Zákon č. 93/1947 Zb.Zákon ktorým sa mení a doplňuje zákon o priamych daniach.

Čiastka 44/1947
Platnosť od 12.06.1947
Redakčná poznámka

(1) Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. 1 až 8, 12 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť počínajúc daňovým rokom 1946, a čl. 9 až 11, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 1947.

93.

Zákon

zo dňa 28. mája 1947,

ktorým sa mení a doplňuje zákon o priamych daniach.

Ústavodarné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


Časť I.

Zákon zo dňa 15. júna 1927, č. 76 Sb., o priamych daniach v znení zákonov č. 180/1927 Sb., 167/1930 Sb. a 226/1936 Sb., vládnych nariadení č. 393/1938 Sb. a č. 160/1939 Sl.z., ako aj zákonov č. 60/1940, 130/1941, 180/1941, 250/1941, 280/1941, 5/1943 a 135/1943 Sl.z. sa mení a doplňuje takto:

Čl. 1.

V § 55 sa zrušuje celý odsek 2 a posledná veta odseku 3.

Čl. 2.

(1) Ustanovenie § 57, odsek 1 sa doplňuje touto vetou:

„Ak sú v kalendárnom roku v spoločenskom podniku, zapísanom do obchodného registra, vedľa jedného verejného spoločníka ešte ďalší verejní spoločníci alebo v spoločenskom podniku do obchodného registra nezapísanom vedľa jedného spoločníka ešte ďalší spoločníci činní preukázateľne takým spôsobom, že táto činnosť je ich hlavným povolaním a je taká, že by ňou inak boly trvale a plne zamestnané platené sily zamestnanecké, zvyšujú sa na daňový rok čiastky daňového základu, pre ktoré platí sadzba snížená a u ktorých nastáva sadzba zvýšená o 30.000.- Kčs za druhého a každého ďalšieho v podniku zamestnaného takého spoločníka.“

(2) Ustanovenie § 57, ods. 6 znie:

(6) Ak ide o zdanenie podnikov, ktorých výťažok je bez podstatného spolupôsobenia kapitálu podmienený osobnou činnosťou daňovníka takou mierou, že trvalá prevádzka zdaňovaného podniku nie je možná bez činnosti daňovníka (slobodné povolania advokátov, notárov, lekárov, spisovateľov, umelcov, obchodných agentov a pod. ako aj živnostenské a obchodné zamestnania záležajúce v takých osobných výkonoch daňovníka, ktoré nie je možné vykonávať zástupcom), snižuje sa všeobecná daň zárobková pripadajúca podľa sadzieb odseku 1 o 20%.“

Čl. 3.

V § 73, ods. 3 sa citácia „ (§ 83, ods. 17)“ nahradzuje citáciou „(§ 83, ods. 10)“.

Čl. 4.

Ustanovenie § 78, písm. f) znie:

f) na krytie zvláštnej dane zárobkovej s prirážkami.“

Čl. 5.

V § 79, ods. 1 sa zrušujú ustanovenia písm. b), h) a n).

Čl. 6.

§ 83 znie:

(1) Zvláštna daň zárobková činí, pokiaľ sa v ďalšom inak nestanoví, 60% dani podrobeného čistého výťažku.

(2) U zárobkových a hospodárskych spoločenstiev, vynímajúc spoločenstvá úverné, u ktorých základný kapitál (odsek 10) podľa stavu na počiatku obchodného obdobia pre zdanenie rozhodného nepresahoval 200.000 Kčs, činí zárobková daň 7% základného kapitálu (odsek 10) podľa stavu na konci obchodného obdobia rozhodného pre zdanenie. U stavebných sdružení, ktoré sledujú účely uvedené v zákonoch o štátnom fonde pre bytovú starostlivosť a ktoré podľa týchto zákonov a štatútu spomenutého fondu treba pokladať za sdruženia všeužitočné, činí zárobková daň 4% základného kapitálu podľa stavu na konci obchodného obdobia rozhodného pre zdanenie. V prípadoch zdaňovania likvidačných prebytkov (§ 80) vyrubí sa však týmto podnikom 40%-ná daň zárobková z likvidačných prebytkov dani podrobených.

(3) U úverných spoločenstiev ako aj u záložní a fondov uvedených v § 68, ods. 1, I, č. 2, písm. d) a ďalej u podnikov uvedených v čl. IX., č. 2 zákona zo dňa 23. mája 1919, č. 276 Sb., o úvere pre živnostníkov vojnou poškodených, pokiaľ ide o prevodzovanie úverných obchodov z týchto úverov, ak nepresahuje u nich úhrn ukladacieho kapitálu (odsek 10) a im sverených prostriedkov peňažných (t.j. vkladov na vkladné knižky alebo listy a na pokladničné poukážky) podľa stavu na počiatku obchodného obdobia rozhodného pre zdanenie (§ 76) 15,000.000,- Kčs, činí zárobková daň 7% základného kapitálu (odsek 10) podľa stavu na konci obchodného obdobia rozhodného pre zdanenie. Ak presahuje tento úhrn 15,000.000.- Kčs, avšak nečiní viac než 30,000.000.- Kčs, činí zárobková daň 10% základného kapitálu podľa stavu na konci obchodného obdobia rozhodného pre zdanenie. Ak presahuje tento úhrn 30 mil. Kčs, vyrubí sa daň podľa odseku 5. Pri zistení úhrnu ukladacieho kapitálu a sverených prostriedkov peňažných sa neprizerá na prírastok na viazaných vkladoch, nastalý v kalendárnom roku 1945. Ustanovenie poslednej vety predchádzajúceho odseku platí aj tu.

(4) U sporiteľní, ak nepresahuje u nich úhrn ukladacieho kapitálu (odsek 10) a im sverených prostriedkov peňažných (t.j. vkladov na vkladné knižky alebo listy a na pokladničné poukážky) podľa stavu na počiatku obchodného obdobia pre zdanenie rozhodného (§ 76) 15,000.000.- Kčs, činí zárobková daň 2% ukladacieho kapitálu podľa stavu na konci obchodného obdobia rozhodného pre zdanenie. Ak presahuje tento úhrn 15,000.000.-Kčs, avšak nečiní viac než 30,000.000.- Kčs, činí zárobková daň 2,5% ukladacieho kapitálu podľa stavu na konci obchodného obdobia rozhodného pre zdanenie. Ak presahuje tento úhrn 30,000.000.- Kčs, vyrubí sa daň podľa ods. 5. Ustanovenie poslednej vety druhého odseku ako aj ustanovenie predposlednej vety tretieho odseku platí aj tu.

(5) U úverných spoločenstiev ako aj záložní a fondov, uvedených v odseku 3, ďalej u sporiteľní, ak presahuje u všetkých týchto ústavov úhrn ukladacieho kapitálu (odsek 10) a im sverených prostriedkov peňažných (t.j. vkladov na vkladné knižky alebo listy a na pokladničné poukážky) podľa stavu na počiatku obchodného obdobia rozhodného pre zdanenie (§ 76) 30,000.000.- Kčs, konečne u dobročinných, vzdelávacích alebo kultúrnych základín činí zárobková daň:

pri dani podrobenom čistom výťažku do 20.000.- Kčs 15%,

pri dani podrobenom čistom výťažku nad 20.000.- Kčs až do 50.000.- Kčs 25%,

pri dani podrobenom čistom výťažku nad 50.000.- Kčs až do 100.000.- Kčs 40%

a pri dani podrobenom čistom výťažku nad 100.000.- Kčs 50%

celkového dani podrobeného čistého výťažku. Daň má byť však vyrubená tak, aby z čistého výťažku podrobeného vyššiemu percentu dane neostalo po jej odpočítaní menej, než by ostalo z najvyššieho čistého výťažku podrobeného najbližšie nižšiemu percentu dane po odpočítaní dane naň pripadajúcej.

(6) U ostatných zárobkových a hospodárskych spoločenstiev činí zárobková daň:

pri dani podrobenom čistom výťažku do 20.000.- Kčs 30%,

pri dani podrobenom čistom výťažku nad 20.000.- Kčs až do 50.000.- Kčs 40%,

pri dani podrobenom čistom výťažku nad 50.000.- Kčs až do 100.000.- Kčs 50%

a pri dani podrobenom čistom výťažku nad 100.000.- Kčs 55%

celkového dani podrobeného čistého výťažku. Ustanovenie odseku 5, poslednej vety platí aj tu.

(7) U vzájomných spoločností poisťovacích činí daň 4% úhrnu ročných čistých prémií (po srážke nahradených prémií-bonus).

(8) Ak u podnikov zdaňovaných podľa odsekov 2, 3, 4 alebo 7 presahovaly služobné požitky zamestnancov (§ 11), v to počítajúc dary alebo platy spoločenských a správnych orgánov [§ 78, písm. i)] u jednotlivca 250.000.- Kčs ročne, vyrubí sa týmto podnikom okrem dane podľa odsekov 2, 3, 4 alebo 7 ešte zárobková daň z dvoch tretín súm presahujúcich túto hranicu, a to sadzbou podľa ods. 1.

(9) U podnikov, ktorým sa vyrubuje daň podľa odsekov 1, 5 alebo 6, nesmie byť daň menšia než 1% ukladacieho kapitálu daňovníkovho (ods. 10), uloženého v podniku dani podrobenom, podľa stavu na konci obchodného obdobia rozhodného pre zdanenie. U poisťovacích spoločností na účastiny (vynímajúc spoločnosti výhradne zaisťovacie) nesmie byť daň menšia než 2% úhrnu ročných čistých prémií (po srážke nahradených prémií-bonus).

(10) Ukladacím kapitálom je splatený kapitál základný s pripočítaním pravých rezerv bilančne vykázaných, v to počítajúc rezervný fond stabilizačný (zákon č. 78/1927 Sb. o stabilizačných bilanciach), investičné rezervy podľa zákonov č. 307/1940 Sl.z. o daňových úľavách pre investície a č. 136/1942 Sl.z. o daňových úľavách pre investície a prevod zisku a po odpočítaní prevodu straty. Základ dane podľa odseku 9 nesmie však byť v nijakom prípade nižší než základný kapitál. Základným kapitálom je u účastinných spoločností a komanditných spoločností na účastiny splatený účastinný kapitál, u národných podnikov kmeňový majetok, u zárobkových a hospodárskych spoločenstiev úhrn splatených závodných podielov členských, u spoločností s obmedzeným ručením a ťažiarstiev splatený kmeňový kapitál, pokiaľ sa týka cena kuksov, v obidvoch týchto prípadoch príplatky v to počítajúc, u záložní a fondov uvedených v § 68, ods. 1, I, č. 2, písm. c) kmeňový majetok a fond na jeho rozmnožovanie.

(11) Ak slúži daňovníkov ukladací kapitál zároveň dani podrobeným i nepodrobeným podnikom alebo závodom (§§ 70 až 74), má byť ukladací kapitál uložený v podnikoch alebo závodoch dani podrobených osobitne vykázaný; to isté platí o základnom kapitále v prípadoch, ktoré nie sú v ods. 10 osobitne vypočítané.

(12) Pre výpočet dane sa zaokrúhli daňový základ na 100 Kčs dolu.

(13) Sadzby zvláštnej dane zárobkovej uvedené v predchádzajúcich odsekoch, nie sú podkladom pre vyrubovanie a vyberanie prirážok sväzkov územnej samosprávy a prirážky cestnej, komorskej a zdravotnej.“

Čl. 7.

§ 84 znie:

„Zvláštna daň zárobková sa predpisuje v daňovej obci, v ktorej má daňovník sídlo.“

Čl. 8.

§§ 85 až 89 sa zrušujú.

Čl. 9.

§ 174, č. 17 znie:

17. úroky z pohľadávok majiteľov kont u poštovej sporiteľne;“

Čl. 10.

§ 179, ods. 2 znie:

(2) Rentová daň vyberaná srážkou podľa § 180 činí šesť percent (6%) z požitkov dani podrobených.

Výnimkou činí táto daň: a) Dvanásť percent (12%) v prípadoch uvedených v § 180, ods. 2, č. 2, písm. c). b) Desať percent (10%) z výkupných rent za poštátnené alebo trvale do štátneho prevodzovania prevzaté podniky. c) Deväť percent (9%) z peňazí prijímaných jednotlivými podnikmi od vlastných zamestnancov k zúrokovaniu. d) Štyri percentá (4%) z úrokov z dielčích dlžobných úpisov korporácií na vyberanie prirážok oprávnených. e) Jedno percento (1%) z úrokov zo záložných listov, ako i z dlžobných úpisov vydaných na podklade poskytnutých pôžičiek, pokiaľ tieto listy a úpisy boly vydané zemskými úvernými ústavmi a ústavmi pre záložné listy sporiteľní, Ústrednú banku českých sporiteľní v Prahe v to počítajúc.“

Čl. 11.

(1) § 183, ods. 1, prvá veta sa mení a znie:

(1) Požitky, ktoré dostávajú členovia spoločenských orgánov (predstavenstva, správnej rady, správy, generálnej rady, výkonného výboru, kuratória, miestneho výboru, predstavenstva filiálky, dozornej rady, revízori účtov, likvidátori a pod.) spoločností účastinných a komanditných spoločností na účastiny v tejto svojej vlastnosti pod hocakým názvom, sú podrobené 10% dani z tantiém, ktorú spoločnosti vyberajú srážkou pri výplate požitkov a odvádzajú štátnej pokladnici.“

(2) Ustanovenie § 183, ods. 2 poslednej vety sa zrušuje.

Čl. 12.

Ustanovenie § 184, ods. 4 sa zrušuje a ustanovenie § 184, ods. 5 sa označuje ako odsek 4.

Čl. 13.

Ustanovenie § 213, ods. 2 sa zrušuje a ustanovenie § 213, ods. 1 sa označuje ako § 213.

Čl. 14.

Ustanovenie § 219, ods. 1, druhej vety sa zrušuje.

Čl. 15.

Ustanovenie § 257, ods. 9, č. 2 sa zrušuje a ustanovenie § 257, ods. 9, č. 3 sa označuje ako č. 2.

Čl. 16.

V § 269, ods. 5 a v § 283, ods. 2 sa citácia „§ 83, ods. 16“ nahradzuje citáciou „§ 83, ods. 9“.

Čl. 17.

Ustanovenia § 328, ods. 2, § 328a a § 334, ods. 5 a 6 sa zrušujú.

Čl. 18.

Ustanovenie § 330, ods. 8 znie:

(8) Proti opatreniam, ktoré predchádzajú vyrubeniu dane, nemožno sa osobitne odvolať; to platí najmä o výzve, aby sa podalo soznanie.“


Časť II.

Čl. 19.

Zvláštna daň zárobková, týkajúca sa daňových rokov 1945 a predchádzajúcich a vyrubená v obchodných obdobiach 1945 (1944/1945) a nasledujúcich, zostáva odpočitateľnou položkou v rozsahu vety druhej § 78, písm. f) zákona o priamych daniach v jeho znení pred účinnosťou tohto zákona.

Čl. 20.

(1) Ustanovenie § 80, ods. 3, poslednej vety sa zrušuje.

(2) Nezdanené osobitné rezervy, zriadené podľa § 79, ods. 1, písm. f) pred hospodárskym obdobím 1930 (1930/1931), sa započítajú jednou polovinou do dani podrobeného čistého výťažku na daňové roky 1946 a 1947, a to podľa voľby daňovníka buď naraz pre jeden z uvedených daňových rokov, alebo vždy jednou polovinou. U podnikov, u ktorých z dôvodu zániku daňovej povinnosti (§§ 92 a 93) nedôjde k vyrubeniu zvláštnej dane zárobkovej na daňový rok 1947, zdaní sa jedna polovina nezdanených osobitných rezerv naraz na daňový rok 1946. V stave rezervných fondov a ich rozdelení na zdanené, nezdanené a smiešané budú tieto rezervy vykázané ako celkom zdanené.

Čl. 21.

(1) Ustanovenie § 5 zákona č. 85/1940 Sl.z. o zmene niektorých ustanovení zákonov o stavebnom ruchu v znení zákona č. 133/1942 Sl.z. o zmene niektorých ustanovení zákonov o stavebnom ruchu, sa zrušuje daňovým rokom 1946.

(2) Ustanovenia §§ 18, 19 a 20 o daňových a poplatkových úľavách podľa zákona č. 75/1941 Sl.z. o podpore stavebného podnikania platia aj pre stavby dokončené v rokoch 1944 a 1945.

(3) Dočasné oslobodenia od domovej dane, priznané budovám dokončeným po 1. novembri 1938 na území dočasne okupovanom, ponechávajú sa v platnosti čo do doby trvania a počínajúc daňovým rokom 1946 požívajú oslobodenie aj od prirážok samosprávnych sväzkov.

Čl. 22.

(1) Ustanovenie čl. 19 zákona č. 161/1945 Sb. vzťahuje sa tiež na priame dane na daňový rok 1945 a roky predchádzajúce.

(2) Ostatné ustanovenia zákona č. 161/1945 Sb., pokiaľ už neboly pozmenené zákonom č. 202/1946 Sb., zostávajú týmto zákonom nedotknuté.

Čl. 23.

Vo veciach priamych daní, ktoré podľa ustanovení zákona o priamych daniach nepatria do oboru pôsobnosti daňových správ a daňových úradov, rozhoduje povereníctvo financií; najvyššie vedenie a dozor patrí však ministerstvu financií.

Čl. 24.

(1) Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. 1 až 8, 12 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť počínajúc daňovým rokom 1946, a čl. 9 až 11, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 1947.

(2) Tento zákon platí len na Slovensku; vykoná ho minister financií.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.