Nariadenie vlády č. 65/1947 Zb.Vládní nařízení o zvýšení náhrad hotových vydání a presenčních platů přísedících některých soudů sociálního pojištění.

Čiastka 33/1947
Platnosť od 06.05.1947
Účinnosť od 21.05.1947

65.

Vládní nařízení

ze dne 11. dubna 1947

o zvýšení náhrad hotových vydání a presenčních platů přísedících některých soudů sociálního pojištění.

Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 202, 218 a 229 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, podle zákona ze dne 28. prosince 1887, č. 1 ř. z. z roku 1888, o úrazovém pojištění dělníků, podle zák. čl. XIX/1907, o pojištění průmyslových a obchodních zaměstnanců pro případ nemoci a úrazu, ve znění předpisů je měnících a doplňujících, podle zákona ze dne 2. července 1934, č. 173 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o soudnictví úrazového pojištění dělnického, a podle čl. III zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 300 Sb., kterým se mění některá ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků:


Čl. 1.

Vládní nařízení ze dne 28. prosince 1928, č. 214 Sb., kterým se upravují náhrada hotových vydání a presenční platy přísedících rozhodčích soudů nemocenských pojišťoven, pojišťovacích soudů a vrchního pojišťovacího soudu, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1, č. 2 se nahrazuje částka 20 Kčs částkou 70 Kčs.

2. Ustanovení § 1, č. 3 zní:

3. trval-li pobyt na cestě a v místě soudu déle než šest hodin, stravné, které činí při pobytu

do osmi hodin ..................... 24 Kčs,

do dvanácti hodin ................. 40 Kčs,

delším než dvanáct hodin .......... 80 Kčs denně.“

3. V § 2, č. 1 se nahrazuje částka 30 Kčs částkou 60 Kč a v § 2, č. 2 částka 50 Kčs částkou 100 Kčs.

4. Z dosavadního § 2 se tvoří odstavec 1 a k němu se připojuje odstavec 2 tohoto znění:

(2) Prokáže-li přísedící, že mu vznikla újma na ušlé mzdě v částce vyšší, než kolik činí presenční plat, má nárok na doplatek až do výše prokázaně ušlé mzdy.“

Čl. 2.

Vládní nařízení ze dne 22. prosince 1934, č. 262 Sb., kterým

se upravuje rozhodčí soudnictví úrazového pojištění (zaopatření)

dělnického, se mění a doplňuje takto:

1. V § 12, č. 2 se nahrazuje částka 20 Kčs částkou 70 Kčs.

2. Ustanovení § 12, č. 3 zní:

3. trval-li pobyt na cestě a v místě soudu déle než 6 hodin, stravné, které činí při pobytu

do 8 hodin ..................... 24 Kčs,

do 12 hodin ..................... 40 Kčs,

delším než 12 hodin ............. 80 Kčs denně.“

3. V § 13, č. 1 se nahrazuje částka 30 Kčs částkou 60 Kč a v § 13, č. 2 částka 50 Kčs částkou 100 Kčs.

4. Z dosavadního § 13 se tvoří odstavec 1 a k němu se připojuje odstavec 2 tohoto znění:

(2) Prokáže-li přísedící, že mu vznikla újma na ušlé mzdě v částce vyšší, než kolik činí presenční plat, má nárok na doplatek až do výše prokázaně ušlé mzdy.“


Čl. 3.

Zrušuje se použivatelnost nařízení ministra spravedlnosti ze dne 24. července 1942, č. 272 Sb., o zvýšení presenčních platů přísedících některých soudů sociálního pojištění.

Čl. 4.

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení; provede je ministr spravedlnosti v dohodě s ministry sociální péče a financí.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.