Zákon č. 94/1947 Zb.Zákon o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a o doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu.

Čiastka 45/1947
Platnosť od 16.06.1947
Účinnosť od 16.06.1947

94.

Zákon

ze dne 14. května 1947

o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a o doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


I. Mimořádné ošetřovatelské diplomové zkoušky.

§ 1.

Ošetřovatelé nemocných bez diplomové kvalifikace, kteří tuto činnost vykonávají z povolání nebo podle řeholních stanov, budou na žádost podanou do pěti roků ode dne vyhlášení tohoto zákona připuštěni k mimořádné ošetřovatelské diplomové zkoušce:

1. prokáží-li trestní zachovalost;

2. předloží-li potvrzení správy ústavu nebo zařízení, v němž jsou činni, že se osvědčili jako ošetřovatelé, a nejsou-li řeholního stavu, že se písemně zavázali, že zůstanou nejméně pět roků po úspěšném vykonání mimořádné ošetřovatelské diplomové zkoušky ve službách dosavadního zaměstnavatele;

3. prokáží-li, že do dne vyhlášení tohoto zákona vykonali tento předběžný odborný výcvik:

a) nejméně 15 roků ošetřovatelské činnosti v léčebných ústavech, nebo

b) ošetřovatelskou činnost v léčebných ústavech a úspěšné absolvování ústavního běhu ošetřovatelského podle ustanovení § 57, odst. 2 vládního nařízení ze dne 17. března 1927, č. 22 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů světských ošetřovatelů v civilních státních ústavech léčebných a humanitních a ve všeobecné nemocnici v Praze, ve znění předpisů je měnících a doplňujících, nebo rovnocenného ošetřovatelského běhu (§ 7, odst. 1), činí-li celková doba tohoto výcviku nejméně 10 roků, nebo

c) ošetřovatelskou činnost konanou převážně mimo léčebné ústavy, avšak nejméně jeden rok v nemocnici, a úspěšné absolvování ošetřovatelského běhu (§ 7, odst. 1), činí-li celková doba tohoto výcviku nejméně 15 roků. Ošetřovatelské běhy, uvedené pod písm. b) a c), je možno absolvovati též dodatečně po vyhlášení tohoto zákona.

§ 2.

(1) O žádostech za připuštění k mimořádné ošetřovatelské diplomové zkoušce rozhoduje příslušný zemský národní výbor, na Slovensku pověřenectvo zdravotnictví.

(2) Žadatel musí vyhovovati podmínkám uvedeným v § 1. Zemský národní výbor, na Slovensku pověřenectvo zdravotnictví, může však podle směrnic, které vydá ministerstvo zdravotnictví, v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele zkrátiti po slyšení zaměstnavatele délku závazku podle § 1, č. 2, jakož i povoliti úlevy z ustanovení o délce a způsobu předběžného odborného výcviku (§ 1, č. 3).

§ 3.

(1) Ministerstvo zdravotnictví nebo orgán jím pověřený zřídí po slyšení zemských národních výborů, na Slovensku pověřenectva zdravotnictví, potřebný počet zkušebních komisí při větších nemocnicích a jmenuje jejich členy a náhradníky.

(2) Zkušební komise se skládá z úředního lékaře jako předsedy, z primáře nemocnice, při níž je komise zřízena, nebo z jeho zástupce, a ze sestry představené nebo z vrchní diplomované sestry nebo její zástupkyně, u osob řeholních z řeholní diplomované sestry představené nebo její zástupkyně.

(3) Zkušební komise rozhoduje většinou hlasů.

(4) Organisační a zkušební řád těchto komisí vydá ministerstvo zdravotnictví.

§ 4.

(1) Zkouška je ústní a jejím předmětem je praktická činnost ošetřovatelská.

(2) Zkušební komise vydá kandidátům, kteří zkoušku vykonali s úspěchem, mimořádný ošetřovatelský diplom.

(3) Zkoušku je možno opakovati pouze jednou, a to nejdříve po šesti měsících další ošetřovatelské činnosti v nemocnici.

§ 5.

(1) Osoby, které vykonaly s úspěchem mimořádnou ošetřovatelskou diplomovou zkoušku, se kladou na roveň diplomovaným ošetřovatelkám a diplomovaným ošetřovatelům nemocných podle nařízení ze dne 25. června 1914, č. 139 ř. z., o ošetřování nemocných z povolání provozovaném.

(2) Platnost nařízení č. 139/1914 ř. z. rozšiřuje se v rozsahu nutném k provedení tohoto zákona na území Slovenska. Vláda se zmocňuje, aby ustanovení, kterých se týká předchozí věta, vyhlásila ve Sbírce zákonů a nařízení.

II. Doplňovací výcvik v ošetřovatelské škole.

§ 6.

(1) Ošetřovatele nemocných bez diplomové kvalifikace, kteří tuto činnost vykonávají z povolání nebo podle řeholních stanov, připustí komise zřízená podle § 5 nař. č. 139/1914 ř. z. na žádost podanou do pěti let od vyhlášení tohoto zákona k jednoročnímu doplňovacímu výcviku v ošetřovatelské škole (§ 7, odst. 1),

a) vyhovují-li podmínkám stanoveným v § 1, body 1 a 2,

b) vyhovují-li podmínkám stanoveným v § 4 nař. č. 139/1914 ř. z.,

c) prokáží-li, že do podání žádosti vykonali tento předběžný odborný výcvik:

1. nejméně 4 roky ošetřovatelské činnosti v léčebných ústavech, nebo

2. činnost v ošetřovatelské a zdravotní službě v rodinách nebo v charitativním ošetřování nemocných v domácnostech, a úspěšné absolvování ošetřovatelského běhu této služby (§ 7, odst. 1), činí-li celková doba tohoto výcviku nejméně 4 roky.

(2) Komise uvedená v odstavci 1 může podle směrnic, které vydá ministerstvo zdravotnictví, povoliti v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele úlevy z ustanovení o délce doplňovacího výcviku v ošetřovatelské škole podle odstavce 1, z ustanovení o délce a způsobu předběžného odborného výcviku podle odstavce 1, písm. c), a z ustanovení § 4, odst. 1, č. 5 a 6 nař. č. 139/1914 ř. z.

(3) Absolventi doplňovacího výcviku v ošetřovatelské škole mají nárok na připuštění k diplomové zkoušce podle §§ 7 a násl. nař. č. 139/1914 ř. z.


III. Ustanovení společná a závěrečná.

§ 7.

(1) Ministerstvo zdravotnictví stanoví směrnicemi, jež vyhlásí v Úředním listě, které ošetřovatelské běhy se považují za rovnocenné ústavním běhům ošetřovatelským podle § 57, odst. 2 vl. nař. č. 22/1927 Sb. (§ 1, č. 3, písm. b)) které ošetřovatelské běhy se považují za běhy uvedené v § 1, č. 3, písm. c) a v § 6, odst. 1, písm. c), č. 2, která služba se považuje za ošetřovatelskou a zdravotní službu v rodinách, která za charitativní ošetřování nemocných v domácnostech (§ 6, odst. 1, písm. c), č. 2), a jak se provádí doplňovací výcvik v ošetřovatelské škole (§ 6, odst. 1).

(2) Bude-li toho vyžadovati veřejný zájem zdravotní, může ministerstvo zdravotnictví na návrh zemského národního výboru, na Slovensku pověřenectva zdravotnictví, v jejich oblasti všeobecně prodloužiti vyhláškou v Úředním listě (Úředním věstníku) lhůtu pro připuštění k mimořádné ošetřovatelské diplomové zkoušce (§ 1), jakož i pro připuštění k doplňovacímu výcviku v ošetřovatelské škole (§ 6, odst. 1).

§ 8.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Procházka v. r.