Zákon č. 166/1947 Zb.Zákon jímž se mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní.

Čiastka 80/1947
Platnosť od 07.10.1947
Účinnosť od 07.10.1947

166.

Zákon

ze dne 12. září 1947,

jímž se mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Státní záruka, stanovená v § 1 zák. č. 85/1922 Sb. do výše 50 milionů korun československých, se zvyšuje na 250 milionů korun československých.


Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě s ministrem financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Ďuriš v. r.