202.

Vládní nařízení

ze dne 18. listopadu 1947,

jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež.

Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 19. března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež (dále jen „zákon“):


Část první.

Ustanovení organisační.

§ 1.

Organisace péče o mládež u místních národních výborů.

(1) Místní národní výbor zřídí, pokládá-li to za potřebné, k provádění úkolů péče o mládež komisi s názvem „místní péče o mládež“. Jinak vykonává místní národní výbor působnost v oboru péče o mládež podle všeobecných předpisů.

(2) Členy komise „místní péče o mládež“ a jejich náhradníky zvolí místní národní výbor ze svých členů, z místních odborníků a dobrovolných pracovníků v oboru péče o mládež (§§ 7 a 18).

§ 2.

Organisace péče o mládež ve statutárních městech.

(1) Pro obvod každého statutárního města zřídí jeho ústřední národní výbor ve svém sídle místo komisí „okresní péče o mládež“ zvláštní komisi s názvem „ústřední městská péče o mládež“.

(2) Přesahuje-li obvod okresního soudu, který má sídlo ve statutárním městě, obvod statutárního města, zřídí okresní národní výbor příslušného venkovského správního okresu ve svém sídle pro zbytek obvodu okresního soudu komisi „okresní péče o mládež“.

(3) Obvodní rady ve statutárním městě zřídí pro své obvody komise „obvodní péče o mládež“.

(4) Pokud zákon nebo toto nařízení mluví o komisi „okresní péče o mládež“, jest tím rozuměti též komisi „ústřední městská péče o mládež“, pokud mluví o komisi „místní péče o mládež“, rozumí se tím též případná komise „obvodní péče o mládež“.

§ 3.

Organisace péče o mládež u expositury moravskoslezského zemského národního výboru v Ostravě.

Expositura moravskoslezského zemského národního výboru v Ostravě zřídí pro svůj obvod komisi s názvem „expositura zemské péče o mládež“.

§ 4.

Obvod komisí „okresní péče o mládež“.

Komise „okresní péče o mládež“ vykonává svou působnost v obvodu okresního soudu, v jehož sídle jest zřízena, pokud tento obvod nepřesahuje obvod okresního národního výboru. Na území přesahujícím tento obvod vykonává působnost komise „okresní péče o mládež“, kterou okresní národní výbor, v jehož obvodu toto území leží, výkonem této působnosti pověří.

§ 5.

Počet členů komisí péče o mládež a jejich náhradníků.

(1) Komise „zemská péče o mládež“ a „slovenská starostlivosť o mládež“ mohou míti nejvýše 21 členů a stejný počet náhradníků, komise „okresní péče o mládež“ a „ústřední městská péče o mládež“ nejvýše 17 členů a stejný počet náhradníků, komise „místní péče o mládež“ a „obvodní péče o mládež“ nejvýše 9 členů a stejný počet náhradníků.

(2) Do počtu členů komise podle odstavce 1 se včítají předseda komise a její členové podle § 2, odst. 1 poslední věty zákona.

(3) Volba (jmenování) členů komise a jejich náhradníků se provede tak, aby nejméně polovina členů (náhradníků) jednotlivých komisí byli odborníci v oboru péče o mládež.

§ 6.

Postup při volbě členů komisí „zemská péče o mládež“ a „okresní péče o mládež“ jejich náhradníků.

Před volbou členů komise „zemská péče o mládež“ a „okresní péče o mládež“ (§ 1, odst. 1 a 2 zákona) a jejich náhradníků vyzve příslušný národní výbor přímo příslušné složky Revolučního odborového hnutí a Jednotného svazu českých zemědělců, na Slovensku Jednotného svazu slovenských rolníků, a vyhláškou, uveřejněnou způsobem v místě obvyklým, korporace, spolky a sdružení zúčastněné na péči o mládež, které vykonávají svoji činnost v celém obvodu příslušného národního výboru, aby navrhly pro volbu vhodné osoby.

§ 7.

Postup při volbě členů komise „místní péče o mládež“ a jejich náhradníků.

(1) Před volbou členů komise „místní péče o mládež“ (§ 1, odst. 1) a jejich náhradníků vyzve místní národní výbor vyhláškou, uveřejněnou způsobem v místě obvyklým, místně příslušné složky korporací, spolků a sdružení zúčastněných na péči o mládež, aby navrhly pro volbu vhodné osoby.

(2) V obcích, v nichž je sídlo školy, si místní národní výbor vyžádá též návrhy osob vhodných pro volbu od t. zv. Rodičovských sdružení, po případě výboru rodičovských sdružení, od okresního školního výboru a od obecního, po případě od městského nebo obvodního lékaře.

§ 8.

Členství v komisi „okresní péče o mládež“ mocí úřadu.

Je-li ustanoveno v obvodu komise „okresní péče o mládež“ několik okresních lékařů nebo okresních školních inspektorů, určí jejich společný nadřízený úřad, který z nich má býti členem komise podle § 2, odst. 1 poslední věty zákona. Toto ustanovení platí obdobně, je-li ustanoveno v obvodu komise „ústřední městská péče o mládež“ několik přednostů okresních soudů, okresních lékařů nebo okresních školních inspektorů.

§ 9.

Předsedové komisí péče o mládež.

(1) Předsedou komise „zemská péče o mládež“, „okresní péče o mládež“, zřízené v sídle okresního národního výboru, „ústřední městská péče o mládež“, po případě „místní péče o mládež“, jest člen rady příslušného národního výboru, k jehož úkolům patří věci sociální (sociální referent).

(2) Předsedou komise „okresní péče o mládež“, zřízené mimo sídlo okresního národního výboru, zvolí okresní národní výbor některého ze svých členů, který jest členem této komise.

§ 10.

Odbory komisí péče o mládež.

(1) Komise „zemská péče o mládež“, „slovenská starostlivosť o mládež“ a „okresní péče o mládež“ mohou vytvořiti odbory pro určitý úsek péče o mládež a zvoliti jejich členy.

(2) Členy odboru zvolí komise péče o mládež tak, aby aspoň jeden z jeho členů byl členem komise péče o mládež; tento člen předsedá odboru. Při volbě ostatních členů odboru se postupuje obdobně podle ustanovení § 6.

(3) Odbory komisí péče o mládež, které jsou složkou příslušných komisí, plní úkoly, jimiž je komise pověřila a připravují věci k rozhodnutí komise.

§ 11.

Působnost pověřenectva sociální péče a zemského národního výboru.

Zemský národní výbor, na Slovensku pověřenectvo sociální péče, vykonává ve svém obvodu prostřednictvím komise „zemská péče o mládež“, na Slovensku „slovenská starostlivosť o mládež“, ty úkoly péče o mládež (§ 1, odst. 1 zákona), jež přesahují obvod okresního národního výboru (komise „okresní péče o mládež“). Jsou to zejména:

1. plánování a koordinace péče o mládež,

2. dozor nad komisemi „okresní péče o mládež“, korporacemi, spolky a sdruženími zúčastněnými na péči o mládež,

3. dozor nad ústavní péčí o mládež,

4. evidence mládeže tělesně vadné, duševně úchylné, mravně ohrožené a narušené,

5. odborné vyšetřování, pozorování a třídění mládeže vyžadující péče podle zákonných ustanovení,

6. ústavní péče o matky a o děti ve věku do jednoho roku, o mládež tělesně vadnou, duševně úchylnou, mravně ohroženou nebo narušenou,

7. zřizování a provoz zotavných zařízení celoročních, výcvikových a vzorných, jakož i velkých zotavných zařízení, určených pro mládež z obvodu několika okresů,

8. působnost osobního úřadu podle § 4, odst. 3 zákona,

9. finanční a hospodářské věci komise „zemská péče o mládež“, na Slovensku „slovenská starostlivosť o mládež“,

10. úkoly péče o mládež, jejichž provádění na ně přenese ministerstvo sociální péče.

§ 12.

Působnost okresního národního výboru.

Okresní národní výbor vykonává ve svém obvodu prostřednictvím komisí „okresní péče o mládež“ veškerou péči o mládež (§ 1, odst. 1 zákona), pokud její výkon není nebo nebude vyhrazen jiným orgánům a zařízením veřejné správy. Jest to zejména: 1. dozor nad komisemi „místní péče o mládež“,

2. zjišťování a evidence mládeže vyžadující péče nebo pomoci,

3. návštěvní služba v rodinách,

4. ústavní péče o mládež s vyloučením péče uvedené v § 11, č. 6,

5. úkoly hromadného poručenství,

6. dozor na děti v cizí péči a děti nemanželské,

7. součinnost v trestním soudnictví nad mládeží,

8. zotavná péče o mládež s vyloučením úkolů uvedených v § 11, č. 7,

9. finanční a hospodářské věci komise „okresní péče o mládež“,

10. úkoly péče o mládež, jejichž provádění na něj přenese zemský národní výbor, na Slovensku pověřenectvo sociální péče.

§ 13.

Působnost místního národního výboru.

Místní národní výbor vykonává ve svém obvodu, a to prostřednictvím komise „místní péče o mládež“, pokud je zřízena, tyto úkoly péče o mládež:

1. zřizuje a provozuje dětské útulky, jesle, zemědělské a žákovské útulky,

2. podává okresnímu národnímu výboru návrhy a doporučení v oboru péče o mládež,

3. provádí úkoly, které na něj přenese okresní národní výbor, a to, nejde-li o jednotlivé úkoly, se schválením zemského národního výboru (komise „zemská péče o mládež“), na Slovensku pověřenectva sociální péče (komise „slovenská starostlivosť o mládež“).

§ 14.

Opatření pro případ neplnění úkolů.

Neplní-li komise „okresní péče o mládež“ řádně úkoly jí uložené a nesjedná-li okresní národní výbor, byv vyzván zemským národním výborem, na Slovensku pověřenectvem sociální péče, v určené lhůtě nápravu, může zemský národní výbor, na Slovensku pověřenectvo sociální péče, komisi rozpustiti a učiniti vhodná opatření k zatímnímu obstarávání úkolů péče o mládež až do ustavení nově zvolené komise.

§ 15.

Úřadovny komisí péče o mládež.

Úřadovna komise péče o mládež obstarává podle rozhodnutí komise a pokynů jejího předsedy jako součást úřadu příslušného zemského národního výboru, na Slovensku pověřenectva sociální péče, po případě okresního národního výboru, pro tuto komisi všechny potřebné práce.

§ 16.

Přednosta úřadovny komise péče o mládež.

(1) Osobní úřad ustanoví po slyšení příslušného národního výboru se souhlasem ministerstva sociální péče přednostu úřadovny a jeho zástupce z osobního stavu odborných zaměstnanců podle § 4 zákona.

(2) Přednosta úřadovny připravuje věci, které mají býti projednány v komisi péče o mládež nebo v jejích odborech, řídí práce úřadovny a rozhoduje o těch běžných věcech, jejichž vyřizováním ho komise péče o mládež pověřila.

§ 17.

Zaměstnanci úřadovny komise péče o mládež.

Úřadovně komise péče o mládež přidělí příslušný osobní úřad se souhlasem ministerstva sociální péče potřebný počet odborných zaměstnanců a zaměstnanců jiných kategorií.

§ 18.

Bližší předpisy o organisaci a působnosti komisí péče o mládež.

Pokud zákon nebo toto nařízení nestanoví jinak, platí o organisaci a působnosti komisí péče o mládež a jejich úřadoven obdobně všeobecné předpisy pro národní výbory.

Část druhá.

Zaměstnanci.

§ 19.

Převzetí a zařadění zaměstnanců spolků.

(1) Zaměstnanci uvedení v § 4, odst. 4 zákona budou převzati do státních služeb ke dni, kterým budou zrušeny spolky uvedené v § 5, odst. 1 zákona; k témuž dni provede ministerstvo sociální péče v dohodě s ministerstvy vnitra a financí jejich zařadění.

(2) O tom, zda jest zaměstnance pokládati za zaměstnance odborného ve smyslu § 4, odst. 1 zákona, rozhodne při jeho zařadění ministerstvo sociální péče v dohodě s ministerstvy vnitra a financí; při tom přihlédne zejména k jeho odbornému školení nebo k praktické činnosti v oboru péče o mládež.

§ 20.

Započtení předchozí služební doby.

Ministerstvo sociální péče započte ve výměře, o níž se dohodne s ministerstvy vnitra a financí, na Slovensku též na návrh příslušných pověřenectev, převzatým zaměstnancům předcházející služební dobu, jež nebyla strávena v korporacích, spolcích nebo sdruženích zúčastněných na sociální nebo sociálně-zdravotní péči, pokud tato předchozí služba byla vykonána po dovršení 18. Roku věku; při tom přihlédne k zvláštní povaze této služby.

Část třetí.

Náklady na péči o mládež.

§ 21.

K částečné úhradě nákladů na úseky péče o mládež, které byly až dosud hrazeny převážně dary, odkazy, dědictvími a jinými věnováními, jsou komise „zemská péče o mládež“, na Slovensku „slovenská starostlivosť o mládež“ a „okresní péče o mládež“ oprávněny pořádati pro účely péče o mládež veřejné sbírky při vhodných příležitostech. Výhradně jsou k tomu oprávněny při svátku matek, dětském dni a vánočním stromu republiky.

Část čtvrtá.

Součinnost organisací dobrovolné péče o mládež.

§ 22.

Všechny korporace, spolky a sdružení zúčastněné na péči o mládež oznámí do 3 měsíců od dne počátku účinnosti vyhlášky uvedené v následující větě, organisace později vzniklé do 3 měsíců ode dne svého vzniku, ministerstvu sociální péče skutečnosti rozhodné pro posouzení své činnosti v oboru péče o mládež (§ 5, odst. 7 zákona). Podrobnosti stanoví vyhláškou v Úředním listě ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.

§ 23.

(1) Nevyvíjí-li některá korporace, spolek nebo sdružení zúčastněné na péči o mládež, činnost v oboru péče o mládež podle směrnic uvedených v § 5, odst. 7 zákona, vydá o tom ministerstvo sociální péče po slyšení poradního sboru pro péči o mládež výměr, v němž uvede výslovně povinnosti, které mají býti splněny. Výměr doručí příslušné korporaci, spolku nebo sdružení spolu s příkazem k plnění.

(2) Nebylo-li příkazu ve stanovené lhůtě vyhověno, může ministerstvo sociální péče vymoci splnění příkazu správní exekucí; proti spolkům lze postupovati též podle ustanovení spolkového zákona.

Část pátá.

Koordinační a poradní sbory.

§ 24.

Koordinační komise pro péči o mládež.

(1) Úřady a orgány uvedené v § 6, odst. 1 zákona, s výjimkou poradního sboru podle § 6, odst. 2 zákona, vysílají do koordinační komise pro péči o mládež po jednom stálém zástupci, který může býti zastoupen náhradníkem.

(2) Předsedou komise jest zástupce úřadu předsednictva vlády.

(3) Předseda svolává schůzi komise, považuje-li to sám za potřebné, nebo navrhuje-li to z důležitých důvodů kterýkoliv člen komise, nejméně však jednou za 3 měsíce.

§ 25.

Poradní sbor pro péči o mládež.

(1) Předsedu poradního sboru pro péči o mládež a jeho zástupce jmenuje po slyšení pověřence sociální péče ministr sociální péče. Je-li předsedou Čech, jest jeho zástupcem Slovák a naopak.

(2) Členové poradního sboru a jeho předseda jsou jmenováni na dobu 3 let.

(3) Předseda svolává schůzi poradního sboru, považuje-li to sám za potřebné, nebo navrhuje-li to z důležitých důvodů kterýkoliv člen, nejméně však jednou za 3 měsíce.

(4) Poradní sbor pro péči o mládež jedná o věcech, které mu ministerstvo sociální péče předloží k posouzení; mimo to předkládá ministerstvu sociální péče svá doporučení, posudky nebo návrhy.


Část šestá.

Ustanovení přechodná a závěrečná.

§ 26.

Zahájení působnosti komisí péče o mládež.

Komise uvedené v § 1, odst. 2 zákona zahájí svou činnost dnem následujícím po dni, kterým budou zrušeny spolky uvedené v § 5, odst. 1 zákona.

§ 27.

Likvidace spolků

Ministerstvo sociální péče vydá v dohodě s ministerstvy vnitra a financí směrnice pro likvidaci spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona. Dosavadní správní orgány těchto spolků provedou po jejich zrušení likvidaci podle těchto směrnic.

§ 28.

Účinnost.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Široký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.