46.

Zákon

ze dne 5. března 1947

o odškodnění nemocí z povolání.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Předpisy o úrazovém pojištění platí, pokud tento zákon nestanoví jinak, obdobně také o nemocech z povolání.

§ 2.

Za nemoci z povolání se považují nemoci vypočtené v seznamu, který je přílohou tohoto zákona, pokud byly způsobeny výkonem zaměstnání v pojištěném podniku onoho druhu, který jest uveden v seznamu vedle té které nemoci z povolání.

§ 3.

(1) Kde předpisy o úrazovém pojištění mluví o tělesném zranění, rozumí se tím při nemocech z povolání onemocnění takovouto nemocí, a kde mluví o smrti nastalé z úrazu, rozumí se tím smrt způsobená touto nemocí.

(2) Jako doba úrazu platí počátek nemoci podle zákonů o nemocenském pojištění, je-li to však pro pojištěnce příznivější, nebo jde-li o osoby pro případ nemoci nepojištěné, počátek neschopnosti k výdělku podle předpisů o úrazovém pojištění.

(3) Při nemoci z povolání záleží náhrada škody pojištěných osob v důchodu, který se poskytne osobě stižené nemocí z povolání počínajíc dvacátýmsedmým týdnem po počátku nemoci, po případě po počátku neschopnosti k výdělku podle předcházejícího odstavce.

(4) Nastala-li nemoc z povolání (odstavec 2) v době, kdy pojištěnec již nevykonával zaměstnání, jímž byla nemoc způsobena (§ 2), vyměří se důchod z ročního pracovního výdělku ke dni, jímž skončil skutečný výkon tohoto zaměstnání, a podle předpisů tehdy platných.

§ 4.

(1) Vyšetřující lékař je povinen oznámiti onemocnění nemocí z povolání i podezření jejího vzniku jednak nemocnému, který mu toto oznámení musí písemně potvrditi, jednak nositeli veřejnoprávního nemocenského pojištění a lékaři pověřenému živnostenskou inspekcí.

(2) Nositel veřejnoprávního nemocenského pojištění je povinen oznámiti nositeli veřejnoprávního úrazového pojištění každý případ nemoci z povolání i podezření jejího vzniku do patnácti dnů po dni, kdy se o něm dověděl.

§ 5.

(1) Je-li zjištěno, že u pojištěnce vzniká nemoc z povolání, nebo je-li obava, že nemoc z povolání se bude opakovati nebo se zhorší, bude-li pojištěnec dále zaměstnáván v podniku (§ 2), v němž by byl vydán takovémuto nebezpečí, je nositel úrazového pojištění povinen

a) poskytnouti mu, je-li toho třeba, nemocenské ošetření, po případě

b) učiniti vhodné opatření, aby pojištěnec mohl zanechati nebezpečného zaměstnání, a podrobí-li se pojištěnec, poskytnouti mu na vyrovnání újmy na výdělku nebo jiných hospodářských škod přechodný důchod až do poloviny plného důchodu, nebo jednorázovou dávku až do výše plného důchodu za půl roku. V pochybných případech budiž dbáno posudku ústavu pracovního lékařství.

(2) Požitek dávek uvedených v odstavci 1 se nedotýká nároku na důchod pro neschopnost k výdělku.

§ 6.

Postižený, jemuž nebylo vyměřeno odškodné z moci úřední, musí svůj nárok ohlásiti nositeli úrazového pojištění do dvou let ode dne, kdy bylo lékařem zjištěno (§ 4), že jde o nemoc z povolání (§ 2), nejpozději však do pěti let ode dne, kdy přestal skutečně pracovati v podniku uvedeném v příloze k tomuto zákonu. Pozůstalí po osobě zemřelé následkem této nemoci musí svůj nárok ohlásiti nejpozději do jednoho roku ode dne jejího úmrtí. Nároku však nemají pozůstalí po osobě, jejíž nárok jest podle věty prvé vyloučen.

§ 7.

Vláda může přiložený seznam nemocí z povolání doplňovati a měniti nařízením.

§ 8.

Tento zákon platí také pro obor úrazového zaopatření zaměstnanců, pokud byli zproštěni pojistné povinnosti.

§ 9.

(1) Trpí-li pojištěnec k 1. lednu 1947 nemocí z povolání, za kterou by bylo poskytnouti odškodnění teprve podle tohoto zákona, je nositel úrazového pojištění povinen za podmínek § 2 tohoto zákona odškodniti i tuto nemoc z povolání, nastal-li pojistný případ po 30. červnu 1932. Nárok na odškodnění nutno uplatniti nejpozději do 31. července 1948, leč by lhůta podle § 6 tohoto zákona skončila teprve po tomto dni; jinak nárok zanikne.

(2) Odškodnění podle odstavce 1 se poskytne nejdříve od 1. ledna 1947. Novému rozhodnutí nepřekážejí dosavadní pravoplatné výměry.


§ 10.

Zákon ze dne 1. června 1932, č. 99 Sb., o odškodnění nemocí z povolání, ve znění právních předpisů jej měnících a doplňujících a zákon ze dne 4. března 1942, č. 33 Sl. z., o odškodnění při nemocech z povolání, se zrušují.

§ 11.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947; provede jej ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Nejedlý v. r.


Příloha k § 2 zákona č. 46/1947 Sb.

Běžné
číslo
Nemoc z povolaní Podniky pojištěné pro případ úrazu
I II III
1 Onemocnění z olova a jeho sloučeninKožní onemocnení se považují za nemoc z povolání jen potud, pokud jsou projevem celkového onemocnění, způsobeného pronikáním škodlivých látek do těla. K 1—16:
Všechny podniky, ve kterých látky vedle uvedené se vyrábějí, zpracovávají, používají nebo se vyskytují jako vedlejší výrobky či vůbec jinak
2 Onemocnění z fosforu a jeho sloučenin
3 Onemocnění ze rtuti a jejích sloučenin
4 Onemocnění z arsenu a jeho sloučenin
5 Onemocnění z mangánu a jeho sloučenin
6 Onemocnění z benzénu a jeho homologů
7 Onemocnění z nitro- a amino-sloučenin i benzénu nebo jeho homologů a jejich odvozenin
8 Onemocnění z halogenisovaných uhlovodíků mastné řady
9 Onemocnění z dusičných esterů glycerinu a dusičných esterů jiných látek mastné řady
10 Onemocnění ze sirouhlíku
11 Onemocnění ze sirovodíku
12 Onemocnění z látek bojových
13 Onemocnění z kysličníku uhelnatého
14 Onemocnění z kyanovodíku a jeho odvozenin jako
kyanamidu vápenatého (dusíkatého vápna)
15 Onemocnění způsobené röentgenovými paprsky a radioaktivními látkami
16 Onemocnění kožní rakovinou nebo kožními změnami,
majícími sklon k přechodu v rakovinu, způsobená sazemi, parafinem, dehtem, kreosotem, antracenem,
smolou a podobně působícími látkami (kancerogeními)
17 Kožní onemocnění účinkem škodlivin, vyskytujících se v podniku, které je takové povahy, že se často opakuje a nutí ke změně povolaní nebo k zanechání výdělečné práce v nichž jsou pojištěnci vydáni tomuto nebezpečí
18 Onemocnění rakovinou plic způsobené rádiovými paprsky a rádiovou emanací nebo počasný chorobný stav, u něhož celkový a po případe i plicni nález svedčí pro rakovinu plic, i když ji nelze klinickými metodami bezpečně prokázati v nichž jsou pojistěnci vydáni tomuto nebezpečí
19 Onemocnění nakažlivými nemocemi Nemocnice, ústavy pro léčení a ošetřovaní, porodnice, ozdravovny, bakteriologické, pathologické, serologické, anatomické, hygienické a soudné lékařské ústavy; dále jiné; ústavy a zařízení zdravotní služby, nebo pro vědecké bádání, které ministr sociální péče v dohodě s ministrem zdravotnictví, po případe s ministrem školství a osvěty, prohlásí za povinné pojišténím
20 Nemoci přenosné se zvířat na lidi jako nákazlivá žloutenka, Bangova nemoc, sněť slezinná, vozhřivka, tularemie, červenka a jiné v nichž jsou pojištěnci vydáni tomuto nebezpečí
21 Onemocnění vyvolané prací ve stlačeném vzduchu v nichž se používá kesonů (caissons) nebo potápěcích zvonů
22 Onemocnění kostí, kloubů, svalů, cév a nervů končetin, způsobené otřesy při práci s nástroji poháněnými stlačeným vzduchem, s nástroji a stroji stejně působícími, jakož i prací na pokiepávacích strojích v nichž se používá takových nástrojů nebo strojů
23 Onemocnění červivostí horníků (ankylostomiasis) Důlní podniky
24 Onemocnění dolních dýchacích cest a plic škodlivými účinky Thomasovy moučky jež dopravují nebo zpracovávají Thomasovu strusku nebo zpracovávají, uskladňují nebo dopravují Thomasovu moučku
25 Onemocnění dolních dýchacích cest a plic způsobené, hliníkovým prachem a prachem z hliníkových slitin (zaprášení plic hliníkem — fibrosa plic) K 25 a 26:
v nichž jsou pojištěnci vydáni tomuto nebezpečí
26 Onemocnění dolních dýchacích cest a plic z berylia a jeho sloučenin
27 Onemocnění zaprášením plic prachem obsahujícím kysličník křemičitý nebo železo (silikosa, siderosa), při kterém zjištěné klinickofunkcionální poruchy jsou podepřeny typickými röentgenologickými znaky. Setká-li se s takovým zaprášením plic tuberkulosa plic, odškodňuje se tuberkulosa jako onemocnění způsobené prachem K 27—29:
v nichž jsou pojištěnci vydáni tomuto nebezpečí
28 Onemocnění zaprášením plic prachem obsahujícím kysličník křemičitý nebo železo (silikosa, siderosa) ve spojení s aktivní tuberkulosou plic
29 Onemocnění zaprášením plic asbestovým prachem (asbestosa)
a) při kterém zjištěné klinickofunkcionální poruchy jsou podepřeny typickými roentgenologickými znaky,
b) ve spojení s plicní rakovinou
30 Onemocnění z chromových sloučenin. Kožní onemocněníse považují za nemoc z povolání jen potud, pokud jsou projevem celkového onemocnění, způsobeného pronikáním škodlivých látek do těla v nichž se tyto sloučeniny vyrábějí, zpracovávají nebo kde se jich používá
31 Onemocnění hluchotou nebo těžkou nedoslýchavostí, způsobenou hlukem a otřesy zabývající se zpracováním nebo opracováním kovů, důlní podniky a podniky, v nichž jsou zaměstnanci vystaveni nadměrnému hluku
32 Onemocnění šedým zákalem Podniky pro výrobu, opracování a zpracování skla; železárny, tavírny kovu, smaltovny, cementárny, továrny na karbid, svařování (autogenní i elektrické)
33 Onemocnění nystagmem v téžkých a složitých tvarech Doly
34 Onemocnění nervu loketního otlakem Brusírny skla