Zákon č. 227/1947 Zb.Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947.

Čiastka 106/1947
Platnosť od 31.12.1947
Účinnosť od 01.12.1947

227.

Zákon

ze dne 18. prosince 1947

o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) K důchodům z invalidního a starobního, pensijního soukromých zaměstnanců, hornického pensijního a provisního pojištění, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1947, se poskytnou pro rok 1947 tyto jednorázové přídavky:

k důchodu invalidnímu a starobnímu .................. Kčs 1.200.-,

k důchodu vdovskému a vdoveckému .................... Kčs 1.000.-,

k důchodu sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých .... Kčs 700.-,

k přídavku na děti (vychovávacímu příplatku) ........ Kčs 300.-.

Přídavek se neposkytne k starobním odměnám z provisního pojištění.

(2) Přídavek podle odstavce 1 se zvyšuje u bezmocných v poměru, v němž je zvýšen důchod pro bezmocnost.

(3) Požívá-li oprávněná osoba několika důchodů uvedených v odstavci 1, poskytne se jí pouze přídavek nejvyšší. Přídavek podle tohoto zákona nepřísluší poživatelům odpočivných nebo zaopatřovacích platů z prostředků veřejných, leč by přídavek podle tohoto zákona byl vyšší než obdobný přídavek, který se jim poskytne k těmto platům z veřejných prostředků; dále nepřísluší zaměstnaným důchodcům, mají-li ze svého zaměstnání nárok na plný vánoční příspěvek v roce 1947.

§ 2.

(1) K důchodům z úrazového pojištění, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1947, se poskytnou pro rok 1947 tyto jednorázové přídavky:

a) k důchodu zraněného se ztrátou schopnosti k

výdělku 100% ................... Kčs 1.200.-,

b) k důchodu zraněného s menší ztrátou schopnosti k výdělku, nejméně však se ztrátou schopnosti 50%, poměrná část částky Kčs

1.200.-, která odpovídá

míře zmenšení schopnosti k výdělku,

c) k důchodu vdovskému

a vdoveckému ................... Kčs 1.000.-,

d) k důchodům ostatních

oprávněných osob ............... Kčs 700.-.

(2) Přídavek k důchodu zraněného, který má podle příslušných předpisů nárok na zvýšení důchodu (ošetřovné) pro bezmocnost, se zvyšuje o polovinu.

(3) Přídavek se neposkytne osobám, které mají nárok na jednorázový přídavek již z důchodového pojištění podle § 1, dále poživatelům odpočivných nebo zaopatřovacích platů z prostředků veřejných, leč by přídavek podle tohoto zákona byl vyšší než obdobný přídavek, který se jim poskytne k těmto platům z veřejných prostředků, jakož i zaměstnaným důchodcům, mají-li ze svého zaměstnání nárok na plný vánoční příspěvek v roce 1947. Požívá-li oprávněná osoba několika důchodů z úrazového pojištění, poskytne se jí pouze přídavek nejvyšší.

§ 3.

K důchodům vypláceným do ciziny se přídavek neposkytuje.

§ 4.

Neprávem přijaté přídavky jest nositel pojištění oprávněn sraziti si z běžného důchodu nebo z jiné dávky, na kterou má týž příjemce nárok.

§ 5.

Přídavky podle tohoto zákona jsou osvobozeny od daně ze mzdy.

§ 6.

Náklady spojené s výplatou přídavků podle tohoto zákona hradí nositelé pojištění ze svého.


§ 7.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1947; provede jej ministr sociální péče.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Nejedlý v. r.