Zákon č. 6/1947 Zb.Zákon jímž se doplňuje a mění učitelský zákon.

Čiastka 4/1947
Platnosť od 28.01.1947
Účinnosť od 01.07.1946

6.

Zákon

ze dne 20. prosince 1946,

jímž se doplňuje a mění učitelský zákon.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Článek I.

Zákon ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (učitelský zákon) se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 16 zní:

§ 16.

Míra učební povinnosti

Vládní nařízení určí nejvyšší výměru učební povinnosti a výši odměn za hodiny ji převyšující.

2. Za § 27 se vkládá nový § 27a) tohoto znění:

§ 27a).

Služební a osobní přídavky a jiné výhody

(1) Vláda určí, zda, za jakých podmínek a v jaké míře příslušejí vzhledem k povaze služby zvláštní služební přídavky a jiné stálé výhody.

(2) Osobní přídavky povoluje výhradně vláda, a to na souhlasný návrh ministrů školství a osvěty a financí.


Článek II.

Ustanovení § 25 zákona ze dne 23. května 1919, č. 274 Sb., jímž se upravují služební příjmy a výslužné učitelstvu na veřejných školách obecných a občanských (měšťanských), a článku V zákona ze dne 13. července 1922, č. 251 Sb., jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských, se zrušují.

Článek III.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1946; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r., též za ministra Masaryka

Lichner v. r.