamu, který jako příloha č. 2 (seznam č. 2) tvoří nedílnou součást tohoto nařízení;

2. předměty, které patří do okruhu předmětů jmenovaných v seznamu č. 2.

(3) Výrobky, na něž se podle § 2, odst. 1, č. 3 zákona nevztahuje toliko u podniků obchodních povinnost odváděti cenové vyrovnávací částky, se rozumějí:

1. předměty jmenované v seznamu, který jako příloha č. 3 (seznam č. 3) tvoří nedílnou součást tohoto nařízení;

2. předměty, které patří do okruhu předmětů jmenovaných v seznamu č. 3.

(4) K výrobkům podle odstavců 1 až 3 nepatří předměty, které jsou v seznamech č. 1 až 3 výslovně vyňaty z okruhu předmětů v nich jmenovaných.

(5) Pro zařazení jednotlivých předmětů jsou rozhodné, pokud seznamy č. 1 až 3 nestanoví jinak, celní sazebník a vysvětlivky k němu.

Čl. 5.

K § 4 zákona.

Pro pojmy dodávky, výkony, úplata a podnikatel platí obdobně ustanovení čl. 1, 3, 15, 19, 20 a čl. 21, odst. 2 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1946, č. 233 Sb., jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu.

Čl. 6.

K § 5, odst. 2 a 3 zákona.

(1) Základem čtvrtletní splátky cenových vyrovnávacích částek (splátkovým základem) jest hrubá tržba za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Rozumí se jí souhrn úplat (§ 9, odst. 1 a 4 až 6 zákona o dani z obratu), přijatých v kalendářním čtvrtletí za dodávky a výkony, z nichž jest podnikatel povinen odváděti cenové vyrovnávací částky, zmenšený o vrácené úplaty (§ 18 zákona o dani z obratu, čl. 27 vl. nař. č. 233/1946 Sb.). U podnikatele, kterému bylo pro obor daně z obratu povoleno zdaňovati účtované ceny, nastupuje na místo souhrnu přijatých úplat souhrn cen účtovaných za dodávky a výkony, z nichž jest podnikatel povinen odváděti cenové vyrovnávací částky, zmenšený o vrácené úplaty a o částky odečitatelné podle § 17, odst. 7 zákona o dani z obratu. Úplaty za dodávky a výkony osvobozené od daně z obratu a částky, které lze podle § 9, odst. 2 zákona o dani z obratu vyloučiti u této daně z daňového základu, nejsou pro obor cenových vyrovnávacích částek srážkovými položkami a nelze je tudíž odečítati od splátkového základu cenových vyrovnávacích částek (§ 4, odst. 1 a 2 zákona).

(2) Má-li podnikatel dva nebo více podniků, závodů nebo provozoven, sečtou se splátkové základy všech podniků, závodů nebo provozoven. Jde-li však o podnikatele, který provozuje podnikatelskou činnost na celém státním území, sečtou se zvlášť splátkové základy podniků, závodů nebo provozoven, jsoucích v zemích České a Moravskoslezské (nebo jen v jedné z těchto zemí), a zvlášť splátkové základy podniků, závodů nebo provozoven, jsoucích na Slovensku.

(3) Souhrn splátkových základů (odstavec 1) za vyměřovací období (odstavec 4) jest základem k vyměření cenových vyrovnávacích částek (vyměřovací základ).

(4) Vyměřovacím obdobím jest kalendářní rok. Přijal-li podnikatel, který zahájil nebo trvale a úplně zastavil podnikatelskou činnost v kalendářním roce, úplaty za dodávky a výkony, z nichž jest povinen odváděti cenové vyrovnávací částky, jen v části kalendářního roku, jest vyměřovacím obdobím tato část kalendářního roku.

(5) Prvním splátkovým obdobím cenových vyrovnávacích částek jest druhé kalendářní čtvrtletí 1947.

(6) Prvním vyměřovacím obdobím cenových vyrovnávacích částek jest údobí od 1. dubna 1947 do 31. prosince 1947.


Čl. 7.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a vztahuje se na dodávky a výkony provedené po 31. březnu 1947, pokud podnikatelé jsou povinni odváděti z nich cenové vyrovnávací částky; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.


Příloha č. 1 ke čl. 4, odst. 1, č. 1. a 2. vl. nař. č. 135/1947 Sb.

Seznam předmetů
vyňatých u podniků výrobních i u podniků obchodních z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky

(seznam č. 1). 
Běžná
položka
seznamu
číslo
(třída)
celního
sazebníku
Druh předmětů Označení podle § 2,
odst. 1, č. 1 zákona
1 ex 4 Paprikové lusky, sušené.Poznámka. Paprikové lusky čerstvé: viz pol. 20. Zemědělské výrobky.
2 ex 19
ex 20
21
Cukr řepový nehledíc na stupeň čistoty, cukr mléčný, melasa. Poznámka. K cukru řepovému patří řepový cukr surový, rafinovaný, prosté vodné roztoky řepového cukru čítajíc v to osmosovou vodu, invertní cukr řepový, denaturovaný cukr řepový, pálený cukr řepový (cukrový kulér). Cukr a vedlejší výrobky
při výrobě cukru,
mléčné výrobky.
3V Všechny předměty patřící do sazební třídy V cel. sazebníku nadepsané: Tabák. Zemědělské výrobky,
tabákové výrobky.
4 23 Pšenice, špalda. Zemědélské výrobky.
5 24 Žito. Zemědělské výrobky.
6 25 Ječmen. Zemědělské výrobky.
7 26 Oves. Zemědělské výrobky.
8 27 Kukuřice. Zemědělská výrobky.
9 28 Pohanka. Zemědělské výrobky.
10 29 Proso. Zemědělské výrobky.
11 31 Boby, hrách, čočka.Poznámka. Sem patří též fazole, peluška, bob sója, je-li určen k požívání, sviňský bob, koňský bob atd. Bob soja k těžení oleje patří do pol. 23. Zemědělské výrobky.
12  32 Vikev, vlčí bob (lupina).

Poznámky. K pol. 4 až 12:
a) Obilí v klasech a luštěniny v luskách, zralé, jakož i osiva obilí a luštěnin seposuzují jako příslušný druh obiií nebo luštěnin. Totéž platí pro plevel, ve kterém se obilí neboI luštěniny vyskytují ve značnějším množství;
b) směsi (směsky) různých druhů obilnin, obilí nebo luštěnin, jakož i směsi obilnin, obilí nebo luštěnin s jinými rostlinami se posuzuji jako vyňaté z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky;
c) obilí a luštěniny mleté, mačkané, omílané, šrotované, loupané, vytlučené nebo trhané patří do pol. 13;
d) sladované obilí se posuzuje jako slad (čís. 30 cel. saz.); obilí pražené (též mleté) a luštěniny pražené (též. mleté) se posuzují jako kávové náhražky (čís. 124 cel saz). Na tyto předměty se seznam nevztahuje.
Zemědělské výrobky.
13 33 Mouka a mlýnské výrobky z obilí a luštěnin : (opíchané, šrotované, loupané zrní; kroupy, krupky, krupice), Mlýnské výrobky.
14 ex 35 Vinné hrozny, čerstvé. Zemědělské výrobky.
15 36 Vlašské ořechy a lískové oříšky, zralé (neloupané i loupané). Zemědělské výrobky.
16 37 Ovoce výslovně nejmenované, čerstvé.Poznámka. Sem patří na př. angrešt, borůvky, broskve, brusinky, hrušky, jablka, jahody, kdoule, maliny, meruňky, mirabelky, nektarinky, ostružiny, rybíz, slívy, šípky, švestky, trnky, třešně atd., vesměs čerstvé. Zemědělské výrobky.
17 40 Brambory, řepa cukrová, řepa krmná (burák).Poznámka. Sem patří též bramborová sadba. Zemědělské výrobky.
18 41 Cibule a česnek. Zemědělské výrobky.
19 42 Zelí čerstvé (hlávkové). Zemědělské výrobky.
20 43 Zelenina výslovně nejmenovaná a jiné rostliny pro kuchyňskou potřebu, čerstvé.Poznámka. Sem patří na př. celer, červená řepa salátová, hlávkový salát, houby, chřest, kapusta, kedlubny, kopr, křen, kukuřičné palice (nezralé, zelené), květák, majoránka, melouny, mrkev, okurky, paprikové lusky, pastiňák, pažitka, petržel, polníček, por, rajská jablíčka, reveňové lodyhy a řapíky, ředkev, ředkvičky, špenát, štěrbák, topinambur, turín, tykev, vodnice, zelené fazole (též v luskách), zelený hrách (též v luskách) atd.. vesměs čerstvé. Zemědělské výrobky.
21 45 Řepka a podobná semena olejnatá.Poznámka. Sem patří semena řepky (olejky), řepice, světlice atd. Zemědělské výrobky.
22 46 Mák (též zralé makovice). Zemědělské výrobky
23 ex 47 Semeno lněné a konopné (semenec), bukvice, tykvová semena, jádra ovocná (meruňková, broskvová, švestková a jiná k tlačení oleje způsobilá), slunečnicová semena, soja k těžení oleje. Zemědělské výrobky
24 48 Semeno hořčičné (též mleté, v sudech). Zemědělské výrobky
25 49 Semeno jetelové. Zemědělské výrobky.
26 50 Semena travní. Zemědělské výrobky.
27 51 Anýz, koriandr, kmín, fenykl. Zemědělské výrobky.
28 ex 52 Semena výslovně nejmenovaná vyjma semena květin.Poznámka. Sem patří na př. semena lesních stromů (též v šiškách), semena stromů ovocních (jádra, která nejsou určena k tlačení oleje), semeno řepné, tabákové, okurkové, šípkové, melounové, nepražené žaludy atd. Zemědělské výrobky
kromě květin.
29 ex 53 Všeliká semena v obálkách a podobně prodrobný prodej upravená vyjma semena květin. Zemědělské výrobky
kromě květin.
30 ex 56 Ovocné a lesní stromy, vrby košíkářské, ovocné keře, vinná réva, jakož i jejich sazenice, rouby, odnože a výhonky; sazenice zeleninové; sazenice (sazečky) řep, čekanky a chmele. Zemědělské výrobky
kromě květin.
31 58 Štětka soukenická Zemědělské výrobky.
32 59 Chmel. Zemědělské výrobky.
33 ex 61 Sláma (též řezaná), seno, stelivo, vše nebarvené.Poznámka. Senem se podle tohoto seznamu rozumějí všechny pícniny a trávy, čerstvé nebo sušené (jetel, úročník, vojtěška a pod.). Zemědělské výrobky.
34 ex 62 Kořen čekankový, čerstvý. Zemědělské výrobky.
35 63 Voli. Zemědělské výrobky.
36 64 Býci. Zemědělské výrobky.
37 65 Krávy. Zemědělské výrobky.
38 66 Mladý hovězí dobytek. Zemědělské výrobky.
39 67 Telata. Zemědělské výrobky.
40 68 Ovce a kozy (též berani, skopci a kozli). Zemědělské výrobky.
41 69 Jehňata a kůzlata. Zemědělské výrobky.
42 70 Vepřový dobytek. Zemědělské výrobky.
43 71 Koně. Zemědělské výrobky.
44 72 Mezci, muli a osli. Zemědělské výrobky.
45 73 Veškerá drůbež (mimo zvěř pernatou).Poznámka. Sem patří i drůbež mrtvá, též vykuchaná, oškubaná nebo bez končetin. Zemědělské výrobky.
46 ex 74 Domácí králíci, živí i zabití, zabitá zveř srstnatá a pernatá. Zemědělské výrobky,
maso.
47 ex 75 Ryby sladkovodní, živé i zabité, čerstvé, mořské ryby, zabité, čerstvé.Poznámka. Sem patří též zabité čerstvé iryby rozkrájené a zbavené kůže nebo slabě solené, jen na krátkou dobu konservované, ;pouze hlavy a vnitřností zbavená. j Zemědělské výrobky,
maso.
48 78 Mléko a smetana.Poznámka. Sem patří též mléko mlékárensky ošetřené, egalisované i odstředěné, sbírané mléko (podmáslí, syrovátka, žinčice). Zemědělské výrobky,
mléčné výrobky.
49 79 Vejce drůbeží, též žloutek a bílek, tekutý.Poznámky:
a) Sem patří též konservovaná vejce drůbeží ve skořápce, mražený žloutek, mražený bílek, jakož i mražená směs žloutku a bílku,
b) Na sušený žloutek, sušený bílek a sušenou směs žloutku a bílku se tento seznam nevztahuje.
Zemědělské výrobky.
50 ex 80 Včelí med. Zemědělské výrobky.
51 ex 81 Vosk živočišný, přírodní. Zemědělské výrobky.
52 ex 83 Kožešiny a kůže, obojí toliko ze zvířat jmenovaných v pol. 35 až 44 a z domácích králíků (ex pol. 46), surové (mokré nebo suché, též solené nebo vápněné, avšak dále neopracované), nebarvené. Zemědělské výrobky.
53 ex 84 Chlupy, vlasy, žíně, štětiny, vesměs jen zezvířat jmenovaných v pol. 35 až 44 a z domácích králíků (ex pol. 46), surové nebo vochlované, vyvařené. Zemědělské výrobky.
54 ex 85 Peří (též peří drané, pápěrky a brky) a pera ozdobná, obojí toliko z drůbeže patřící do pol.45, nebílené, nebarvené, nepotištěné nebo jinak (na př. chemickým čištěním) neupravené. Zemědělské výrobky.
55 ex 86 Měchýře a střeva, čerstvé, solené nebo sušené. Maso a masné výrobky.
56 ex 87 Rybí jikry (vajíčka) pro chovné účely, čerstvá. Zemědělské výrobky.
57 88 Máslo přírodní, čerstvé nebo solené, též přepouštěné. Mléčné výrobky.
58 89 Vepřové a husí sádlo. 
59 ex 90 Umělé tuky jedlé kromě všelikých jedlých tuků po denaturaci k technickému upotřebení.Poznámka. Jedlým tukem se podle tohoto seznamu rozumí tuk spůsobilý k lidskému požívání. Umělé jedlé tuky,
jedlé rostlinné tuky,
maso a masné výrobky.
60   ex 102
ex 103
ex 104
ex 105
Jedlé mastné oleje:  
1. rostlinné (na př. jedlý olej řepkový, sojový, olivový, sezamový, podzemnicový, slunečnicový);Jedlé rostlinné tuky.
2. zvířat jmenovaných v pol. 35 až 46 (na př.olej lardový, tekutý tuk koňský);Maso a masné výrobky.
3. jedlé směsi olejů uvedených v c. 1 a 2.Jedlé rostlinné tuky,
maso a masné výrobky.
Poznámky:
a) Jedlým olejem se podle tohoto seznamu rozumí olej způsobilý k lidskému požívání.
b) Jedlé oleje a směsi jedlých mastných olejů, denaturované k technickému upotřebení, nejsou jedlými oleji ve smyslu tohoto seznamu.
61 113 Chléb obyčejný, černý i bílý; lodní suchary.Poznámka. Sem patří i obyčejné pečivo (na př. rohlíky, housky, žemle, dalamánky, večky a pod.). Pekařské výrobky.
62 ex 114 Buchty, obyčejné koláče, loupáčky, mazance a vánočky; pečivo bez přísady cukru; mleté nebo rozstrouhané pečivo. Pekařské výrobky.
63 116 Těstoviny (t. j. makaróny, nudle a podobné nepečené výrobky z mouky). Těstoviny.
64 117 Maso.

Poznámky:
a) Sem patří též maso s vrostlými kostmi.
b) Rybí maso: viz pol. 47.
Maso a masné výrobky.
65 118 Masité droby.Poznámka. Sem patří na př. salámy, uzenky, jaternice, tlačenky a pod. Masné výrobky.
  119 Sýry a tvaroh.Poznámka. Sem patří též tvarůžky a brynza. Sýry a všechny jiné
mléčné výrobky.
  120 Sledi nasolení nebo uzení. Masné výrobky.
68 121 Ryby výslovně nejmenované, nasolené, uzené nebo sušené. Masné výrobky.
69 122 Ryby připravené (marinované nebo v oleji atd.) v sudech. Masné výrobky.
70 ex 128 Konservy rybí a masové. Masné výrobky.
71 ex 131Poživatiny těchto druhů (v krabicích, lahvích a podobných nádobách neprodyšně uzavřené):  
1. mouka a mlýnské výrobky z obilí a luštěnin (pol. 13), též v balení pro drobný prodej;Mlýnské výrobky.
2. zrnka hořčičného semena (pol. 24), též v obálkách nebo jiné úpravě pro drobný prodej; vejce drůbeží, též žloutek a bílek, tekutý (pol. 49); včelí med (pol. 50);Zemědělské výrobky.
3. maso a masné výrobky jmenované v pol. 58, 64, 65, 67 až 70;Maso a masné výrobky.
4. mléko, sýry a jiné mléčné výrobky (pol. 48 ia 66), též jogurt (obyčejný i ovocný) a mléko kondensované, peptonisované, sterilované, sušené;Sýry a všechny jiné
mléčné výrobky.
5. chléb lepkový, chléb aleuronátový, suchar aleuronátový; Pekařské výrobky.
6. těstoviny (pol. 63);Těstoviny.
7. cukr řepový (cukr ječný);Cukr.
8. konservující sůl.Sůl.
Poznámka k č. 4: Sem patří též připravené dětské mléko (i s cukrem, moukou a jinými přísadami), dětské výživné moučky a dětské krupičky. 
72 ex 132Poživatiny těchto druhů: 
1. mouka a mlýnské výrobky z obilí a luštěnin (pol. 13), jsou-li upraveny pro drobný prodej; Mlýnské výrobky.
2. masné výrobky z masa zvířat jmenovaných v pol. 35 až 46 a masné výrobky z masa ryb;Masné výrobky.
3. výrobky ze živočišného mléka (na př. mléko kondensované, peptonisované, sterilované, sušené a pod.);Mléčné výrobky.
4. chléb lepkový, chléb aleuronátový, suchar aleuronátový;Pekařské výrobky.
5. cukr řepový (cukr ječný);Cukr.
6. konservujívcí sůl.Sůl.
Poznámka k č. 3 a 4: Sem patří též připra%vené dětské mléko (i s cukrem, moukou a jinými přísadami), dětské výživné moučky a dětské krupičky. 
75 ex 133 Dříví palivové (čítajíc v to hoblovačky a piliny, nikoli však brikety z nich), také kůra, roští, otýpky (fašiny), vrbové proutí, chrastí (klestí). Zemědělské výrobky.
74 ex 134 Kulatina loupaná a neloupaná, avšak dále neopracovaná, neimpregnovaná (na př. pilařská kulatina, důlní dříví, brusné dříví, tyče, sloupy, obručové dříví neštípáné, výřezy na dýhy a loupáni atd.), krajiny. Zemědělské výrobky.
75 ex 135 Lignit a kamenné uhlí; koks vyjma koks plynárenský; brikety a bulety vyrobené a těchto hmot. Poznámka. Sem patří též všechny druhy hnědého a černého uhlí, antracit a jiné druhy nerostného uhlí, uhelné kaly, proplastek a polokoks (mostecký hnědouhelný koks). Výrobky průmyslu báňského.
76 ex 138
ex 139
Rohy, paznehty, hnáty, kopyta, zuby, vesměs surové (neštípané, nerozřezané atd.), jen ze zvířat jmenovaných v pol. 35 až 44. Zemědělské výrobky.
77 143 Kyz želesný (pyrit). Výrobky průmyslu báňského.
78 144 Rudy výslovně nejmenované, též upravené. Výrobky průmyslu báňského.
79 ex 150 Tuha přírodní, též mletá nebo plavená; voda přírodní vyjma led z ní. Výrobky průmyslu báňského,
voda.
80 ex 158
ex 159
Kůry, kořeny, listy, květy, plody, borky, duběnky a pod., jen stromů lesních a ovocných, vesměs surové (nerozřezané, nemleté atd.), k barvení nebo vyděláváni koží. i Zemědělské výrobky.
81 ex 169 Surový montanní vosk (montanní bitumen). Výrobky průmyslu báňského.
82 ex 175 Ropa a minerální oleje, nečištěné (nerafinované) destilací. Výrobky průmyslu báňského.
83 ex 202 Len a konopí, surové, močené (rosené), třené, vochlované, též koudel a odpadky lnu a konopí. Zemědělské výrobky.
84 ex 220 Vlna surová, praná, a její odpadky vyjma vlnu strojenou. Zemědělské výrobky.
85 240 Hedvábné zámotky (kokony); odpadky hedvábné, nespředené. Zemědělské výrobky.
86 399 Cement. Cement.
87 ex 592 Kuchyňská sůl čistá (kamenná, vařená a mořská sůl), dobytčí sůl. Sůl.
88 ex 621 Zemní plyn, generátorový plyn (též vodní plyn), koksárenský plyn, kichtový (kolešníkový) plyn, svítiplyn. Výrobky průmyslu báňského,
plyn.
89 ex 652 Mrva chlévská; krev zvířat jmenovaných v pol. 35 až 47, tekutá nebo sušená; kosti z těchto zvířat. Zemědělské výrobky.
Maso a masné výrobky.
90 ex 653 Otruby (vyjma otruby mandlové); plevy; vyIoužené řepné řízky (mokré, sušené i kysané). Mlýnské výrobky,
vedlejší výrobky
při výrobě cukru.
91
Elektřina.
Pára.
Elektřina, pára.

Příloha č. 2 ke čl. 4, odst. 2, č. 1. a 2. vl. nař. č. 135/1947 Sb.

Seznam předmětů
vyňatých pouze u podniků výrobních z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky

(seznam č. 2).
Běžná
položka
seznamu
číslo
(třída)
celního
sazebníku
Druh předmětů Označení podle § 2,
odst. 1, č. 2 zákona
1 ex 133 Dříví tankové. Tankové dříví.
2 ex 134 Dříví stavební a užitkové z evropských dřevin, tvrdé i měkké, přitesané, řezané pilou nebo jinak ořezávané, též železniční pražce (pražce příčné, výhybkové, mostnice, různé pražce) a lyžiny, vše též impregnované. Jehličnaté a listnaté ře- zivo, pražce, měrné dříví a lyžiny.
3 ex 348 Dřevěná vlna, surová. Dřevitá vlna.
4 ex 356 Bedny (celé i rozložené). Bedny.
5 ex370
ex 374
ex 388
Láhve na mléko, limonádu, sodovku, pivo a minerální vody. Láhve na mléko, limonádu, sodovku, pivo a minerální vody.
6 ex
XXXVIII 
Železo a železné zboží (surové železo, železné polotovary, železné zboží a železné nástroje a náčiní) vyjma železo a ocel, staré přelámané nebo v odpadcích k tavení a sváření, vyjma kovovou bižuterii a vyjma ozdobné zboží kovové.Poznámky:
1. Kovovou bižuterií se podle tohoto seznamu rozumí drobné výzdobné předměty ze železa, též spojené s obecnými kovy a jinými hmotami, jakož i drobné výzdobné předměty z obecných kovů, z ušlechtilých kovů, alpaky a double, spojené se železem, případně s obecnými kovy, a s jinými hmotami, zejména kovové zboží, známé v obchodě pod označením „jablonecké zboží".2. Ozdobným zbožím kovovým, pokud nespadá již pod pojem kovové bižuterie, se v této položce seznamu rozumí:
a) práce uměleckého zámečnictví s vykovanými, lisovanými nebo vytepanými ornamenty, též spojené s obecnými kovy (čís. 474 cel. saz.),
b) šperky (ex čís. 480 cel. saz.),
c) umělecká litina a jiná nekujná litina jemná, též se spojkami z kujného železa nebo spojená se dřevem (čís. 482 cel. saz.),
d) výzdobné železné zboží zlacené nebo stříbřené nebo spojené s velmi jemnými hmotami (ex čís. 486 cel. saz.),
e) zboží třídy XXXVIII cel. saz., vystrojené drahými kovy (čís. 487 cel. saz.),
f) výzdobné železné zboží velmi jemně opracované.3. Za velmi jemné hmoty se v tomto seznamu pokládají: slonovina, želvovina, perleť, jantar, gagat (pravé či napodobené); hedvábné zboží, krajky, výšivky na textilním zboží, umělé květiny a listoví čísel 261 a 262 cel saz.; upravená péra ozdobná, práce vlásenkářské a jiné výrobky z vlasů; polodrahokamy, pravým zlatem zlacené a pravým stříbrem stříbřené obecné kovy (též železo neb ocel), pravým zlatem zlacené nebo pravým stříbrem stříbřené leonské dráty nebo předivo a předměty z nich a předměty z nepravých leonských drátů a přediva.4. Za výzdobné železné zboží velmi jemně opracované se v této položce seznamu pokládá vyzdobné železné zboží, které je leštěno, ryto, niklováno, plátováno mědí, slitinami mědi nebo hliníkem.5. Na zboží uvedená v poznámkách 1 až 4 se vztahuje povinnost odváděti cenové vyrovnávací částky, a to jak u podniků výrobních, tak i u podniků obchodních.
Výrobky průmyslu hutního, výrobky průmyslu a řemesel kovozpracují cích kromě kovové bižu terie, ozdobného zboží ko vového, zboží z ušlechtilých kovů, alpaky a double.
ex
XXXIX 
Olovo, cín, zinek, měď, nikl, hliník a jiné obecné kovy a jejich slitiny a zboží z obecných kovů a jejich slitin (surové kovy a polotovary, kovová zboží), vyjma obecné kovy, staré přelámané nebo v odpadcích, vyjma kovovou bižuterii, vyjma ozdobné zboží kovové a vyjma zboží z alpaky a double.Poznámky:
1. Ozdobným zbožím kovovým, pokud nespadá již pod pojem kovové bižuterie, se v této položce seznamu rozumí:
a) kovové perly, též zlacené nebo stříbřené (ex čís. 509 cel. saz.),
b) šperky (ex čís. 510 a 520 cel. saz.),
c) sochy, sošky, figury, figurky, lustry, vázy, poháry a veškeré kovové zboží zcela nebo částečně malované nebo vyzdobené vykovanými, lisovanými, vytepanými, vyrytými nebo jinak vytvořenými ornamenty, jakož i veškeré kovové zboží niklované, plátované mědí, slitinami mědi nebo hliníkem (ex čís. 514 až 521 cel. saz.),
d) zboží z obecných kovů nebo kovových slitin, úplné nebo částečně zlacené nebo stříbřené, zlatem nebo stříbrem platované nebo spojené s velmi jemnými hmotami (čís. 322 cel. saz.),
e) dracouny, cetky (též lístkové) a předivo z obecných kovů nebo kovových slitin (čís. 523 cel. saz.),
f) leonské zboží (lemovky, pvýmky atd.) z obecných kovů nebo kovových slitin (čís. ; 524 cel. saz,).
g) sboží třídy XXXIX cel. saz. [pokud ne- patří pod písm. h) této poznámky], vystrojené drahými kovy.2. Zbožím z alpaky se podle tohoto seznamu rozumí veškeré zboží vyrobené z alpaky, t. j. ze slitiny niklu s mědí, po případě ze slitiny niklu s mědí a zinkem.3. Zbožím double se podle tohoto seznamu rozumí veškeré zboží vyrobené ze směsi kovů obecných a drahých v poměru takovém, že drahý kov činí méně než jednu čtvrtinu celkové váhy slitiny.4. Na kovovou bižuterii a na zboží uvedené v poznámkách č. 1 až 3 se vztahuje povin- nost odváděti cenové vyrovnávací částky, a to jak u podniků výrobních tak i u podniků obchodních.
Výrobky průmyslu hutního,
výrobky průmyslu a řemesel
kovozpracujících kromě kovové
bižuterie, ozdobného zboží
kovového, zboží z ušlechtilých
kovů, alpaky a double. 
8 ex XL Stroje, přístroje a jich součásti ze železa neb obecných kovů, mimo ty, které patří do třídy XLI nebo XLII cel. saz.Poznámky:
1. Při zařaďování strojů, přístrojů a jich součásti ze železa nebo obecných kovů mezi předměty této položky seznamu se nepřihlíží ke spojení s jinými hmotami.2. Sem nepatří stroje, přístroje a jejich součásti dřevěné, t. j. vyrobené zcela nebo z převážné části (75% a více) ze dřeva.
Výrobky průmyslu hutního,
výrobky průmyslu a řemesel
kovozpracujících kromě kovové
bižuterie, ozdobného zboží
kovového, zboží z ušlechtilých
kovů, alpaky a double.
9 ex XLI  Elektrické stroje, přístroje a elektrotechnické potřeby vyjma předměty zcela nebo částečně zlacené, stříbřené nebo vystrojené drahými kovy, vyjma předměty spojené s velmi jemnými hmotami, vyjma předměty ornamentované nebo jinak vyzdobené a vyjma předměty zcela nebo z části z ušlechtilých kovů.Poznámka. U elektrických přístrojů patřících do této položky seznamu se nehledí na ne- patrné spojení s drahými kovy, které nejsou výzdobou, nýbrž slouží jen k dosažení účelu dotyčných elektrických zařízení, jako jsou na př. platinové drátky u žárovek, stříbrné drátky u pojistek a pod., pak nepatrná zlacení nebo stříbření na ciferníkách, stupnicích, ručičkách a pod. Výrobky průmyslu hutního,
výrobky průmyslu a řemesel
kovozpracujících kromě kovové
bižuterie, ozdobného zboží
kovového, zboží z ušlechtilých
kovů, alpaky a double. 
10 ex XLII Vozidla silniční vyjma vozy a sáně zařízené na 1 potah zvířaty (ex čís. 547 až 549 cel. saz.);
vozidla pro železnice a pouliční dráhy, jakož i lodi vyjma lodi dřevěné (též železem nebo mědí pobité — čís. 558 cel. saz.).

Poznámka. Nářadí plavební (na př. plachty a ráhna, kotvy a řetězy k nim, lodní lana a pomocné čluny) patří k lodím, uvedeným v této položce seznamu, nepřesahuje-li jich množství obvyklou potřebu. Ostatní kusy inventární, jakož i parní stroje parníků se posuzují zvlášť podle jejich povahy. Čluny sportovní, přívoznické a pod. se neposuzují jako lodi, nýbrž jako jiné zboží podle povahy hmoty.
Výrobky průmyslu hutního,
výrobky průmyslu a řemesel
kovozpracujících kromě kovové
bižuterie, ozdobného zboží
kovového, zboží z ušlechtilých
kovů, alpaky a double.
11 ex 560
562
563
564
Zlato, stříbro, platina a jiné drahé kovy výslovně nejmenované, surové; desky, plechy, pruty a dráty z drahých kovů; pravé lístkové zlato a stříbro; dráty z ryzího stříbra, též s jádrem z obecných kovů, zlacené nebo zlatem platované, průměru 2 mm nebo slabší.Poznámky:
1. Na zboží čís. 561 a 565 až 570 cel. saz. se vztahuje povinnost odváděti cenové vyrovnávací částky, a to jak u podniků výrobních tak i u podniků obchodních.

2. Drahými nebo ušlechtilými kovy se podle tohoto seznamu rozumějí zlato, stříbro a kovy skupiny platiny (platina, iridium, osmium, palladium, rhodium a ruthenium) jakož i slitiny těchto kovů s jinými kovy v poměru takovém, že váha drahého i (ušlechtilého) kovu činí jednu čtvrtinu nebo více celkové váhy slitiny.
Výrobky průmyslu hutního.
12 ex XLIV Přístroje a nástroje (instrumenty) a hodiny vyjma piana, pianina, harmonia a podobné nástroje klávesové (čís. 579 cel saz.), vyjma hodinky se zlatými, zlacenými, stříbrnými nebo stříbřenými pouzdry (ex čís. 585 cel. saz.), vyjma pouzdra k hodinkám zlatá, zlacená, stříbrná nebo stříbřená (ex čís. 586 cel. saz.), vyjma hodinkové součástky stříbřené nebo zlacené (ex čís. 588 cel. saz.), vyjma jiné předměly zlacené, stříbřené nebo spojené s velmi jemnými hmotami, vyjma předměty z ušlechtilých kovů, alpaky a double, a vyjma předměty, které nejsou výhradně nebo převážně zhotoveny ze železa nebo z obecných kovů.Poznámka. V pochybnostech o tom, jsou-li přístroje nebo nástroje nebo hodiny nebo jejich součásti, zvlášť dodávané, výhradně nebo převážně zhotoveny ze železa a obecných kovů, rozhoduje poměr hodnoty části předmětu zhotovené ze železa a obecných kovů k hodnotě části předmětu zhotovené z jiných hmot. Výrobky průmyslu hutního,
výrobky průmyslu a řemesel
kovozpracujících kromě kovové
bižuterie, ozdobného zboží
kovového, zboží z ušlechtiých
kovů, alpaky a double.
13 ex 643
ex 644
Kovové dutinky nábojnicové, roznětkové, rozbuškové, prázdné, neplněné a kovové nábojnice, roznětky a rozbušky se zápalnou složí, též hotové (nabité) nábojnice, roznětky a rozbušky. Výrobky průmyslu hutního,
výrobky průmyslu a řemesel
kovozpracujících kromě kovové
bižuterie, ozdobného zboží
kovového, zboží z ušlechtilých
kovů, alpaky a double.

Příloha č. 3 ke čl. 4, odst. 3, č. 1 a 2. vl. nař. č. 135/1947 Sb.

Seznam předmetů
vyňatých pouze u podniků obchodních z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky

(seznam č. 3).
Běžná
položka
seznamu
číslo (třída)
celního
sazebníku
Druh předmětů Označení podle § 2,
odst. 1, č. 3 zákona
1 I Zboží osadnické.Poznámka.
Sem patří: kakaové boby a slupky (surové i pražené), káva (surová i pražená), čaj.
Potraviny, poživatiny
a pochutiny nejmenované
v seznamu č. 1.
2 II Koření.Poznámka.
Sem patří: pepř (černý, bílý a červený [španělský, též paprika], dlouhý pepř, pepřový prach); nové koření, zázvor; skořice; badián (čínský anýz), hřebíček (též hřebíčkové matky); macis (muškátový květ); muškátové ořechy nevyloupané; muškátové ořechy vyloupané; kardamony, šafrán, vanilka.
Potraviny, poživatiny
a pochutiny nejmenované
v seznamu č. 1.
3 III Jižní ovoce.Poznámka.
Sem patří: fíky; vinné bobule a hrozny, sušené; korintky; citrony, limony, cedráty; pomeranče (též mandarinky); citrony, limony, cedráty a pomeranče ve slané vodě naložené; nezralé drobné pomeranče; kůra pomerančová, cedrátová a citrónová, též mletá nebo ve slané vodě naložená; datle, pistacie, banány (pisang); ananas; mandle; piniová (limbová) jádra, nevyloupaná; svatojánský chléb, nazaroly, jedlé kaštany; kokosové a podobné jedlé ořechy cizokrajné; olivy čerstvé, sušené nebo solené; piniová (limbová) jádra, vyloupaná; granátová jablka.
Potraviny, poživatiny
a pochutiny nejmenované
v seznamu č. 1.
4 ex IV Cukr vyjma cukr řepový a vyjma cukr mléčný.Poznámka. Sem patří cukr třtinový, cukr škrobový (hroznový), cukr ovocný a pod. Potraviny, poživatiny
a pochutiny nejmenované
v seznamu č. 1.
5 34 Rýže neloupaná a loupaná, i rýže zlomková. Potraviny, poživatiny
a pochutiny nejmenované
v seznamu č. 1.
6 ex 35 Vinný rmut. Potraviny, poživatiny
a pochutiny nejmenované
v seznamu č. 1.
7 38 Švestky sušené. Potraviny, poživatiny
a pochutiny nejmenované
v seznamu č. 1.
8 39 Ovoce výslovně nejmenované, upravené (sušené, stlačené, rozkrájené, na prach rozmělněné nebo jinak rozdrobené; naložené ve slané vodě nebo v octě, v sudech; švestková povidla bez přísady cukru). Potraviny, poživatiny
a pochutiny nejmenované
v seznamu č. 1.
9 44 Všechny druhy zeleniny (mimo lanýže) a jiné rostliny pro kuchyňskou potřebu, upravené (sušené, stlačené, krájené, na prach rozmělněné nebo jinak rozdrobené).Poznámka. Zelenina v plechovkách, v lahvích a podobných nádobách neprodyšně uzavřená nebo jinak, než udáno, upravená patří do pol. 16 tohoto seznamu. Potraviny, poživatiny
a pochutiny nejmenované
v seznamu č. 1.
10 57 Kořen čekankový, sušený (nepražený), též. krájený. Potraviny, poživatiny
a pochutiny nejmenované
v seznamu č. 1.
11 ex 80 Med umělý. Potraviny, poživatiny
a pochutiny nejmenované
v seznamu č. 1.
12 107 Pivo. Potraviny, poživatiny
a pochutiny nejmenované
v seznamu č. 1.
13 ex 109 Šťávy z plodů, ovoce a bobulí, nezahuštěné. Potraviny, poživatiny
a pochutiny nejmenované
v seznamu č. 1.
14 111 Ocet stolní. Potraviny, poživatiny
a pochutiny nejmenované
v seznamu č. 1.
15 112 Minerální vody přírodní neb umělé.Poznámka. Sem patří též sodovky a limonády.
Poznámka k pol. 12 až 15: Na lihové tekutiny pálené (čís. 108 cel. saz.), víno, ovocné víno, vinný a ovocný mošt, medovinu (ex čís.109 cel. saz.) a na víno šumivé (čís. 110 cel.saz.) se vztahuje povinnost odváděti cenové vyrovnávací částky, a to i u podniků obchodních (§ 3 vládního nařízení ze dne 1. července 1947, č. 134 Sb., jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují).
Potraviny, poživatiny
a pochutiny nejmenované
v seznamu č. 1.
16 ex XIV Potraviny, pokud již nejsou vyjmenovány v položkách 61 až 72 seznamu č. 1.Poznámka. Sem patří zejména pečivo s přísadou cukru, ságo a ságové náhražky, tapioka, arowroot, kávové náhražky (též pražená čekanka), kakaové máslo, kakaový prášek, kakaová hmota, čokoláda, čokoládové náhražky a výrobky, konservy zeleninové (mimo zeleninu sušenou, uvedenou v položce 9 tohoto seznamu), konservy ovocné, zahuštěný mošt, zahuštěné šťávy z plodů, ovoce a bobulí, tamarindy, dále všechny poživatiny v krabicích, lahvích a podobných nádobách neprodyšně uzavřené a poživatiny výslovně nejmenované (ex saz. čís. 132), pokud nejsou uvedeny v pol. 71a 72 seznamu č. 1. Potraviny, poživatiny
a pochutiny nejmenované
v seznamu č. 1.
17 ex 428 Železo a ocel, staré přelámané nebo v odpadcích k tavení a sváření. Staré železo.
18 ex 488 Obecné kovy, staré přelámané nebo v odpadcích. Staré kovy.
19 ex 560 Zlato, stříbro, platina a jiné drahé kovy výslovně nejmenované, staré přelámané a v odpadcích. Staré kovy.
20 ex 630 Sacharin a jiná umělá sladidla. Umělá sladidla.
21 645
646
Výbušniny (střeliviny, třaskaviny, trhaviny). Výbušniny.
22 Losy státních loterií a provise prodejen z jich rozprodeje. Losy státních loterií a provise
prodejen z jich rozprodeje.