Zákon č. 69/1947 Zb.Zákon kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů.

Čiastka 35/1947
Platnosť od 07.05.1947
Účinnosť od 01.01.1947

69.

Zákon

ze dne 2. dubna 1947,

kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Článek I.

Zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů se mění a doplňuje takto:

1. V § 1, odst. 1 se mění znění ustanovení písm. c) takto:

c) na každé dítě, na něž přísluší výchovné,

při 1 dítěti ......................... Kčs 1.800.-,

na 2 děti ........................... Kčs 4.200.-,

na 3 děti ........................... Kčs 7.200.-,

na 4 děti ........................... Kčs 10.800.-,

na 5 dětí ........................... Kčs 15.000.-,

na 6 dětí ........................... Kčs 19.800.-,

na 7 dětí ........................... Kčs 25.200.-,

na osmé a každé další dítě přísluší roční přídavek ve

výši ................................... Kčs 6.000.-.

2. V § 2, odst. 1 se mění znění ustanovení písm. D takto:

D. na každé dítě, na něž přísluší výchovné, platí obdobně ustanovení § 1, odst. 1, písm. c).

3. § 3 se mění a zní takto:

§ 3.

(1) Zvláštní přídavek podle § 1 a § 2 jest splatný měsíčně zároveň se služným, (platem mu odpovídajícím) a není součástí pensijní základny.

(2) Pojistné podle zákona ze dne 15. října 1925, č. 221 Sb. o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců ve znění předpisů jej měnících a doplňujících se vyměřuje jen ze zvláštních přídavků podle § 1, odst. 1, písm. a), b) a § 2, odst. 1, písm. A), B), C).

(3) Zvláštní přídavky podle § 1, odst. 1, písm. c) a podle § 2, odst. 1, písm. D) nejsou podrobeny dani důchodové.


Článek II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947 a provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.