Zákon č. 180/1947 Zb.Zákon o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.

Čiastka 86/1947
Platnosť od 12.11.1947
Účinnosť od 12.11.1947

OBSAH

180.

Zákon

ze dne 14. října 1947

o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, rozloučeno nebo zrušeno smrtí manželovou a není-li podle posudku znaleckého pravděpodobno, že manželka je těhotná, může okresní národní výbor povoliti, aby žena uzavřela nové manželství dříve, než uplyne lhůta stoosmdesát dní, stanovená v § 120 obč. zák.

(2) Je-li žena těhotná, lze povoliti uzavření nového manželství dříve, než porodí, jen tehdy, je-li podle okolností nebo podle posudku znaleckého vyloučeno, aby dítěti, které porodí, svědčila domněnka manželského zrození.


§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministrem spravedlnosti.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Nosek v. r.