Nariadenie vlády č. 193/1947 Zb.Vládní nařízení o opatřeních proti svilušce chmelové (Epitetranychus altheae).

Čiastka 92/1947
Platnosť od 03.12.1947
Účinnosť od 03.12.1947

193.

Vládní nařízení

ze dne 29. října 1947

o opatřeních proti svilušce chmelové (Epitetranychus altheae).

Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 11 a 17 zákona ze dne 2. července 1924, č. 165 Sb., o ochraně výroby rostlinné:


§ 1.

Pěstitelé chmele ve chmelařských výrobních oblastech (§ 1 vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 161 Sb., jímž se provádí zákon ze dne 4. května 1934, č. 89 Sb., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele) jsou povinni na svůj náklad chrániti vhodnými prostředky (§ 2) chmelové porosty před napadením sviluškou chmelovou (Epitetranychus altheae) a hubiti ji ve všech vývojových stupních (vajíčka, larvy všech vývojových stupňů včetně nymf a dospělé jedince).

§ 2.

Prostředky k ochraně chmelových porostů před napadením sviluškou chmelovou jsou:

a) zničení napadených chmelových keřů, oddělených větví, listů a hlávek chmele po sklizni, nejpozději při zažloutnutí listů, odříznutím, sebráním a zneškodněním, zejména jejich spálením, zkompostováním, po případě zkrmením, tak, aby bylo znemožněno přezimování svilušky;

b) desinfekce [písm. c)] tyčí, používaných k vedení chmelových keřů, bylo-li jich dříve použito ve chmelnicích,

napadených sviluškou chmelovou;

c) včasný a řádný postřik dovolenými prostředky na ochranu rostlin, obsahujícími sirné sloučeniny nebo jiné účinné látky, jež příslušný ústav pro ochranu rostlin (§ 5) podle potřeby oznámí místním národním výborům chmelařských obcí a příslušným oblastním organisacím pěstitelů chmele, při čemž opisem uvědomí ministerstvo zemědělství.

§ 3.

(1) Povinnost, uloženou pěstitelům chmele v § 2, písm. b) a c), připomene místní národní výbor obcí, ve kterých se pěstuje chmel, každoročně v prvé polovině měsíce března, povinnost uloženou v § 2, písm. a) každoročně v době sklízení chmele.

(2) Místní a okresní národní výbory a oblastní organisace pěstitelů chmele (§ 17, odst. 3 zák. č. 89/1934 Sb.), dbají, aby byla zachovávána ustanovení tohoto nařízení. Zjistí-li se, že pěstitel chmele přes upozornění podle odstavce 1 bezdůvodně nesplnil povinnost podle § 1, provede potřebné opatření místní národní výbor na útraty pěstitele; zanedbá-li místní národní výbor tuto povinnost, provede opatření na jeho místě okresní národní výbor.

§ 4.

(1) Vyskytne-li se sviluška chmelová v nebezpečném rozsahu, nebo hrozí-li takové vyskytnutí, jsou všichni vlastníci pozemků v obci nebo v jinak určené oblasti povinni provésti potřebná opatření společně na svůj náklad.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 může se místní národní výbor usnésti na tom, že obec provede potřebná opatření v celém svém obvodu nebo v jeho části, při čemž jsou vlastníci pozemků povinni všechna tato opatření na svých pozemcích snášeti a při tom býti podle usnesení místního národního výboru spolučinni. Útraty se hradí zatím z obecní pokladny; místní národní výbor je rozvrhne na účastníky poměrně podle výměry porostů napadených nebo ohrožených sviluškou chmelovou.

§ 5.

(1) Odborným dozorem na zachovávání ustanovení zákona č. 165/1924 Sb., pokud jde o opatření proti svilušce chmelové, se pověřují tyto výzkumné ústavy zemědělské:

a) v zemi České: ústav pro ochranu rostlin státních výzkumných ústavů zemědělských v Praze;

b) v zemi Moravskoslezské: ústav pro ochranu rostlin zemských výzkumných ústavů zemědělských v Brně;

c) na Slovensku: státní výzkumné ústavy zemědělské v Bratislavě a v Košicích.

(2) Jako kontrolní orgány výzkumných ústavů zemědělských (odstavec 1) působí výzkumné stanice zemědělské, nebo jiné veřejné ústavy a stanice, oblastní organisace pěstitelů chmele, odborné školy zemědělské a osoby, pokud možno veřejní zaměstnanci, které pověří ministerstvo zemědělství, na Slovensku prostřednictvím pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy, výkonem kontroly. Osoby kontrolu provádějící musí se při jejím výkonu prokázati průkazkou opatřenou fotografií, kterou jim vydá ministerstvo zemědělství, na Slovensku prostřednictvím pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy.

(3) Informační a zpravodajskou službu o svilušce chmelové vykonávají v jednotlivých oblastech pro kontrolní orgány (odstavec 2) zpravodajové pro ochranu rostlin, které jmenuje ministerstvo zemědělství, na Slovensku prostřednictvím pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy, po slyšení příslušné oblastní organisace pěstitelů chmele. Zpravodajům pro ochranu rostlin je jmenovací dekret zároveň průkazkou při prohlídkách pozemků.

§ 6.

(1) Orgány výzkumných ústavů zemědělských (§ 5, odst. 1), jejich kontrolní orgány (§ 5, odst. 2) a zpravodajové pro ochranu rostlin (§ 5, odst. 3) jsou oprávněni konati prohlídky pozemků.

(2) K prohlídce pozemků budiž vždy přizván vlastník pozemku nebo jeho zástupce. Prohlídka se omezí na vyšetření okolností, jejichž znalost vzhledem k jejím účelům je nezbytná.

(3) Nezúčastní-li se vlastník pozemku nebo jeho zástupce prohlídky, ač byl o ní včas zpraven, není jeho nepřítomnost na překážku jejímu provedení.

(4) Zjistí-li se při prohlídce, že vlastník pozemku nesplnil povinnosti uložené mu v § 1, je povinen uhraditi příslušnému výzkumnému ústavu zemědělskému výdaje spojené s prohlídkou. Proti určení nákladů za prohlídku může si stěžovati do 15 dnů ode dne doručení výměru výzkumného ústavu zemědělského u příslušného zemského národního výboru, na Slovensku u pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy. Nedoplatky pravoplatně určených nákladů se vymáhají politickou exekucí podle výkazu nedoplatků potvrzeného co do vykonatelnosti příslušným zemědělským výzkumným ústavem. Jinak se výdaje uhradí ročními příspěvky příslušných oblastních organisací pěstitelů chmele ve výši stanovené ministerstvem zemědělství v dohodě s ministerstvem financí a s nejvyšším úřadem cenovým po slyšení příslušné oblastní organisace pěstitelů chmele.


§ 7.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Široký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.