Vyhláška č. 78/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvoukorun.

Čiastka 39/1947
Platnosť od 27.05.1947
Účinnosť od 27.05.1947

78.

Vyhláška ministra financí

ze dne 21. května 1947

o ražbě a vydání dvoukorun.

Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. Října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:


§ 1.

(1) Drobné mince československé měny po 2 Kčs se razí ze spěže (bronzu) niklové, smíšené v poměru 20 dílů niklu s 80 díly mědi. Z kilogramu mincovního kovu se razí 166.6 kusů dvoukorun. Průměr dvoukoruny jest 23.5 mm. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze i v čistosti 10/1000.

(2) Na líci dvoukoruny jest státní znak republiky Československé, kolem něho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ v jedné řádce a letopočet ražby.

(3) Na rubu dvoukoruny jest obraz Jánošíka v dobovém kroji. Vpravo vedle hlavy jest označení hodnoty „2“. Na křížení řemenů jest značka autorova „W“.

(4) Okraj mince jest rýhovaný; po obou stranách jest plochá obruba.

§ 2.

Dvoukoruny počne Národní banka Československá vydávati u svého hlavního ústavu v Praze a u oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálek dnem uveřejnění této vyhlášky.


§ 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.


Kresba mince po 2 Kčs: