Nariadenie vlády č. 160/1947 Zb.Vládní nařízení o některých opatřeních, jimiž se zajišťuje splnění úkolů dvouletého hospodářského plánu v zemědělství.

Čiastka 77/1947
Platnosť od 27.09.1947
Účinnosť od 27.09.1947

160.

Vládní nařízení

ze dne 2. září 1947

o některých opatřeních, jimiž se zajišťuje splnění úkolů dvouletého hospodářského plánu v zemědělství.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12, odst. 1 a § 16, odst. 1 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:


Přesun hospodářských zvířat.

§ 1.

(1) Chovatelé hospodářských zvířat jsou povinni oznámiti místnímu národnímu výboru ve lhůtách, které stanoví ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem výživy, na Slovensku zásadně prostřednictvím pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy, počet koní, hovězího dobytka a prasat, které pro nedostatek krmiva hodlají nabídnout k prodeji nebo k přemístění. Místní národní výbory oznámí celkový počet zvířat nabízených k prodeji a k přemístění podle druhu a váhy okresnímu národnímu výboru. Okresní národní výbor organisuje za součinnosti okresního sdružení příslušného Jednotného svazu zemědělců podle došlých hlášení přesuny zvířat ve svém obvodu.

(2) Místní národní výbory provedou za součinnosti místního sdružení příslušného Jednotného svazu zemědělců roztřídění hovězího dobytka na užitkový a jatečný. Přitom jest dbáti toho, aby nebyly přesunovány podle možnosti zejména výkonné krávy, březí jalovice a jalovičky schopné chovu.

(3) Počet, druh a váhu zvířat, která nebude možno umístiti v obvodu jednotlivých okresů, ohlásí okresní národní výbory ministerstvu zemědělství, které organisuje přesuny a umístění ohlášených užitkových zvířat mezi jednotlivými okresy; pokud jde o jatečný dobytek, činí tak ministerstvo výživy v dohodě s ministerstvem zemědělství. Na Slovensku vykonávají ministerstva zemědělství a výživy působnost podle předcházející věty zásadně prostřednictvím příslušných pověřenectev, která se přitom řídí jejich směrnicemi.

§ 2.

Přesuny hospodářských zvířat uvnitř okresu i mezi okresy provádějí podle směrnic, které vydá ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem výživy, na svůj účet hospodářská družstva skladištní a jejich ústředí za spolupráce příslušných složek Jednotného svazu zemědělců a za součinnosti organisací chovatelů hospodářských zvířat.

§ 3.

Ztráty na přesunutých zvířatech, vzniklé uhynutím nebo v důsledku onemocnění nebo úrazu, které nebudou kryty pojištěním, se hradí ze státní pokladny, pokud k jejich úhradě není povinen prodávající, kupující nebo přepravce. O přiznání náhrady rozhoduje na odůvodněnou žádost poškozeného ministerstvo zemědělství, na Slovensku prostřednictvím pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy.

Zjištění zásob krmiv a steliva.

§ 4.

(1) Chovatelé hospodářských zvířat jsou povinni opatřiti si náhradní stelivo [§ 5, písm. a)] především z vlastních zdrojů a použíti k tomu účelu i odpadů, jako je bramborová nať a pod. Tyto odpady nesmějí býti v místech, kde je nedostatek krmiv a steliva, zničeny spálením, zkompostováním nebo podobně.

(2) Místní národní výbory učiní vhodná opatření, aby podle místních poměrů bylo slámy použito jako steliva v míře co nejmenší a aby se používalo k podestýlání náhradních steliv [§ 5, písm. a)] za tím účelem, aby slámy mohlo býti použito jako objemného krmiva.

§ 5.

Okresní národní výbory neprodleně zjistí a nejpozději do 10. října 1947 ohlásí ministerstvu zemědělství a ministerstvu výživy, na Slovensku zásadně prostřednictvím pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy a pověřenectva výživy, podle jednotlivých obcí:

a) hotové zásoby objemných statkových krmiv a steliva včetně steliv náhradních (piliny, rákosí, rašelina, listí a j.) z roku 1947 i z dřívější doby,

b) přebytky, po případě nedostatek steliva a krmiv, se zřetelem na potřebu podle stavu hospodářských zvířat v obci.

§ 6.

Ministerstvo výživy učiní v dohodě s ministerstvem zemědělství opatření, aby přebytky objemných statkových krmiv a steliva byly vykoupeny a přiděleny do obcí, po případě do okresů, kde je jich třeba. Na Slovensku učiní ministerstva výživy a zemědělství toto opatření zásadně prostřednictvím příslušných pověřenectev, která se řídí jejich směrnicemi.

Těžba lesního steliva a krmiva.

§ 7.

(1) Pokud to není na újmu řádné obnově lesa, jsou vlastníci, po případě pachtýři nebo jiní uživatelé lesů povinni vytěžiti lesní krmivo a stelivo, shromážditi je v lese a hlásiti vytěžené množství po odečtení vlastní potřeby okresnímu národnímu výboru. Okresní národní výbor organisuje podle došlých hlášení přemístění lesního krmiva a steliva do míst svého obvodu, kde je jich nedostatek.

(2) Okresní národní výbory oznámí ministerstvu zemědělství, na Slovensku zásadně prostřednictvím pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy, množství přebytečného lesního krmiva a steliva. Ministerstvo zemědělství, na Slovensku zásadně prostřednictvím pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy podle směrnic ministerstva zemědělství, organisuje jeho přemístění mezi jednotlivými okresy.

(3) Pokud jde o státní lesy, které jsou spravovány ministerstvem národní obrany, učiní zvláštní opatření pro těžbu lesního krmiva a steliva ministr národní obrany.

§ 8.

Nemůže-li vlastník, po případě pachtýř nebo jiný uživatel lesa provésti sklizeň lesního krmiva a těžbu lesního steliva sám vlastními prostředky, je povinen dovoliti za úplatu sklizeň trávy a těžbu lesního steliva zemědělcům, kteří i při použití zdrojů náhradního steliva (§ 4, odst. 1) mají nedostatek krmiva a steliva.

§ 9.

Ministerstvo zemědělství, na Slovensku po vyjádření pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy, určí s ohledem na ochranu podstaty lesa vyhláškou v Úředním listě republiky Československé způsob a podrobné podmínky těžby lesní trávy a lesního steliva.

§ 10.

Hospodaření výrobky, které mohou sloužiti jako krmiva.

Výroba lihu z melasy, řepy, brambor a obilí a výroba škrobu z brambor a obilovin se omezí na nejmenší míru. K výrobě lihu se použije jen bramborů zmrzlých, zkažených a podobně, které se nehodí ke spotřebě.


Ustanovení trestní a závěrečná.

§ 11.

Přestupky tohoto nařízení se trestají podle ustanovení § 4 zákona ze dne 13. února 1947, č. 27 Sb., o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu.

§ 12.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí do 15. července 1948; provedou je ministři zemědělství a výživy v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r., též za ministra Masaryka

Lichner v. r.