Nariadenie vlády č. 8/1947 Zb.Nařízení o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině.

Čiastka 6/1947
Platnosť od 04.02.1947
Účinnosť od 04.02.1947

8.

Vládní nařízení

ze dne 28. ledna 1947

o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 24. srpna 1945, č. 60 Sb., o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945:


§ 1.

Pro přípravu odškodnění podle Protokolu ke smlouvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945, č. 186 Sb. z roku 1946, je přihlásiti k povinnému soupisu nemovitý majetek (též práva spojená s držbou nemovitostí a příslušenství) na území Zakarpatské Ukrajiny, patří-li

a) osobě, která podala opční prohlášení pro československé státní občanství podle vládního nařízení ze dne 24. srpna 1945, č. 61 Sb., o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945, pokud toto prohlášení nebylo pravoplatně zamítnuto (dále jen optant);

b) osobě české nebo slovenské národnosti, která v důsledku nepřátelské okupace opustila území Zakarpatské Ukrajiny;

c) právnické osobě, kterou vzhledem k národnostnímu složení statutárních orgánů z doby před okupací je třeba považovati za českou nebo slovenskou.

§ 2.

(1) Zároveň se sepisuje i jinaký majetek na území Zakarpatské Ukrajiny, patřící osobám uvedeným v § 1, zejména majetek výdělečný, úsporné vklady, cenné papíry a pohledávky splatné v Zakarpatské Ukrajině a vůbec všechny majetkové předměty a práva, zanechané v Zakarpatské Ukrajině.

(2) Pro přípravu případného odškodnění mohou přihlásiti k soupisu nemovitý nebo jinaký majetek na Zakarpatské Ukrajině též jiní českoslovenští státní občané, jakož i jiné právnické osoby a soubory osob a majetkové podstaty se sídlem na území Československé republiky, než jsou uvedeny v § 1.

§ 3.

Majetek se přihlašuje podle stavu ke dni 30. ledna 1946.

§ 4.

(1) Přihláška k soupisu se podává u ministerstva vnitra.

(2) Přihláška nemovitého majetku podrobeného povinnému soupisu (§ 1) musí býti podána nejpozději do dne, který stanoví ministerstvo vnitra vyhláškou v Úředním listě republiky Československé, jinak k ní nebude přihlíženo. V téže lhůtě je přihlásiti k soupisu i majetek ostatní (§ 2). Optanti, kteří ve lhůtě přihlašovací budou ještě na území Zakarpatské Ukrajiny, mohou však přihlášku podati do jednoho měsíce po přesídlení ze Zakarpatské Ukrajiny do Československé republiky.

§ 5.

(1) Přihláška k soupisu se podává trojmo na tiskopisech, jejichž vzor stanoví ministerstvo vnitra vyhláškou v Úředním listě republiky Československé.

(2) Přihláška má obsahovati zejména

a) osobní údaje strany, údaje o její národnosti, státním občanství, bydlišti, po případě dřívějším bydlišti na Zakarpatské Ukrajině, o dni, kdy strana opustila území Zakarpatské Ukrajiny a za jakých okolností se tak stalo,

b) popis nemovitého majetku zanechaného na Zakarpatské Ukrajině a jeho příslušenství (zejména údaje o katastrálním území, čísle knihovní vložky, druhu budov, roku výstavby, zastavěné ploše, výměře pozemků, druhu kultury, spoluvlastnických poměrech a j.), jakož i údaj, zda strana je knihovním nebo mimoknihovním vlastníkem,

c) popis jiných majetkových předmětů a práv,

d) údaje o dluzích a břemenech na majetku váznoucích,

e) údaj o obecné ceně přihlášeného majetku ke dni 21. května 1938,

f) prohlášení, zda, kdy a kde podala strana již dříve přihlášku, zda a od koho obdržela náhradu, zálohu nebo podporu a v jaké výši.

§ 6.

(1) K přihlášce k soupisu předloží:

a) optanti: opční osvědčení nebo potvrzení o správně podané opci (§§ 4 a 5 vl. nař. č. 61/1945 Sb.) a doklady potvrzující údaje, kdy a za jakých okolností opustili území Zakarpatské Ukrajiny.

b) osoby české nebo slovenské národnosti, které v důsledku nepřátelské okupace opustily území Zakarpatské Ukrajiny: doklad o národnosti, vydaný příslušným československým úřadem, doklad o stálém pobytu na území Zakarpatské Ukrajiny až do doby okupace a doklady potvrzující údaje, kdy a za jakých okolností opustily území Zakarpatské Ukrajiny,

c) právnické osoby, které vzhledem k národnostnímu složení statutárních orgánů z doby před okupací je považovati za české nebo slovenské: doklady o složení statutárních orgánů činných do okupace (výpisy z obchodního rejstříku a pod.) a doklady, vydané příslušným československým úřadem o národnosti členů statutárních orgánů z doby před okupací,

d) všichni tito přihlašovatelé majetku podrobeného povinnému soupisu (§ 1): doklady o vlastnickém nebo jiném právu k nemovitému majetku na území Zakarpatské Ukrajiny (výpisy z pozemkové knihy, trhové smlouvy, úřední potvrzení a pod.).

(2) Doklady, které má strana po ruce, buďtež připojeny k přihlášce k soupisu, a to v prvopise nebo v ověřeném opise. Pokud strana dokladů nemá po ruce, musí udati, co učinila k jejich opatření a do kdy je dodatečně předloží.

(3) K přihlášce majetku, nepodléhajícího povinnému soupisu (§ 2), netřeba zatím připojovati dokladu.

§ 7.

(1) Řízení o soupisu se zavede pouze na podkladě přihlášky, kterou podá strana nebo její právní nástupce. Přihlášky, které byly podány před účinností tohoto nařízení, nejsou podkladem k zavedení řízení.

(2) Pro řízení platí přiměřeně ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení).

(3) K projednání jednotlivých případů lze přibrati zástupce organisace zájemců s hlasem poradním.

§ 8.

(1) Z podání přihlášky nevzniká straně právní nárok na odškodnění.

(2) Úprava odškodnění se vyhrazuje zvláštním předpisům.


§ 9.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Ripka v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Drtina v. r.

Majer v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Franek v. r.

Laušman v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.