Zákon č. 168/1947 Zb.Zákon o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění v Brně.

Čiastka 82/1947
Platnosť od 13.10.1947
Účinnosť od 13.10.1947

168.

Zákon

ze dne 12. září 1947

o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění v Brně.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Počátkem studijního roku 1947/48 zřizuje se v Brně vysoká škola Janáčkova akademie musických umění.

(2) Tato vysoká škola má odbory hudební a dramatický.

(3) Dobu otevření dramatického odboru stanoví ministr školství a osvěty.

§ 2.

Organisační statut vydá ministr školství a osvěty.


§ 3.

V zákoně ze dne 22. března 1920, č. 183 Sb., kterým se zřizuje státní hudební a dramatická konservatoř v Brně, zrušuje se ustanovení § 3.

§ 4.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Stránský v. r.