Nariadenie vlády č. 28/1947 Zb.Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1946/1947.

Čiastka 13/1947
Platnosť od 04.03.1947
Účinnosť od 04.03.1947

28.

Vládní nařízení

ze dne 20. února 1947

o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1946/1947.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12, odst. 1 a § 16, odst. 1 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:


§ 1.

(1) Zemědělskými podniky podle tohoto nařízení se rozumějí bez ohledu na rozsah nebo způsob provozování všechny podniky (nemovitosti), sloužící k získávání výrobků, které poskytuje rostlinná a živočišná prvovýroba, s výjimkou výroby lesní.

(2) Chovateli skotu (volů, býků, krav a mladého hovězího dobytka včetně telat), prasat a slepic se podle tohoto nařízení rozumějí osoby, které chovají skot, prasata a slepice, i když při tom neprovozují zemědělský podnik (odstavec 1).

§ 2.

(1) Úkoly, stanovené pro zemědělství zákonem č. 192/1946 Sb., rozvrhne ministerstvo zemědělství za součinnosti ministerstva výživy, pokud se tak již nestalo opatřením učiněným podle § 12, odst. 1 uvedeného zákona, a to na zemi Českou a zemi Moravskoslezskou po vyjádření zemských národních výborů a po slyšení Jednotného svazu českých zemědělců, na Slovensko po vyjádření pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy, které se dohodne s pověřenectvem výživy a vyslechne Jednotný svaz slovenských zemědělců, při čemž stanoví pro každou zemi zemský plán zemědělské výroby.

(2) Zemské národní výbory, na Slovensku pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy, stanoví po slyšení příslušného Jednotného svazu zemědělců v rámci zemského plánu zemědělské výroby úkoly pro jednotlivé okresy (okresní plán zemědělské výroby), které okresní národní výbory rozvrhnou na obce svého obvodu, jimž ustanoví obecní plán zemědělské výroby. Úkol, který z celkového hospodářského plánu připadne provozovatelům podniků uvedených v § 1, odst. 1 a chovatelům uvedeným v § 1, odst. 2, stanoví v rámci obecního plánu zemědělské výroby místní národní výbor.

(3) Okresní plán zemědělské výroby jest pro okresy, ve kterých se provádí osidlování zemědělské půdy, stanoviti se zřetelem na výrobní poměry, vyplývající z nové úpravy pozemkové držby a z usměrňování zemědělské výroby v jejich obvodech.

§ 3.

Stanovení úkolů podle § 2 se provede takto:

a) Při stanovení úkolů v oboru rostlinné výroby jest vycházeti z ustanovení vyhlášky ministra zemědělství ze dne 19. července 1946, běž. č. 1549 Ú. l. I, o povinném osevu některých hospodářských plodin pro sklizňový rok 1947 (na Slovensku též z vyhlášky pověřence zemědělství a pozemkové reformy ze dne 26. července 1946, běž. č. 1456 Úr. v., o povinném osevu některých polnohospodářských plodin pro sklizňový rok 1947) a z opatření, která podle těchto vyhlášek již byla učiněna, s tou změnou, že povinný osev olejnin u zemědělských podniků, které jsou majetkem nebo ve správě státu, svazků územní samosprávy a církví, dále u zemědělských podniků, které jsou v den vyhlášení tohoto nařízení v národní správě podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945, č. 5 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů, jest nově upraviti tak, aby při jarním osevu v roce 1947 dosáhl plných 10% výměry orné půdy podniku. Plocha, stanovená podle uvedené vyhlášky pro osev olejnin v jiných podnicích, nesmí však býti snížena.

b) Okresní národní výbor stanoví obecní plány zemědělské výroby po slyšení okresního sdružení příslušného Jednotného svazu zemědělců, předsedů místních sdružení tohoto svazu, jakož i předsedů obecních zemědělských komisí, po případě také po slyšení znalců nebo jiných zemědělských odborníků; v okresech, ve kterých působí osidlovací komise ministerstva zemědělství nebo příslušné orgány pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy, jest vyslechnouti též zástupce těchto komisí nebo orgánů. Totéž platí přiměřeně i pro rozvržení obecního plánu zemědělské výroby na provozovatele podniků a na chovatele, uvedené v § 1.

c) Při stanovení obecního plánu zemědělské výroby jest vycházeti ze stanoveného osevního plánu pro sklizeň roku 1947 (písm. a)), dále z počtu zvířat chovaných v podnicích uvedených v § 1, odst. 1, po případě osobami, které jsou uvedeny v § 1, odst. 2. Přitom jest přihlédnouti k výrobním podmínkám a k výrobním směrům v obci se zřetelem na plánovanou specialisaci zemědělské výroby, ke zdravotnímu stavu zvířat, k dosavadní výrobnosti v obci, jakož i ke všem ostatním daným výrobním podmínkám, které budou míti vliv na uskutečnění okresního plánu zemědělské výroby.

d) Ustanovení písm. c) platí přiměřeně i pro rozvržení obecního plánu zemědělské výroby na provozovatele podniku, po případě na chovatele, kteří jsou uvedeni v § 1.

§ 4.

(1) Úkoly, vyplývající z obecního plánu zemědělské výroby pro jednotlivé provozovatele podniků uvedených v § 1, odst. 1 a pro chovatele uvedené v § 1, odst. 2, stanoví místní národní výbor podle jmen provozovatelů a chovatelů v přehledu, který vyloží k veřejnému nahlédnutí a k podání námitek po dobu 8 dnů; vyložení vyhlásí místní národní výbor před počátkem uvedené osmidenní lhůty způsobem v místě obvyklým a zpraví o něm místní sdružení Jednotného svazu zemědělců.

(2) Námitky mohou podávati pouze osoby uvedené v přehledu. Na tuto okolnost upozorní místní národní výbor ve vyhlášce vydané podle odstavce 1, v níž též uvede, že stanovení úkolů, jak je uvedeno v přehledu, bude pro každého účastníka považováno za konečné, nebudou-li v dané lhůtě podány námitky.

(3) Budou-li podány námitky podle odstavce 2, pokusí se místní národní výbor vyříditi je dohodou s osobami, které je podaly, jakož i s těmi, jejichž úkol bude tím, že námitkám bude vyhověno, zvýšen. Nedojde-li k dohodě, rozhodne místní národní výbor po slyšení místního sdružení příslušného Jednotného svazu zemědělců o podaných námitkách a doručí své rozhodnutí osobám, kterých se týká, s poučením, že do jeho rozhodnutí je přípustné odvolání k okresnímu národnímu výboru. Týkají-li se však námitky podstatné části obecního plánu zemědělské výroby a je-li zřejmo, že stanovení jednotlivých úkolů bude nutno v důsledku podaných námitek ve větším rozsahu změniti, může místní národní výbor na místě dalšího řízení o podaných námitkách sestaviti nový přehled (odstavec 1) a opakovati jedenkráte řízení podle odstavců 1 a 2.

(4) Místní národní výbor, předkládaje odvolání podle odstavce 3, učiní po slyšení místního sdružení Jednotného svazu zemědělců okresnímu národnímu výboru odůvodněný návrh, zda a kterým provozovatelům podniků a chovatelům (§ 1) v obci se mají úkoly, stanovené jim v přehledu, zvýšiti pro případ, kdyby kladné vyřízení odvolání mělo za následek nutnost zvýšiti úkoly jiných osob. Okresní národní výbor rozhodne po slyšení okresního sdružení Jednotného svazu zemědělců o odvolání, po případě o konečném stanovení úkolů jiným osobám, slyšev tyto osoby, s konečnou platností.

§ 5.

Úkoly stanovené jednotlivým provozovatelům nebo chovatelům (§ 1) zapíše místní národní výbor každému účastníku do „Hospodářského výkazu zemědělce“, po případě do „Hospodářského výkazu chovatele drůbeže“ nebo do „Hospodářského výkazu zahradníka“ (vyhláška ministra zemědělství ze dne 15. prosince 1945, běž. č. 95 Ú. l. I z roku 1946, o hospodářských výkazech) podle směrnic (návodu) vydaných ministerstvem zemědělství, na Slovensku pověřenectvem zemědělství a pozemkové reformy; účastníkům, kteří nejsou povinni vésti tyto výkazy, sdělí jejich úkol ve dvouletém hospodářském plánu místní národní výbor na úředním tiskopise, který účastníci uschovají pro účely kontroly. Stejným způsobem se zapisují, po případě sdělují změny, které by ve stanovení úkolů bylo třeba dodatečně provésti.

§ 6.

(1) Povinný osev olejnin lze splniti též osevem hořčice.

(2) Změny plánů zemědělské výroby a úkolů z nich vyplývajících pro jednotlivé účastníky jest projednati podle §§ 3 a 4. Místní národní výbory se mají vždy nejprve pokusiti o provedení nutných změn dohodou se všemi účastníky.


§ 7.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.