Zákon č. 92/1947 Zb.Zákon kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska.

Čiastka 44/1947
Platnosť od 12.06.1947
Účinnosť od 01.07.1947

92.

Zákon

ze dne 14. května 1947,

kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Ustanovení §§ 46, 48 a 49 zákonů o ubytování vojska, ve znění zákona ze dne 7. dubna 1920, č. 248 Sb., znějí:

§ 46.

K přechodnému ubytování vojenské jednotky slouží především veřejné a spolkové místnosti a není-li jich, soukromé byty nebo jiné soukromé objekty.

Místní národní výbor pořídí v dohodě s nejbližším posádkovým velitelstvím seznam světnic, vhodných k přechodnému ubytování vojenských gážistů.

Za světnici pro vojenské gážisty se zařízením, osvětlením a otopem platí československá vojenská správa 18 Kčs za den. Ubytovatel je povinen poskytnout osvětlení a v době zimní také otop. Nemůže-li ubytovatel osvětlení a otop poskytnouti, nebo nepožaduje-li jich vojenská správa, srazí se ubytovateli za nedodané topivo částka 6 Kčs a za nedodané osvětlení 3 Kčs za den a světnici.

Za zařízení, jež ubytovatel poskytne pro ubytování členů rodiny vojenského gážisty nad stanovenou potřebu ubytovaného, nahradí se za osobu a den 1.50 Kčs.

Jsou-li při přechodném ubytování poskytovány kanceláře, školní světnice, světnice pro nemocné, skladiště, vězení nebo podobné, platí československá vojenská správa za místnost a den s osvětlením a otopem 12 Kčs. Ubytovatel je povinen poskytnouti osvětlení a v zimě také otop. Nemůže-li je ubytovatel poskytnouti, nebo nepožaduje-li jich vojenská správa, srazí se ubytovateli za nedodané topivo částka 4 Kčs a za nedodané osvětlení 2 Kčs za místnost a den.

Je-li poskytnutá místnost větší než 60 m2, platí se tento poplatek za každých 60 m2 ubytovací plochy, při čemž se zbytek přes 30 m2 pokládá za celou jednotku.

Za kůlnu na vozy a automobily platí československá vojenská správa 1.50 Kčs za den a vozidlo.

Za řádně vybudovanou a vším příslušenstvím vybavenou garáž se platí 7 Kčs za den a oddělení (t. zv. „box“).

Za garážování ve společné, řádně vybudované a vybavené síni (t. zv. „hale“) se platí 5 Kčs za motorové vozidlo a den. Při přechodném ubytování mají všichni vojenští gážisté bez rozdílu hodnosti nárok pouze na jeden pokoj.

§ 48.

Za přechodné ubytování mužstva platí československá vojenská správa s otopem a osvětlením 1 Kčs za osobu a den. Ubytovatel je povinen poskytnouti osvětlení a v době zimní také otop. Nemůže-li je ubytovatel poskytnouti, nebo nepožaduje-li jich vojenská správa, srazí se ubytovateli za nedodané topivo 20 haléřů a za nedodané osvětlení 10 haléřů za muže a den.

Vojenská správa může v případě nutnosti požadovat, aby obec dodala potřebné palivo, topivo a svítivo za ceny v místě obvyklé. Za přechodné ustájení koní platí se 1 Kčs za koně a den bez ohledu na to, zda jde o ustájení jednotlivé nebo společné.

§ 49.

Při přechodném jednotlivém ustájení koní náleží ubytovateli, aby opatřil stelivo, stájové nářadí a světlo.

Za dodanou slámu ke stlaní se platí 60 haléřů, za listí nebo jiné stelivo obvyklé v místě 30 haléřů za koně a den. Hnůj zůstává ubytovateli.

Při koncentraci vojska ke cvičení ve zbrani opatří stelivo vojenská správa.


Čl. II.

Vláda se zmocňuje, aby měnila podle potřeby sazby náhrad a srážek při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska nařízením.

Čl. III.

Tento zákon nabývá účinnosti 1. dnem měsíce následujícího po vyhlášení; provedou jej ministři národní obrany a vnitra v dohodě s ministrem financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r.