Vyhláška č. 177/1947 Zb.Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948.

Čiastka 85/1947
Platnosť od 05.11.1947
Účinnosť od 05.11.1947

OBSAH

177.

Vyhláška ministerstva národní obrany

ze dne 23. října 1947

o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948.

Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb.:


§ 1.

(1) Pro příslušníky náhradní zálohy ročníku narození 1922 a pro starší příslušníky náhradní zálohy, jimž byl prodloužen odsun vojenského výcviku z moci úřední, stanoví se jako nástupní termíny do vojenského výcviku v roce 1948

a) 2. květen 1948 pro zemědělce a brance, kteří podle svého vzdělání mohou býti určeni do škol pro důstojníky v záloze,

b) 1. červenec 1948 pro všechny ostatní brance, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

(2) Pro lékaře, zvěrolékaře a magistry farmacie stanoví se jako nástupní termíny do presenční služby a vojenského výcviku 2. leden, 2. květen a 1. září 1948.

(3) Branci budou povoláni k nástupním termínům uvedeným v odstavcích 1 a 2 jednotlivě svolávacími lístky.


§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


arm. gen. Svoboda v. r.