Zákon č. 16/1947 Zb.Zákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků.

Čiastka 9/1947
Platnosť od 21.02.1947 do31.12.1965
Účinnosť od 17.04.1948 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.

OBSAH

Část I. (§ 1 - § 5)
Část II. (§ 6 - § 7)
Část III. (§ 8 - § 12)

16.

Zákon

ze dne 30. ledna 1947

o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Část I.

§ 1.

(1) Zamestnanci, ktorí boli dňa 1. marca 1945 zamestnaní na pôdohospodárskom majetku, skonfiškovanom podľa nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 23. augusta 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa, v znení nariadení Slovenskej národnej rady zo dňa 14. mája 1946, č. 64 Sb.n. SNR, a zo dňa 19. decembra 1947, č. 89 Sb. n. SNR (ďalej len „nariadenie"), a u ktorých sú splnené ďalšie podmienky podľa § 2, budú prijatí, ak o to požiadajú, do pracovného (služobného) pomeru československým štátom (štátnym podnikom), okresmi, obcami, alebo družstvami, a to v počte, ktorý je úmerný potrebe správy a hospodárenia na pôde spravovanej správou majetkov pre pozemkovú reformu, zriadenou podľa § 20 nariadenia, po prípade na pôde prevzatej, odovzdanej alebo pridelenej (§§ 6 až 9, 11 a 12 nariadenia).

(2) Tito zaměstnanci budou přijati v přednostním pořadí přede všemi jinými uchazeči na místa odpovídající jejich předběžnému vzdělání a jejich schopnostem za mzdových (platových) a jiných pracovních podmínek, stanovených předpisy platnými pro úpravu pracovního (služebního) poměru u příslušného zaměstnavatele.

(3) Zaměstnanci na zkonfiskovaném zemědělském majetku (odstavec 1), kteří sice nesplňují podmínky stanovené v § 2, odst. 1, písm. a) a b), mají však předepsanou odbornou způsobilost pro vykonávání služby, kterou dosud zastávají, mohou býti v mezích potřeby stanovené v odstavci 1, požádají-li o to, dále zaměstnáváni ve službách subjektů tam uvedených, mohou-li býti upotřebeni vedle zaměstnanců, kteří budou přijati podle odstavce 2.

§ 2.

(1) Zaměstnanci podle § 1, odst. 1 a 2 se rozumějí jen ti zaměstnanci, kteří

a) jsou starší 18 let,

b) boli ku dňu 1. marca 1945 zamestnaní na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku v hlavnom zamestnaní aspoň dva roky,

c) zůstali i po tomto dni na uvedeném majetku a vykonávají práce nebo služby pro některý ze subjektů uvedených v § 1, odst. 1.

(2) Přerušení zaměstnání pro prokázanou nemoc nebo úraz nebo pro účast na boji za osvobození (§ 1 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození) nebo vůbec pro zatčení, věznění nebo internování z důvodů národního, politického nebo rasového útlaku anebo pro úřední přikázání do jiného zaměstnání nepřerušuje lhůtu stanovenou v odstavci 1, písm. b).

§ 3.

(1) Uchádzači, ktorí nebudú umiestení podľa § 1, budú včlenení do práce Krajinským úradom ochrany práce na podklade soznamov, ktoré mu predložia subjekty uvedené v § 1, ods. 1 prostredníctvom Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.

(2) Osobám, ktoré budú v konaní podľa odseku 1 včlenené do práce mimo svojho doterajšieho bydliska, poskytne československý štát na žiadosť náhradu preukázaných nutných sťahovacích výdavkov, najviac však čiastkou 6.000 Kčs.

§ 4.

Zamestnanci, ktorí nepožiadajú o prijatie podľa § 1, ďalej zamestnanci, ktorí síce žiadosť o prijatie podajú, nebudú však prijatí, ako aj iní ako v § 1, ods. 1 a 3 uvedení zamestnanci na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku môžu, pokiaľ vyhovujú určeným podmienkam, požiadať o prídel pôdohospodárskeho majetku podľa nariadenia, pričom majú prednostné právo ako skupiny osôb uvedené v § 12 nariadenia.

§ 5

(1) Zamestnancom uvedeným v § 2, ktorí nebudú prijatí podľa § 1, ods. 1, ani nedostanú prídel podľa § 4, a ktorých úrad ochrany práce nebude môcť včleniť do práce (§ 3) pre pokročilý vek alebo z iného dôvodu sníženia pracovnej schopnosti, priznajú nositelia verejnoprávneho poistenia starobný alebo invalidný dôchodok počnúc dňom, ktorým v dôsledku vykonávania nariadenia stratili zamestnanie na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku, ako keby k uvedenému dňu boly splnené podmienky predpísané pre priznanie tohto dôchodku.

(2) Dôchodky poskytnuté podľa odseku 1 za dobu odo dňa ich priznania až do doby, kedy by u zamestnanca boly splnené inak platné podmienky pre vznik nárokov na vyplácanie starobného (invalidného) dôchodku, nahradí nositeľovi poistenia československý štát.

(3) Ustanovenia predošlých odsekov platia aj o zamestnancoch, u ktorých sú dané podmienky uvedené v § 2, ods. 1, písm. a) a b), s ktorými však bol pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona v dôsledku vykonávania nariadenia pracovný pomer rozviazaný so strany zamestnávateľovej bez ich viny.

Část II.

§ 6.

(1) Bývalým zamestnancom na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku, po prípade ich rodinným príslušníkom, ktorí dokážu, že dostávali z dôvodu ich zamestnania pred dňom 1. marca 1945 od predošlého zamestnávateľa alebo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona z fondov vydržovaných predošlým zamestnávateľom pravidelné príspevky (požitky), napr. penzijné, starobné, úrazové, nadlepšovacie, dary z milosti a pod., bude tieto príspevky (požitky), pokiaľ dotknuté pomery nie sú alebo nebudú upravené osobitnými predpismi, naďalej poskytovať prostredníctvom Fondu pre zaopatrenie zamestnancov veľkostatkov (§ 73 náhradového zákona zo dňa 8. apríla 1920, č. 329 Sb., v znení zákona zo dňa 13. júla 1922, č. 220 Sb.) československý štát, ak budú splnené podmienky uvedené v § 7, ods. 1 a 2. Naturálne požitky, ktoré nebude možno ďalej poskytovať, premení československý štát podľa platných cenových predpisov na požitky peňažné. Ak naturálne požitky pozostávaly v užívaní bytu, platí aj tu ustanovenie § 3, ods. 2 primerane.

(2) Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá smluvná alebo inak založená povinnosť tretích osôb poskytovať tam uvedené príspevky alebo vydržovať zamestnanecké fondy. Nároky, vyplývajúce z plnenia týchto záväzkov bývalým zamestnancom, prechádzajú na československý štát, pokiaľ sám príspevky vyplatil.

§ 7.

(1) Podmínkou poskytování příspěvků podle § 6, odst. 1 je, že příspěvky nebyly dřívějším plátcem v důsledku konfiskace dále poskytovány nebo nemohou býti poskytovány z příslušného fondu proto, že jej dřívější vlastník nebo jiný uživatel zkonfiskovaného zemědělského majetku není povinen dále vydržovati nebo jej ve skutečnosti nevydržuje.

(2) Příspěvky se poskytují jen osobám, které nemají jiný příjem nebo jiné jmění postačující k vlastnímu zaopatření a k zaopatření osob, o které jest jim podle zákona pečovati. Osobám, jejichž jiný příjem nedostačuje zcela k uvedenému zaopatření, se poskytne pouze doplňující příspěvek. Má-li příjemce vedle příspěvku podle § 6, odst. 1 jiný příjem, nesmí úhrn poskytovaného příspěvku spolu s jiným příjmem činiti více než 4.000 Kčs měsíčně.

Část III.

§ 8.

(1) Umiestenie a iné zaopatrenie podľa tohto zákona sa poskytuje na žiadosť, ktorú treba podať do 60 dní odo dňa vyhlásenia tohto zákona. Žiadosť o umiestenie treba podať u subjektu (§ 1, ods. 1), pre ktorý žiadateľ v dobe podania žiadosti pracuje, po prípade u jeho podniku, a treba v nej uviesť všetky okolnosti, rozhodné pre prijatie a pre určenie mzdy (platu). Žiadosti o prednostný prídel pôdohospodárskeho majetku, ako aj o zaopatrenie podľa §§ 5 a 6 treba podať u Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy. Podaním žiadosti o niektorý z určených spôsobov umiestenia alebo zaopatrenia v uvedenej lehote zachováva sa nárok na ktorékoľvek iné umiestenie alebo zaopatrenie podľa tohto zákona. Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy môže v prípadoch osobitného zreteľa hodných preminúť zmeškanie lehoty.

(2) Osoby, ktoré nepodajú žiadosť v lehote určenej v odseku 1, stratia, ak zmeškanie lehoty im nebude preminuté, nárok na zaopatrenie podľa tohto zákona, ako aj nároky z predošlého pracovného (služobného) pomeru, ktoré by snáď mohly uplatňovať proti štátu alebo iným subjektom uvedeným v § 1, ods. 1.

§ 9.

Ustanovenia tohto zákona neplatia pre osoby uvedené v § 1, ods. 1, písm. a) až c) nariadenia, pokiaľ neide o osoby, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 1, ods. 4 tohože nariadenia.

§ 10.

(1) Zamestnanci, ktorí sa cítia byť dotknutí tým, že nebolo vyhovené ich žiadosti podľa ustanovení § 1, ods. 1 a 3 a podľa § 6, ods. 1, môžu si sťažovať k sťažnostnej komisii, ktorá sa zriaďuje pri Povereníctve pôdohospodárstva a pozemkovej reformy. Sťažnosť treba podať u komisie do 15 dní odo dňa, kedy bolo zamestnancovi doručené vyrozumenie o tom, že sa žiadosti nevyhovuje; ak o žiadosti nebolo rozhodnuté do troch mesiacov odo dňa, kedy bola podaná, treba žiadosť podať do 15 dní po uplynutí
tejto lehoty.

(2) Do komisie vysielajú po jednom zástupcovi Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, sociálnej starostlivosti, vnútra a financií a Slovenská odborová rada. Predsedom komisie je zástupca Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, jeho zástupcom zástupca Povereníctva sociálnej starostlivosti.

(3) Komisia je spôsobilá sa usnášať, ak sú prítomní okrem predsedu alebo jeho zástupcu aspoň traja členovia komisie. Komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov, pri rovnosti hlasov platí za rozhodnutie mienka, ku ktorej sa prikloní predsedajúci. Rozhodnutie komisie je konečné.

(4) Pro řízení před komisí platí jinak přiměřeně ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení).

§ 11.

(1) Ku krytiu nákladov spojených s náhradou sťahovacích výdavkov podľa § 3, ods. 2, ďalej s náhradou dôchodkov podľa § 5, ods. 2 a s poskytovaním príspevkov (pôžitkov) podľa § 6, ods. 1 bude vyberaná od štátu, okresov, obcí, družstiev a od prídelcov, ktorými bola poľnohospodárska alebo lesná pôda prevzatá, alebo ktorým bola odovzdaná alebo pridelená, osobitná dávka z 1 ha prevzatej, odovzdanej alebo pridelenej pôdy, po prípade osobitná prirážka k prídelovej cene určenej podľa §§ 15 a 16 nariadenia.

(2) Výšku týchto dávok a spôsob ich vyberania, ako aj výšku prirážky k úhrade, po prípade podmienky oslobodenia drobných prídelcov od povinnosti platiť prirážku, určí vláda nariadením podľa potreby, zodpovedajúcej pravdepodobnej úhrnnej výške nákladov uvedených v odseku 1. Prirážky k prídelovej cene sa vyberajú spolu s touto prídelovou cenou spôsobom určeným pre jej splácanie (§ 19 nariadenia).

§ 12.

Podání podle § 3, odst. 2, § 8, odst. 1 a § 10, odst. 1 a jejich přílohy jsou osvobozeny od poplatků.


§ 13.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou jej ministři zemědělství a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.

1. kde se v zákonu č. 16/1947 Sb. mluví o zkonfiskovaném zemědělském majetku, po případě o jeho konfiskaci podle dekretu č. 12/1945 Sb., rozumí se podle toho zákona půda vykoupená, po případě výkup;

Čl. II.

(1) Ustanovenie § 24 nariadenia a vykonávacie nariadenie Sboru povereníkov zo dňa 31. mája 1946, č. 82 Sb. n. SNR, o odškodnení stálych zamestnancov, ktorí v dôsledku vykonávania nariadenia č. 104/1945 Sb. n. SNR v znení nariadenia č. 64/1946 Sb. n. SNR stratia svoje doterajšie zamestnanie, neplatí.

(2) O žiadostiach o odškodnenie v peniazoch podľa § 2, ods. 1, písm. b) nariadenia č. 82/1946 Sb. n. SNR, pokiaľ o nich nebolo právoplatne rozhodnuté pred účinnosťou tohoto zákona, sa už nerozhodne; žiadatelia však môžu podať žiadosť podľa tohoto zákona. O ostatných žiadostiach, pokiaľ boly už podané a nebolo o nich rozhodnuté pred účinnosťou tohoto zákona, platí, ako by boly podané podľa tohoto zákona.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.