19.

Zákon

ze dne 29. ledna 1947

o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Vojenskými gážistkami z povolání mohou býti ustanoveny nebo jako délesloužící poddůstojnice mohou býti přijaty podle ustanovení tohoto zákona na podkladě dobrovolné přihlášky:

a) příslušnice československé branné moci (§ 1 zákona ze dne 24. ledna 1946, č. 14 Sb., o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci),

b) ženy, které byly z československé branné moci propuštěny (§ 3, odst. 1 zák. č. 14/1946 Sb.),

c) československé státní občanky, vyjma ženy národnosti německé nebo maďarské, které se dobrovolně přihlásily do některé spojenecké armády a konaly v ní vojenskou službu v době druhé světové války,

d) ženy-partyzánky (§ 1 zákona ze dne 14. února 1946, č. 34 Sb., jímž se vymezuje pojem „Československý partyzán“).

§ 2.

K ustanovení vojenskou gážistkou z povolání nebo k přijetí za délesloužící poddůstojnici se vyžaduje zásadně splnění podmínek platných pro ustanovení vojenským gážistou z povolání nebo pro

přijetí za délesloužícího poddůstojníka.

§ 3.

(1) Pokud z tohoto zákona nevyplývá jinak, nabývají ženy ustanovením vojenskými gážistkami z povolání nebo přijetím za délesloužící poddůstojnice téhož postavení jako vojenští gážisté z povolání nebo délesloužící poddůstojníci; vztahují se na ně s odchylkami uvedenými v § 4 všechny služební, kázeňské a kárné předpisy a podléhají vojenské trestní soudní pravomoci.

(2) Z doby dosud ztrávené v činné službě vojenské nebo ve službě v partyzánské jednotce se pokládá doba šesti měsíců za službu presenční.

(3) Vojenským gážistkám z povolání přísluší výchovné a délesloužícím poddůstojnicím přísluší měsíční příspěvek na jejich vlastní děti, které jsou prokazatelně svou výživou zcela na ně odkázány, není-li jiné osoby k výživě povinné a schopné. Nepřísluší-li jim výchovné nebo měsíční příspěvek na děti, může ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem financí v případech hodných zvláštního zřetele povoliti přiměřený příspěvek až do výše výchovného, po případě měsíčního příspěvku na děti, není-li jiné osoby k výživě dítěte povinné a schopné.

(4) Ustanovení § 145 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon), platí obdobně pro délesloužící poddůstojnice.

§ 4.

(1) Povinnost k činné službě žen, které se podle tohoto zákona stanou vojenskými gážistkami z povolání nebo délesloužícími poddůstojnicemi, se řídí příslušnými předpisy pro vojenské gážisty z povolání, po případě pro délesloužící poddůstojníky. Ministr národní obrany může v případech hodných zvláštního zřetele propustiti vojenské gážistky nebo délesloužící poddůstojnice ze závazku k další činné službě i bez vrácení částek vynaložených na jejich výcvik nebo zdokonalení podle § 17, odst. 2 branného zákona.

(2) Branná povinnost vojenských gážistek z povolání, přeložených do výslužby, trvá do konce roku, v němž vojenské gážistky dokončí 60. rok věku, a obsahuje povinnost k činné službě za mobilisace, ve válce a v době mimořádných opatření podle § 27 branného zákona.

(3) Branná povinnost vojenských gážistek přeložených do zálohy trvá do konce roku, v němž vojenské gážistky dokončí 45. rok věku, a obsahuje povinnost k činné službě za mobilisace, ve válce a v době mimořádných opatření podle § 27 branného zákona.

(4) Pečuje-li vojenská gážistka ve výslužbě nebo v záloze o dítě mladší 14 roků, může být povolána do činné služby jen na svou žádost.

(5) Ustanovení odst. 3 a 4 platí obdobně o délesloužících poddůstojnicích, přeložených do zálohy a o délesloužících poddůstojnicích, přeložených do výslužby podle § 8, odst. 4 zákona ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření délesloužících; ostatní délesloužící poddůstojnice přeložené do výslužby branné povinnosti nepodléhají.

§ 5.

Vláda vydá nařízením podrobné předpisy k provedení tohoto zákona.


§ 6.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.