Dohoda č. 155/1947 Zb.Dohoda o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií.

Čiastka 74/1947
Platnosť od 02.09.1947 do28.11.1957
Účinnosť od 24.07.1947 do28.11.1957

155

Dohoda

o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií.

Jménem republiky Československé

Jménem Republiky Československé a Federativní lidové republiky Jugoslavie byla sjednána tato dohoda se závěrečným protokolem:

Dohoda

o kulturní spolupráci

mezi

Republikou Československou

a Federativní Lidovou Republikou Jugoslavií.

Vláda Republiky Československé a vláda Federativní Lidové Republiky Jugoslavie, přejíce si ve smyslu V. článku Smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci mezi oběma státy, podepsané 9. května 1946, sjednati Dohodu, která by podporovala a usnadňovala přátelskou spolupráci na poli vědeckém, školském, uměleckém a tělovýchovném, jmenovaly k tomu cíli plnomocníky a to:

Vláda Republiky Československé dr. Vladimíra Clementise, státního tajemníka ministerstva zahraničních věcí Československé Republiky;

Vláda Federativní Lidové Republiky Jugoslavie Borise Ziherla, předsedu Komitétu pro školy a vědu při vládě Federativní Lidové Republiky Jugoslavie;

kteří se po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, shodli na těchto článcích:

Čl. I

Vysoké Smluvní Strany se co nejvíce vynasnaží, aby na svých universitách a jiných ústavech pro vyšší vzdělání zajistily zakládání profesorských stolic a zřízení lektorátů pro jazyk, literaturu, dějiny a jiné předměty, které by přispěly k poznání druhé Vysoké Smluvní Strany.

Čl. II

Vysoké Smluvní Strany mohou zakládati kulturní ústavy na území druhé Vysoké Smluvní Strany pod podmínkou, že bude dbáno všeobecných zákonných předpisů o zakládání takových ústavů, které platí na dotyčném území. Těmito ústavy se rozumějí: stálé výstavy, knihovny, čítárny a archivy, určené ke studiu a pro obory, na něž se vztahuje tato Dohoda.

Čl. III

Vysoké Smluvní Strany budou podporovati výměnu badatelů, profesorů, učitelů, osvětových pracovníků, studentů, žáků, umělců a představitelů jiných kulturních povolání a odborů.

Čl. IV

Vysoké Smluvní Strany jsouce si vědomy svého slovanského bratrství, budou postupovati vůči studentům a žákům, příslušníkům druhé Vysoké Smluvní Strany, jako vůči domácím příslušníkům.

Budou prozkoumány a stanoveny podmínky, za kterých by mohly býti uznávány zkoušky, vysvědčení a diplomy všech druhů, jež platí na území jedné Vysoké Smluvní Strany, i pro přijetí do služeb druhé Vysoké Smluvní Strany.

Čl. V

Vysoké Smluvní Strany budou podle svých možností poskytovati stipendia, aby tak umožnily příslušníkům druhé Smluvní Strany, aby na jejím území studovali, odborně se vzdělávali nebo aby jako badatelé pracovali.

Čl. VI

Vysoké Smluvní Strany budou podporovati nejužší spolupráci mezi vědeckými, kulturními, osvětovými, tělovýchovnými, uměleckými a podobnými spolky a organisacemi svých zemí a tím způsobem budou vzájemně podporovati jejich činnost.

Vysoké Smluvní Strany zajistí v tom smyslu vědeckým pracovníkům druhé Strany svobodu vědeckého bádání v knihovnách, archivech a v terénu, zachovávajíce všeobecné zákonné předpisy platné v té zemi, kde se tyto badatelské práce konají.

Čl. VII

Vysoké Smluvní Strany budou pracovati na odstranění škodlivých následků německé fašistické a každé jiné fašistické propagandy proti Československé Republice a Federativní Lidové Republice Jugoslavii na poli vědy a kultury.

Čl. VIII

Vysoké Smluvní Strany budou podporovati organisaci prázdninových kursů pro učitele vysokých škol i jiných škol všech stupňů a druhů, jakož i pro kulturní a osvětové pracovníky a umělce druhé Vysoké Smluvní Strany. Týká se to i výměn závodní praxe, výměny účastníků kursů v době prázdnin i výchovných táborů všech druhů.

Čl. IX

Vysoké Smluvní Strany budou podporovati - eventuelně i poskytováním materielních prostředků - vzájemné návštěvy jednotlivců i vybraných skupin vědeckých, osvětových i tělovýchovných pracovníků, spisovatelů i umělců, aby se tak rozvíjela vědecká, osvětová, kulturní, tělovýchovná i jiná spolupráce.

Čl. X

Vysoké Smluvní Strany budou podporovati spolupráci mezi uznanými organisacemi mládeže, mezi profesionálními organisacemi osvětových pracovníků, jakož i mezi jinými vědeckými a kulturními organisacemi i sdruženími obou zemí.

Čl. XI

Vysoké Smluvní Strany budou si vzájemně pomáhati v úsilí o šíření kultury a o všestranné vzájemné poznávání, zvláště:

a) organisováním výměny knih a časopisů, denního a periodického tisku a jiných publikací mezi příbuznými ústavy a spolky obou zemí;

b) kulturní péčí o občany druhé Vysoké Smluvní Strany na svém území, jakož i kulturní péčí o své občany na území druhé Vysoké Smluvní Strany v dohodě s jejími příslušnými institucemi;

c) usnadněním a uskutečňováním výměny musejního materiálu;

d) usnadňováním činnosti novinářských agentur a dopisovatelů a podporováním novinářských návštěv a exkursí;

e) přednáškami a jazykovými kursy;

f) výměnou učebních pomůcek;

g) koncerty;

h) výstavami a podniky všeho druhu;

i) divadelními představeními, výměnou herců, resp. divadelních souborů;

j) rozhlasem, filmy, gramofonovými deskami a pod.;

k) pěstováním sportovních styků prostřednictvím sportovních a tělovýchovných organisací, podporováním turistiky a organisováním rekreačních podniků;

l) každá Vysoká Smluvní Strana bude vhodným způsobem pečovati o ochranu autorských práv i o to, aby byla vydávána především hodnotná literární díla druhé Vysoké Smluvní Strany, a to v dobrých překladech.

Čl. XII

Vysoké Smluvní Strany zřídí stálou Smíšenou Komisi, která bude složena ze 14 členů. Tato Komise bude působiti jako poradní, iniciativní a dohlédací sbor.

Smíšená Komise bude rozdělena ve dvě Sekce: jedna bude míti sídlo v Praze, druhá v Bělehradě. Každá Sekce bude míti sedm členů.

Členy československé Sekce bude jmenovati československé Ministerstvo školství a osvěty v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem informací. Členy jihoslovanské Sekce bude jmenovati Komitét pro školy a vědu v dohodě s Komitétem pro kulturu a umění a s jihoslovanským Ministerstvem zahraničních věcí.

V pražské Sekci Smíšené Komise bude míti svoje představitele československé Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství a osvěty, Ministerstvo informací, kulturní, osvětoví a umělečtí pracovníci a mládež. V bělehradské Sekci Smíšené Komise bude míti svoje představitele jihoslovanské Ministerstvo zahraničních věcí, Komitét pro školy a vědu, Komitét pro kulturu a umění, Svaz osvětových pracovníků a Ústřední rada jihoslovanské mládeže.

Zasedání obou Sekcí mohou se zúčastniti tiskoví attaché jakož i kulturní attaché druhé země, dále představitel domácího spolku pro kulturní spolupráci mezi Československem a Jugoslavií a odborní poradci.

Seznam jmenovaných členů Sekce bude diplomatickou cestou předložen druhé Vysoké Smluvní Straně ke schválení.

Plenum stálé Smíšené Komise se bude scházeti podle potřeby, nejméně jednou ročně, a to střídavě v Československé Republice a Federativní Lidové Republice Jugoslavii. Na těchto schůzích bude předsedati patnáctý člen, kterého bude jmenovati československé Ministerstvo školství a osvěty na návrh pražské Sekce, zasedá-li Smíšená Komise v Československu, a Komitét pro školy a vědu na návrh bělehradské Sekce, zasedá-li Komise v Jugoslavii.

Úkolem Smíšené Komise bude, aby na plenárních zasedáních činila rozhodnutí a navrhovala opatření k provádění této Dohody. Prvním z těchto opatření bude vypracování dodatkového protokolu, jenž se stane součástí Dohody, jakmile bude oběma Stranami schválen. Smíšená Komise bude dohlédati na provádění Dohody a na rozhodnutí a opatření, která byla učiněna po dohodě a bude předkládati Vysokým Smluvním Stranám všechny změny, které bude pokládati za potřebné.

Čl. XIII

Tuto Dohodu budou prakticky prováděti příslušné ústřední úřady na základě podnětů a návrhů Smíšené Komise.

Čl. XIV

Obě Vysoké Smluvní Strany se zavazují, že učiní potřebná administrativní a finanční opatření k praktickému provádění této Dohody.

Čl. XV

Ustanovení této Dohody nikterak nemění účinnost zákonů a předpisů Vysokých Smluvních Stran, které se týkají všech cizinců, pokud jde o vstup do země a pobyt v ní.

Čl. XVI

Tato Dohoda bude ratifikována. Výměna ratifikačních listin bude provedena v Praze.

Dohoda nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin.

Čl. XVII

Tato Dohoda zůstane v účinnosti nejméně pět let. Neoznámí-li žádná z Vysokých Smluvních Stran šest měsíců před uplynutím lhůty, že si přeje, aby Dohoda pozbyla účinnosti, zůstane Dohoda v účinnosti do uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy jedna z Vysokých Smluvních Stran vysloví přání, aby Dohoda pozbyla účinnosti.

Na důkaz toho podepsaní plnomocníci podepsali tuto Dohodu a připojili na ni své pečeti.

Dáno v Bělehradě dne 27. dubna 1947 dvojmo v českém a srbochorvatském jazyku, při čemž každý text je autentický.

Za Československou Republiku:

Dr. V. Clementis v. r.

Za Federativní Lidovou Republiku Jugoslavii:

Boris Ziherl v. r.

Závěrečný protokol

Jediný článek

Při podpisu této Dohody se obě Vysoké Smluvní Strany dohodly, že se Smíšená Komise, vytvořená podle článku XII. této Dohody, po prvé sejde nejpozději za tři měsíce ode dne podpisu této Dohody.

Vyhotoveno v Bělehradě ve dvou exemplářích v českém a srbochorvatském jazyku dne 27. dubna 1947. Oba texty jsou autentické.

Za Československou Republiku:

Dr. V. Clementis v. r.

Za Federativní Lidovou Republiku Jugoslavii:

Boris Ziherl v. r.

Prozkoumavše tuto Dohodu se závěrečným protokolem schvalujeme a potvrzujeme je.

Tomu na svědomí jsme tento list podepsali a k němu pečeť republiky Československé přitisknouti dali.

Na Hradě pražském dne 30. června léta tisícího devítistého čtyřicátého sedmého.

President

republiky Československé:

Dr. Edvard Beneš v. r.

L. S.

Ministr zahraničních věcí:

Jan Masaryk v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 24. července 1947. Tímto dnem nabyla podle článku XVI. dohoda účinnosti.

Masaryk v. r.

Srbskochorvatské znenie textu