Zákon č. 58/1947 Zb.Zákon jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci.

Čiastka 31/1947
Platnosť od 24.04.1947
Účinnosť od 01.01.1947
Redakčná poznámka

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947 s výjimkou ustanovení § 13, odst. 2 zákona č. 154/1945 Sb. ve znění tohoto zákona, které nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945.

58.

Zákon

ze dne 2. dubna 1947,

jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se za slova „o nezaopatřené děti (§ 2)“ vkládají slova „na území Československé republiky“.

2. Za § 1 se vkládá § 1 a) tohoto znění:

§ 1 a).

(1) Za zaměstnance, který má nárok na rodinný přídavek podle tohoto zákona, se považuje, kdo v kalendářním čtvrtletí, za které se přídavek poskytuje, byl alespoň po dobu 45 dní povinně pojištěn pro případ nemoci podle předpisů uvedených v § 1, nebo byl v tomto a v předcházejícím kalendářním čtvrtletí dohromady takto povinně pojištěn aspoň 90 dní. Do této doby nelze však zásadně započítati dobu povinného nemocenského pojištění, po kterou zaměstnanec neměl nároku na mzdu.

(2) Době povinného pojištění podle odstavce 1 se klade na roveň

a) doba presenční nebo jí rovnocenné vojenské služby (cvičení ve zbrani) a

b) doba studia na řádném učilišti, pokud zaměstnanec byl v posledních 12 měsících před nástupem vojenské služby nebo před vstupem na řádné učiliště aspoň 182 dny povinně pojištěn podle předpisů uvedených v § 1,

c) doba, po kterou zaměstnanec měl nárok na nemocenské nebo na podporu v šestinedělí podle předpisů o nemocenském pojištění uvedených v § 1.

3. § 2 zní:

§ 2.

(1) Za nezaopatřené se považují manželské, nemanželské, nevlastní a osvojené děti do 18 let.

(2) Za nezaopatřené se považují i děti (odstavec 1) starší 18 let,

a) pokud dítě se připravuje vědecky nebo odborně pro své budoucí povolání (jako studující na řádném učilišti, učeň, praktikant nebo pod.), v tomto případě nejdéle do 24. roku věku,

b) pokud dítě pro duševní nebo tělesnou vadu je nezpůsobilé k výdělku,

a vlastní příjem dítěte nepřevyšuje částku 1800 Kč v kalendářním čtvrtletí.

(3) Za nezaopatřené děti lze v případech hodných zřetele považovati též děti starší 18 let, u nichž nejsou splněny podmínky odstavce 2, jakož i vnuky, sourozence a schovance. Bližší určí směrnice, které vydá představenstvo Fondu (§ 12). Směrnice schvaluje ministr sociální péče.

(4) Jsou-li u více osob splněny podmínky pro přiznání přídavku na totéž dítě, přísluší přídavek jen jednou, a to té z nich, která má dítě v přímém zaopatření.

(5) Pokud dítě nežije se zaměstnancem trvale ve společné domácnosti a pokud zaměstnanec přispívá na jeho výživu částkou menší než 1800 Kčs v kalendářním čtvrtletí, vyplácí se rodinný přídavek přímo osobě, která má dítě v přímém zaopatření.

4. § 3 zní:

§ 3.

(1) Rodinné přídavky činí:

na 1 dítě ............................ 150 Kčs měsíčně,

na 2 děti ............................ 350 Kčs měsíčně,

na 3 děti ............................ 600 Kčs měsíčně,

na 4 děti ............................ 900 Kčs měsíčně,

na 5 dětí ............................ 1250 Kčs měsíčně,

na 6 dětí ............................ 1650 Kčs měsíčně,

na 7 dětí ............................ 2100 Kčs měsíčně,

na 8 dětí ............................ 2600 Kčs měsíčně,

na 9 dětí ............................ 3100 Kčs měsíčně,

na 10 dětí .......................... 3600 Kčs měsíčně.

Tato částka se zvyšuje na každé další nezaopatřené dítě o 500 Kč měsíčně.

(2) Rodinný přídavek přísluší za každý kalendářní měsíc, ve kterém zaměstnanec (§ 1a)) pečuje o nezaopatřené dítě (§ 2).

5. § 4 zní:

§ 4.

(1) Rodinný přídavek lze přiznati na nezaopatřené dítě zaměstnance (§ 1a)) i tehdy, nepečuje-li o dítě; v tomto případě vyplatí se přídavek osobě, která se o dítě stará. Bližší určí směrnice, které vydá představenstvo Fondu. Směrnice schvaluje ministr sociální péče.

(2) Rodinný přídavek nepřísluší na dítě,

a) na které se poskytuje výchovné podle předpisů platných pro státní zaměstnance,

b) na které se poskytuje výchovné podle předpisů o důchodovém sociálním pojištění (zaopatření) v částce rovné alespoň rodinnému přídavku podle tohoto zákona.

(3) Osobám, kterým přísluší rodinný přídavek podle tohoto zákona, nelze poskytnouti zvláštní přídavek podle vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1941, č. 441 Sb., o zvláštních přídavcích početným rodinám.

6. § 5 zní:

§ 5.

(1) Rodinný přídavek je splatný čtvrtletně pozadu.

(2) Ministr sociální péče se zmocňuje, aby po slyšení Ústřední rady odborů vyhláškou v Úředním listě stanovil termíny výplaty. Může při tom stanoviti, že rodinné přídavky se vyplácejí v jiných obdobích.

7. § 6 zní:

§ 6.

Nárok na rodinný přídavek za jednotlivé měsíce (§ 3, odst. 2) se promlčuje, nebyl-li návrh na jeho přiznání podán do 12 měsíců od posledního dne v měsíci.

8. § 7 zní:

§ 7.

(1) Manželka zaměstnance, opatrovník jeho dětí, nositel hromadného poručenství nebo obec bydliště zaměstnancova, může navrhnouti okresnímu soudu zaměstnancova bydliště, aby určil osobu, korporaci nebo úřad, kterým mají býti přídavky vypláceny na místo zaměstnanci, je-li zřejmo, že vyplácením přídavku zaměstnanci by se nedosáhlo účelu, kterému přídavek slouží, nebo že by byly poškozeny zájmy nezaopatřených dětí. Soud rozhodne usnesením po provedeném nesporném řízení podle předpisů o ustanovení opatrovníka. Vyhoví-li soud návrhu, jest ten, komu se přídavek vyplácí, povinen vynaložiti jej toliko ve prospěch nezaopatřených dětí. Přídavky jemu vyplacené jsou majetkem zaměstnance jemu svěřeným.

(2) Postoupení, zastavení nebo zabavení nároků podle tohoto zákona je jen potud přípustné a právně účinné, stane-li se ve prospěch osoby, která pečuje o nezaopatřené děti zaměstnance.

(3) Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci přídavek na dítě (výchovné, vychovávací přídavek a pod.), jest oprávněn až do výše uvedené v § 3, odst. 1 započítati si na toto plnění rodinný přídavek podle tohoto zákona.

9. § 8 se mění takto:

a) Dosavadní ustanovení se stává odstavcem 1, při čemž se v první větě slova „uvedených v předchozích ustanoveních“ nahrazují slovy „uložených tímto zákonem (§ 9, odst. 3)“.

b) Připojuje se nový odstavec 2 tohoto znění:

(2) Přeplatky podle odstavce 1 mohou býti sraženy při příští výplatě rodinných přídavků témuž příjemci.

10. § 9 zní:

§ 9.

(1) Návrh na přiznání rodinného přídavku jest podati u příslušného nositele nemocenského pojištění. Podrobnosti o podávání návrhu určí ministr sociální péče vyhláškou v Úředním listě.

(2) Oprávněný je povinen prokázati předpoklady nároku na rodinný přídavek.

(3) Oprávněný je povinen oznámiti nositeli pojištění, který mu přídavek vyplácí, do 15 dnů změnu bydliště, jakož i změny v poměrech rozhodných pro přiznání přídavku nebo pro jeho vyplácení.

11. Dosavadní § 9 se stává § 9 a). V odstavci 1 tohoto paragrafu se připojuje druhá věta tohoto znění:

„Toho není třeba, jestliže rodinný přídavek přiznává.“

12. § 12 zní:

§ 12.

(1) Nositelem práv a závazků podle tohoto zákona je Fond rodinných přídavků, který se zřizuje při ministerstvu sociální péče.

(2) Orgánem Fondu je představenstvo, jehož členy jmenuje a odvolává ministr sociální péče, pokud jde o členy ze Slovenska, na návrh pověřence sociální péče.

(3) Představenstvo se skládá z předsedy, 2 místopředsedů a dalších 9 členů. Předsedou je zástupce ministerstva sociální péče, prvním místopředsedou je zástupce pověřenectva sociální péče a druhým zástupce zaměstnanců, jmenovaný na návrh jednotné odborové organisace. Z dalších 9 členů představenstva je jeden zástupce ministerstva financí, jeden zástupce ministerstva zdravotnictví, dva zástupci nositelů sociálního pojištění

- z posledních 2 jeden je ze Slovenska - a 5 zástupců zaměstnanců.

Zástupci nositelů pojištění a zástupci zaměstnanců jsou jmenováni na návrh jednotné odborové organisace. Za každého z těchto členů se jmenuje náhradník.

(4) Podrobnosti o správě, hospodaření a účtování Fondu určí stanovy, které vydá představenstvo. Stanovy schvaluje ministr sociální péče.

(5) Nositelé nemocenského pojištění vyplácejí rodinné přídavky na účet Fondu.

(6) Nositelé nemocenského pojištění odvádějí způsobem, který blíže určí představenstvo Fondu, přebytky příspěvků Fondu.

13. § 13 zní:

§ 13.

(1) Úřady, orgány veřejné správy, soudy a veřejnoprávní korporace jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto zákona.

(2) Majetek, právní jednání a listiny Fondu jsou osvobozeny od daní, dávek a poplatků.

(3) Podání a listiny týkající se rodinných přídavků jsou osvobozeny od dávek a poplatků.

14. § 14 zní:

§ 14.

Za náklady, které vzniknou nositelům pojištění při provádění tohoto zákona, poskytne Fond přiměřenou náhradu. Její výši stanoví ministr sociální péče po slyšení představenstva Fondu a nositelů pojištění.

15. Ustanovení § 15, odst. 2 se zrušuje a dosavadní ustanovení § 15, odst. 1 se stává jediným ustanovením tohoto paragrafu.

16. § 18 zní:

§ 18.

(1) Mimo úkoly v tomto zákoně stanovené může Fond rodinných přídavků použíti části přebytků svého hospodaření k podporování zdravé populace ve všech vrstvách obyvatelstva, zejména

a) poskytováním jednorázových podpor budoucím matkám,

b) zřizováním a podporováním zařízení pro děti,

c) poskytováním individuálních podpor v případech zvlášť sociálně a populačně odůvodněných,

d) podporováním vědeckého bádání v otázkách populačních a péče o děti.

Podrobnosti určí směrnice, které vydá představenstvo Fondu. Směrnice schvaluje ministr sociální péče v dohodě s ministrem zdravotnictví.

(2) Výši částky věnované z přebytků hospodaření Fondu k účelům uvedeným v odstavci 1 určí každoročně představenstvo Fondu. Usnesení představenstva schvaluje ministr sociální péče v dohodě s ministrem financí.


Čl. II.

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947 s výjimkou ustanovení § 13, odst. 2 zákona č. 154/1945 Sb. ve znění tohoto zákona, které nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945.

(2) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na rodinné přídavky za dobu do 31. prosince 1946.

(3) Tento zákon provede ministr sociální péče v dohodě s ministrem financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Nejedlý v. r.