Nariadenie vlády č. 197/1947 Zb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.

Čiastka 94/1947
Platnosť od 10.12.1947
Účinnosť od 01.01.1948

OBSAH

197.

Vládní nařízení

ze dne 5. prosince 1947

o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.

Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 117 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:


§ 1.

Celní sazebník se mění a upravuje takto:

1. Za saz. pol. 153b) se vkládá tato poznámka:

„Poznámka. Čištěný kafr, dovážený továrnami k výrobě celuloidu, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením ...................... beze cla.“

2. Za saz. pol. 300c) se vkládá tato poznámka:

„Poznámka k a)-c). Papírové pytle, dovážené pro továrny na výrobu cementu, na zvláštní povolení, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. ledna 1948 do 31. prosince 1948 .......................... beze cla.“

3. Za saz. pol. 497b) se vkládá tato poznámka:

„Poznámka. Dráty z obecných kovů a kovových slitin, povlečené obecnými kovy, dovážené továrnami na výrobu elektrických lamp, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. ledna 1948 do 31. prosince 1948 ...... beze cla.“

4. Saz. pol. 600l) se upravuje takto:

l) 1. chlorid barnatý ................ 150.-

do 31. prosince 1948

l) 2. uhličitan vápenatý, umělý; fosforečnan vápenatý, umělý; karbid vápníku; dusičnan strontnatý;

dusičnan barnatý ........................... 400.-“.

5. Poznámka k saz. čís. 624 se upravuje takto:

„Poznámka. Nitrocelulosové pokosty lakové, dovážené továrnami na výrobu svrškových usní a roztoky umělých pryskyřic, dovážené továrnami na výrobu lakových pokostů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením .................................. 540.-“.


§ 2.

Na dobu od 1. ledna 1948 do 30. června 1948 se zrušují cla na dovoz zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek):

1. Kakaové boby a slupky.

9. Fíky.

10. Vinné bobule a hrozny, sušené; korintky.

11. Citrony, limony, cedráty.

12. Pomeranče (též mandarinky).

13. Citrony, limony, cedráty a pomeranče, ve slané vodě naložené; nezralé drobné pomeranče; kůra pomerančová, cedrátová a citronová, též mletá nebo ve slané vodě naložená.

14. Datle, pistacie, banány (pisang).

21. Melasa.

23-34. Obilí; slad; luštěniny; mouka a mlýnské výrobky; rýže.

35-39. Ovoce.

40-44. Zelenina.

45-52. Semena.

58. Štětka soukenická.

63-72. Dobytek jatečný a tažný.

73-76. Jiná zvířata.

78-82, 86. Výrobky živočišné.

88-101. Tuky.

102-106. Mastné oleje.

113-122, 125-132. Potraviny.

133-134. Dříví.

141b) umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmenované, dále neopracované.

145b). Sádra pálená.

146b). Bílá křída, těživec, mleté, plavené.

147b). Smirek zrněný, mletý, plavený.

148b), c) i pozn. Barevné hlinky.

149. Jiné zeminy a kameny, uměle barvené.

150a) vápno pálené, též hašené.

156. Dřeva barvířská:

b) na drobno rozdělaná (t. j. nařezaná, rozstrouhaná, mletá)

c) na drobno rozdělaná, kvašená.

157b). Dřevo kvebrachové a jiná dřeva tříslivá, na drobno rozdělaná (t. j. nařezaná, rozstrouhaná, mletá).

162. Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výtažek ze dřeva kaštanového; výtažek ze dřeva kvebrachového; výtažky tříslové výslovně nejmenované.

163. Výtažky barvířské výslovně nejmenované.

182. Přást surový, bílený, barvený, potištěný.

183-187. Bavlněná příze.

204a), b), c). Příze lněná (ze lněného vlákna nebo ze lněné koudele); příze ramiová (z čínské kopřivy).

Poznámka k saz. čís. 204, 205 a 206. Příze na vázání snopů, v klubku nebo na vijáku.

242-244. Hedvábí.

245. Příze z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, spojeného s jinými předivy, též skaná.

306. Kaučukové těsto.

312. Zboží z měkkého kaučuku, výslovně nejmenované, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami.

313. Tvrdá guma (tvrdosti rohu nebo kůže) v deskách, tyčích a trubkách, též leštěná, avšak dále neopracovaná.

320. Technické potřeby.

328-337. i poznámka 1. za saz. čís. 337. Kůže.

381. Optické sklo surové, v čočky nevybroušené, v kusech, tabulích nebo jako čočky, lité, lisované nebo řezané, též přibroušené, bílé nebo barevné.

428a), 429-435. Železo a železné polotovary.

467a) 1. mykací povlaky nespojené s plstí.

470. Pružinová ocel (ocel zploštěná na pásy ve svazcích nebo v kotoučích, na pružno kalená), též leštěná.

488: a) olovo, též slitiny olova s antimonem, arsenem, cínem nebo zinkem

c) zinek, též slitiny zinku s olovem nebo cínem.

489. Řezané desky (planches), t. j. desky řezané z balvanů surových kovů nebo kovových slitin, k přímému zpracování válcováním nebo tažením.

546. Elektrické uhlíky.

596b) arsen; kovy alkalické a kovy žíravých zemin.

597: a) 2. žíravý natron pevný (hydroxyd sodný)

b) žíravý louh draselný a žíravý louh sodný (vodný roztok žíravého drasla a žíravého natronu)

Pozn. k e). Kysličník hlinitý, dovážený k výrobě umělého korundu, na zvláštní povolení, za podmínek atanovených nařízením

h) kysličník ciničitý, umělý (cínový popel)

q) peroxyd vodíku.

598c) 1. kyselina sírová, nedýmavá (komorová, anglická).

599: a) 1. ledek sodný (přírodní [čilský] i umělý), nečištěný

b) síran sodný

c) 1. síran draselný; kyselý síran draselný; draslo (potaš), obsahuje - li nejvýše 85% uhličitanu draselného

e) draslo (potaš), obsahuje-li více než 85% uhličitanu draselného; vodní sklo, pevné

f) 1. soda kalcinovaná (žíhaná)

g) 2. síran amonný

k) 2. dusitan sodný; šťovan draselný (sůl šťavelová); vinný kámen čištěný; uhličitan amonný

m) 1. chroman draselný i sodný (žlutý) a dvojchroman draselný i sodný (červený)

m) 2. octan amonný; octan draselný a octan sodný (čistý i nečistý [z dřevného octa])

o) 2. sirník draselný; sirník amonný; chlorečnan draselný a sodný; fosforečnan sodný; dusičnan amonný.

600: c) 2. chlorid vápenatý, nečistý; annalin (umělý síran vápenatý); sirník barnatý, surový

d) spodium (kostní uhlí)

g) i pozn. běloba na lesk, běloba barytová (umělý síran barnatý); síran hořečnatý (hořká sůl)

k) octan vápenatý, nečistý (z dřevného octa)

m) dusíkaté vápno

n) ledek vápenatý.

601: c) octan hlinitý a octan hlinitý nečistý (z dřevného octa) d) 2. síran nikelnatý a nikelnato-amonný.

604: a) glycerin surový

b) glycerin čištěný, t. j. vodojasný nebo zbarvený, bez popelu

e) kresol (matečný louh po krystalované čisté kyselině karbolové).

610. Želatina (čištěná, sušená klihovatina původu živočišného i rostlinného), též na prach utlučená a zboží z ní.

611. Klih všeho druhu, též vyzina (vyzí klí).

612 i pozn. 2. Albumin a albuminoidy; kasein.

613. Škrob (také škrobová moučka).

614. Lepek; škrobová lepidla (též dextrin a dextrinová lepidla) a jiné náhražky klovatiny, výslovně nejmenované; maz, šlichta a podobná lepidla a apretury, obsahující škrob.

617. Fosfáty kyselinami rozložené (superfosfáty).

619 i pozn. 1. až 3. Kolodium; chloroform; alkohol methylnatý (methanol, dřevný líh); alkoholy propylnaté, butylnaté, amylnaté; přiboudlina; aceton; sehnaná kyselina octová.

620 b) i pozn. jiné ethery jednoduché, jakož i všechny složené, též ether enantový.

622 d) i pozn. 1. až 3. Pomocné látky a výrobky chemické, výslovně nejmenované, ostatní.

625 a) sirné černi; barvy antrachinonové, mimo kypové; barvy azové.

626. Barvy výslovně nejmenované.

652 a) moučka kostní.

653 a) tuhé zbytky po výrobě mastných olejů, též mleté.

657 a) odřezky (odstřižky) papírové, makulatura (popsaná i potištěná).


§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Kočvara v. r.

Tymeš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Čepička v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.