Nariadenie vlády č. 22/1947 Zb.Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními.

Čiastka 11/1947
Platnosť od 25.02.1947
Účinnosť od 01.07.1946

22.

Vládní nařízení

ze dne 4. února 1947

o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními.

Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 16 a 27 a) zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (učitelský zákon), ve znění zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 6 Sb. z r. 1947, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon:


§ 1.

Toto nařízení platí pro osoby, na něž se vztahuje učitelský zákon č. 104/1926 Sb.

§ 2.

(1) Nejvyšší výměra učební povinnosti učitelů při školách obecných činí 28, při školách (třídách) pomocných 25, při školách měšťanských (občanských) a zvláštních školách pro hluchoněmé a slepé nebo pod. 24 vyučovacích hodin týdně.

(2) Je-li učitel se svolením osobního úřadu zaměstnán administrativními pracemi v kanceláři, počítají se pro výměru učební povinnosti dvě hodiny kancelářského zaměstnání jako jedna hodina vyučovací.

§ 3.

(1) Do výměry učební povinnosti se započítává:

1. za výkon správy školy

a) ředitelům, řídícím učitelům a správcům škol obecných (pomocných) s jednou třídou 2, s dvěma třídami 4, s třemi třídami 8, se čtyřmi a více třídami 12 vyučovacích hodin týdně,

b) ředitelům škol měšťanských a zvláštních škol pro hluchoněmé nebo pro slepé a pod. do tří tříd 12, od čtyř do osmi tříd 14 a při počtu nad osm tříd 16 vyučovacích hodin týdně,

2. všem osobám uvedeným v § 1 za výkon úkolu třídního učitele za každou třídu 1, za správu větších sbírek a knihoven 1 až 3, za opravu písemných a grafických prací v předmětech, v nichž jsou opravy povinně prováděny mimo hodiny vlastního vyučování, za každý tento předmět ve třídě (oddělení) s více než 20 žáky třetího a vyššího postupného ročníku 1/2 až 1, za pedagogický dozor v žákovských internátech 1 až 3, za vyučování v odděleních ve třídě málotřídní, obecné nebo pomocné školy 2 až 6 a za úkony a jiné zvláštní povinnosti, které učitelům ukládá ministerstvo školství a osvěty, 1/2 až 2 vyučovací hodiny týdně.

(2) Zásady pro započítávání výkonu podle odstavce 1 určí ministr školství a osvěty po slyšení pověřence školství a osvěty.

§ 4.

Za každou týdenní vyučovací hodinu, převyšující nejvyšší výměru učební povinnosti, náleží učitelům, kteří působí na školách obecných, měsíční odměna 80 Kčs, a učitelům, kteří působí na školách měšťanských, pomocných a zvláštních školách pro hluchoněmé, slepé nebo pod., měsíční odměna 100 Kčs, trval-li příslušný výkon nepřetržitě alespoň jeden měsíc.

§ 5.

(1) Učitelům, kteří vyučují ve třídě málotřídní obecné školy s odděleními nejméně 18 hodin týdně, náleží dále zvláštní odměna, která činí za vyučování ve třídě s 2 odděleními 100 Kčs, s 3 odděleními 150 Kčs a se 4 odděleními 250 Kčs měsíčně.

(2) Zvláštní odměna podle odstavce 1 náleží učiteli po dobu, po kterou skutečně vyučoval ve třídě s odděleními. Po dobu hlavních prázdnin odměna nepřísluší.

§ 6.

Odměny podle § 4 pokládají se za služební požitky za práci přes čas a zvláštní odměny podle § 5 pokládají se za služební požitky vyplácené za vyšší výkony.

§ 7.

Ustanovení tohoto nařízení, která se vztahují na ředitele škol (ředitele, správce a řídící učitele obecných škol a ředitele měšťanských a zvláštních škol), platí i pro učitele pověřené správou školy.

§ 8.

Předpisy, které upravují věci, na něž se vztahuje toto vládní nařízení, pozbývají platnosti dnem jeho účinnosti.


§ 9.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1946; provede je ministr školství a osvěty.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.