Zákon č. 165/1947 Zb.Zákon kterým se prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména.

Čiastka 80/1947
Platnosť od 07.10.1947
Účinnosť od 07.10.1947

OBSAH

165.

Zákon

ze dne 12. září 1947,

kterým se prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Ustanovení o úlevách podle zákona ze dne 11. prosince 1945, č. 165 Sb., o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména, platí také pro žádosti podané v době od 1. ledna 1947 do 31. prosince 1949 a pro povolení vydaná na tyto žádosti.

(2) Dávka za úřední úkony ve věcech správních se nevybere za povolení vydaná po 31. prosinci 1946 na žádosti podané do uvedeného dne.

(3) Vyšší kolkové poplatky a dávka za úřední úkon zaplacené v době od 1. ledna 1947 do dne, kterého tento zákon nabývá účinnosti, nebudou vráceny.


§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři financí a vnitra.


Dr. Beneš v. r.

Dr. Zenkl v. r., za předsedu vlády.

Dr. Dolanský v. r.

Nosek v. r.