20.

Zákon

ze dne 29. ledna 1947

o povinných výtiscích.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Povinnost odevzdati povinné výtisky se vztahuje na:

a) tiskoviny vytištěné nebo vydané v Československé republice,

b) tiskoviny, s výjimkou časopisů, vytištěné nebo vydané v cizině, má-li nakladatel (vydavatel) nebo původce bydliště (sídlo) v Československé republice.

§ 2.

(1) Tiskovinou podle tohoto zákona jsou spisy, vyobrazení nebo hudebniny, rozmnožené tiskem, nebo jiným mechanickým nebo chemickým způsobem, vyjímajíc díla kinematografická, fonografická, plastická a snímky fotografické.

(2) Časopisem jsou tiskoviny, které vycházejí v obdobích, třeba nepravidelných, nejsou jimi však díla vydávaná v sešitech nebo ve svazcích, třeba v pravidelných obdobích, tvoří-li svým obsahem celek o sobě.

(3) Nakladatelem (vydavatelem) jest i spolunakladatel, původcem i spolupůvodce.

§ 3.

Pokud není v dalším (§ 4) ustanoveno jinak, nevztahuje se povinnost odevzdati povinné výtisky na:

a) tiskoviny, které slouží jen potřebám domácím nebo společenským nebo které se vydávají pouze pro potřebu ústavů, podniků, obchodů a živností jako: navštívenky, pozvánky, rodinná oznámení, vstupenky, formuláře, blankety, vzorníky, prospekty, nálepky, oběžníky, pohlednice s vyobrazením nebo textem omezujícím se na blahopřání nebo upomínky na určité krajiny, kalendáře omezující se na údaje astronomické, církevní, reklamní a programy (pořadí) nebo programové knížky zábavních podniků, filmové scénáře, ceníky a pod.;

b) tiskoviny určené jen k účelům volebním, jako voličské seznamy, kandidátní listiny, hlasovací lístky, volební provolání, obsahující pouze údaje o času a místě volby, označení strany, jména, stav a bydliště kandidátů a výzvu k volbě, jakož i tiskoviny omezující se na pouhé sdělení výsledku voleb;

c) tiskoviny (s výjimkou časopisů) rozmnožené strojem nebo jiným rozmnožovacím přístrojem nebo pomocí hektografu, autokopistu, šablony nebo protisku a pod., jsou-li určeny k tomu, aby byly dodány toliko určitě omezenému kruhu osob;

d) cenné papíry a cenné známky všeho druhu;

e) tiskoviny vydané státními úřady v oboru jejich působnosti.

§ 4.

(1) Po jednom povinném výtisku všech tiskovin uvedených v § 1 a na žádost i tiskovin uvedených v § 3, písm. a) a b) jest odevzdati k účelům trvalé úschovy (konservace) Národní a universitní knihovně v Praze a Universitní knihovně v Bratislavě. Dále jest odevzdati k účelům evidenčním tiskoviny uvedené v § 1, a to ministerstvu informací dva výtisky a pověřenectvu informací jeden výtisk, jakož i Knihovně Národního shromáždění na požádání jeden výtisk tiskovin uvedených v § 1 a v § 3, písm. b) a e).

(2) Po jednom povinném výtisku tiskovin uvedených v § 1, písm. a) a b) k účelům studijním jest odevzdati Zemské a universitní knihovně v Brně, Universitní knihovně v Olomouci a Slovenskej národnej knižnici v Turč. Sv. Martine. Po dvou povinných výtiscích všech knih pro mládež jest odevzdati Sukově knihovně při Výzkumném ústavu J. A. Komenského v Praze.

(3) Vláda určí nařízením, kterým úřadům a knihovnám jest odevzdati po povinném výtisku všech nebo některých tiskovin uvedených v § 1 a na žádost i tiskovin uvedených v § 3, písm. a) a b) k účelům úředním nebo studijním. Počet povinných výtisků k těmto účelům nesmí činiti pro úřady více než pět, pro knihovny více než dvacet. Povinnost odevzdati povinné výtisky k těmto účelům se nevztahuje na tiskoviny, které nejsou určeny k prodeji a vydávají se nákladem nepřevyšujícím sto výtisků.

(4) Vláda může nařízením přiznati úřadům nebo knihovnám, které budou míti podle nařízení vydaného podle odstavce 3 nárok jen na povinné výtisky některých tiskovin, právo požadovati, aby se jim odevzdávalo po jednom povinném výtisku ostatních tiskovin uvedených v § 1 za polovinu krámské ceny. Toto právo může vláda přiznati nařízením též dalším studijním knihovnám v městech, kde je vysoká škola nebo její odbočka. Toto požadovací právo nelze však přiznati stran neprodejných tiskovin, vydaných nákladem nepřevyšujícím sto výtisků (odstavec 3), a tiskovin nákladně vypravených (§ 6, odst. 3).

§ 5.

(1) Odevzdati povinné výtisky tiskovin vytištěných v Československé republice na účet nakladatelův je povinen tiskař, byla-li celá tiskovina u něho vytištěna, jinak nakladatel. Neodevzdá-li tiskař povinný výtisk ve stanovené lhůtě (§ 7), přechází povinnost odevzdání na nakladatele bez újmy trestní odpovědnosti tiskařovy. Odevzdati povinné výtisky tiskovin vytištěných v cizině je povinen nakladatel (vydavatel) nebo původce (§ 1, písm. b).

(2) Neodevzdají-li osoby uvedené v odstavci 1 povinné výtisky, má úřad nebo knihovna právo zakoupiti výtisky na účet osoby povinné. Použijí-li tohoto práva, nastupuje na místo povinnosti odevzdati povinný výtisk, povinnost zaplatiti náklad vzniklý zakoupením tohoto výtisku.

§ 6.

(1) Pokud není v dalším stanoveno jinak, jest odevzdati povinné výtisky bez předchozí žádosti bezplatně. Byla-li tiskovina vytištěna na papírech různé jakosti, jest odevzdati povinný výtisk na papíru co možná trvanlivém. Je-li celý náklad tiskoviny rozšiřován brožovaný, jest odevzdati výtisk brožovaný, je-li třeba jen část nákladu vázána, jest odevzdati výtisk vázaný.

(2) Vláda může nařízením učiniti povinnost odevzdati povinné výtisky i mimo případy uvedené v § 4 závislou na požádání úřadu nebo knihovny. Bylo-li požádáno za zasílání časopisů bez omezení na určité číslo, platí taková žádost pro všechna čísla, která vyjdou po požádání.

(3) Za nákladně vypravené výtisky, odevzdané k jiným účelům než trvalé úschovy (§ 4, odst. 1), jest zaplatiti polovinu krámské ceny, nebyl-li povinný výtisk do jednoho měsíce vrácen. Za nákladně vypravené pokládají se výtisky, jichž výroba, hledíc k použitému materiálu, umělecké výpravě nebo způsobu reprodukce vyžaduje nákladu převyšujícího značně obvyklé meze; ve sporných případech rozhodne o tom, jde-li o výtisk nákladně vypravený nebo vadný, ministerstvo informací po dohodě s ministerstvem školství a osvěty.

(4) Byl-li zaslán výtisk vadný nebo výtisk, který nevyhovuje ustanovení druhé a třetí věty odstavce 1, jest zaslati správný výtisk do osmi dnů od požádání.

§ 7.

(1) Povinné výtisky časopisů jest odevzdati ihned po vytištění, ostatní tiskoviny, jakmile se počne s jejich rozšiřováním.

(2) Je-li odevzdání povinného výtisku závislé na požádání úřadu nebo knihovny, jest povinný výtisk zaslati do osmi dnů ode dne, kdy žádost za odevzdání došla.

§ 8.

(1) Tuzemský tiskař je povinen v prvých pěti dnech každého měsíce zaslati ministerstvu informací, rovněž i pověřenectvu informací, dále Národní a universitní knihovně v Praze, Universitní knihovně v Bratislavě, Zemské a universitní knihovně v Brně, Universitní knihovně v Olomouci a Slovenskej národnej knižnici v Turč. Sv. Martine výkaz všech tiskovin, které v předcházejícím měsíci vytiskl, s výjimkou periodických tiskopisů (ve smyslu zákonů o tisku) a tiskovin uvedených v § 3, nebo zprávu, že v předcházejícím měsíci žádných takových tiskovin nevytiskl. Tiskne-li se určité dílo ve více tiskárnách, podá mimo to nakladatel (vydavatel) příslušný souhrnný výkaz. Ve výkazu jest uvésti:

a) název tiskoviny, a jde-li o vyobrazení, označení jeho předmětu,

b) jméno nebo pseudonym původce,

c) jméno a adresu nakladatele (vydavatele),

d) místo tisku a datum dokončení tisku,

e) počet stran tiskoviny,

f) výši nákladů včetně výtisků uvedených v § 11 zákona ze dne 11. května 1923, č. 106 Sb., o nakladatelské smlouvě,

g) krámskou cenu, pokud tiskovina je na prodej a cena je tiskaři známa.

(2) Výkazy a zprávy se podávají na vzorcích, které k tomu účelu vydá ministerstvo informací.

(3) Tiskaři, nakladateli (vydavateli), původci nebo jejich zmocněncům a právním nástupcům vydá ministerstvo informací z výkazů u něho uložených úřední výpis o tiskovině, kterou vytiskli, vydali, nebo jejímiž jsou původci. Žádá-li za výpis původce díla anonymního nebo pseudonymního, musí osvědčiti právní zájem nakladatelskou smlouvou nebo jiným hodnověrným dokladem pocházejícím od nakladatele (vydavatele).

§ 9.

(1) Jednání nebo opominutí odporující ustanovením tohoto zákona nebo předpisům vydaným podle něho, trestá, nejde-li o čin trestný soudně, okresní národní výbor jako správní přestupek pokutou do 50.000 Kčs. Pro případ nedobytnosti pokuty vyměří se zároveň náhradní trest vězení (uzamčení) do tří měsíců. Pokuty plynou do státní pokladny.

(2) Vykonaný trest podle odstavce 1 nemá za následek zánik povinnosti odevzdati povinný výtisk dodatečně nebo zaslati povinné výkazy a zprávy.

(3) Neodevzdá-li tiskař povinné výkazy (§ 8, odst. 1) buď vůbec nebo odevzdá-li povinné výkazy s údaji nesprávnými, může okresní národní výbor vysloviti trestním nálezem ztrátu živnostenského oprávnění, odsuzuje-li tiskaře po třetí pro takový přestupek, spáchaný v době jednoho roku.

§ 10.

(1) Všechna v jiných předpisech obsažená ustanovení o věcech upravených tímto zákonem se zrušují.

(2) Ustanovení tiskových zákonů o povinnosti odevzdávati povinné výtisky státním zastupitelstvím a státním bezpečnostním úřadům nejsou tímto zákonem dotčena. Ministerstvo informací učiní v dohodě s ministerstvy vnitra, školství a osvěty a spravedlnosti opatření, aby se tyto výtisky, nebude-li jich třeba k dalšímu úřednímu jednání, pokud se k tomu hodí, odevzdávaly do knihoven veřejných, do knihoven věznic, výchoven a podobných ústavů.


§ 11.

Tento zákon provede ministr informací v dohodě s ministry vnitra, školství a osvěty a spravedlnosti.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.