Vyhláška č. 119/1947 Zb.Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých

Čiastka 53/1947
Platnosť od 07.07.1947 do01.01.1951
Účinnosť od 07.07.1947 do01.01.1951

Vyhláška č. 119/1947 Zb.

ministra spravedlnosti ze dne 17. června 1947

o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých

Oblasti úpravy:

OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ; Trovy konania v občianskom práve;

Schválené (Vydané): 17.06.1947 Účinnosť od: 07.07.1947 Zrušené: 01.01.1951

Uverejnené v č. 53/1947 Sbírky zákonů na strane 581

Zrušený predpisom: 142/1950 Sb.