Nariadenie vlády č. 228/1947 Zb.Vládní nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti.

Čiastka 106/1947
Platnosť od 31.12.1947
Účinnosť od 15.01.1948

OBSAH

228.

Vládní nařízení

ze dne 19. prosince 1947

o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 23, odst. 3 zákona ze dne 11. července 1947, č. 149 Sb., o národní bezpečnosti:


§ 1.

Členové Sboru národní bezpečnosti vykonávají přísahu tohoto znění:

„Přísahám na svou čest a svědomí při všem, co je mi svaté, že vždy budu věren a oddán Československé republice, jejímu lidově-demokratickému ústavnímu zřízení, jejímu presidentu a její vládě; že vždy budu dbáti zákonů a nařízení republiky; že budu ochotně poslušen nařízení a příkazů svých představených a rozkazů svých velitelů; že budu přísně zachovávati úřední tajemství a že při veškerém svém jednání budu vždy míti na zřeteli jen zájem služby a prospěch republiky a jejího lidu. Přísahám, že své služební povinnosti budu plniti svědomitě a nestranně i s nasazením života. Tak přísahám.“


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení; provede je ministr vnitra.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Kočvara v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.