200

Zákon

ze dne 31. října 1947

o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň).

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Oddíl první.

Základní ustanovení.

§ 1

Předmět a sazba daně.

(1) Dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) podléhají předměty, uvedené v příloze k tomuto zákonu (seznam přepychových předmětů), a to sazbami v ní uvedenými; příloha je součástí zákona.

(2) Vláda může nařízením vyloučiti ze seznamu přepychových předmětů některé přepychové předměty, tento seznam měniti a doplňovati po slyšení zájmových organisací, jakož i upravovati a určovati sazby daně, při čemž však předměty zdaňovanými mohou býti toliko předměty národohospodářsky zbytné a daňová sazba nesmí převyšovati 100 % jejich ceny; rovněž může vláda nařízením platnost zákona zrušiti.

§ 2

Osvobození od daně.

Od daně jsou osvobozeny za podmínek stanovených vládním nařízením:

1. předměty přepravené z jedné výrobny do jiné, do skladu, obchodní místnosti a do dílny domáckého pracovníka nebo zpět;

2. předměty převzaté pouze za účelem provedení opravy;

3. předměty vyvezené do celní ciziny;

4. předměty dovezené z celní ciziny v případech a za podmínek stanovených v §§ 62 až 65, § 87 a § 105 celního zákona.

§ 3

Poplatník.

(1) Platiti daň jest povinen (poplatník):

1. kdo přepychové předměty vyrábí nebo si je dává vyráběti (ve mzdě, po domácku a pod.). Výrobou se rozumí prvovýroba, dále jakákoliv činnost, kterou předmět nabývá povahy předmětu přepychového, jakož i zpracování, opracování, zušlechťování, obnovování, opravování nebo jakékoli upravování (též sestavování) předmětu přepychového na předmět opět přepychový. U zvířat (na př. přepychových psů) je poplatníkem jejich chovatel; u poštovních známek a jiných cennin je poplatníkem, kdo je sestavuje a sbírá ke zcizení;

2. při dovozu poplatník celní pohledávky (§ 8, odst. 2 celního zákona).

(2) Dá-li si kdo vyrobiti (ve mzdě, po domácku a pod.) přepychový předmět pro svoji soukromou potřebu, jest povinen platiti daň ten, kdo předmět pro něho vyrobil (ve mzdě, po domácku a pod.).

(3) Dá-li si vyrobiti (ve mzdě, po domácku a pod.) v tuzemsku přepychový předmět osoba, která nemá v tuzemsku ani bydliště (sídlo) ani provozovnu, jest povinen platiti daň ten, kdo pro ni přepychový předmět vyrobil (ve mzdě, po domácku a pod.).

§ 4

Základ daně.

(1) U předmětu vyrobeného v tuzemsku je základem daně cena, t. j. vše, co za něj výrobce účtuje odběrateli. Byl-li předmět vzat pro vlastní spotřebu, je základem daně obecná cena předmětu.

(2) V případech uvedených v § 3, odst. 2 a 3 je základem daně:

a) byl-li vyroben (ve mzdě, po domácku a pod.) přepychový předmět z předmětu nepřepychového, obecná cena konečného (přepychového předmětu;

b) byl-li vyroben (ve mzdě, po domácku a pod.) přepychový předmět z jiného předmětu přepychového, rozdíl mezi obecnou cenou předmětu daného ke zpracování a obecnou cenou konečného výrobku.

(3) U předmětu dovezeného z celní ciziny je základem daně účtovaná cena, k níž se připočítávají výlohy přepravní k hranici a clo, jakož i daně a dávky vybírané z dováženého zboží, a není-li jí, obecná cena dovezeného předmětu.

(4) Cenou obecnou se rozumí cena, která se v době vyskladnění nebo v době celního projednání obvykle platí za přepychový předmět stejného nebo podobného druhu v místě výrobny nebo v místě celního projednání, nečítajíc v to daň přepychovou, a to při vyskladnění nebo dovozu ve velkém, cena ve velkém, při vyskladnění nebo dovozu v malém, cena v malém, pokud není jinak stanoveno. Při vlastní spotřebě jest základem daně cena obecná (první věta) v době, kdy přepychový předmět byl vzat pro vlastní spotřebu. V případech uvedených v odstavci 2, písm. b) se včítá do obecné ceny předmětu daného ke zpracování přepychová daň, která z něho byla prokazatelně zaplacena.

(5) Ministr financí jest oprávněn stanoviti u přepychových předmětů, u nichž se vyskytují dodávky od výrobce přímo spotřebiteli i dodávky od výrobce přímo překupníkům, že základem daně je konečná cena spotřebitelská po odečtení přepychové daně.

(6) Daň přepychová není součástí základu této daně, ani daně z obratu, ani cenových vyrovnávacích částek.

(7) Není-li při daňovém řízení nebo celním projednání cena udána nebo prokázána, nebo je-li sice udávána a prokazována, avšak kontrolní orgán ji má za nízkou, jest vzíti za základ daně cenu obecnou (odstavec 4).

(8) Je-li udána cena v cizí měně nebo v obchodních mincích, přepočítává se na československou měnu podle průměrného měsíčního kursu, který stanoví pro účely poplatků, daně z obohacení a daní dopravních ministr financí vyhláškou v Úředním listě, na Slovensku též vyhláškou v Úředním věstníku. Rozhodným je kurs vyhlášený pro kalendářní měsíc, v němž vznikla daňová povinnost. Při dovozu se přepočítává cena udaná v cizí měně nebo v obchodních mincích na měnu československou podle ustanovení o cle.

(9) Pro cenu, která je rozhodná pro určení předmětu jako přepychového, platí obdobně ustanovení předchozích odstavců.

(10) Daň (příslušenství daně) se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

(11) Bližší předpisy o daňovém základu vydá vláda nařízením.

§ 5

Vznik daňové povinnosti.

Daňová povinnost vzniká:

1. u předmětu vyrobeného v tuzemsku vyskladněním z výrobny nebo vzetím pro vlastní spotřebu. Sklad a prodejní místnost, patřící k výrobně, se považují za její součást. Podrobnosti stanoví vláda nařízením;

2. při dovozu z celní ciziny v době, kdy vzniká povinnost platiti celní pohledávku (§§ 85 a 88 celního zákona).

§ 6

Splatnost daně a způsob placení.

(1) Daň z přepychových předmětů vyrobených v tuzemsku je splatná jejich vyskladněním z výrobny. Platí se z celého množství přepychových předmětů, které bylo vyskladněno v jednom kalendářním měsíci, najednou, a to nejpozději do patnáctého dne druhého kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němž bylo vyskladněno. Daň se platí šekovým vplatním lístkem poštovní spořitelny na účet příslušného okresního finančního ředitelství, na Slovensku na účet pověřenectva financí, pokud se nestanoví v seznamu přepychových předmětů jinak. Připadne-li poslední den platební lhůty na neděli, státem uznaný svátek nebo památný den, končí platební lhůta nejblíže následujícího všedního dne. V téže lhůtě je poplatník povinen předložiti dvojmo důchodkovému kontrolnímu úřadu měsíční účet přepychové daně podle vzoru, který vydá ministerstvo financí.

(2) Za den zapravení splatné daně se pokládá:

a) je-li placeno šekovým řízením u poštovní spořitelny, den, kdy byla složena daňová částka u poštovního úřadu;

b) je-li placeno v odúčtovacím řízení u poštovní spořitelny, den, kdy byl odepsán poukaz z poukazatelova šekového účtu nebo ze šekového účtu jeho zmocněnce, v obou případech za předpokladu, že částka byla skutečně připsána na šekový účet příslušného finančního úřadu.

(3) Při dovozu platí o splatnosti a způsobu placení daně ustanovení o cle.

(4) Ministr financí se zmocňuje, aby vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení stanovil v dohodě s nejvyšším účetním kontrolním úřadem jiný způsob placení daně nebo jiné platební lhůty.

§ 7

Přesunutí daně.

(1) Daň přepychovou jest přesunouti na odběratele.

(2) Zcizuje-li přepychový předmět někdo jiný než poplatník, smí účtovati přepychovou daň pouze částkou, kterou účtoval poplatník.

§ 8

Včítání daně.

Nabyl-li nebo dovezl-li poplatník přepychový předmět, a vyrobil-li z něho jiný přepychový předmět, jest oprávněn za podmínek, které stanoví vláda nařízením, odečísti si od daně, kterou je povinen sám platiti, daň, kterou zaplatil dodavateli nebo při dovozu.

§ 9

Ručení.

(1) Za přepychovou daň ručí předměty jí podrobené, pokud jsou v moci (držení) poplatníka nebo v moci (držení) osoby, která je převzala, ač věděla, nebo z okolností mohla věděti, že daň byla zkrácena nebo zatajena.

(2) Daň zatěžuje i bez knihovního zápisu zákonným zástavním právem podnik poplatníkův a jeho hospodářské příslušenství (nemovitosti, zařízení, zásoby a pod.); toto zástavní právo má přednost přede všemi knihovně zajištěnými pohledávkami. Jde-li o nedoplatek daně starší jednoho roku, jest trvání tohoto přednostního práva závislé na tom, že nedoplatek byl nejdéle do jednoho roku počínajíc dnem po splatnosti příslušné daňové částky zajištěn.

(3) Celým svým jměním ručí:

1. nabyvatel podniku nebo závodu, jehož nabyl jako celek úplatně nebo neúplatně, za přepychovou daň, kterou byli povinni platiti jeho předchůdci z přepychových předmětů vyskladněných (vzatých pro vlastní spotřebu) v kalendářním roce, v němž došlo k převodu podniku nebo závodu, jakož i v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím;

2. osobně ručící společníci za daň, kterou byla povinna platiti společnost z přepychových předmětů vyskladněných (vzatých pro vlastní spotřebu) v době, kdy byli jejími společníky;

3. osoby odpovědné za správu právnických osob za přepychovou daň, kterou jest povinna platiti právnická osoba z přepychových předmětů vyskladněných (vzatých pro vlastní spotřebu) v době, po kterou jsou odpovědné za její správu. Toto ručení není však možno uplatniti po uplynutí 5 let ode dne, kdy byla osoba, jež je odpovědná za správu právnické osoby, zproštěna odpovědnosti za to období, kterého se ručení týká;

4. účastníci příležitostných sdružení za přepychovou daň, kterou jest povinno platiti příležitostné sdružení z přepychových předmětů vyskladněných (vzatých pro vlastní spotřebu) v době, po kterou se ho zúčastnili;

5. osoba pověřená vedením tuzemské provozovny poplatníka, jenž má bydliště nebo sídlo v cizině, za přepychovou daň, kterou jest poplatník povinen platiti z přepychových předmětů vyskladněných (vzatých pro vlastní spotřebu) v době, po kterou byla pověřena vedením jeho tuzemské provozovny;

6. ten, z jehož podnětu se koná dražba, za přepychovou daň z přepychových předmětů, které byly v této dražbě prodány;

7. ten, jemuž byla postoupena pohledávka z prodeje přepychových předmětů za daň, kterou je povinen zaplatiti ten, jenž dotyčné přepychové předměty prodal. Toto ručení jest omezeno jen do výše daně připadající na přepychové předměty, jejichž dosažená prodejní cena rovná se výši postoupené pohledávky;

8. ten, kdo spravuje neodevzdanou pozůstalost (na Slovensku nerozdělenou pozůstalost) za daň, kterou jest povinna platiti neodevzdaná (nerozdělená) pozůstalost z přepychových předmětů vyskladněných v době, po kterou ji spravoval nebo byl oprávněn spravovati;

9. národní správce za daň z přepychových předmětů vyskladněných v době, po kterou byl národní správce odpověden za národní správu podniku.

(4) Nepatří-li předměty sloužící provozu podniku poplatníkovi, nýbrž některému z jeho rodinných příslušníků nebo osobě podstatně na podniku zúčastněné, ručí vlastník předmětů těmito předměty za přepychovou daň, kterou je povinen poplatník platiti z přepychových předmětů vyskladněných (vzatých pro vlastní spotřebu) v době, po kterou sloužily tyto předměty provozu podniku nebo po kterou trvala účast na podniku. Kdo je rodinným příslušníkem podnikatele a kdo je osobou podstatně na podniku zúčastněnou, určí vláda nařízením. Vloží-li tichý společník do podniku vklad v penězích, ručí obdobně do výše svého vkladu.

(5) Ručení se vztahuje na daň a její příslušenství (5 % zvýšení, poplatek z prodlení a náhrady nákladů upomínacích a exekučních), kterou poplatník nezaplatil. Postihuje-li ručení více osob, ručí všechny rukou společnou a nerozdílnou.

(6) Ručení za daň při dovozu se řídí ustanoveními o cle.

(7) Zánikem daňového dluhu zaniká ručební povinnost.

§ 10

Vrácení daně.

(1) Vezme-li poplatník přepychový předmět od odběratele zpět (na př. pro vady, nebo proto, že obchod byl dodatečně zrušen), má nárok na vrácení daně. Podmínkou jest, že předmět byl vzat zpět do 60 dnů. Daň se vrátí tím způsobem, že si ji poplatník odečte od daně, kterou je povinen platiti, a vyznačí to v záznamu o příjmu a výdeji zboží, jakož i v měsíčním účtu přepychové daně. Přestane-li býti poplatníkem, vrátí se daň v hotovosti.

(2) Kdo, zabývaje se mezinárodní směnou zboží, vyvezl v nezměněném stavu do celní ciziny přepychový předmět, kterého nabyl v tuzemsku od jiné osoby nebo který dovezl z celní ciziny, má nárok za podmínek stanovených vládním nařízením, aby mu byla na žádost vrácena přepychová daň, kterou zaplatil dodavateli nebo při dovozu. Nárok na vrácení daně pomine, nebyla-li žádost podána do 6 měsíců po skončení kalendářního roku, v němž došlo k výstupu přepychového předmětu do celní ciziny.

Oddíl druhý.

Kontrolní ustanovení.

§ 11

Ohlašovací povinnost.

Kdo vyrábí předměty podléhající přepychové dani, je povinen do 14 dnů ohlásiti příslušnému důchodkovému kontrolnímu úřadu zahájení výroby, její změny, převod, zastavení, zrušení nebo přesídlení, jakož i místnosti výrobní, skladní a prodejní na tiskopise, jehož vzor vydá ministerstvo financí. Lhůta 14 dnů se počítá ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající ohlašovací povinnost.

§ 12

Daňové záznamy a stvrzenky.

(1) Poplatník (§ 3) je povinen zapisovati příjem a výdej zboží a vydati každému odběrateli přepychových předmětů daňovou stvrzenku.

(2) Odběratel přepychových předmětů jest povinen žádati od poplatníka, aby mu byla vydána daňová stvrzenka; neobdrží-li ji, jest povinen ohlásiti to neprodleně důchodkovému kontrolnímu úřadu.

(3) Poplatník je povinen uschovávati daňové záznamy a opisy daňových stvrzenek (juxty) po dobu 6 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl učiněn poslední zápis do daňového záznamu, po případě ve kterém byla vydána daňová stvrzenka. Odběratel přepychových předmětů (odstavec 2) je povinen uschovávati daňové stvrzenky po celou dobu, po kterou má přepychové předměty v držení, nejméně však po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém daňová stvrzenka byla vydána.

(4) Ministerstvo financí, po případě úřad jím zmocněný může poplatníka zprostiti vedení daňových záznamů a vydávání daňových stvrzenek, jestliže výrobní nebo obchodní zápisy poplatníkovy, po případě jím vydávané účty vyhovují kontrolním požadavkům finanční správy.

(5) Podrobné předpisy o těchto záznamech a o daňových stvrzenkách vydá ministerstvo financí vyhláškou v Úředním listě.

§ 13

Úřední dozor.

(1) Kdo vyrábí, jakož i ten, kdo si dává vyráběti (ve mzdě, po domácku a pod.) přepychové předměty, podléhá úřednímu dozoru podle ustanovení dalších odstavců.

(2) Úřední orgánové pověření dozorem nebo daňovou kontrolou jsou oprávněni vstupovati do výroben, skladů a obchodních místností za dne kdykoli, za noci jen, je-li podnik v činnosti, a nahlížeti do záznamů, obchodních dopisů, knih, zápisů a listin, vztahujících se na výrobu, vyskladnění a ceny přepychových předmětů. Osoby uvedené v odstavci 1 jsou povinny tyto doklady uschovávati po dobu 6 let a předložiti je úředním orgánům nebo úřadům kdykoliv k přezkoumání; tato doba se počítá od konce kalendářního roku, v němž byl učiněn poslední zápis do knih a záznamů, nebo v němž obchodní listiny nebo podklady zápisu vznikly. Oprávnění příslušející úředním orgánům podle prvé věty příslušejí jim také, pokud jde o podniky, které podniku dodávají,jakož i o ty, které od něho odebírají zboží nebo pro něho vykonávají peněžní služby. Při tom jsou povinni úřední orgánové zachovávati o zjištěných okolnostech úřední tajemství a dbáti ustanovení zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, a předpisů jej měnících a doplňujících.

(3) Osoby uvedené v odstavci 1 nebo jejich zástupci jsou také povinni podávati úředním orgánům a úřadům všechna vysvětlení, jichž je třeba k provedení daňové kontroly nebo úředního dozoru.

(4) Okresní finanční ředitelství jest oprávněno, má-li důvodnou domněnku, že opatření podle předcházejících ustanovení nepostačují k zajištění daně, dáti poplatníka pod zostřený úřední dozor. Zostřený úřední dozor záleží v tom, že se poplatníku uloží, aby hlásil množství a způsob uložení předmětů podrobených této dani, jakož i předem každé jejich vyskladnění a aby podrobně zapisoval údaje o jejich výrobě, příjmu a vydání. Mimo to může finanční úřad žádati, aby byla složena jistota za daň.

(5) Okresní finanční ředitelství může, uzná-li to vhodným, zaříditi stálý úřední dozor na svůj náklad. Byl-li poplatník pro zkrácení daně trestán, může okresní finanční ředitelství naříditi na dobu nutné potřeby stálý úřední dozor na jeho náklad.

Oddíl třetí.

Donucovací ustanovení.

§ 14

Zajištění, vymáhání a promlčení.

(1) Je-li plnění daňové povinnosti ohroženo, může okresní finanční ředitelství uložiti poplatníku písemným příkazem, v němž uvede také důvody ohrožení, aby poplatník buď složil dostatečnou jistotu ve lhůtě zároveň ustanovené, nebo aby platil daň z každé zásilky přepychových předmětů před vyskladněním do volného oběhu. Nesloží-li uloženou jistotu ve stanovené lhůtě, může okresní finanční ředitelství zakázati další vyskladňování přepychových předmětů, a to až do doby, kdy jistotu složí. O druhu a rozsahu jistoty rozhoduje okresní finanční ředitelství.

(2) Nebyla-li splatná daň zaplacena v plné výši v platební lhůtě (§ 6), jest zaplatiti z úhrnného daňového dluhu bez újmy případného zavedení důchodkového trestního řízení 5 % zvýšení splatné daně, po případě i poplatek z prodlení obdobně podle ustanovení o dani z obratu.

(3) Nezaplacená přepychová daň a její příslušenství se vymáhají podle ustanovení o vymáhání přímých daní, při čemž je vymáhajícím úřadem okresní finanční ředitelství a úřadem exekučním berní úřad.

(4) Právo státu vymáhati přepychovou daň a její příslušenství se promlčuje obdobně podle ustanovení o promlčení práva státu vymáhati přímé daně.

(5) O zajištění a vymáhání daně a o promlčení práva státu na daň při dovozu platí příslušná ustanovení o cle.

§ 15

Trestní ustanovení.

(1) Kdo jakýmkoli způsobem zkrátí nebo zatají přepychovou daň nebo se o to pokusí, dopouští se těžkého důchodkového přestupku a trestá se pokutou ve výši jedno- až osminásobku daně připadající na předmět trestného činu.

(2) Nelze-li částku daně, podle níž jest pokutu vyměřiti, ani zjistiti ani odhadnouti, uloží se podle okolností případu pokuta od 100 Kčs do 10,000.000 Kčs.

(3) Kdo neoprávněně od odběratele přepychového předmětu vybere přepychovou daň vyšší částkou, než jakou sám zaplatil, nebo kdo od odběratele nepřepychového předmětu vybere přepychovou daň, trestá se pokutou ve výši od 1.000 Kčs do 1,000.000 Kčs.

(4) Kdo jedná jinak, než jest uvedeno v odstavci 1, proti ustanovením tohoto zákona a prováděcím nařízením podle něho vydaným, trestá se pokutou od 100 Kčs do 100.000 Kčs.

(5) Ustanovení trestního zákona důchodkového o nejvyšší výměře peněžitých trestů platí jen tehdy, uloží-li se místo pokuty převyšující tuto nejvyšší výměru trest na svobodě.

(6) Je-li pokuta nedobytná, nastoupí místo ní náhradní trest vězení (uzamčení) od jednoho dne až do jednoho roku; náhradní trest vězení (uzamčení) se stanoví tak, že se uloží za každých 100 až 1.000 Kčs pokuty podle míry provinění a podle výdělečných, majetkových a jinakých osobních poměrů vinníkových jeden den vězení.

(7) Trestnost činů důchodkových se promlčuje ve třech letech a, nebyla-li daň zkrácena nebo ohrožena, v jednom roce; promlčení počíná dnem, kdy byl trestný čin spáchán.

(8) Úřady a soudy rozhodující o trestných činech důchodkových hodnotí provedené důkazy podle volného uvážení.

(9) Na upuštění od trestního řízení nemá obviněný právního nároku.

(10) Pro zjištění skutkové podstaty činů trestných podle tohoto zákona platí obdobně ustanovení §§ 13 až 20 celního zákona s omezením, že oprávnění § 15 celního zákona lze použíti jen při podezření z těžkých důchodkových přestupků.

(11) Jinak platí o stíhání a trestání trestných činů podle tohoto zákona a nařízení podle něho vydaných ustanovení trestního práva důchodkového.

(12) Soud, rozhodující o trestném činu podle tohoto zákona, může v trestním rozsudku u osoby, která byla opětovně odsouzena pro porušení ustanovení tohoto zákona, vysloviti odnětí živnostenského oprávnění.

(13) O trestných činech spáchaných při dovozu platí předpisy o cle.

§ 16

Propadnutí.

(1) Přepychové předměty, které jsou uloženy jinde než v místnostech uvedených poplatníkem v ohlášení podle § 11 a § 20, odst. 2 a které nejsou zapsány v záznamu o výdeji zboží, může prohlásiti okresní finanční ředitelství za propadlé ve prospěch státu bez ohledu na to, komu patří a zda se zavede proti určité osobě trestní řízení důchodkové. Ustanovení § 9, odst. 1 zůstává nedotčeno.

(2) Úřední orgány pověřené dozorem nebo daňovou kontrolou jsou oprávněny v případech uvedených v předcházejícím odstavci postarati se na útraty dotčených osob o bezpečné uschování takových předmětů do rozhodnutí příslušného finančního úřadu; hrozí-li nebezpečí v prodlení, zařídí samy prodej.

Oddíl čtvrtý.

Řízení.

§ 17

Příslušnost finančních úřadů.

(1) Věcně příslušné pro řízení ve věci přepychové daně jsou:

1. v I. stolici okresní finanční ředitelství,

2. v II. stolici v zemích České a Moravskoslezské zemská finanční ředitelství, na Slovensku pověřenectvo financí.

(2) Při dovozu jsou věcně příslušné úřady celní správy podle předpisů o cle.

(3) Místní příslušnost okresního finančního ředitelství se řídí zpravidla místem výroby. Při dovozu jest místně příslušným ten celní úřad, který předměty podrobené dani projednává.

(4) Ministerstvo financí nebo úřady jím zmocněné mohou upraviti místní příslušnost podle odstavce 3, věty první, na žádost nebo z moci úřední jiným způsobem.

§ 18

Opravné prostředky.

(1) Proti rozhodnutím a opatřením ve věcech přepychové daně přísluší poplatníku odvolání, které jest podati do 30 dnů písemně u úřadu, který je vydal.

(2) Rozhodnutí a opatření musí obsahovati označení úřadu, u kterého, a lhůtu, ve které může býti podáno odvolání.

(3) Odvolací lhůta počíná dnem po doručení rozhodnutí nebo opatření; je zachována, bylo-li odvolání v odvolací lhůtě odevzdáno na potvrzení u poštovního úřadu k dopravě. Počátek a běh lhůty se nestaví nedělemi nebo státem uznanými svátky a památnými dny. Připadne-li však poslední den lhůty na neděli, státem uznaný svátek nebo památný den, končí lhůta teprve příštím všedním dnem.

(4) Odvolání podané na místě nepříslušném se postoupí neprodleně úřadu příslušnému. Bylo-li podáno u nepříslušného úřadu ve lhůtě odvolací, považuje se za včas podané. Odvolání podané opožděně odmítne úřad, proti jehož rozhodnutím nebo opatřením jest odvolání podáno. Proti tomuto rozhodnutí lze se odvolati k finančnímu úřadu II. stolice.

(5) Odvolání nemá odkladného účinku ani co do placení ani co do vymáhání daně.

(6) O odvolání rozhoduje s konečnou platností finanční úřad II. stolice. Odvolací úřad může, dokud nenastalo promlčení, rozhodovati také o daňové povinnosti a naříkanou daň zvýšiti.

(7) Proti opatření důchodkového kontrolního úřadu příslušejí postiženému námitky, které jest podati do tří dnů písemně nebo ústně do protokolu u důchodkového kontrolního úřadu, který opatření učinil. Rozhoduje o nich okresní finanční ředitelství s konečnou platností. Jinak zde platí obdobně ustanovení odstavců 2 až 5.

(8) O odvolání ve věci přepychové daně při dovozu platí předpisy o cle.

(9) Pro opravné prostředky ve věci vymáhání přepychové daně platí obdobně ustanovení o přímých daních.

§ 19

Součinnost veřejných úřadů, ústavů, orgánů, sdružení podnikatelů, závodních zastupitelstev a jiných osob.

(1) Všechny veřejné úřady a ústavy, dále příslušné zájmové organisace a závodní zastupitelstva, jakož i jejich orgány, stejně jako orgány řízeného hospodářství, jsou povinny poskytovati v mezích své působnosti pomoc při provádění tohoto zákona, zvláště při zjišťování daňové povinnosti, při vymáhání daně a při provádění daňové kontroly a úředního dozoru.

(2) Finanční orgány jsou oprávněny žádati od osob zúčastněných na výrobě nebo odbytu přepychových předmětů, aby podaly vysvětlení potřebná ke zjištění daňové povinnosti.

(3) Konečně jest každý povinen vypovídati ve věcech přepychové daně jako svědek, znalec, osoba přezvědná nebo jako odhadce. Výpověď však smějí odepříti osoby, které jsou příbuznými poplatníkovými v přímé linii, manžel nebo manželka a její sourozenci, dále sourozenci poplatníkovi. Jiné osoby mohou odepříti takové výpovědi, jimiž by byla jim nebo osobě, ke které jsou v některém z uvedených poměrů, způsobena přímá a poměrně značná škoda majetková nebo hanba, nebo by vzniklo nebezpečí trestního stíhání nebo by byla porušena jejich povinnost mlčenlivosti, státem uznaná nebo by bylo prozrazeno podnikatelské tajemství.

(4) Na osoby exteritoriální, na konsuly z povolání a osoby jim na roveň postavené, nejsou-li tyto osoby československými státními občany a neprovozují-li na území Československé republiky výdělečnou činnost s předměty podléhajícími této dani, se ustanovení odstavce 2 a 3 nevztahují.

(5) Přepravní podniky jsou povinny dovoliti orgánům pověřeným prováděním tohoto zákona, aby v úředních hodinách nahlížely do přepravních záznamů a činily z nich potřebné výpisy.

Oddíl pátý.

Přechodná ustanovení.

§ 20

Dodatečné zdanění.

(1) Přepychový předmět, který poplatník vyskladnil nebo vzal pro vlastní spotřebu již za účinnosti tohoto zákona, podléhá přepychové dani, i když jej vyrobil nebo si jej dal vyrobiti (ve mzdě, po domácku a pod.) ještě před účinností tohoto zákona.

(2) Kdo v den, kdy tento zákon nabývá účinnosti, vyrábí nebo si dává vyráběti (ve mzdě, po domácku apod.) přepychové předměty (§ 3), je povinen podati do 15 dnů po dni, kdy zákon nabyl účinnosti, místně příslušnému důchodkovému kontrolnímu úřadu trojmo písemné oznámení, z něhož zůstane jeden stejnopis u důchodkového kontrolního úřadu, jeden bude zaslán okresnímu finančnímu ředitelství a jeden se vrátí potvrzený podateli. Oznámení musí obsahovati tyto údaje podle stavu ke dni účinnosti zákona:

1. jméno (firmu) a bydliště (sídlo),

2. výrobní, skladní a obchodní místnosti, ve kterých jsou přepychové předměty uloženy,

3. druh vyráběných přepychových předmětů,

4. zásoby přepychových předmětů,

5. jméno a bydliště odpovědného zástupce.

(3) Kdo má v den, kdy tento zákon nabývá účinnosti, přepychové předměty, jichž nabyl od jiné osoby, nebo které dovezl z celní ciziny, a které jsou určeny k dalšímu zcizení, je povinen je zdaniti a zaplatiti z nich přepychovou daň. Za tím účelem je povinen podati do 15 dnů po dni, kdy zákon nabyl účinnosti, místně příslušnému důchodkovému kontrolnímu úřadu trojmo písemné oznámení, z něhož zůstane jeden stejnopis u důchodkového kontrolního úřadu, jeden bude zaslán okresnímu finančnímu ředitelství a jeden se vrátí potvrzený podateli. Oznámení musí obsahovati tyto údaje podle stavu ke dni účinnosti tohoto zákona:

1. jméno (firmu) a bydliště (sídlo),

2. druh a množství přepychových předmětů,

3. obecnou cenu jednotlivých předmětů,

4. vypadající přepychovou daň vypočítanou z obecných cen podle sazeb stanovených v seznamu přepychových předmětů.

Přepychovou daň je povinen zaplatiti do 31. prosince 1947 šekovým vplatním lístkem poštovní spořitelny na účet příslušného zemského finančního ředitelství, po případě na účet pověřenectva financí. V případech zvláštního zřetele hodných, na př. je-li zaplacením dodatečné daně ohrožena existence poplatníkova a pod., povolí okresní finanční ředitelství jinou platební lhůtu. Pro toto dodatečné zdanění zásob platí přiměřeně ustanovení tohoto zákona.

(4) Dodatečnému zdanění podléhají také přepychové předměty, které jsou v den, kdy tento zákon nabývá účinnosti, v dopravě a které byly vypraveny z výrobního podniku nebo celně projednány před tímto dnem; daň je povinen platiti příjemce přepychových předmětů stejným způsobem, jako jest uvedeno v odstavci 3.

(5) Přepychovou daň zaplacenou ze zásob přesunou osoby uvedené v odstavci 3 na své odběratele; při tom jsou povinny vydati jim účet.

(6) Dodal-li poplatník přepychový předmět již za účinnosti tohoto zákona podle smlouvy, kterou uzavřel s odběratelem před jeho účinností, jest oprávněn zvýšiti smluvní cenu o přepychovou daň, kterou je povinen odběrateli zvlášť účtovati.


Oddíl šestý.

Mimořádná a závěrečná ustanovení.

§ 21

Odchylný způsob zdanění.

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby v dohodě s příslušným ministrem stanovil odchylný způsob zdanění, kde by vybírání přepychové daně podle ustanovení tohoto zákona bylo spojeno se zvláštními obtížemi nebo kde by toho vyžadoval hospodárnější a snadnější způsob provádění tohoto zákona. Tato úprava se může vztahovati buď na jednotlivé případy nebo celé skupiny poplatníků, po případě na jednotlivé druhy přepychových předmětů nebo na celé jejich skupiny. Pro daňové povinnosti, vyplývající z tohoto odchylného způsobu zdanění, platí přiměřeně ustanovení tohoto zákona. Ustanovení o tomto odchylném způsobu zdanění jsou postavena na roveň ustanovením tohoto zákona.

(2) Určení daňové povinnosti a daňového řízení, pokud jde o některé přepychové předměty (na př. známky a ceniny a pod.) upraví vláda nařízením.

§ 22

Mimořádné opatření.

Ministr financí se zmocňuje, aby učinil správní opatření k zamezení nesrovnalostí a tvrdostí, které by mohly vzniknouti prováděním tohoto zákona.

§ 23

Podpůrná platnost ustanovení o jiných daních a cle.

V případech tímto zákonem zvlášť neupravených platí obdobně:

1. jde-li o přepychovou daň vybíranou při dovozu, předpisy o cle;

2. jde-li o přepychovou daň vybíranou u přepychových předmětů podléhajících některé nepřímé dani nebo jiné veřejné dani nebo dávce, předpisy o příslušné nepřímé dani nebo o jiné dotyčné dani nebo dávce.

§ 24

Účinnost a provedení.

(1) Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

(2) Platnost tohoto zákona končí dne 31. prosince 1949.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.


Seznam přepychových předmětů

(§ 1, odst. 1 zákona ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby - přepychová daň).

Všeobecné připomínky k seznamu.

1. Nestanoví-li seznam nic jiného, posuzuje se povaha předmětů podle ustanovení celního sazebníku a vysvětlivek k němu.

2. Dani přepychové jsou podrobeny vždy jen ty druhy zboží jednotlivých položek celního sazebníku, které jsou uvedeny v příslušné položce seznamu.

3. Skládá-li se předmět z různých hmot, rozhoduje pro posouzení jeho povahy vždy hmota, která převládá, nestanoví-li seznam úchylku.

4. Za hmoty velmi jemné se považují: slonovina, želvovina, perleť, jantar, gagat (pravé či napodobené); hedvábné zboží, krajky, výšivky na textilním zboží, umělé květiny a listoví saz. pol. 261 a 262 celního sazebníku; upravená péra ozdobná, práce vlásenkářské a jiné výrobky z vlasů; polodrahokamy, pravým zlatem zlacené nebo pravým stříbrem stříbřené obecné kovy (též železo nebo ocel), pravým zlatem zlacené nebo pravým stříbrem stříbřené leonské dráty nebo předivo a práce z nich, jakož i práce z nepravých leonských drátů a přediva.

Za hmoty jemné se považují: kaučuk, kůže, voskované plátno výslovně nejmenované, voskovaný mušelín, voskovaná dykyta, knihařské plátno; kost nebo roh, umělé hmoty řezbářské (vyjma napodobeniny velmi jemných hmot); ornamentované, niklované železo nebo ocel, jemně opracované (ornamentované, niklované) obecné kovy, nikl, hliník; mořská pěna a její napodobeniny, láva, nepravé leonské dráty a předivo, jiné zboží textilní vyjma zboží textilní patřící mezi hmoty velmi jemné, zboží provaznické a hrubé tkaniny saz. pol. 207a) 1, 216a) 1 a 217a), patřící k obyčejným hmotám; spojení s pracemi z tvárného vosku; výšivky (nikoliv hedvábím) na jiných látkách než na textilním zboží.

Všechny hmoty, které nejsou výslovně jmenovány mezi velmi jemnými a jemnými, považují se za obyčejné.

5. Hedvábím se podle seznamu rozumí jen hedvábí přírodní nikoliv hedvábí umělé, pokud není v seznamu výslovně stanoveno jinak.

6. Textilní zboží uvedené v seznamu podléhá přepychové dani podle sazeb jednotlivých položek uvedených v seznamu i tehdy, je-li jednoduše obroubeno nebo stehováno.

7. Drahými kovy se rozumějí zlato, stříbro a kovy skupiny platiny.

8. Za předměty vystrojené drahými kovy se pokládají předměty, jejichž součástky z těchto kovů jsou - přihlíží-li se k velikosti předmětu - svou vahou i svou rozlohou poměrně nepatrné. Za výstroj se tudíž pokládají na př. malé spony, ozdoby na rozích, závěrky u tobolek a pouzder, vykládané výzdoby na vějířích, zbraních atd., orámování nebo jednotlivé výzdobky na kartáčích nebo toaletních předmětech, monogramy nebo prstence na holích, klíčové štítky nebo malá držátka a kování na skřínkách, kování nebo vykládání střenek u nožů a vidliček, úzké obruby u skleněného zboží, malá víčka u lahviček atd. Nezáleží na tom, dá-li se součástka z drahého kovu od předmětu odděliti čili nic.

9. Kde je pro přepychovou povahu předmětu směrodatnou cena, rozumí se jí cena předmětu samotného bez daně přepychové.

Položka seznamuČíslo (pol.) celního sazebníkuPředmět daněSazba daně v % ceny
druh zbožív ceně
I. Okrasné, přírodní květiny, okrasné přírodní listoví a živoucí rostliny:
1ex 54Okrasné květiny (též ratolesti s ozdobnými plody) uřezané, nesvázané nebo svázané, též na drátě, čerstvé (např. orchidee, krotony, citlivky - mimosy)nad 100.- Kčs
za kus, u věnce nad 400,- Kčs
20
255Okrasné listoví, traviny, ratolesti (bez ozdobných plodů a květů), uřezané, nesvázané nebo svázané, též na drátě (na př. palmové, vavřínové, cykasové, myrtové, magnoliové a kameliové)
a) čerstvénad 100.- Kčs
za kus, u věnce nad 400.- Kčs
20
b) sušené i barvené, napuštěné nebo jinak upravené, aby byly trvanlivénad 100.- Kčs
za kus, u věnce nad 400.- Kčs
20
3ex 56Živoucí rostliny okrasné (také v obyčejných květináčích, kbelících a podobných nádobách) např. orchidee, kamelie, tuberosy, krotony, pestrolisté draceny, begonia rex, caladie, araukárie, fikusy a jiné květiny skleníkové, t. j. květiny, které se celoročně pěstují pod sklem, všechny druhy palem, vavřínů a jemné zeleněnad 100.- Kčs
za kus
20
Připomínka k pol. 1-3:
Přepychové dani je podrobena celková cena, tedy u květin a rostlin živoucích také cena nádob, u květin a rostlin uřezaných a při soupravách také ceny vedlejších pomůcek při úpravě použitých, jakodrátů, manžet, stuh, košíků, jardinier a pod.
II. Zvířata:
4ex 75Raci sladkovodní, pozemní hlemýždi a scampi, vše čerstvénehledíc na cenu100
5ex 77Ušlechtilí psi s rodokmenem (vyjímajíc psy služební a pro slepce)nehledíc na cenu100
III. Živočišné výrobky:
6ex 85Ozdobná pera ptáků, neupravená, neupravené kožky ptáků k ozdobě, celé nebo jejich části (hlavy, krky, křídla):
a) cizokrajných nehledíc na cenu100
b) ostatníchnehledíc na cenu50
IV. Nápoje:
7ex 108Lihové tekutiny pálené, vyjma líh, který jest předmětem čsl. monopolu lihového, dále vyjma francovku, léčiva a nepoživatelné výrobky líh obsahující nehledíc na cenu20
8ex 109Víno a ovocné víno, s obsahem přes 15 obj. % alkoholu nehledíc na cenu20
platí se spolu s daní z vína
9110Šumivé víno nehledíc na cenu100
platí se spolu s dávkou ze šumivého vína
V. Potraviny:
10ex 118Šunka v měchýři též t. zv. lososí šunkanehledíc na cenu100
11123Kaviár a kaviárové náhražkynehledíc na cenu100
VI. Textilní zboží:
a) bavlněné.
12197Krajky, též vzdušné vyšívání (leptané zboží)nehledíc na cenu10
13ex 198Výšivky a aplikace na bavlněných tkaninách
a) kusové zboží (ručně vyšívané nebo aplikované ucelené kusy), je-li průměr nebo šíře kusu větší než 30 cm nehledíc na cenu10
b) metrové zboží, ručně vyšívané nebo aplikované, jako okrajové ozdoby, vložky, po obou krajích vyšívané, je-li výšivka nebo aplikace sama nebo vyšívaná nebo aplikovaná látka širší než 6 cm nehledíc na cenu10
c) ručně nebo strojově vyšívané nebo aplikované pokrývky velikosti
1. od 1.600 cm2 do 3.600 cm2 nad 500.- Kčs za kus 20
2. přes 3.600 cm2 do 14.400 cm2nad 800.- Kčs za kus 20
3. větší než 14.400 cm2 nad 1.200.- Kčs za kus 20
b) lněné.
14ex 210Batisty, gázy nehledíc na cenu 10
Připomínka:
Gázy obvazové nepodléhají dani přepychové.
15ex 211Krajky, krajkové okraje:
a) krajky šité jehlou, benátské, bruselské a pod. ucelené kusy i zboží metrové nehledíc na cenu 20
b) ruční krajky valencienské, ucelené kusy i zboží metrové nehledíc na cenu 20
c) jiné krajky ruční, a to:
1. kusové zboží, je-li průměr nebo část kusu větší než 50 cm nehledíc na cenu 20
2. zboží metrové, je-li širší než 12 cm nehledíc na cenu 20
d) pokrývky z krajek ručních nebo strojních, velikosti:
1. od 2.500 cm2 do 3.600 cm2nad 400 Kčs za kus 20
2. přes 3.600 cm2 do 14.400 cm2nad 700 Kčs
za kus
20
3. větší než 14.400 cm2nad 1.000 Kčs za kus 20
16ex 212Výšivky a aplikace na lněných tkaninách:
a) kusové zboží (ručně vyšívané nebo aplikované, kusy ucelené), je-li průměr nebo šíře kusu větší než 30 cm nehledíc na cenu10
b) zboží metrové, ručně vyšívané nebo aplikované, jako okrajové ozdoby, vložky po obou okrajích vyšívané, je-li výšivka nebo aplikace sama nebo vyšívaná nebo aplikovaná látka širší než 6 cm 10
c) ručně nebo strojem vyšívané nebo aplikované pokrývky velikosti:
1. od 1.600 cm2 do 3.600 cm2nad 500.- Kčs za kus 20
2. přes 3.600 cm2 do 14.400 cm2nad 800.- Kčs za kus 20
3. větší než 14.400 cm2nad 1.200.- Kčs za kus 20
Připomínky:
1. Za přepychovou se pokládá výšivka nebo aplikace, překročuje-li třeba jen na jednom místě uvedenou velikost,
2. je-li více výšivek nebo aplikací přímo vedle sebe, rozhoduje úhrnný průměr nebo úhrnná šíře těchto ozdob,
3. výšivky zhotovené řetízkovým stehem nepodléhají přepychové dani.
c) vlněné.
17230Aksamity a tkaniny na způsob aksamitu, s rozřezaným nebo nerozřezaným flórem (též gobeliny s vetkanými ohraničenými kresbami) nehledíc na cenu30
18ex 233Zboží stávkové a pletené, t. j.
a) pokrývky stolní nad 800.- Kčs za kus40
b) přehozy na postele:40
1. jednoduché nad 1.400.- Kčs za kus 40
2. dvojité nad 3.000.- Kčs za kus 40
c) přehozy na nábytek nad 2.600.- Kčs za kus 40
d) záclony a portiery nad 2.000.- Kčs za kus 40
e) draperie nad 800.- Kčs za 1 okno nebo 1 dveře 40
f) pokrývky ložní a pokrývky cestovnínad 2.000.- Kčs za kus 40
g) oděvní předměty pletené a stávkové (hotově pletené nebo hotově stávkové nebo sešité z látek pletených nebo stávkovaných):
1. jumpry a bluzy nad 1.200.- Kčs za kus 40
2. dlouhé kabátky ženské a pláště nad 2.000.- Kčs za kus 40
3. celé šaty (život a sukně v celku) nad 3.500.- Kčs za kus 40
4. kostýmy (život zvlášť a sukně zvlášť)nad 4.000.- Kčs za kus40
5. kravaty a vázanky nad 150.- Kčs za kus 40
19ex 234Krajky a krajkové šátky; tyl a síťovité látky tkané na způsob tylunehledíc na cenu40
20235Výšivky vyšité hedvábím (též umělým)nehledíc na cenu20
21236Výšivky vyšité jinými látkami nehledíc na cenu20
22237Koberce na podlahu:
a) vázané nad 2.000.- Kčs za 1 m230
b) ostatní nad 2.000.- Kčs za 1 m220
d) hedvábné.
23247Celohedvábné zboží vyšívané:
a) z přírodního hedvábí nehledíc na cenu 100
b) z umělého hedvábí nehledíc na cenu 20
24ex 248a) Tyl a síťovité látky tkané na způsob tylu, gázy (též tkané krepy a flóry) z přírodního hedvábí nehledíc na cenu 100
b) krajky a krajkové šátky:
1. z přírodního hedvábí nehledíc na cenu 100
2. z umělého hedvábí nehledíc na cenu 10
25ex 250Celohedvábné tkaniny výslovně nejmenované nehledíc na cenu 100
26ex 251Aksamity a tkaniny na způsob aksamitu (s rozřezaným nebo nerozřezaným flórem) nehledíc na cenu 100
27ex 252Zboží stávkové a pletené, vyjma punčochynehledíc na cenu 100
28ex 252Punčochy nehledíc na cenu 50
29ex 253Stuhové zboží vyjímajíc padákové stuhy a stuhy isolační nehledíc na cenu 100
30ex 254Zboží prýmkařské a knoflíkářskénehledíc na cenu 100
e) polohedvábné.
31ex 255a) Tyl a síťovité látky tkané na způsob tylu, gázy (též tkané krepy a flóry) s přírodním hedvábím nehledíc na cenu 30
b) polohedvábné zboží vyšívané, krajky a krajkové šátky i s umělým hedvábím 30
32ex 256Polohedvábné tkaniny výslovně nejmenované 30
33ex 257Aksamity a tkaniny na způsob aksamitu, s rozřezaným nebo nerozřezaným flórem 30
34ex 259Stuhové zboží vyjímajíc padákové a isolační stuhy 20
35ex 260Zboží prýmkařské a knoflíkářské20
Připomínky:
1. Za celohedvábné tkaniny a stuhy se pokládají též takové, do nichž jsou vetkány jednotlivé niti nebo skupiny nití z jiného materiálu než z přírodního hedvábí, které však na celkový ráz tkaniny nemají podstatného vlivu,
2. celohedvábné gázy a jiné celohedvábné tkaniny na vzdušné výšivky (základ na leptání) nepodléhají přepychové dani.
VII. Konfekční zboží:
36261Umělé květiny hotové, zcela nebo částečně z látek textilníchnad 100.- Kčs za kus 30
37ex 263Pera ozdobná, upravená a práce z těchto per z cizokrajných ptáků nehledíc na cenu 100
38ex 264Umělá kožišina z peří z cizokrajných ptáků nehledíc na cenu 100
39267Klobouky mužské a chlapecké nad 500.- Kčs za kus 20
40268Klobouky ženské a dívčí nad 600.- Kčs za kus 20
41269Klobouky ozdobené nad 700.- Kčs za kus40
42271Vějíře nehledíc na cenu 30
43ex 272Deštníky a slunečníky z látek přepychových nebo zdobené přepychovými krajkami nebo přepychovými výšivkami, pak deštníky a slunečníky s rukovětmi z kosti, rohu, parohu, ebenu, slonoviny, želvoviny, perleti, jantaru, gagatu nebo s rukovětmi zlacenými, stříbřenými nebo vyřezávanými nebo spojené s drahými kovynad 500.- Kčs za kus50
Šatstvo, prádlo, zboží výstrojné a jiné věci šité z přepychových předmětů nebo s těmito přepychovými předměty spojené:
a) dámské šaty (souprava) nad 6.000.- Kčs za soupravu 100
b) zboží konfekcionované s kožišinou nad 5.000.- Kčs za kus 50
c) ostatnínad 5.000.- Kčs za kus20
VIII. Kartáčnické zboží:
45ex 276Kartáčnické zboží:
a) vystrojené ebenem, slonovinou, želvovinou, perletí, jantarem, gagatem, nebo obecnými kovy zlacenými nebo stříbřenýminad 150.- Kčs za kus 50
b) vystrojené drahými kovy nehledíc na cenu 100
IX. Zboží ze slámy a rostlinných pletiv:
46282Zboží košíkářské:
a) zboží zhotovené z peddigu nebo z jiných vzácných druhů třtin (manilské, pepřové, z tmavého neb žlutého bambusu, lakovaného rákosu), a to: nábytek (také zahradní), dekorativní předměty pro domácnost (t. j. čalounované stolky na šití nebo na květiny, nástěnné květinové vázy, nippes), lampy, lustry a stínidlanehledíc na cenu 20
b) zboží zhotovené z loupaného vrbového proutí, a to: křesla a pohovky, jsou-li zcela nebo z části čalounované zcela hedvábnými nebo polohedvábnými látkami, brokátem nebo velourem nehledíc na cenu 20
47283Pletené zboží výslovně nejmenované a zboží košíkářské, vystrojené drahými kovy nehledíc na cenu 100
Připomínka:
Za košíkářské zboží se pokládá jen takový nábytek, při němž pletivo z proutí, rákosu atd. převládá na líci nebo při němž dřevo slouží pouze ke ztužení kostry.
X. Papírové zboží:
48ex 295Papírové čalouny, napodobující hedvábné čalouny (soirety) a čalouny se zlaceným podkladem nehledíc na cenu 30
Připomínka:
Papírové čalouny na povlékání rakví nepodléhají přepychové dani.
49ex 299Papírové zboží přepychové, hračky, květiny a jejich součástky z papíru:
a) loutky nad 300.- Kčs za kus 30
b) hračky, květiny, plesové, masopustní a šprýmovné věcinehledíc na cenu 30
Připomínka:
Přepychové dani nepodléhají reliefní obrázky, vyřezávané nebo vysekávané, lisované hračky z tvrdé lepenky, lepenkové okrasy rakví, porty a hvězdy na krabice a krajky z papíru (krepového), spolkové odznaky a rosety z papíru nebo lepenky, nejsou-li spojeny s velmi jemnými hmotami nebo pravým zlatem zlacené nebo pravým stříbrem stříbřené, úmrtní oznámení a společenská oznámení vyrobená na jiném papíru než na pergamenovém, slonovinovém, japonském, čínském, ubrusy, ubrousky, pleny a kapesníky, hromadné výrobky obrázkového tisku a pod.
50ex 298
ex 299
ex 300
ex 647
Poštovní ceniny (poštovní známky), celiny a vzorce, pro účely filatelistické, znehodnocené nebo neznehodnocené:
a) sbírky nalepené v albech, sešitech nebo na jednotlivých listech nad 300.- Kčs za kus 20
b) nenalepené poštovní cenniny nebo celiny v jednotlivých kusech, arších, složkách a pod.nad 100.- Kčs za kus 20
51ex 299
ex 300
Alba a památníky, krabičky na skvosty, voňavky a bonbony a pod.nad 100.- Kčs za kus 10
52ex 300
ex 339
Knihy, adresy a diplomy v deskách, povlečených velmi jemnými hmotami anebo spojených s těmito hmotaminehledíc na cenu20
53ex 303Papírové zboží vystrojené drahými kovynehledíc na cenu100
XI. Kaučukové a gutaperčové zboží:
54318Kaučukové zboží, spojené s velmi jemnými hmotami nehledíc na cenu10
55ex 319Kaučukové zboží vystrojené drahými kovy vyjímajíc plnicí peranehledíc na cenu100
XII. Zboží z voskovaného plátna:
56ex 326Zboží z voskovaného plátna, voskovaného mušelinu a voskované dykyty:
a) spojené s jemnými hmotaminehledíc na cenu30
b) spojené s velmi jemnými hmotami nehledíc na cenu50
57327Zboží z voskovaného plátna vystrojené drahými kovy nehledíc na cenu100
XIII. Kožené zboží:
58ex 338Zboží sedlářské a řemenářské:
a) jezdecká sedlanad 2.000.- Kčs za kus 50
b) jiné zboží sedlářské a řemenářské se stříbrným, stříbrem platovaným, postříbřeným nebo pozlaceným kováním, přeskami, kroužky, obloučky a jinými kovovými součástkami nehledíc na cenu 40
59ex 339Brašnářské zboží kožené:
a) z kůže krokodilí, ještěrčí, hadí, rybí, žabí, tulení, lakové, velourové (telecí a hovězí lícové)nad 1.000.- Kčs za kus 50
b) z hladké hověziny nebo teletiny, a to: kufry, vaky, kasetynad 1.000.- Kčs za kus 50
c) z kůže jiné, a to:
1. kufry skříňové a automobilové nehledíc na cenunehledíc na cenu50
2. kufry, vaky, kasety, brašny, mají-li zařízení na toaletní potřeby a necessairynad 1.000.- Kčs za kus 50
3. pouzdra a schránky na oděv, prádlo, klobouky, deštníky, hole, rukavice, šperky, kukátka, zbraně, rakety, brusle, golf, voňavky, stativy, fotografické přístroje nehledíc na cenu50
4. lovecké brašny a lovecké pasy převěsné, brašničky cestovní nehledíc na cenu50
5. podložky na psaní a dopisové desky nehledíc na cenu50
d) adresy a diplomy v deskách z přírodní kůže nebo v deskách, přírodní kůží povlečených, knihy v deskách z přírodní kůže nebo v deskách přírodní kůží povlečených, jsou-li spojeny s velmi jemnými hmotaminehledíc na cenu
60ex 340a) Obuv z kůže zlacené, stříbřené nebo bronzované, obuv částečně nebo zcela lakovanou koží obsazená a veškerá obuv kožená lemovaná přepychovou kožišinou nad 800.- Kčs za 1 pár50
b) obuv z jiné kůže ručně šitá s výjimkou obuvi orthopedické, sportovní a vysokých bot nad 1.500.- Kčs za 1 pár50
Připomínka:
Pouhé lakové špičky nečiní obuv přepychovou.
61ex 341Kožené rukavice nad 600.- Kčs za 1 pár 20
62ex 342Pokrývky a polštáře z jelení kůže a její napodobeniny, kožené květinynehledíc na cenu50
hračky povlečené koží nebo kožišinou nad 500.- Kčs za kus50
zvířata vycpaná a zvířecí hlavy k účelům dekorativním, kožené ozdoby na šaty a pod.nehledíc na cenu 50
čalouny kožené a linkrustovénehledíc na cenu 50
63ex 345Kožené zboží vystrojené drahými kovynehledíc na cenu 100
XIV. Kožišnické zboží:
64ex 345Kožišina upravená, nekonfekcionovaná, z koží jemných60
65346Kožišina konfekcionovaná:
a) z koží obyčejných nad 15.000.-Kčs za kus 20
b) z koží jemných:
1. z koží tchořích, skunkových, metisích a merluščích nehledíc na cenu 60
2. z jiných koží jemnýchnehledíc na cenu 80
XV. Dřevěné zboží:
A) Lišty.
66ex 352
ex 353
Lišty zhotovené z jemných dřev ex 353 nebo jemnými dřevy dyhované, zcela nebo částečně pravým zlatem zlacené nebo pravým stříbrem stříbřené nebo vyřezávané, vykládané nebo jemně malované, jakož i rámy z takových lišt nehledíc na cenu 40
B) Hole.
67354Hole dřevěné nebo rákosové nad 250.- Kčs za kus 20
C) Hračky.
68355
ex 360
Dřevěné hračky a hry nad 800.- Kčs za kus nebo soupravu 10
69ex 361Hračky a hry z jiných surovin soustružnických a řezbářských než ze dřeva:
a) z rostlinných látek řezbářských, výslovně nejmenovaných, též spojené s obyčejnými hmotami nad 500.- Kčs za kus 10
b) z kosti, rohu a jiných živočišných látek řezbářských v položce e) nejmenovaných, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotaminehledíc na cenu 20
c) z mořské pěny, lávy, celuloidu a z podobných umělých surovin řezbářských [mimo hračky z napodobenin látek jmenovaných pod d) a e)], též spojené s obyčejnými nebo s jinými jemnými hmotami nad 500.- Kčs za kus 40
d) z pravého nebo napodobeného jantaru, gagatu, též spojené s obyčejnými, jemnými nebo s jinými velmi jemnými hmotami nad 500.- Kčs za kus 50
e) z pravé nebo napodobené slonoviny, perleti, želvoviny, též spojené s obyčejnými, jemnými nebo s jinými velmi jemnými hmotami
D) Jiné zboží dřevěné:
70ex 356
ex 357
ex 358
z obyčejného nebo jemného dřeva, též soustruhované, zhruba vyřezávané, dyhované, barvené, lakované, leštěné, nebo s vypálenými, vytlačenými neb vykrouženými ornamenty, nehledíc na spojení s koží nebo s obyčejnými hmotami:
a) nábytkové soupravy pro domácnost nad 60.000.-Kčs30
b) jednotlivé skříně nad 20.000.-Kčs 30
c) regály při ceně za 1 m2 průčelné (pohledové) plochy nad 4.000.- Kčs 30
d) regály skříňové (uzavřené) na zboží a knihy při ceně za 1 m2 průčelné (pohledové) plochy nad 6.000.- Kčs30
e) pulty při ceně za 1 m2 prodejní (půdorysné) plochy nad 12.000.-Kčs 30
f) jiný jednotlivý kus nábytkový nad 8.000.- Kčs 30
g) obložení a uzávěry výkladních skříní a vitrin při ceně za 1 m2nad 2.500.- Kčs 30
h) obložení stěn při ceně za 1m2nad 2.000.- Kčs 30
71ex 359Zboží pol. 70 jemně prolamované nebo jemně vyřezávané, zlacené, stříbřené, bronzované nebo jemně malované, též spojené s jemnými hmotami mimo kůži a povlaky ze zboží textilního nehledíc na cenu 50
Připomínka:
Zboží se nepokládá se stanoviska přepychové daně za jemně vyřezávané, je-li ozdobeno jednoduchou ornamentální řezbou, jejíž plocha nepřesahuje 10 % zevní čelní a boční plochy předmětu, jakož i jednoduchými běžnými národními malovanými ornamenty.
72ex 360Zboží pol. 70:
a) povlečené koží, látkami hedvábnými nebo polohedvábnými, vlněnými gobeliny nebo brokátemnehledíc na cenu 50
Připomínka:
Látkami hedvábnými nebo polohedvábnými se rozumějí látky úplně nebo částečně z přírodního hedvábí (též odpadkového).
b) povlečené jinými látkami nad 15.000 Kčs za kus30
c) vykládané nehledíc na cenu 70
Připomínka:
Zboží se nepokládá se stanoviska přepychové daně za vykládané, je-li zdobeno pouze rovnými linkami.
73ex 362Zboží pol. 70 spojené s velmi jemnými hmotami nehledíc na cenu 100
74ex 362Galanterní zboží (drobnůstky [nippes] a toaletní předměty) ze dřeva nebo z rostlinných látek řezbářských, patřících do saz. pol. 361 a):
a) spojené s jemnými hmotaminehledíc na cenu 25
b) spojené s velmi jemnými hmotaminehledíc na cenu 50
75ex 367Všeliké zboží dřevěné, korkové a zboží ze surovin soustružnických a řezbářských, vystrojené drahými kovy, vyjímajíc plnicí peranehledíc na cenu 100
XVI. Sklo a skleněné zboží:
A) Sklo duté a lisované:
76Zrušena od 27. 12. 1947.
77ex 374
ex 388
Ozdobné předměty skleněné jako sošky, košíčky, napodobeniny ovoce a květin atd.nad 500.- Kčs za kus 20
78ex 377B) Sklo tabulové:
a) Broušené sklo zrcadlové nepokládané, jakož i všeliké sklo zrcadlové pokládané, nehledíc na způsob výroby, přesahuje-li velikost tabule 1 m2nehledíc na cenu 20
b) průhledné sklo tabulové jinak zušlechtěné (tabule ozdobené figurami, ornamenty nebo vzorky broušenými, leptanými, rytými, malovanými, zlacenými nebo stříbřenými)nehledíc na cenu 10
Připomínky:
1. Foukané, tažené nebo lité sklo tabulové mdlé, mušelínové, vlnité, vlnitě šupinové, šupinové nebo pouze lisované sklo s ornamenty, jehož se používá pouze k stavebním účelům, nepodléhá přepychové dani;
2. rovněž nejsou přepychovými předměty: sklo jen barevné, pak náhrobní skleněné desky (i se zlacenými nebo stříbřenými nápisy a jednoduchými okrasami);
3. rovněž nejsou přepychovými předměty skla do výkladních skříní.
79ex 378
ex 388
Zarámovaná zrcadla, přesahuje-li jejich velikost i s rámem 1 m2 nehledíc na cenu nehledíc na cenu 25
80Zrušena od 27. 12. 1947.
81Zrušena od 27. 12. 1947.
82Zrušena od 27. 12. 1947.
83390Sklo a skleněné zboží vystrojené drahými kovy nehledíc na cenu 100
Připomínka:
Dani přepychové nejsou podrobeny předměty sloužící k náhradě poškozených nebo vyňatých částí lidského těla (na př. umělé zuby a chrup).
XVII. Kamenné zboží:
84ex 396
ex 397
ex 400
Předměty výslovně nejmenované z úběle, mramoru, hadce a umělého kamene, úplně nebo částečně leštěné, zlacené nebo stříbřené (na př. obložení stěn, sloupy pro místnosti, krby a součástky krbů), dále předměty výslovně nejmenované ze žuly, porfyru, syenitu a podobných tvrdých kamenů, úplně nebo částečně leštěné, zlacené nebo stříbřené (na př. krypty a obruby hrobů a hrobek, náhrobky a pod.)nehledíc na cenu 10
Připomínky:
1. Zlacené nebo stříbřené nápisy nečiní předmět přepychovým;
2. obložení stěn a sloupy na vnějšku budov, ve foyerech, lázních, léčebných a ošetřovacích ústavech, v lékařských ordinacích, provozních místnostech lékáren a v jiných provozovnách, kde tento druh obložení je žádoucí z důvodů hygienických, jako v mlékárnách a pod., jakož i leštěné krycí desky z přírodního nebo umělého kamene na topných tělesech a pamětní a náhrobní desky nepodléhají dani přepychové.
85408Kamenné zboží jemné, t. j. předměty přepychové [těžítka, svícny, misky, kalamáře a podobné drobnůstky (nippes), sochy, poprsí, sošky zvířat a jiné plastické výrobky, vážící nejvýše 5 kg], hračky, všechny tyto předměty též spojené s obyčejnými hmotaminehledíc na cenu 10
86ex 409Kamenné zboží, uvedené v pol. seznamu přepychových předmětů 84 a 85, spojené:
a) s jemnými hmotami nehledíc na cenu 25
b) s velmi jemnými hmotami nehledíc na cenu 50
87410Zboží kamenné vystrojené drahými kovy nehledíc na cenu 100
XVIII. Hliněné zboží:
88ex 424Porculánové zboží galanternínad 500.- Kčs za kus 10
89ex 425Hliněné zboží zlacené nebo stříbřenénehledíc na cenu25
90ex 426Předměty (též hračky) z porculánu nebo hlíny ve spojení s jemnými nebo velmi jemnými hmotaminehledíc na cenu25
91427Zboží hliněné vystrojené drahými kovy nehledíc na cenu100
XIX. Železné zboží:
92ex 356
ex 357
ex 358
ex 359
ex 445
Zábavné čluny motorovénehledíc na cenu50
93ex 473
ex 474
Práce uměleckého zámečnictví s vykovanými nebo vytepanými ozdobami jako zámky, klíče, lustry, lampy, svícny, kříže, mříže, náhrobní svítilny, koše, urny, popelnice, vázy, růžice, ratolesti, květy, pokladny, bezpečnostní skřínky a pod.nehledíc na cenu10
94ex 478Zbraně:
a) dýky, kordy, fleurety, rapíry a všechny ostatní sečné a bodné zbraně, jsou-li poniklovány, ryty nebo damascenovány nehledíc na cenu50
b) střelné zbraně lovecké a krátké střelné zbraně ruční mimo zbraně služební do 10.000.- Kčs za kus 10
nad 10.000.-Kčs za kus 10
95486Železné zboží zlacené nebo stříbřené nebo spojené s velmi jemnými hmotami nehledíc na cenu50
96487Železné zboží vystrojené drahými kovy nehledíc na cenu100
XX. Zboží z obecných kovů:
Hračky:
97ex 509
ex 520
ex 521
ex 522
a) motorky, lokomotivy s perovým pohonem, příslušnými vozíky a kolejemi, loďky, kočárky pro loutkynad 500.- Kčs za kus10
b) jiné hračky jemně opracované nebo zlacené nebo stříbřené, nebo spojené s velmi jemnými hmotami nehledíc na cenu 20
98ex 509
ex 521
ex 522
Drobné předměty ozdobné samostatně použivatelné, jsou-li jemně opracovány, zlaceny, stříbřeny nebo spojeny s jinými hmotami, jako zapalovače, násadky na tužky (crayony) a na psací pera, tabatěrky, bonboniery, dámské taštičky, kapesní kalamáře, pečetítka, pouzdra na doutníky a cigarety, těžítka, náprstky, zvonky na stůl, kalamáře na stůl atd.nehledíc na cenu 20
99Zrušena od 27. 12. 1947.
100ex 514Cínové nádobí nehledíc na cenu 30
101ex 514
ex 515
ex 516
ex 517
ex 518
ex 519
ex 520
ex 521
ex 522
Ornamentované předměty z obecných kovů nebo kovových slitin, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami, na př. lustry, závěsy, nástěnná ramínka, reliefy, vásy, květináče, zábradlí a podobné větší předměty mimo hrubé odlitky nebo hrubé výlisky, též úplně nebo částečně zlacené nebo stříbřené, zlatem nebo stříbrem platované nebo spojené s velmi jemnými hmotami nehledíc 20 % na cenunehledíc na cenu 20
102Zrušena od 27. 12. 1947.
103523Dracouny, cetky (též lístkové) a předivo z obecných kovů nebo kovových slitin:
a) nestříbřené, nezlacené nehledíc na cenu 10
b) stříbřené nebo stříbrem platované nehledíc na cenu 30
c) zlacené nebo zlatem platované nehledíc na cenu 50
104524Leonské zboží (lemovky, prýmky atd.) z obecných kovů nebo obecných slitin:
a) z nezlacených a nestříbřených drátů, dracounů, cetek a kovových předivnehledíc na cenu 20
b) ostatnínehledíc na cenu 50
105525Zboží z obecných kovů vystrojené drahými kovy, nepatří-li do saz. pol. 524 b)nehledíc na cenu 100
XXI. Elektrické stroje a přístroje:
106ex 540Rozhlasové přijímače nad 8.000.- Kčs za kus10
107ex 543Elektrické hračky a elektrické zapalovačenehledíc na cenu 20
XXII. Vozidla:
108ex 548Dětské kočárky bez úpravy sedlářské nebo čalounické nad 5.000.- Kčs za kus10
109ex 549Kočáry, drožky, zábavní a sportovní osobní vozy a saně, jakož i dětské kočárky, vše s úpravou sedlářskou nebo čalounickou nad 8.000.- Kčs za kus 10
Připomínka:
Omnibusy pro veřejnou dopravu a kočáry pro dopravu nemocných nepodléhají přepychové dani.
110ex 553Osobní automobily nad 150.000.-Kčs za kus30
XXIII. Zboží z drahých kovů, drahokamů a polodrahokamů:
111565Dracouny, cetky a příze z drahých kovů, tkaniny, pletiva, prýmky a jiné práce z drátů, cetek a přízí z drahých kovůnehledíc na cenu100
112566Polotovary z drahých kovů, nespájené, jako obruby, drápky (chatons), lisované předměty, kuličky, obroučky na prsteny, též vzorkované plechy:
a) ze zlata nebo z platiny nehledíc na cenu100
b) ze stříbra nehledíc na cenu75
113567Výrobky zlaté a jiné zboží výslovně nejmenované, zcela nebo částečně ze zlata nebo z platiny, též spojené s pravými nebo nepravými perlami nebo korály, drahokamy nebo polodrahokamy a s napodobenými drahokamy, ze zlata nebo z platinynehledíc na cenu100
Připomínka:
Dani přepychové nepodléhají:
1. předměty sloužící k náhradě poškozených nebo vyňatých částí lidského těla (na př. umělé zuby a chrup),
2. snubní prsteny do ceny 250.- Kčs za kus.
114568Výrobky stříbrné a jiné zboží výslovně nejmenované, zcela nebo částečně ze stříbra, též zlacené nebo spojené s pravými nebo nepravými perlami nebo korály, drahokamy nebo polodrahokamy a s napodobenými drahokamy:
a) příbory a lžíce, též rukověti na příbory, váží-li kus více než 10 gnehledíc na cenu75
b) příbory a lžíce, též rukověti na příbory, váží-li kus 10 g nebo méněnehledíc na cenu80
c) skvosty z pravých diamantů nebo z perel, ve stříbře zasazenýchnehledíc na cenu100
d) jiné výrobky, potom výrobky ze stříbra zlatem platovanénehledíc na cenu100
Připomínka:
Dani přepychové nejsou podrobeny předměty sloužící k náhradě poškozených nebo vyňatých částí lidského těla (na př. umělé zuby a chrup) a snubní prsteny.
115ex 570Výrobky zcela nebo částečně z pravých korálů výslovně nejmenované (mimo ty, které patří do č. 567 a 568 cel. sazebníku)nehledíc na cenu50
116571Kameny pravé (drahokamy a polodrahokamy), korály (pravé i nepravé), opracované (broušené, řezané), nezasazené, pravé perly nezasazené:
a) diamanty, smaragdy, rubíny a pravé perly, nezasazené nehledíc na cenu100
b) ostatní nehledíc na cenu50
Připomínka:
Brousky arkansasové a sklenářské diamanty nepodléhají přepychové dani.
117572Zboží z polodrahokamů (mimo ono, jež patří do saz. čís. 567 a 568)nehledíc na cenu50
XXIV. Přístroje a nástroje (instrumenty), hodiny:
118ex 575Přístroje optické:
a) skřipce, brýle, lorněty a jiná skla oční, s obrubami zlatými nebo platinovými nehledíc na cenu100
b) fotografické přístroje nad 5.000.- Kčs za kus 40
c) divadelní kukátka se zlatými nebo platinovými obrubami nebo s perletí nehledíc na cenu25
d) kouzelné svítilny (laterna magica) přesně pracované a jiné přesně pracované hračky optickénad 1.000.- Kčs za kus 20
e) kinematografické přístroje promítací s objektivovou objímkou v průměru do 42.5 mm, nepřesahuje-li váha celé soupravy 20 kg, kondensorové čočky do 60 mm v průměru, kinematografické přístroje přijímací nejvýše na 40 m filmu nehledíc na cenu20
119ex 576Gramofony nad 3.000.- Kčs za kus30
120ex 540Gramofony se zesilovači nad 5.000.- Kčs za kus 40
121ex 579Piana, pianina a harmonia: 20
a) piana nad 75.000.- Kčs za kus 20
b) pianina a harmonianad 42.000.- Kčs za kus20
122ex 585Hodinky:
a) se zlatými nebo platinovými pouzdry nehledíc na cenu 100
b) se stříbrnými pouzdry nehledíc na cenu 50
c) se zlacenými nebo stříbřenými pouzdry nehledíc na cenu 20
123ex 586Pouzdra k hodinkám:
a) zlatá nebo platinová nehledíc na cenu
b) stříbrná nehledíc na cenu
c) zlacená nebo stříbřená nehledíc na cenu
ex 589Hodiny:
a) hodiny stojací a t. zv. francouzské budíky cestovní nehledíc na cenu
b) jiné budíky a nástěnné hodiny, obojí spojené s velmi jemnými hmotami nehledíc na cenu
c) jiné hodiny nástěnnénad 2.500.- Kčs za kus
d) všeliké hodiny vystrojené drahými kovy nehledíc na cenu
XXV. Voňavkářské zboží:
125ex 633Zboží voňavkářské (jakož i všechny voňavé látky a směsi označené úpravou, štítky, návody a pod. jako voňavky); kosmetické prostředky (ličidla, pudry navoněné, oleje na vlasy, pomády, rtěnky a pod.) nehledíc na cenu 20
Připomínka:
Přepychovým zbožím nejsou mýdla na holení, holičské kamínky, mýdla k mytí hlavy (prášky na vlasy, šampony), dětská mýdla pěnová, zasýpací prášky, zubní krémy, pasty a prášky na zuby, ústní vody, desinfekční prostředky (jako odorit, odoform), toaletní vaseliny, františky.
XXVI. Voskové zboží:
126ex 639Květiny, sošky, ovoce a jiné plody z tvárného vosku nehledíc na cenu 10