Zákon č. 181/1947 Zb.Zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob.

Čiastka 86/1947
Platnosť od 12.11.1947
Účinnosť od 12.11.1947

181.

Zákon

ze dne 15. října 1947

o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Od poplatků a dávek za úřední úkony ve věcech správních jsou osvobozena - vyjímajíc soudní řízení - podání, vysvědčení a úřední vyhotovení nebo úkony, kterých je třeba

a) k úpravě osobních majetkových nebo výdělkových poměrů, nutné v souvislosti s přestěhováním československých státních občanů, kteří opustili v době od 23. září 1938 do 5. května 1945 své řádné bydliště na území Československé republiky proto, že území, v kterém měli bydliště, bylo obsazeno cizí mocí, nebo proto, že byli pronásledování nepřáteli z důvodů národních, politických nebo rasových nebo proto, že se musili na úřední příkaz přestěhovati, anebo

b) k úpravě osobních majetkových nebo výdělkových poměrů, nutné v souvislosti s přistěhováním krajanů vracejících se do vlasti, jakož i k tomu, aby se jim umožnilo nebo usnadnilo nastoupení či provozování povolání (zaměstnání), přiměřeného jejich dosavadnímu povolání (zaměstnání) (§ 1 zákona ze dne 12. dubna 1946 č. 75 Sb., o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska).

§ 2.

Od poplatků jsou osvobozeny též dlužní listiny o zápůjčkách poskytnutých přestěhovalcům nebo přistěhovalcům (§ 1) k účelům uvedeným v § 1 přímo nebo nepřímo ze státních prostředků, dále listiny o převzetí státní záruky za zápůjčky poskytnuté takovým osobám k uvedeným účelům peněžními ústavy, které jsou k poskytování takovýchto zápůjček zmocněny státem, listiny o postupu takových zápůjček státu nebo Ústavu pro péči o uprchlíky (dále jen Ústav), knihovní zápisy a výmazné kvitance o uvedených zápůjčkách, jakož i odpočty úroků, které peněžní ústavy vydávají ministerstvu sociální péče nebo Ústavu, převzal-li stát nebo Ústav závazek hraditi úroky z poskytnuté zápůjčky.

§ 3.

(1) Ministerstvo financí může povoliti, a to v případech uvedených pod písm. b) s přihlédnutím k zásadě vzájemnosti, osvobození od daně z obohacení a poplatků z právních jednání, písemností a úředních úkonů, jakož i od dávek za úřední úkony ve věcech správních, nebo jejich snížení, a to i v jiných případech než uvedených v § 1, jestliže by poplatek (daň) nebo dávka postihly

a) přestěhovalce, přistěhovalce nebo příslušníky jiných skupin osob, které utrpěly újmu ve svých majetkových nebo výdělkových poměrech v souvislosti s válečnými událostmi, nebo pozůstalé po takových osobách, pokud by požadováním poplatku (daně) nebo dávky byla způsobena tvrdost, zejména ohrožena výživa poplatníka nebo jeho rodiny, anebo

b) přistěhovalce a osoby přesídlující z Československa do jiných států v souvislosti s jejich přesídlením z jednoho státního území do druhého, jakož i jejich hospodářství (živnost) nebo majetek vyvážený při takovém přesídlení.

(2) Ministerstvo financí bude vykonávat působnost podle odstavce 1 na Slovensku zásadně prostřednictvím pověřenectva financí, které se při tom bude říditi směrnicemi a rozhodnutími ministerstva.

§ 4.

(1) Ustanovení §§ 1 až 3 se vztahují také na právní jednání, písemnosti a úřední úkony, u nichž vznikla poplatková (daňová) nebo dávková povinnost před účinností tohoto zákona, počínajíc 5. květnem 1945; zapravené poplatky z podání, vysvědčení a úředních vyhotovení a dávky za úřední úkony se nevracejí.

(2) Byla-li osvobozena od poplatku podle tohoto zákona listina o zápůjčce poskytnuté osobám uvedeným v § 1 nebo zaručené státem nebo Ústavem, je výmazná kvitance o takové zápůjčce osvobozena od poplatku i tehdy, bude-li vydána po 30. červnu 1949.


§ 5.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbude jí s výhradou ustanovení § 4, odst. 2 dnem 30. června 1949, vláda však může nařízením prodloužiti jeho účinnost; provedou jej ministři financí a vnitra.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Nosek v. r.