Zákon č. 218/1947 Zb.Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce.

Čiastka 105/1947
Platnosť od 30.12.1947
Účinnosť od 01.12.1947

218.

Zákon

ze dne 18. prosince 1947

o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Důchodcům, kteří mají v měsíci prosinci 1947 nárok na výplatu zaopatřovacích požitků podle zákona ze dne 18. července 1946, č. 164 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce (v dalším jen „zákon“), poskytne se pro rok 1947 jednorázový vánoční příspěvek (dále jen „příspěvek“).

§ 2.

(1) Příspěvek se stanoví invalidovi, u něhož snížení výdělečné schopnosti bylo stanoveno na

45 až 54%, částkou 600 Kčs,

55 až 64%, částkou 720 Kčs,

65 až 74%, částkou 840 Kčs,

75 až 84%, částkou 960 Kčs,

85 až 94%, částkou 1080 Kčs,

95 až 100%, částkou 1200 Kčs.

(2) Příspěvek se zvyšuje o 300 Kčs za každé dítě, na které přísluší invalidovi příplatek podle § 21 zákona.

(3) Invalidům, kterým byl přiznán příplatek ošetřovací nebo příplatek slepecký podle § 19 zákona se zvyšuje příspěvek o 300 Kčs.

§ 3.

Příspěvek pro pozůstalé se stanoví:

a) pro vdovu, družku nebo vdovce částkou 1000 Kčs,

b) pro jiné pozůstalé částkou 700 Kčs.

§ 4.

(1) Příspěvek nepřísluší:

1. poživatelům odpočivných a zaopatřovacích platů z prostředků veřejných,

2. poživatelům důchodů z veřejnoprávního důchodového pojištění,

3. poživatelům důchodů z úrazového pojištění, ledaže jde o zraněného, jehož schopnost k výdělku je snížena podle posledního platného výměru nositele úrazového pojištění o méně než 50%,

4. osobám, jejichž průměrný měsíční hrubý příjem činil v měsících lednu až listopadu 1947 více než 8.000 Kčs a

5. osobám, kterým se vyplácejí zaopatřovací požitky do ciziny.

(2) Příspěvek dále nepřísluší osobám v poměru zaměstnaneckém, které mají ze svého zaměstnání nárok na plný vánoční příspěvek v roce 1947; mají-li však ze svého zaměstnání nárok jen na poměrnou část vánočního příspěvku, přísluší jim příspěvek podle tohoto zákona jen ve výši rozdílu mezi oběma příspěvky.

§ 5.

Příspěvek nepodléhá dani ze mzdy ani jiným srážkám.

§ 6.

Státní úřady pro válečné poškozence, které provedou poukaz příspěvku, jsou oprávněny sraziti si příspěvek, který byl důchodcem neprávem přijat, z běžných zaopatřovacích požitků důchodcových.


§ 7.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1947; provede jej ministr sociální péče v dohodě s ministrem financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Nejedlý v. r.