Nariadenie vlády č. 99/1947 Zb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.

Čiastka 47/1947
Platnosť od 21.06.1947
Účinnosť od 01.07.1947

OBSAH

99.

Vládní nařízení

ze dne 17. června 1947

o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.

Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 117 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:


§ 1.

Celní sazebník se mění a upravuje takto:

1. Za saz. pol. 62b)2. se vkládá tato poznámka:

„Poznámka. Dřevěná moučka od 1. července 1947 do 31. prosince

1948 .................................................. beze cla.“

2. Položka a)1. v poznámce ke třídě XXI se upravuje takto:

1. přes 30 do 45% obj. ..................... všeobecná celní

sazba 1 Kčs za

100 kg vlastní

váhy do

31. prosince 1947.“

3. Za saz. pol. 205a) se vkládá tato poznámka:

„Poznámka. Příze konopná, jednoduchá, surová, dovážená továrnami k výrobě hadic, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1947 do 31.

prosince 1948 ......................................... beze cla.“

4. Za saz. pol. 284b)2. se vkládá tato 3. poznámka:

3. Natronová papírovina, dovážená papírnami k výrobě natronového papíru, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1947 do 31. prosince

1948 .................................................. beze cla.“

5. Za saz. pol. 287b) se vkládá tato poznámka:

„Poznámka. Natronový papír, dovážený továrnami k výrobě papírové příze, papírových pytlů a kabelů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1947

do 31. prosince 1948 ............................ beze cla.“

6. Za saz. čís. 484 se vkládá tato poznámka:

„Poznámka k saz. čís. 483 a 484. Ložiska kuličková a válečková (mimo ložiska pro jízdní kola) od 1. července 1947 do

31. prosince 1948 ..................................... beze cla.“

7. Za saz. pol. 496d)3. se vkládá tato poznámka:

„Poznámka. Wolframový, molybdenový, niklový a mědí povlečený drát, dovážený továrnami na výrobu elektrických lamp, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením,

od 1. července 1947 do 31. prosince 1948 ........ beze cla.“

8. Za saz. čís. 621 se vkládá tato poznámka:

„Poznámka. Argon, krypton a neon, dovážené továrnami na výrobu elektrických lamp, freon a methylchlorid, dovážené továrnami na výrobu chladicích zařízení, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1947

do 30. června 1948 ............................. beze cla.“

9. Za saz. čís. 644 se vkládá tato poznámka:

„Poznámka. Elektrické rozněcovače od 1. července 1947 do 30.

června 1948 .......................................... beze cla.“


§ 2.

Na dobu od 1. července 1947 do 31. prosince 1947 se zrušují cla na dovoz zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek):

1. Kakaové boby a slupky.

9. Fíky.

10. Vinné bobule a hrozny, sušené; korintky.

11. Citrony, limony, cedráty.

12. Pomeranče (též mandarinky).

13. Citrony, limony, cedráty a pomeranče, ve slané vodě naložené;

nezralé drobné pomeranče; kůra pomerančová, cedrátová a citronová, též mletá nebo ve slané vodě naložená.

14. Datle, pistacie, banány (pisang).

21. Melasa.

23-34. Obilí; slad; luštěniny; mouka a mlýnské výrobky; rýže.

35-39. Ovoce.

40b) řepa cukrová, řepa krmná (burák).

41. Cibule a česnek.

43a) 3 jemná zelenina stolní, ostatní.

43b) obyčejná zelenina.

45-52. Semena.

58. Štětka soukenická.

63-72. Dobytek jatečný a tažný.

73-76. Jiná zvířata.

78-82, 86. Výrobky živočišné.

88-101. Tuky.

102-106. Mastné oleje.

113-118, 120-123, 125-128, 130-132. Potraviny.

133-134. Dříví.

141b) umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmenované, dále neopracované.

145b). Sádra pálená.

146b). Bílá křída, těživec, mleté, plavené.

147b). Smirek zrněný, mletý, plavený.

148b), c) i pozn. Barevné hlinky.

149. Jiné zeminy a kameny, uměle barvené.

150a) vápno pálené, též hašené.

156. Dřeva barvířská:

b) na drobno rozdělaná (t. j. nařezaná, rozstrouhaná, mletá)

c) na drobno rozdělaná, kvašená.

157b). Dřevo kvebrachové a jiná dřeva tříslivá, na drobno rozdělaná (t. j. nařezaná, rozstrouhaná, mletá).

162. Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výtažek ze dřeva kaštanového; výtažek ze dřeva kvebrachového; výtažky tříslové výslovně nejmenované.

163. Výtažky barvířské výslovně nejmenované.

182. Přást surový, bílený, barvený, potištěný.

183-187. Bavlněná příze.

204a), b), c). Příze lněná (ze lněného vlákna nebo ze lněné koudele); příze ramiová (z čínské kopřivy).

Poznámka k saz. čís. 204, 205 a 206. Příze na vázání snopů, v klubku nebo na vijáku.

222, 224-226. Vlněná příze.

242-244. Hedvábí.

245. Příze z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, spojeného s jinými předivy, též skaná.

305. Kaučukové roztoky.

306. Kaučukové těsto.

307. Kaučuková vlákna neopředená (také plochá, nejvýše 3 mm široká).

308. Desky nevulkanisované, krájené, rozestřené, rozválené (patentní desky).

312. Zboží z měkkého kaučuku, výslovně nejmenované, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami.

313. Tvrdá guma (tvrdosti rohu nebo kůže) v deskách, tyčích a trubkách, též leštěná, avšak dále neopracovaná.

320. Technické potřeby.

328-337 i poznámka 1. za saz. čís. 337. Kůže.

350. Vlysy, obruby, příčky a výplně, hoblované, jakož i parkety (desky klížené nebo jinak spojené); vše nedyhované a nevykládané.

381. Optické sklo surové, v čočky nevybroušené, v kusech, tabulích nebo jako čočky, lité, lisované nebo řezané, též přibroušené, bílé nebo barevné.

428a), 429-435. Železo a železné polotovary.

467. Mykací povlaky všeho druhu; tkalcovské paprsky a zuby na tkalcovské paprsky, též ve svazcích nebo v kotoučích; drátěné tkalcovské nitěnky; drátěná nebo plechová ouška k nitěnkám (maillons).

470. Pružinová ocel (ocel zploštěná na pásy ve svazcích nebo v kotoučích, na pružno kalená), též leštěná.

488: a) olovo, též slitiny olova s antimonem, arsenem, cínem nebo zinkem

c) zinek, též slitiny zinku s olovem nebo cínem.

489. Řezané desky (planches), t. j. desky řezané z balvanů surových kovů nebo kovových slitin, k přímému zpracování válcováním nebo tažením.

546. Elektrické uhlíky.

596b) arsen; kovy alkalické a kovy žíravých zemin.

597: b) žíravý louh draselný a žíravý louh sodný (vodný roztok žíravého drasla a žíravého natronu)

Pozn. k e). Kysličník hlinitý, dovážený k výrobě umělého korundu, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením

h) kysličník ciničitý, umělý (cínový popel)

q) peroxyd vodíku.

599: a) 1. ledek sodný (přírodní [čilský] i umělý), nečištěný

b) síran sodný

c) 1. síran draselný; kyselý síran draselný; draslo (potaš), obsahuje-li nejvýše 85% uhličitanu draselného

c) 2. kyselý síran sodný

d) soda (uhličitan sodný), surová nebo krystalovaná

e) draslo (potaš), obsahuje-li více než 85% uhličitanu draselného; vodní sklo, pevné

f) 1. soda kalcinovaná (žíhaná)

g) 2. síran amonný

k) 2. dusitan sodný; šťovan draselný (sůl šťavelová); vinný kámen čištěný; uhličitan amonný

m) 1. chroman draselný i sodný (žlutý) a dvojchroman draselný i sodný (červený)

m) 2. octan amonný; octan draselný a octan sodný (čistý i nečistý [z dřevného octa])

o) 2. sirník draselný; sirník amonný; chlorečnan draselný a sodný; fosforečnan sodný; dusičnan amonný.

600: c) 1. umělý uhličitan barnatý

c) 2. chlorid vápenatý, nečistý; annalin (umělý síran vápenatý); sirník barnatý, surový

d) spodium (kostní uhlí)

g) i pozn. běloba na lesk, běloba barytová (umělý síran barnatý); síran hořečnatý (hořká sůl)

m) dusíkaté vápno

n) ledek vápenatý.

601: c) octan hlinitý a octan hlinitý nečistý (z dřevného octa)

d) 1. sirník železnatý, umělý; chlorid železitý, pevný

d) 2. síran nikelnatý a nikelnato-amonný.

602: e) 1. octan olovnatý; olověný cukr; olověný ocet

e) 2. cínová sůl (chlorid cínatý) a jiné cínové přípravky

e) 3. síran olovnatý, též ssedlina olověná

f) dusičnan měďnatý; dusičnan olovnatý; chlorid zinečnatý; sirník zinečnatý, bílý; lithopon, Griffitova běl.

604: a) glycerin surový

b) glycerin čištěný, t. j. vodojasný nebo zbarvený, bez popelu

e) kresol (matečný louh po krystalované čisté kyselině karbolové)

f) 1. formaldehyd.

610. Želatina (čištěná, sušená klihovatina původu živočišného i rostlinného), též na prach utlučená a zboží z ní.

611. Klih všeho druhu, též vyzina (vyzí klí).

612 a) albumin a albuminoidy.

613. Škrob (také škrobová moučka).

614. Lepek; škrobová lepidla (též dextrin a dextrinová lepidla) a jiné náhražky klovatiny, výslovně nejmenované; maz, šlichta a podobná lepidla a apretury, obsahující škrob.

617. Fosfáty kyselinami rozložené (superfosfáty).

619: a) sehnaná kyselina octová

b) 1. a b) 3. i pozn. 1. až 3.: alkoholy propylnaté a butylnaté; ostatní.

620 b) i pozn. jiné ethery jednoduché, jakož i všechny složené, též ether enantový.

622 d) i pozn. 1. až 3. Pomocné látky a výrobky chemické, výslovně nejmenované, ostatní.

625 a) sirné černi; barvy antrachinonové, mimo kypové; barvy azové.

626. Barvy výslovně nejmenované.

652 a) moučka kostní.

653 a) tuhé zbytky po výrobě mastných olejů, též mleté.

657 a) odřezky (odstřižky) papírové, makulatura (popsaná i potištěná).


§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1947; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Lichner v. r.