Vyhláška č. 86/1947 Zb.Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi.

Čiastka 42/1947
Platnosť od 09.06.1947
Účinnosť od 24.06.1947
Redakčná poznámka

Dohoda nabyla podle svého článku 18 mezinárodní účinnosti dnem podpisu, t. j. dnem 27. února 1947.

86

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 22. května 1947

o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. Února 1947 v Bombayi.


(Překlad)

Dohoda

mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem.

Vláda Indie a vláda Československé republiky, přejíce si uzavříti dohodu, aby tak usnadnily vrácení peněžních pohledávek a majetku v Československu a v Britské Indii, které náležejí osobám, jež mají a měly své bydliště v Britské Indii nebo v Československu, a které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, dohodly se takto:

Část I.

Předmět a rozsah.

Článek 1.

a) Pokud jde o Britskou Indii, tato dohoda bude se týkati peněžních pohledávek a majetku osob v Československu, o nichž jedná předpis 114 Předpisů o obraně Indie (dále jen „citovaný předpis“). Pokud jde o Československo, bude se dohoda týkati peněžních pohledávek a majetku osob v Britské Indii, které byly po 3. září 1939 podrobeny zvláštním opatřením.

b) Pro účely této dohody výraz „československé osoby“ značí osoby, jejichž peněžní pohledávky a majetek byly podrobeny citovaným předpisům jedině proto, že tyto osoby mají nebo měly své bydliště v Československu nebo vyvíjejí a vyvíjely podnikatelskou nebo obchodní činnost v Československu. Výraz „osoby v Britské Indii“ značí osoby, jejichž peněžní pohledávky a majetek byly podrobeny zvláštnímu režimu pouze proto, že tyto osoby vyvíjejí a vyvíjely podnikatelskou nebo obchodní činnost v Britské Indii.

Článek 2.

Tato dohoda se netýká právního stavu peněžních pohledávek a majetku osob v Československu a osob v Britské Indii, pokud jde o daňové a devisové zákonodárství, platné v Britské Indii nebo v Československu.

Článek 3.

Otázka peněžních pohledávek a majetku v Britské Indii, jež náležejí britským příslušníkům majícím své bydliště v Československu a s nimiž bylo naloženo podle citovaného předpisu, bude upravena zvláštní dohodou.

Část II.

Peněžní pohledávky.

Článek 4.

Zůstatky bankovních účtů. - Zůstatky bankovních účtů, náležející osobám v Československu a osobám v Britské Indii, budou dány původním vlastníkům účtů nebo jejich právním nástupcům k volnému použití.

Článek 5.

Obchodní dluhy, úroky a jiné smluvní peněžní pohledávky podobného rázu. -

a) Částky, jež jsou nyní v rukou schovatele nepřátelského majetku pro Britskou Indii (dále jen „schovatel“), pokud jde o obchodní dluhy, úroky a jiné peněžní pohledávky podobného rázu, náležející osobám v Československu, budou převedeny na československou vládu s tím, aby uspokojila pohledávky věřitelů. Toto ustanovení nebrání tomu, aby indická vláda tam, kde podle jejího mínění jest takový krok odůvodněn, se dohodla s československou vládou o tom, že peníze, které jsou nyní v rukou schovatele, budou vráceny osobám, které je složily.

b) Československá vláda uznává, že osoby v Československu, které jsou dlužníky osob v Britské Indii, zůstávají, pokud jde o peněžní pohledávky uvedené v tomto článku, zavázány svým věřitelům dokud dluhy nebudou plně vyrovnány podle příslušných smluv. V této věci československá vláda pomůže věřitelům v Britské Indii vyhledávati a zjišťovati jejich dlužníky a usnadní věřitelům vymáhání jejich pohledávek na původních dlužnících, jejich dědicích nebo právních nástupcích.

Článek 6.

Jiné peněžní pohledávky. - U jiných peněžních pohledávek, jako jsou pohledávky vzniklé z prodeje zboží, z odkazů nebo z opatrovnictví nebo z narovnání nebo z jiných důvodů, bude se postupovati podle ustanovení článku 5.

Část III.

Majetek.

Článek 7.

Cenné papíry. - Cenné papíry, které náleží osobám v Československu a osobám v Britské Indii, budou odevzdány původním držitelům nebo jejich právním nástupcům k volnému použití. Přitom se však uznává, že cenné papíry, deponované v jedné zemi pro banky v druhé zemi, se uvolní pouze tehdy, bude-li prokázáno, že důchod z nich nenáleží osobám, které mají své bydliště v zemi, se kterou jest Jeho Britské Veličenstvo ve válce, nebo v ní vyvíjejí podnikatelskou nebo obchodní činnost, nebo právnickým osobám zřízeným podle právního řádu takové země.

Článek 8.

Nemovitý majetek. - Osoby v Československu a osoby v Britské Indii budou moci opět se uvázati ve vlastnictví svého nemovitého majetku a spravovati jej.

Článek 9.

Movitý majetek. - Obě vlády budou si podle svých nejlepších sil pomáhati k vypátrání movitého majetku osob v Československu a osob v Britské Indii, a k jeho vrácení.

Článek 10.

Živnostenské, literární a umělecké vlastnictví. - V těch případech, kde žádná zvláštní dohoda neurčuje, jak se má nakládati s právy z živnostenského, literárního a uměleckého vlastnictví, bude se s nimi nakládati podle této dohody.

Článek 11.

Obchodní, peněžní a průmyslové podniky. - Jakákoliv omezení (mimo omezení, jež se vztahují na všechny osoby mající své bydliště v Československu nebo v Britské Indii), která nyní brání tomu, aby se osoby v Československu znovu ujaly správy nebo řízení takových podniků v Britské Indii, budou zrušena a jakákoliv omezení, která by mohla brániti osobám v Britské Indii, aby se znovu ujaly správy nebo řízení svých podniků v Československu, budou rovněž zrušena.

Část IV.

Všeobecná ustanovení.

Článek 12.

Záruka převodů. -

a) Československá vláda se zavazuje, že, pokud to bude nutno k tomu, aby se zabránilo devisovým obtížím, jež by jinak bránily převodu peněz, které osoby v Československu dluží osobám v Britské Indii, zadrží takovou částku liber šterlinků, která postačí k převodu obchodních dluhů, úroků a jiných obchodních a finančních plateb podobného rázu, jež mají býti čas od času zaplaceny osobám v Britské Indii.

b) O výši částky liber šterlinků a o době, po kterou ji bude nutno zadržeti, se vláda indická dohodne s vládou československou.

Článek 13.

Zbavení držby. - Československá vláda nebude nakládati s příslušníky Britské Indie méně příznivě než s československými občany, pokud jde o majetek v Československu, jehož držby byli zbavení jednáním toho druhu, o němž hovoří mezispojenecké prohlášení z 5. ledna 1943, nebo který byl postižen diskriminujícími zákony, a učiní opatření nutná k tomu, aby poškozená práva nebo zájmy Britských Indů byly uvedeny v předešlý stav.

Článek 14.

Odstranění zákonných překážek. - Obě smluvní vlády se shodují v tom, že budou uvažovati o odstranění zákonných překážek (čítajíc v to promlčecí lhůty), vzniklých jako následek války, které by bránily spravedlivé likvidaci dosud nevyrovnaných závazků.

Článek 15.

Neskončené likvidace. - Obě smluvní vlády se vzájemně poradí o nevyřízených otázkách, které by mohly vzniknouti z likvidace nebo podobného řízení prováděného podle právních předpisů o úschově nepřátelského majetku.

Článek 16.

Pozůstalosti po zemřelých osobách. - Je shoda v tom, že při nakládání s pozůstalostmi československých osob v Britské Indii, které zemřely poté, kdy jejich peněžní pohledávky a majetek byly podrobeny citovaným předpisům, nebude použito ustanovení této dohody, dokud nebude ustanoven zákonný osobní zástupce.

Článek 17.

Poplatky. - Poplatky, které příslušné úřady již vybraly z peněžních pohledávek nebo majetku, na něž se vztahuje tato dohoda, nebudou vráceny. Ani jedna ani druhá strana nebude vybírati žádné další poplatky z takových peněžních pohledávek nebo majetku, bude však moci uložiti náhradu výloh vzniklých za dobu správy a dohledu nad takovým jměním.

Článek 18.

Provádění. - Smluvní vlády se spolu poradí o tom, jak rozhodovati o podrobnostech řízení k provedení této dohody, která nabude účinnosti dnem podpisu.

Tomu na svědomí podepsaní, řádně zplnomocnění svými vládami, podepsali tuto dohodu a připojili k ní své pečetě. Dáno v Bombayi ve dvou stejnopisech dne 27. února 1947.

Za vládu Indie:

S. K. Sen v. r.

Za vládu Československé republiky:

H. Klačko v. r.

Vyhlašuje se s tím, že dohoda nabyla podle svého článku 18 mezinárodní účinnosti dnem podpisu, t. j. dnem 27. února 1947.

Masaryk v. r.