111

Zákon

ze dne 11. června 1947,

kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Všechny předpisy o poplatku z obchodních a živnostenských knih se zrušují.

§ 2

Předpisy o poplatku z repertorií, vedených o notářských jednáních, a z protestních protokolů (saz. pol. 29/74, věta prvá poplatkového zákona) a o poplatku z jednací knihy, knihy protestů a depositní knihy veřejných notářů [saz. pol. 24/65, písm. g) poplatkových pravidel] se zrušují.

§ 3

Ustanovení §§ 1 a 2 se vztahují také na knihy, u nichž vznikla poplatková povinnost podle dosavadních předpisů v době od 1. ledna 1947 do dne, kdy tento zákon nabývá účinnosti. Zapravené poplatky se nevrátí.

§ 4

Předpisy o poplatku z výpisů z obchodních a živnostenských knih (§ 8, odst. 6 a 7 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů) zůstávají v platnosti.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.