Nariadenie vlády č. 24/1947 Zb.Vládní nařízení o náhradách příslušejících porotcům.

Čiastka 12/1947
Platnosť od 27.02.1947
Účinnosť od 01.03.1947

OBSAH

24.

Vládní nařízení

ze dne 18. února 1947

o náhradách příslušejících porotcům.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 23 zákona ze dne 10. prosince 1946, č. 232 Sb., o porotních soudech:


§ 1.

(1) Porotci, který vykonal svou povinnost, přísluší, nebydlí-li v místě, kde porotní soud zasedal, náhrada skutečně vzniklých jízdních výloh, a to v nejvyšší částce rovnající se jízdnému veřejnými dopravními prostředky o pravidelných spojích III. třídy vozové nebo II. třídy lodní, jakož i náhrada za nocleh a stravu v nejvyšší částce 100 Kčs denně.

(2) Porotci, kteří jsou odkázáni na příjem z pracovního poměru nebo jsou maloživnostníky a vykonáváním úřadu porotce utrpí prokazatelnou újmu na svém výdělku, obdrží za každý den náhradu za ušlý výdělek až do 150 Kčs.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1947; provede je ministr spravedlnosti.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.