Nariadenie vlády č. 156/1947 Zb.Vládní nařízení kterým se částečně provádí ustanovení § 2 zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil.

Čiastka 75/1947
Platnosť od 12.09.1947
Účinnosť od 12.09.1947
Redakčná poznámka

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbude jí dnem 31. prosince 1948. Provede je ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.

156.

Vládní nařízení

ze dne 2. září 1947,

kterým se částečně provádí ustanovení § 2 zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2 zákona ze dne 9. května 1947, č. 87 Sb., o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil (dále jen „zákon“):


§ 1.

(1) V zemědělství a lesnictví, průmyslu kamene a zemin (zejména v těžbě keramických surovin a jejich základním zpracování, výrobě stavebních hmot, v lomech, štěrkovnách, pískovnách, vápenkách, cihelnách, výrobě cementu a žáruvzdorného zboží), ve stavebnictví, hornictví a hutnictví mají býti umístěny další pracovní síly v počtu až 176.000.

(2) Do počtu pracovních sil uvedeného v odstavci 1 se započte počet zaměstnanců uvolněných z veřejné správy podle příslušných předpisů a umístěných v hospodářských oborech (odvětvích), které jsou uvedeny v předchozím odstavci.

§ 2.

Opatření podle části II zákona (§§ 3 až 5) o ekonomickém hospodaření pracovní silou se učiní ve všech hospodářských oborech, a to nezávisle na dalších opatřeních stanovených tímto nařízením. Zásad ekonomického hospodaření pracovní silou dlužno dbáti při použití všech prostředků k provedení mobilisace pracovních sil [§ 1, odst. 2, písm. b) až f) zákona].

§ 3.

(1) Pracovní síly uvedené v § 1 se získají zejména

a) dobrovolným návratem zaměstnanců odborně vyškolených nebo vycvičených v hospodářských oborech (odvětvích) uvedených v § 1, odst. 1 do jejich původních povolání (§ 15 zákona);

b) dobrovolným přechodem zaměstnanců postradatelných na dosavadních pracovních místech (§ 7 zákona) do oborů (odvětví) uvedených v § 1, odst. 1, nepracují-li v některém z těchto oborů (odvětví).

(2) Zároveň se učiní opatření, aby v hospodářských oborech (odvětvích) uvedených v § 1, odst. 1 byly začleněny osoby dosud nepracující, které se dobrovolně přihlásí (§ 6 zákona).

§ 4.

(1) Nezíská-li se opatřeními, učiněnými podle ustanovení §§ 2 a 3, potřebný počet pracovních sil v oborech (odvětvích) uvedených v § 1, odst. 1 do jednoho měsíce ode dne vyhlášení tohoto nařízení, učiní ministr sociální péče neprodleně opatření uvedená v § 16, odst. 1 zákona. Tato opatření se mohou vztahovati na všechny hospodářské obory (odvětví) s výjimkou těch, které jsou uvedeny v § 1, a mohou nabýti účinnosti nejdříve uplynutím 30 dnů ode dne svého vyhlášení.

(2) Nezíská-li se potřebný počet pracovních sil (§ 1, odst. 1) ani opatřením učiněným podle ustanovení § 16, odst. 1 zákona do 60 dnů ode dne počátku jeho účinnosti, učiní ministr sociální péče opatření podle ustanovení § 8 zákona. Tato opatření se mohou vztahovati na všechny hospodářské obory (odvětví) s výjimkou těch, které jsou uvedeny v § 1, a to především na obory, které s hlediska provádění dvouletého hospodářského plánu a s hlediska zajištění nezbytných potřeb národa nejsou nezbytné. K těmto oborům patří zejména odvětví výroby a obchodu, která neslouží plynulému zásobování pracujících (na příklad vyrábějící a obchodující se zbožím luxusním, zbožím upomínkovým a lihovými nápoji, pokud výroba neslouží prokazatelně vývozu), ambulantní živnosti, luxusní a noční zábavní podniky, sázkové kanceláře, zprostředkovatelny sňatků a obchodů s realitami, přebytečné textilní obchody a velkoobchody, z pojišťovnictví zejména zprostředkování pojistných obchodů a peněžnictví, pokud není nezbytně nutné s hlediska jednotné výstavby národních a lidových peněžních ústavů.

§ 5.

Pracovní místa, uprázdněná podle ustanovení § 3, odst. 1, písm. a) a § 4, odst. 1, lze obsaditi jen zaměstnanci z hospodářských oborů (odvětví), jež nejsou uvedeny v § 1.

§ 6.

Vedle opatření podle předcházejících ustanovení se provede zařazení do práce osob se sníženou pracovní schopností podle § 20 zákona a zařazení žen do práce podle § 18 zákona.

§ 7.

(1) Pořadí důležitosti hospodářských oborů (odvětví) pro umisťování pracovních sil dobrovolně se přihlásivších nebo uvolněných se stanoví takto:

a) v zemích České a Moravskoslezské:

1. zemědělství a lesnictví,

2. hornictví,

3. průmysl kamene a zemin (zejména těžba keramických surovin a jejich základní zpracování, výroba stavebních hmot, lomy, štěrkovny, pískovny, vápenky, cihelny, výroba cementu a žáruvzdorného zboží),

4. stavebnictví,

5. hutnictví;

b) na Slovensku:

1. hornictví,

2. stavebnictví,

3. lesnictví,

4. průmysl kamene a zemin (zejména těžba keramických surovin a jejich základní zpracování, výroba stavebních hmot, lomy, štěrkovny, pískovny, vápenky, cihelny, výroba cementu a žáruvzdorného zboží).

(2) Při přednostním umisťování pracovních sil do oborů, které jsou uvedeny v odstavci 1, dlužno přihlížeti též k naléhavé potřebě pracovních sil jiných hospodářských oborů (odvětví), důležitých pro splnění dvouletého hospodářského plánu, dále pro zajištění výživy lidu a vývozu.

§ 8.

K podpoře začlenění pracovních sil do hospodářských oborů (odvětví) uvedených v § 1, odst. 1 se poskytne co nejvíce sociálních výhod stanovených zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení.


§ 9.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbude jí dnem 31. prosince 1948. Provede je ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.